Category: Vividha

Ugadi Slokam – ఉగాది శ్లోకాలు

ఉగాది ప్రసాద ప్రాశన శ్లోకం – శతాయుర్ వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్కరాయ చ | సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకం దళ భక్షణం | బ్రహ్మదేవ ధ్యానం – నమో బ్రహ్మణే తుభ్యం కామాయ చ మహాత్మనే | నమస్తేఽస్తు నిమేషాయ త్రుటయే చ మహాత్మనే | నమస్తే బహురూపాయ...

Sri Yama Ashtakam – శ్రీ యమాష్టకం

సావిత్ర్యువాచ – తపసా ధర్మమారాధ్య పుష్కరే భాస్కరః పురా | ధర్మం సూర్యఃసుతం ప్రాప ధర్మరాజం నమామ్యహమ్ || ౧ || సమతా సర్వభూతేషు యస్య సర్వస్య సాక్షిణః | అతో యన్నామ శమనమితి తం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ || యేనాన్తశ్చ కృతో విశ్వే సర్వేషాం...

Sri Tulasi Kavacham – శ్రీ తులసీ కవచం

అస్య శ్రీతులసీకవచస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీమహాదేవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీతులసీదేవతా, మమ ఈప్సితకామనా సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | తులసీ శ్రీమహాదేవి నమః పఙ్కజధారిణి | శిరో మే తులసీ పాతు ఫాలం పాతు యశస్వినీ || ౧ || దృశౌ మే పద్మనయనా శ్రీసఖీ శ్రవణే మమ |...

Sri Naga Stotram (Nava Naga Stotram) – శ్రీ నాగ స్తోత్రం (నవనాగ స్తోత్రం)

అనన్తం వాసుకిం శేషం పద్మనాభం చ కంబళం | శఙ్ఖపాలం ధృతరాష్ట్రం చ తక్షకం కాలియం తథా || ఏతాని నవ నామాని నాగానాం చ మహాత్మనం | సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం ప్రాతః కాలే విశేషతః || తస్య విషభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |...

Saptarshi Sloka – సప్తర్షి స్మరణం

కశ్యపోఽత్రిర్భరద్వాజో విశ్వామిత్రోఽథ గౌతమః | జమదగ్నిర్వసిష్ఠశ్చ సప్తైతే ఋషయః స్మృతాః |   ఓం సప్త ఋషిభ్యో నమః |

Ratha Saptami Sloka – రథ సప్తమి శ్లోకాః

స్నానకాల శ్లోకాః – యదా జన్మకృతం పాపం మయా జన్మసు జన్మసు | తన్మే రోగం చ శోకం చ మాకరీ హంతు సప్తమీ || ౧   ఏతజ్జన్మ కృతం పాపం యచ్చ జన్మాంతరార్జితమ్ | మనో వాక్కాయజం యచ్చ జ్ఞాతాజ్ఞాతే చ యే పునః...

Gomatha Prarthana – గోమాత ప్రార్థన

నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ | జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః || ౧ కీర్తనం శ్రవణం దానం దర్శనం చాఽపి పార్ధివ | గవాం ప్రశస్యతే వీర సర్వపాపహరం శివమ్ || ౨ ఘృతక్షీరప్రదా గావో ఘృతయోన్యో ఘృతోద్భవాః | ఘృతనద్యో...

Vignana Nauka Ashtakam – విజ్ఞాననౌకాష్టకం

తపోయజ్ఞదానాదిభిశ్శుద్ధబుద్ధి- ర్విరక్తోగ్రజాతిః పరే తుచ్ఛ బుద్ధ్యా | పరిత్యజ్య సర్వం యదాప్నోతి తత్త్వం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౧ || దయాళుం గురుం బ్రహ్మనిష్ఠం ప్రశాంతం సమారాధ్య భక్త్యా విచార్య స్వరూపమ్ | యదాప్నోతి తత్త్వం నిదిధ్యస్య విద్వాన్ పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి...

Pratah Samarana Slokam – ప్రాతః స్మరణ శ్లోకం

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కర మధ్యే సరస్వతీ | కర మూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కర దర్శనమ్ || సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్తనమండలే | విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే ||

Sami Vruksha Prarthana – శమీ ప్రార్థన

శమీ శమయ తే పాపం శమీ శత్రు వినాశినీ అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శిని || ౧ || శమీం కమలపత్రాక్షీం శమీం కంటకధారిణీం ఆరోహతు శమీం లక్ష్మీం నృణామాయుష్యవర్ధనీం || ౨ || నమో విశ్వాసవృక్షాయ పార్థశస్త్రాస్త్రధారిణే త్వత్తః పత్రం ప్రతీక్ష్యామి సదా మే విజయీ...

error: Download Stotra Nidhi mobile app