Tila Tarpanam – తిల తర్పణం

శివాయ గురవే నమః |

కావలసిన సామాన్లు –
* దర్భలు
* నల్లనువ్వులు
* చెంబులో మంచినీరు (అర్ఘ్యపాత్ర)
* తర్పణం విడవడానికి పళ్ళెం
* తడిపిన తెల్ల బియ్యం
* పంచపాత్ర
* ఆసనం

యజ్ఞోపవీతం ధరించు విధానములు
* సవ్యం – మామూలుగా ఎడమ భుజం మీదుగా కుడి నడుముకు వచ్చేది.
* నివీతీ – దండలాగా మెడలో నుండి పొట్ట మీదకు వేసుకునేది.
* ప్రాచీనావీతీ – కుడి భుజం మీదుగా ఎడమ నడుముకు వచ్చేది.

———-

విధానం –

శుచిః –
(తలమీద నీళ్ళను జల్లుకోండి)
అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతరః శుచిః ||
పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష ||

ప్రార్థనా –
(నమస్కారం చేస్తూ ఇవి చదవండి)
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్యసమప్రభ |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ||
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః |

ఆచమ్య –
(ఆచమనం చేయండి)
ఓం కేశవాయ స్వాహా |
ఓం నారాయణాయ స్వాహా |
ఓం మాధవాయ స్వాహా |
ఓం గోవిందాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః | ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః | ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం అథోక్షజాయ నమః | ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః | ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః | ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః |

పవిత్రం –
ఓం పవిత్రవన్తః పరివాజమాసతే పితైషాం ప్రత్నో అభి రక్షతి వ్రతమ్ |
మహస్సముద్రం వరుణస్తిరో దధే ధీరా ఇచ్ఛేకుర్ధరుణేష్వారభమ్ ||
పవిత్రం తే వితతం బ్రహ్మణస్పతే ప్రభుర్గాత్రాణి పర్యేషి విశ్వతః |
అతప్తతనూర్న తదామో అశ్నుతే శృతాస ఇద్వహన్తస్తత్సమాశత ||
పవిత్రం ధృత్వా ||
(పవిత్రం ధరించండి)

భూతోచ్ఛాటనం –
ఉత్తిష్ఠన్తు భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః |
ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే ||
(అక్షతలు మీ వెనక్కు వేయండి)

ప్రాణాయామం –
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓం సువః | ఓం మహః |
ఓం జనః | ఓం తపః | ఓం సత్యం |
తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ |
ఓమాపో జ్యోతీ రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |

సంకల్పం –
(అక్షతలు చేతిలో పట్టుకుని)
శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద | శ్రీమహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ___ ప్రదేశే ___, ___ నద్యోః మధ్యే పుణ్యప్రదేశే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ ఆచార్య హరి హర గురు చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమనే వ్యావహరిక చాంద్రమానేన శ్రీ ____ నామ సంవత్సరే ___ అయనే ___ ఋతౌ ___ మాసే ___ పక్షే ___ తిథౌ ___ వాసరే శ్రీవిష్ణు నక్షత్రే శ్రీవిష్ణు యోగే శ్రీవిష్ణు కరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం పుణ్యతిథౌ || ప్రాచీనావీతీ || అస్మత్ పితృ, పితామహ, ప్రపితామహానాం (మాతృ, పితామహీ, ప్రపితామహీనాం) ___ గోత్రాణాం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం(దాయినాం) వసురుద్రాదిత్య రూపాణాం అక్షయ్య పుణ్యలోక ఫలావాప్త్యర్థం యథాశక్తి తిలతర్పణం కరిష్యే || సవ్యం ||

(నీరు అరివేణం లో విడవండి)

నమస్కారం –
ఈశానః పితృరూపేణ మహాదేవో మహేశ్వరః |
ప్రీయతాం భగవానీశః పరమాత్మా సదాశివః || ౧
దేవతాభ్యః పితృభ్యశ్చ మహాయోగిభ్య ఏవ చ |
నమస్స్వాహాయై స్వధాయై నిత్యమేవ నమో నమః || ౨
మన్త్రమధ్యే క్రియామధ్యే విష్ణోస్స్మరణ పూర్వకం |
యత్కించిత్క్రియతే కర్మ తత్కోటి గుణితం భవేత్ || ౪
విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుః ||

(దక్షిణం వైపు తిరగి కూర్చోండి)

అర్ఘ్యపాత్ర –
అర్ఘ్యపాత్రయోః అమీగంధాః | పుష్పార్థా ఇమే అక్షతాః | అమీ కుశాః |

|| సవ్యం || ఓం ఓం ఓం అద్య పుణ్యతిథౌ || ప్రాచీనావీతీ || అస్మత్ పితృ, పితామహ, ప్రపితామహానాం (మాతృ, పితామహీ, ప్రపితామహీనాం) ___ గోత్రాణాం ___ శర్మణాం [దాయినాం] వసురుద్రాదిత్య రూపాణాం అయం కుశస్యోపరి ఆవాహయిష్యే |
(పళ్ళెంలో ఒక దర్భ పెట్టండి)

|| సవ్యం || నమస్కృత్య |
ఓం ఆయంతు నః పితరస్సోమ్యాసోగ్నిష్వాత్తాః పథిభిర్దేవ యానైః |
అస్మిన్ యజ్ఞే స్వధయా మదం త్వధి బృవంతు తే అవంత్వ స్మాన్ ||
ఇదం పితృభ్యో నమో అస్త్వద్య యే పూర్వాసో య ఉపరాస ఈయుః |
యే పార్థివే రజస్యా నిషత్తా యే వా నూనం సువృజనాసు విక్షు ||
పితృదేవతాభ్యో నమః |

|| ప్రాచీనావీతీ ||
సకలోపచారార్థే తిలాన్ సమర్పయామి |
(నల్లనువ్వులు దర్భ మీద వేయండి)

తర్పణం –
(కుడి బొటన వేలికి నల్లనువ్వులు అద్దుకుని పితృతీర్థము గా నీరు దర్భమీదకు మూడేసిసార్లు విడవండి)

తండ్రిగారికి – (పితృ తర్పణం)
అస్మత్ పితరం ___ గోత్రం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం
వసురూపం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ పితామహం ___ గోత్రం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం
రుద్రరూపం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ ప్రపితామహం ___ గోత్రం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం
ఆదిత్యరూపం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |

[** తల్లిగారికి – (మాతృ తర్పణం)
అస్మత్ మాతరం ___ గోత్రాం ___ పదాం
వసురూపాం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ పితామహీం ___ గోత్రాం ___ పదాం
రుద్రరూపాం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ ప్రపితామహీం ___ గోత్రాం ___ పదాం
ఆదిత్యరూపాం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
**]

పితృదేవతాభ్యో నమః | సుప్రీతో భవతు |
పితృదేవతాభ్యో నమః | యథాస్థానం ఉద్వాసయిష్యే |

కుశోదకం –
|| ప్రాచీనావీతీ ||
ఏషాన్నమాతా న పితా న బన్ధుః నాన్య గోత్రిణః |
తే సర్వే తృప్తిమాయాన్తు మయోత్సృష్టైః కుశోదకైః ||
తృప్యత తృప్యత తృప్యత తృప్యత తృప్యత |
(కొన్ని నువ్వులు, పళ్ళెం లోని దర్భ చేతిలోకి తీసుకుని చెంబులోని నీరు పితృతీర్థంగా పళ్ళెంలో విడవండి. దర్భకూడా విడిచిపెట్టి చేతికి నువ్వులు లేకుండా శుభ్రం చేసుకోండి).

నిష్పీడనోదకం –
|| నివీతీ ||
యేకే చాస్మత్కులేజాతాః అపుత్రాః గోత్రిణో మృతాః |
తే గృహ్ణన్తు మయా దత్తం సూత్రనిష్పీడనోదకం ||
(జంధ్యము దండలావేసుకొని బ్రహ్మముడులమీద నీరుపోసి తడిపి పిండి కళ్ళకు అద్దుకోండి)

సమర్పణం –
|| సవ్యం ||
కాయేన వాచా మనసైన్ద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేస్స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి |

నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ |
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ||

పవిత్రం విసృజ్య |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ||


Facebook Comments

You may also like...

6 వ్యాఖ్యలు

 1. kumar అంటున్నారు:

  maa poojari prathi amavasyaki raka pothe memu valla intiki velli moyana istamu
  ee sari nudni meeru rasinattu memu chaduvu koni memu chesina tharuvatha vallaki istamu

 2. kumar అంటున్నారు:

  print option ivvaledu meeru

 3. Satyanarayana Murthy అంటున్నారు:

  Namaskaram.

  Chala baaga iccharu tarpana vidhi.

  Nadoka sandeham.
  Ippudu unna paristitulu valla ,Taddinam pette veelu lekapote, ila tarpanam ivvacha, leka vere paddati unda. daya chesi cheppandi.
  ipudu unna paristitulu

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: