Category: Vividha – వివిధ

Ashwini Devata Stotram (Mahabharatam) – అశ్వినీ దేవతా స్తోత్రం

ప్రపూర్వగౌ పూర్వజౌ చిత్రభానూ గిరావాశంసామి తపసా హ్యనంతౌ| దివ్యౌ సుపర్ణౌ విరజౌ విమానా- -వధిక్షిపంతౌ భువనాని విశ్వా || ౧ హిరణ్మయౌ శకునీ సాంపరాయౌ నాసత్యదస్రౌ సునసౌ వైజయంతౌ| శుక్లం వయంతౌ తరసా...

Tungabhadra Stuti – తుంగభద్రా స్తుతిః

శ్రీవిభాండక ఉవాచ | వరాహదేహసంభూతే గిరిజే పాపభంజిని | దర్శనాన్ముక్తిదే దేవి మహాపాతకినామపి || ౧ || వాగ్దేవీ త్వం మహాలక్ష్మీః గిరిజాసి శచీ తథా | ప్రభా సూర్యస్య దేవేశి మరీచిస్త్వం...

Agni Stotram (Markandeya Puranam) – అగ్ని స్తోత్రం

శాంతిరువాచ | ఓం నమః సర్వభూతానాం సాధనాయ మహాత్మనే | ఏకద్విపంచధిష్ట్యాయ రాజసూయే షడాత్మనే || ౧ || నమః సమస్తదేవానాం వృత్తిదాయ సువర్చసే | శుక్రరూపాయ జగతామశేషాణాం స్థితిప్రదః || ౨...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – పితృ స్తోత్రం (రుచి కృతం)

రుచిరువాచ | నమస్యేఽహం పితౄన్ భక్త్యా యే వసన్త్యధిదేవతాః | దేవైరపి హి తర్ప్యంతే యే శ్రాద్ధేషు స్వధోత్తరైః || ౧ || నమస్యేఽహం పితౄన్ స్వర్గే యే తర్ప్యంతే మహర్షిభిః |...

Brahma Stotram (Deva Krutam) – బ్రహ్మ స్తోత్రం (దేవ కృతం)

దేవా ఊచుః | బ్రహ్మణే బ్రహ్మవిజ్ఞానదుగ్ధోదధి విధాయినే | బ్రహ్మతత్త్వదిదృక్షూణాం బ్రహ్మదాయ నమో నమః || ౧ || కష్టసంసారమగ్నానాం సంసారోత్తారహేతవే | సాక్షిణే సర్వభూతానాం సాక్షిహీనాయ తే నమః || ౨...

Sri Nageshwara Stuti – శ్రీ నాగేశ్వర స్తుతిః

యో దేవః సర్వభూతానామాత్మా హ్యారాధ్య ఏవ చ | గుణాతీతో గుణాత్మా చ స మే నాగః ప్రసీదతు || ౧ || హృదయస్థోపి దూరస్థః మాయావీ సర్వదేహినామ్ | యోగినాం చిత్తగమ్యస్తు...

Brahma Jnanavali Mala – బ్రహ్మజ్ఞానావళీమాలా

సకృచ్ఛ్రవణమాత్రేణ బ్రహ్మజ్ఞానం యతో భవేత్ | బ్రహ్మజ్ఞానావళీమాలా సర్వేషాం మోక్షసిద్ధయే || ౧ || అసంగోఽహమసంగోఽహమసంగోఽహం పునః పునః | సచ్చిదానందరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః || ౨ || నిత్యశుద్ధవిముక్తోఽహం నిరాకారోఽహమవ్యయః | భూమానందస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ||...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – శ్రీ విశ్వకర్మ స్తుతిః

పంచవక్త్రం జటాజూటం పంచాదశవిలోచనం | సద్యోజాతాననం శ్వేతం వామదేవం తు కృష్ణకమ్ || ౧ అఘోరం రక్తవర్ణం తత్పురుషం పీతవర్ణకం | ఈశానం శ్యామవర్ణం చ శరీరం హేమవర్ణకమ్ || ౨ దశబాహుం...

Tiruppavai – తిరుప్పావై

( శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః >> ) నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ | స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే గోదా తస్యై నమ...

Sri Godavari Stotram (Ashtakam) – శ్రీ గోదావరీ అష్టకం

వాసుదేవమహేశాత్మ-కృష్ణవేణీధునీస్వసా | స్వసారాద్యా జనోద్ధర్త్రీ పుత్రీ సహ్యస్య గౌతమీ || ౧ || సురర్షివంద్యా భువనేనవద్యా యాద్యాత్ర నద్యాశ్రితపాపహంత్రీ | దేవేన యా కృత్రిమగోవధోత్థ- దోషాపనుత్యే మునయే ప్రదత్తా || ౨ ||...

error: Not allowed