Category: Vividha – వివిధ

Karthaveeryarjuna Stotram – కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశనామ స్తోత్రం

కార్తవీర్యార్జునో నామ రాజా బాహుసహస్రవాన్ | తస్య స్మరణ మాత్రేణ గతం నష్టం చ లభ్యతే || ౧ || కార్తవీర్యః ఖలద్వేషీ కృతవీర్యసుతో బలీ | సహస్రబాహుః శత్రుఘ్నో రక్తవాసా ధనుర్ధరః...

Dharma Devata Stotram (Varaha Puranam) – ధర్మదేవతా స్తోత్రం (వరాహపురాణే)

దేవా ఊచుః | నమోఽస్తు శశిసంకాశ నమస్తే జగతః పతే | నమోఽస్తు దేవరూపాయ స్వర్గమార్గప్రదర్శక | కర్మమార్గస్వరూపాయ సర్వగాయ నమో నమః || ౧ || త్వయేయం పాల్యతే పృథ్వీ త్రైలోక్యం...

Visuchika Nivarana Mantra (Yoga Vasistham) – విషూచికా మంత్ర కథనం (యోగవాసిష్ఠం)

శ్రీ వసిష్ఠ ఉవాచ | అథ వర్షసహస్రేణ తాం పితామహ ఆయయౌ | దారుణం హి తపః సిద్ధ్యై విషాగ్నిరపి శీతలః || ౧ || అర్థం – శ్రీవసిష్ఠుడు పలికెను: (కర్కటి...

Triveni Stotram – త్రివేణీ స్తోత్రం

ముక్తామయాలంకృతముద్రవేణీ భక్తాభయత్రాణసుబద్ధవేణీ | మత్తాలిగుంజన్మకరందవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ || ౧ || లోకత్రయైశ్వర్యనిదానవేణీ తాపత్రయోచ్చాటనబద్ధవేణీ | ధర్మార్థకామాకలనైకవేణీ శ్రీమత్ప్రయాగే జయతి త్రివేణీ || ౨ || ముక్తాంగనామోహనసిద్ధవేణీ భక్తాంతరానందసుబోధవేణీ | వృత్త్యంతరోద్వేగవివేకవేణీ...

Ashwini Devata Stotram (Mahabharatam) – అశ్వినీ దేవతా స్తోత్రం

ప్రపూర్వగౌ పూర్వజౌ చిత్రభానూ గిరావాశంసామి తపసా హ్యనంతౌ| దివ్యౌ సుపర్ణౌ విరజౌ విమానా- -వధిక్షిపంతౌ భువనాని విశ్వా || ౧ హిరణ్మయౌ శకునీ సాంపరాయౌ నాసత్యదస్రౌ సునసౌ వైజయంతౌ| శుక్లం వయంతౌ తరసా...

Tungabhadra Stuti – తుంగభద్రా స్తుతిః

శ్రీవిభాండక ఉవాచ | వరాహదేహసంభూతే గిరిజే పాపభంజిని | దర్శనాన్ముక్తిదే దేవి మహాపాతకినామపి || ౧ || వాగ్దేవీ త్వం మహాలక్ష్మీః గిరిజాసి శచీ తథా | ప్రభా సూర్యస్య దేవేశి మరీచిస్త్వం...

Agni Stotram (Markandeya Puranam) – అగ్ని స్తోత్రం

శాంతిరువాచ | ఓం నమః సర్వభూతానాం సాధనాయ మహాత్మనే | ఏకద్విపంచధిష్ట్యాయ రాజసూయే షడాత్మనే || ౧ || నమః సమస్తదేవానాం వృత్తిదాయ సువర్చసే | శుక్రరూపాయ జగతామశేషాణాం స్థితిప్రదః || ౨...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – పితృ స్తోత్రం (రుచి కృతం)

(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “పితృదేవతా స్తోత్రనిధి” ఈ-బుక్ లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.) రుచిరువాచ | నమస్యేఽహం పితౄన్ భక్త్యా యే వసన్త్యధిదేవతాః | దేవైరపి హి తర్ప్యంతే యే...

Brahma Stotram (Deva Krutam) – బ్రహ్మ స్తోత్రం (దేవ కృతం)

దేవా ఊచుః | బ్రహ్మణే బ్రహ్మవిజ్ఞానదుగ్ధోదధి విధాయినే | బ్రహ్మతత్త్వదిదృక్షూణాం బ్రహ్మదాయ నమో నమః || ౧ || కష్టసంసారమగ్నానాం సంసారోత్తారహేతవే | సాక్షిణే సర్వభూతానాం సాక్షిహీనాయ తే నమః || ౨...

Sri Nageshwara Stuti – శ్రీ నాగేశ్వర స్తుతిః

యో దేవః సర్వభూతానామాత్మా హ్యారాధ్య ఏవ చ | గుణాతీతో గుణాత్మా చ స మే నాగః ప్రసీదతు || ౧ || హృదయస్థోపి దూరస్థః మాయావీ సర్వదేహినామ్ | యోగినాం చిత్తగమ్యస్తు...

Brahma Jnanavali Mala – బ్రహ్మజ్ఞానావళీమాలా

సకృచ్ఛ్రవణమాత్రేణ బ్రహ్మజ్ఞానం యతో భవేత్ | బ్రహ్మజ్ఞానావళీమాలా సర్వేషాం మోక్షసిద్ధయే || ౧ || అసంగోఽహమసంగోఽహమసంగోఽహం పునః పునః | సచ్చిదానందరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః || ౨ || నిత్యశుద్ధవిముక్తోఽహం నిరాకారోఽహమవ్యయః | భూమానందస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ||...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – శ్రీ విశ్వకర్మ స్తుతిః

పంచవక్త్రం జటాజూటం పంచాదశవిలోచనం | సద్యోజాతాననం శ్వేతం వామదేవం తు కృష్ణకమ్ || ౧ అఘోరం రక్తవర్ణం తత్పురుషం పీతవర్ణకం | ఈశానం శ్యామవర్ణం చ శరీరం హేమవర్ణకమ్ || ౨ దశబాహుం...

Tiruppavai – తిరుప్పావై

( శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః >> ) నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ | స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే గోదా తస్యై నమ...

Sri Godavari Stotram (Ashtakam) – శ్రీ గోదావరీ అష్టకం

వాసుదేవమహేశాత్మ-కృష్ణవేణీధునీస్వసా | స్వసారాద్యా జనోద్ధర్త్రీ పుత్రీ సహ్యస్య గౌతమీ || ౧ || సురర్షివంద్యా భువనేనవద్యా యాద్యాత్ర నద్యాశ్రితపాపహంత్రీ | దేవేన యా కృత్రిమగోవధోత్థ- దోషాపనుత్యే మునయే ప్రదత్తా || ౨ ||...

Surya Grahana Shanti Parihara Sloka – సూర్యగ్రహణ శాంతి శ్లోకాః

శాంతి శ్లోకః – ఇంద్రోఽనలో దండధరశ్చ రక్షః ప్రాచేతసో వాయు కుబేర శర్వాః | మజ్జన్మ ఋక్షే మమ రాశి సంస్థే సూర్యోపరాగం శమయంతు సర్వే || గ్రహణ పీడా పరిహార శ్లోకాః...

Sanskrit names for naivedyam – నైవేద్యాల పేర్లు

(తెలుగు పేర్లు – సంస్కృతం పేర్లు) || పళ్ళు || అరటిపండు – కదళీఫలం ఆపిల్ – కాశ్మీరఫలం ఉసిరికాయ – అమలక కిస్మిస్ – శుష్కద్రాక్ష కొబ్బరికాయ పూర్తిగా – నారికేళం...

Sapta Chiranjeevi Stotram – సప్త చిరంజీవి స్తోత్రం

అశ్వత్థామా బలిర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః | కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః || సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం మార్కండేయమథాష్టమమ్ | జీవేద్వర్షశతం ప్రాజ్ఞః అపమృత్యువివర్జితః || మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని...

Bhasma Dharana Mantram in Telugu

భస్మధారణ || ఓం అగ్నిరితి భస్మ వాయురితి భస్మ జలమితి భస్మ స్థలమితి భస్మ వ్యోమేతి భస్మ సర్వం హ వా ఇదం భస్మ మన ఏతాని చక్షూగ్ంషి భస్మాని || ఓం...

Sri Tulasi Slokam in Telugu

యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతాః | యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసి త్వాం నమామ్యహమ్ || నమస్తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయిని || ఇప్పుడు...

Kashi Ashtakam – కాశ్యష్టకమ్

స్వర్గతస్సుఖకరీ దివౌకసాం శైలరాజతనయాతివల్లభా | ఢుంఢిభైరవవిదారితవిఘ్నా విశ్వనాథనగరీ గరీయసీ || ౧ || యత్ర దేహపతనేన దేహినాం ముక్తిరేవ భవతీతి నిశ్చితమ్ | పూర్వపుణ్య నిచయేన లభ్యతే విశ్వనాథనగరీ గరీయసీ || ౨...

Atma Panchakam – ఆత్మ పంచకమ్

నాఽహం దేహో నేంద్రియాణ్యంతరంగం నాఽహంకారః ప్రాణవర్గో న చాఽహమ్ | దారాపత్యక్షేత్రవిత్తాదిదూర- స్సాక్షీ నిత్యః ప్రత్యగాత్మా శివోఽహమ్ || ౧ || రజ్జ్వజ్ఞానాద్భాతి రజ్జుర్యథా హి- స్స్వాత్మాజ్ఞానాదాత్మనో జీవభావః | ఆప్తోక్త్యా హి...

Karthika Snanam – కార్తీకమాస స్నాన విధి

ప్రార్థన – సర్వపాపహరం పుణ్యం స్నానం కార్తీక సంభవం | నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ దామోదర నమోఽస్తు తే || సంకల్పం – దేశకాలౌ సంకీర్త్య : గంగావాలుకాభి సప్తర్షిమండలపర్యంతం కృతవారాశేః...

Pitru Tarpanam – పితృతర్పణం

(గమనిక: ఈ తర్పణం “పితృదేవతా స్తోత్రనిధి” ఈ-బుక్ లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.) ముఖ్యగమనిక: తండ్రి బ్రతికి ఉంటే పితృతర్పణము చేయరాదు. కావలసిన సామాన్లు – * దర్భలు *...

Durvasana Pratikara Dasakam – దుర్వాసనాప్రతీకారదశకం

ప్రాతర్వైదికకర్మతః తత్తదనుసద్వేదాన్తసచ్చిన్తయా పశ్చాద్భారతమోక్షధర్మకథయా వాసిష్ఠరామాయణాత్ | సాయం భాగవతార్థతత్త్వకథయా రాత్రౌ నిదిధ్యాసనాత్ కాలో గచ్ఛతు నః శరీరభరణం ప్రారబ్ధకాన్తార్పితమ్ || ౧ || అజ్ఞానం త్యజ హే మనో మమ సదా బ్రహ్మాత్మసద్భావనాత్...

error: Not allowed