Category: Vividha

Karthika Snanam – కార్తీకమాస స్నాన విధి

ప్రార్థన – సర్వపాపహరం పుణ్యం స్నానం కార్తీక సంభవం | నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ దామోదర నమోఽస్తు తే || సంకల్పం – దేశకాలౌ సంకీర్త్య : గంగావాలుకాభి సప్తర్షిమండలపర్యంతం కృతవారాశేః...

Tila Tarpanam – తిల తర్పణం

శివాయ గురవే నమః | కావలసిన సామాన్లు – * దర్భలు * నల్లనువ్వులు * చెంబులో మంచినీరు (అర్ఘ్యపాత్ర) * తర్పణం విడవడానికి పళ్ళెం * తడిపిన తెల్ల బియ్యం *...

Durvasana Pratikara Dasakam – దుర్వాసనాప్రతీకారదశకం

ప్రాతర్వైదికకర్మతః తత్తదనుసద్వేదాన్తసచ్చిన్తయా పశ్చాద్భారతమోక్షధర్మకథయా వాసిష్ఠరామాయణాత్ | సాయం భాగవతార్థతత్త్వకథయా రాత్రౌ నిదిధ్యాసనాత్ కాలో గచ్ఛతు నః శరీరభరణం ప్రారబ్ధకాన్తార్పితమ్ || ౧ || అజ్ఞానం త్యజ హే మనో మమ సదా బ్రహ్మాత్మసద్భావనాత్...

Ugadi Slokam – ఉగాది శ్లోకాలు

ఉగాది ప్రసాద ప్రాశన శ్లోకం – శతాయుర్ వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్కరాయ చ | సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకం దళ భక్షణం | బ్రహ్మదేవ ధ్యానం – నమో బ్రహ్మణే తుభ్యం కామాయ చ...

Sri Yama Ashtakam – శ్రీ యమాష్టకం

సావిత్ర్యువాచ – తపసా ధర్మమారాధ్య పుష్కరే భాస్కరః పురా | ధర్మం సూర్యఃసుతం ప్రాప ధర్మరాజం నమామ్యహమ్ || ౧ || సమతా సర్వభూతేషు యస్య సర్వస్య సాక్షిణః | అతో యన్నామ...

Sri Tulasi Kavacham – శ్రీ తులసీ కవచం

అస్య శ్రీతులసీకవచస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీమహాదేవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీతులసీదేవతా, మమ ఈప్సితకామనా సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | తులసీ శ్రీమహాదేవి నమః పఙ్కజధారిణి | శిరో మే తులసీ పాతు ఫాలం పాతు యశస్వినీ...

Sri Naga Stotram (Nava Naga Stotram) – శ్రీ నాగ స్తోత్రం (నవనాగ స్తోత్రం)

అనన్తం వాసుకిం శేషం పద్మనాభం చ కంబళం | శఙ్ఖపాలం ధృతరాష్ట్రం చ తక్షకం కాలియం తథా || ఏతాని నవ నామాని నాగానాం చ మహాత్మనం | సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం ప్రాతః...

Saptarshi Sloka – సప్తర్షి స్మరణం

కశ్యపోఽత్రిర్భరద్వాజో విశ్వామిత్రోఽథ గౌతమః | జమదగ్నిర్వసిష్ఠశ్చ సప్తైతే ఋషయః స్మృతాః |   ఓం సప్త ఋషిభ్యో నమః |

Ratha Saptami Sloka – రథ సప్తమి శ్లోకాః

స్నానకాల శ్లోకాః – యదా జన్మకృతం పాపం మయా జన్మసు జన్మసు | తన్మే రోగం చ శోకం చ మాకరీ హంతు సప్తమీ || ౧   ఏతజ్జన్మ కృతం పాపం...

Gomatha Prarthana – గోమాత ప్రార్థన

నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ | జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః || ౧ కీర్తనం శ్రవణం దానం దర్శనం చాఽపి పార్ధివ | గవాం ప్రశస్యతే వీర...

error: Download Stotra Nidhi mobile app