Category: Keerthana

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో

పల్లవి పాహి రామప్రభో పాహి రామప్రభో పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామప్రభో పాహి రామప్రభో చరణములు 1.ఇందిరా హృదయారవిందాధి రూఢ సుందరాకార నానంద రామప్రభో ఎందునే చూడ మీ సుందరానందము కందునో కన్నులింపొంద...

Sri Dattatreya Karunatripadi – శ్రీ దత్తాత్రేయ కరుణా త్రిపది (మరాఠీ)

— ప్రథమ — శాంత హో శ్రీగురుదత్తా | మమ చిత్తా శమవీ ఆతా || తూ కేవళ మాతా జనితా | సర్వథా తూ హితకర్తా || తూ ఆప్త స్వజన...

Adivo Alladivo – అదివో అల్లదివో

అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము పదివేల శేషుల పడగలమయము || అదివో || అదే వేంకటాచల మఖిలోన్నతము అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము అదివో నిత్య నివాస మఖిల మునులకు అదే చూడుడు అదే...

Mangalam Govindunaku – మంగళము గోవిందునకు

మంగళము గోవిందునకు జయ మంగళము గరుడ ధ్వజునకు మంగళము జయ మంగళము ధర్మ స్వరూపునకు | జయ జయ మంగళము || ఆదికిను ఆద్యైన దేవునకచ్యుతునకంభోజ నాభున- కాదికూర్మంబైన జగదాధార ముర్తికిని వేద...

Ksheerabdhi Kanyakaku – క్షీరాబ్ధి కన్యకకు

క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీమహాలక్ష్మికిని నీరజాలయకును నీరాజనం | జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం | అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు నిలువుమాణిక్యముల నీరాజనం || చరణ కిసలయములకు సకియరంభోరులకు నిరతమగు...

Vinaro Bhagyamu – వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ

వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ | వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ || ఆదినుండి సంధ్యాదివిధులలో వేదంబయినది విష్ణు కథ | నాదించీనిదె నారదాదులచే వీధి వీధులనే విష్ణు కథ || వదలక వేదవ్యాసులు...

Vatapi Ganapathim Bhajeham – వాతాపి గణపతిం భజేహం

(శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితర్) వాతాపి గణపతిం భజేఽహం వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ | భూతాది సంసేవిత చరణం భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం | వీతరాగిణం వినుత యోగినం విశ్వకారణం విఘ్నవారణం |...

Rama Lali – రామ లాలీ

రామ లాలీ రామ లాలీ రామ లాలీ రామ లాలీ || రామ లాలీ మేఘశ్యామ లాలీ తామరసా నయన దశరథ తనయ లాలీ | అబ్జవదన ఆటలాడి అలసినావురా బొజ్జలోపలరిగెదాక నిదురపోవరా...

Sri Ramachandra Kripalu – శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు

(శ్రీ తులసీదాసు) శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజు మన హరణ భవ భయ దారుణం | నవకంజ లోచన కంజ ముఖ కర కంజ పద కంజారుణం || ౧ కందర్ప అగణిత...

Ramachandraya – రామచంద్రాయ

రామచంద్రాయ జనకరాజజా మనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం || కోసలేశాయ మందహాస దాసపోషణాయ వాసవాది వినుత సద్వరద మంగళం || ౧ || చారు కుంకుమో పేత చందనాది చర్చితాయ హారకటక శోభితాయ...

Mangalam Jaya Mangalam – మంగళం జయ మంగళం

మంగళం జయ మంగళం మా నల్లనయ్యకు మంగళం మంగళం జయ మంగళం మా కృష్ణస్వామికి మంగళం || శిరమునందున మెరయుచుండెడి నెమలిపింఛకు మంగళం శ్యామలాంగుని కరములందలి మధుర మురళికి మంగళం || వనజదమ్మును...

Muddugare – ముద్దుగారే

ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు | తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు || అంత నింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము | పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము | కాంతుల మూడు...

Muthyala Harathi Pagadala Harathi – ముత్యాల హారతీ పగడాల హారతీ

ముత్యాల హారతీ పగడాల హారతీ వాసవాంబ నీకిదే వైఢూర్య హారతీ || అష్టభుజముల పుష్కరిణియందున అష్టలక్ష్మీ నీకిదే పచ్చల హారతీ || ముత్యాల || వాణి గాయత్రీ సావిత్రి వాసవీ వరాలిచ్చే తల్లికి...

Sriman Narayana – శ్రీమన్నారాయణ

శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ | శ్రీమన్నారాయణ నీ శ్రీపాదమే శరణు || కమలాసతీ ముఖకమల కమలహిత కమలప్రియ కమలేక్షణ | కమలాసనహిత గరుడగమన శ్రీ కమలనాభ నీపదకమలమే శరణు || పరమయోగిజన భాగధేయ శ్రీ...

Manujudai Putti – మనుజుడై పుట్టి

మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి అనుదినమును దుఃఖమందనేలా || జుట్టెదు కడుపుకై చొరనిచోట్లు చొచ్చి పట్టెడు కూటికై బతిమాలి | పుట్టినచోటికే పొరలి మనసు పెట్టి వట్టిలంపటము వదలనేరడుగాన | అందరిలో పుట్టి...

Brahmam Okkate – బ్రహ్మమొక్కటే

తందనాన అహి తందనాన పురె తందనాన భళా తందనాన | బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే కందువగు హీనాధికములిందు లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకులమంతానొక్కటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ |...

Brahma Kadigina Paadamu – బ్రహ్మ కడిగిన పాదము

బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానెని పాదము | చెలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము బలి తల మోపిన పాదము | తలకగ గగనము తన్నిన పాదము బలరిపు గాచిన పాదము...

Paluke Bangaramayena – పలుకే బంగారమాయెనా

పలుకే బంగారమాయెనా కోదండపాణి పలుకే బంగారమాయెనా || పలుకే బంగారమయె పిలిచిన పలుకవేమి కలలో నీ నామస్మరణ మరవ చక్కని తండ్రి పలుకే బంగారమాయెనా || ఇరవూగ ఇసుకలోన పొరలీన ఉడుత భక్తికి...

Nanati Baduku Natakamu – నానాటి బదుకు నాటకము

నానాటి బదుకు నాటకము | కానక కన్నది కైవల్యము || పుట్టుటయు నిజము పోవుటయు నిజము | నట్టనడిమి పని నాటకము | యెట్టనెదుట గలదీ ప్రపంచము | కట్టగడపటిది కైవల్యము ||...

Duduku gala nanne – దుడుకు గల నన్నే

దుడుకు గల నన్నే దొర కొడుకు బ్రోచురా ఎంతో || కడు దుర్విషయా కృష్టుడై గడియ గడియకు నిండారు దుడుకు గల నన్నే దొర కొడుకు బ్రోచురా || శ్రీ వనితా హృత్కుముదాబ్జా...

Jaya Jagadeesa Hare – జయ జగదీశ హరే (హారతి పాట)

ఓం జయ జగదీశ హరే స్వామి జయ జగదీశ హరే భక్త జనోఁ కే సంకట దాస జనోఁ కే సంకట క్షణ మే దూర్ కరే ఓం జయ జగదీశ హరే...

Jagadananda karaka – జగదానంద కారకా

జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా గగనాధిప సత్కులజ రాజరాజేశ్వర సుగుణాకర సురసేవ్య భవ్య దాయక సదా సకల జగదానంద కారకా | అమర తారక నిచయ కుముద హిత పరిపూర్ణా...

Cheri Yashodhaku – చేరి యశోదకు

చేరి యశోదకు శిశువితడు | ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు || సొలసి జూచినను సూర్య చంద్రులను లలివెదజల్లెడు లక్షణుడు | నిలిచిన నిలువున నిఖిల దేవతల కలిగించు సురల గనివో యితడు...

Kanti Sukravaramu – కంటి శుక్రవారము

కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట | అంటి అలమేల్మంగ అండనుండే స్వామిని || సొమ్ములన్నీ కడబెట్టి సొంపుతో గోణముగట్టి కమ్మని కదంబము కప్పు పన్నీరు | చెమ్మతోన వేష్టువలు రొమ్ముతల మొలజుట్టి తుమ్మెద మై...

error: Not allowed