Category: Vividha

Tiruppavai – తిరుప్పావై

నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ | స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః || [**...

Sri Godavari Stotram (Ashtakam) – శ్రీ గోదావరీ అష్టకం

(కృతజ్ఞతలు – శ్రీ ప్రకాష్ కేత్కర్ గారికి) వాసుదేవమహేశాత్మ-కృష్ణవేణీధునీస్వసా | స్వసారాద్యా జనోద్ధర్త్రీ పుత్రీ సహ్యస్య గౌతమీ || ౧ || సురర్షివంద్యా భువనేనవద్యా యాద్యాత్ర నద్యాశ్రితపాపహంత్రీ | దేవేన యా కృత్రిమగోవధోత్థ-...

Surya Grahana Shanti Parihara Sloka – సూర్యగ్రహణ శాంతి శ్లోకాః

శాంతి శ్లోకః – ఇంద్రోఽనలో దండధరశ్చ రక్షః ప్రాచేతసో వాయు కుబేర శర్వాః | మజ్జన్మ ఋక్షే మమ రాశి సంస్థే సూర్యోపరాగం శమయంతు సర్వే || గ్రహణ పీడా పరిహార శ్లోకాః...

Sanskrit names for naivedyam – నైవేద్యాల పేర్లు

(తెలుగు పేర్లు – సంస్కృతం పేర్లు) || పళ్ళు || అరటిపండు – కదళీఫలం ఆపిల్ – కాశ్మీరఫలం ఉసిరికాయ – అమలక కిస్మిస్ – శుష్కద్రాక్ష కొబ్బరికాయ పూర్తిగా – నారికేళం...

Sapta Chiranjeevi Stotram – సప్త చిరంజీవి స్తోత్రం

అశ్వత్థామా బలిర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః | కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః || సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం మార్కండేయమథాష్టమమ్ | జీవేద్వర్షశతం ప్రాజ్ఞః అపమృత్యువివర్జితః ||   ఇప్పుడు సప్తర్షి శ్లోకం పఠించండి.

Bhasma Dharana Mantram in Telugu

భస్మధారణ || ఓం అగ్నిరితి భస్మ వాయురితి భస్మ జలమితి భస్మ స్థలమితి భస్మ వ్యోమేతి భస్మ సర్వం హ వా ఇదం భస్మ మన ఏతాని చక్షూగ్ంషి భస్మాని || ఓం...

Sri Tulasi Slokam in Telugu

యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతాః | యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసి త్వాం నమామ్యహమ్ || నమస్తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయిని || ఇప్పుడు...

Kashi Ashtakam – కాశ్యష్టకమ్

స్వర్గతస్సుఖకరీ దివౌకసాం శైలరాజతనయాతివల్లభా | ఢుంఢిభైరవవిదారితవిఘ్నా విశ్వనాథనగరీ గరీయసీ || ౧ || యత్ర దేహపతనేన దేహినాం ముక్తిరేవ భవతీతి నిశ్చితమ్ | పూర్వపుణ్య నిచయేన లభ్యతే విశ్వనాథనగరీ గరీయసీ || ౨...

Atma Panchakam – ఆత్మ పంచకమ్

నాఽహం దేహో నేంద్రియాణ్యంతరంగం నాఽహంకారః ప్రాణవర్గో న చాఽహమ్ | దారాపత్యక్షేత్రవిత్తాదిదూర- స్సాక్షీ నిత్యః ప్రత్యగాత్మా శివోఽహమ్ || ౧ || రజ్జ్వజ్ఞానాద్భాతి రజ్జుర్యథా హి- స్స్వాత్మాజ్ఞానాదాత్మనో జీవభావః | ఆప్తోక్త్యా హి...

Karthika Snanam – కార్తీకమాస స్నాన విధి

ప్రార్థన – సర్వపాపహరం పుణ్యం స్నానం కార్తీక సంభవం | నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ దామోదర నమోఽస్తు తే || సంకల్పం – దేశకాలౌ సంకీర్త్య : గంగావాలుకాభి సప్తర్షిమండలపర్యంతం కృతవారాశేః...

error: Download Stotra Nidhi mobile app