Category: Vividha – వివిధ

Sri Nageshwara Stuti – శ్రీ నాగేశ్వర స్తుతిః

యో దేవః సర్వభూతానామాత్మా హ్యారాధ్య ఏవ చ | గుణాతీతో గుణాత్మా చ స మే నాగః ప్రసీదతు || ౧ || హృదయస్థోపి దూరస్థః మాయావీ సర్వదేహినామ్ | యోగినాం చిత్తగమ్యస్తు...

Brahma Jnanavali Mala – బ్రహ్మజ్ఞానావళీమాలా

సకృచ్ఛ్రవణమాత్రేణ బ్రహ్మజ్ఞానం యతో భవేత్ | బ్రహ్మజ్ఞానావళీమాలా సర్వేషాం మోక్షసిద్ధయే || ౧ || అసంగోఽహమసంగోఽహమసంగోఽహం పునః పునః | సచ్చిదానందరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః || ౨ || నిత్యశుద్ధవిముక్తోఽహం నిరాకారోఽహమవ్యయః | భూమానందస్వరూపోఽహమహమేవాహమవ్యయః ||...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – శ్రీ విశ్వకర్మ స్తుతిః

పంచవక్త్రం జటాజూటం పంచాదశవిలోచనం | సద్యోజాతాననం శ్వేతం వామదేవం తు కృష్ణకమ్ || ౧ అఘోరం రక్తవర్ణం తత్పురుషం పీతవర్ణకం | ఈశానం శ్యామవర్ణం చ శరీరం హేమవర్ణకమ్ || ౨ దశబాహుం...

Tiruppavai – తిరుప్పావై

నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ | స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః || [**...

Sri Godavari Stotram (Ashtakam) – శ్రీ గోదావరీ అష్టకం

వాసుదేవమహేశాత్మ-కృష్ణవేణీధునీస్వసా | స్వసారాద్యా జనోద్ధర్త్రీ పుత్రీ సహ్యస్య గౌతమీ || ౧ || సురర్షివంద్యా భువనేనవద్యా యాద్యాత్ర నద్యాశ్రితపాపహంత్రీ | దేవేన యా కృత్రిమగోవధోత్థ- దోషాపనుత్యే మునయే ప్రదత్తా || ౨ ||...

Surya Grahana Shanti Parihara Sloka – సూర్యగ్రహణ శాంతి శ్లోకాః

శాంతి శ్లోకః – ఇంద్రోఽనలో దండధరశ్చ రక్షః ప్రాచేతసో వాయు కుబేర శర్వాః | మజ్జన్మ ఋక్షే మమ రాశి సంస్థే సూర్యోపరాగం శమయంతు సర్వే || గ్రహణ పీడా పరిహార శ్లోకాః...

Sanskrit names for naivedyam – నైవేద్యాల పేర్లు

(తెలుగు పేర్లు – సంస్కృతం పేర్లు) || పళ్ళు || అరటిపండు – కదళీఫలం ఆపిల్ – కాశ్మీరఫలం ఉసిరికాయ – అమలక కిస్మిస్ – శుష్కద్రాక్ష కొబ్బరికాయ పూర్తిగా – నారికేళం...

Sapta Chiranjeevi Stotram – సప్త చిరంజీవి స్తోత్రం

అశ్వత్థామా బలిర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః | కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః || సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం మార్కండేయమథాష్టమమ్ | జీవేద్వర్షశతం ప్రాజ్ఞః అపమృత్యువివర్జితః ||   ఇప్పుడు సప్తర్షి శ్లోకం పఠించండి. మరిన్ని...

Bhasma Dharana Mantram in Telugu

భస్మధారణ || ఓం అగ్నిరితి భస్మ వాయురితి భస్మ జలమితి భస్మ స్థలమితి భస్మ వ్యోమేతి భస్మ సర్వం హ వా ఇదం భస్మ మన ఏతాని చక్షూగ్ంషి భస్మాని || ఓం...

Sri Tulasi Slokam in Telugu

యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతాః | యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసి త్వాం నమామ్యహమ్ || నమస్తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయిని || ఇప్పుడు...

error: Not allowed