Tila Tarpanam – తిల తర్పణం

శివాయ గురవే నమః |

కావలసిన సామాన్లు –
* దర్భలు
* నల్లనువ్వులు
* చెంబులో మంచినీరు (అర్ఘ్యపాత్ర)
* తర్పణం విడవడానికి పళ్ళెం
* తడిపిన తెల్ల బియ్యం
* పంచపాత్ర
* ఆసనం

యజ్ఞోపవీతం ధరించు విధానములు
* సవ్యం – మామూలుగా ఎడమ భుజం మీదుగా కుడి నడుముకు వచ్చేది.
* నివీతీ – దండలాగా మెడలో నుండి పొట్ట మీదకు వేసుకునేది.
* ప్రాచీనావీతీ – కుడి భుజం మీదుగా ఎడమ నడుముకు వచ్చేది.

———-

విధానం –

శుచిః –
(తలమీద నీళ్ళను జల్లుకోండి)
అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతరః శుచిః ||
పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష ||

ప్రార్థనా –
(నమస్కారం చేస్తూ ఇవి చదవండి)
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్యసమప్రభ |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ||
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః |

ఆచమ్య –
(ఆచమనం చేయండి)
ఓం కేశవాయ స్వాహా |
ఓం నారాయణాయ స్వాహా |
ఓం మాధవాయ స్వాహా |
ఓం గోవిందాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః | ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః | ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం అథోక్షజాయ నమః | ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః | ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః | ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః |

పవిత్రం –
ఓం పవిత్రవన్తః పరివాజమాసతే పితైషాం ప్రత్నో అభి రక్షతి వ్రతమ్ |
మహస్సముద్రం వరుణస్తిరో దధే ధీరా ఇచ్ఛేకుర్ధరుణేష్వారభమ్ ||
పవిత్రం తే వితతం బ్రహ్మణస్పతే ప్రభుర్గాత్రాణి పర్యేషి విశ్వతః |
అతప్తతనూర్న తదామో అశ్నుతే శృతాస ఇద్వహన్తస్తత్సమాశత ||
పవిత్రం ధృత్వా ||
(పవిత్రం ధరించండి)

భూతోచ్ఛాటనం –
ఉత్తిష్ఠన్తు భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః |
ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే ||
(అక్షతలు మీ వెనక్కు వేయండి)

ప్రాణాయామం –
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓం సువః | ఓం మహః |
ఓం జనః | ఓం తపః | ఓం సత్యం |
తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ |
ఓమాపో జ్యోతీ రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |

సంకల్పం –
(అక్షతలు చేతిలో పట్టుకుని)
శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద | శ్రీమహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ___ ప్రదేశే ___, ___ నద్యోః మధ్యే పుణ్యప్రదేశే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ ఆచార్య హరి హర గురు చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమనే వ్యావహరిక చాంద్రమానేన శ్రీ ____ నామ సంవత్సరే ___ అయనే ___ ఋతౌ ___ మాసే ___ పక్షే ___ తిథౌ ___ వాసరే శ్రీవిష్ణు నక్షత్రే శ్రీవిష్ణు యోగే శ్రీవిష్ణు కరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం పుణ్యతిథౌ || ప్రాచీనావీతీ || అస్మత్ పితృ, పితామహ, ప్రపితామహానాం (మాతృ, పితామహీ, ప్రపితామహీనాం) ___ గోత్రాణాం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం(దాయినాం) వసురుద్రాదిత్య రూపాణాం అక్షయ్య పుణ్యలోక ఫలావాప్త్యర్థం యథాశక్తి తిలతర్పణం కరిష్యే || సవ్యం ||

(నీరు అరివేణం లో విడవండి)

నమస్కారం –
ఈశానః పితృరూపేణ మహాదేవో మహేశ్వరః |
ప్రీయతాం భగవానీశః పరమాత్మా సదాశివః || ౧
దేవతాభ్యః పితృభ్యశ్చ మహాయోగిభ్య ఏవ చ |
నమస్స్వాహాయై స్వధాయై నిత్యమేవ నమో నమః || ౨
మన్త్రమధ్యే క్రియామధ్యే విష్ణోస్స్మరణ పూర్వకం |
యత్కించిత్క్రియతే కర్మ తత్కోటి గుణితం భవేత్ || ౪
విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుః ||

(దక్షిణం వైపు తిరగి కూర్చోండి)

అర్ఘ్యపాత్ర –
అర్ఘ్యపాత్రయోః అమీగంధాః | పుష్పార్థా ఇమే అక్షతాః | అమీ కుశాః |

|| సవ్యం || ఓం ఓం ఓం అద్య పుణ్యతిథౌ || ప్రాచీనావీతీ || అస్మత్ పితృ, పితామహ, ప్రపితామహానాం (మాతృ, పితామహీ, ప్రపితామహీనాం) ___ గోత్రాణాం ___ శర్మణాం [దాయినాం] వసురుద్రాదిత్య రూపాణాం అయం కుశస్యోపరి ఆవాహయిష్యే |
(పళ్ళెంలో ఒక దర్భ పెట్టండి)

|| సవ్యం || నమస్కృత్య |
ఓం ఆయంతు నః పితరస్సోమ్యాసోగ్నిష్వాత్తాః పథిభిర్దేవ యానైః |
అస్మిన్ యజ్ఞే స్వధయా మదం త్వధి బృవంతు తే అవంత్వ స్మాన్ ||
ఇదం పితృభ్యో నమో అస్త్వద్య యే పూర్వాసో య ఉపరాస ఈయుః |
యే పార్థివే రజస్యా నిషత్తా యే వా నూనం సువృజనాసు విక్షు ||
పితృదేవతాభ్యో నమః |

|| ప్రాచీనావీతీ ||
సకలోపచారార్థే తిలాన్ సమర్పయామి |
(నల్లనువ్వులు దర్భ మీద వేయండి)

తర్పణం –
(కుడి బొటన వేలికి నల్లనువ్వులు అద్దుకుని పితృతీర్థము గా నీరు దర్భమీదకు మూడేసిసార్లు విడవండి)

తండ్రిగారికి – (పితృ తర్పణం)
అస్మత్ పితరం ___ గోత్రం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం
వసురూపం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ పితామహం ___ గోత్రం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం
రుద్రరూపం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ ప్రపితామహం ___ గోత్రం ___ శర్మాణం/వర్మాణం/గుప్తానం/దాసం
ఆదిత్యరూపం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |

[** తల్లిగారికి – (మాతృ తర్పణం)
అస్మత్ మాతరం ___ గోత్రాం ___ పదాం
వసురూపాం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ పితామహీం ___ గోత్రాం ___ పదాం
రుద్రరూపాం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
అస్మత్ ప్రపితామహీం ___ గోత్రాం ___ పదాం
ఆదిత్యరూపాం స్వధానమస్తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి |
**]

పితృదేవతాభ్యో నమః | సుప్రీతో భవతు |
పితృదేవతాభ్యో నమః | యథాస్థానం ఉద్వాసయిష్యే |

కుశోదకం –
|| ప్రాచీనావీతీ ||
ఏషాన్నమాతా న పితా న బన్ధుః నాన్య గోత్రిణః |
తే సర్వే తృప్తిమాయాన్తు మయోత్సృష్టైః కుశోదకైః ||
తృప్యత తృప్యత తృప్యత తృప్యత తృప్యత |
(కొన్ని నువ్వులు, పళ్ళెం లోని దర్భ చేతిలోకి తీసుకుని చెంబులోని నీరు పితృతీర్థంగా పళ్ళెంలో విడవండి. దర్భకూడా విడిచిపెట్టి చేతికి నువ్వులు లేకుండా శుభ్రం చేసుకోండి).

నిష్పీడనోదకం –
|| నివీతీ ||
యేకే చాస్మత్కులేజాతాః అపుత్రాః గోత్రిణో మృతాః |
తే గృహ్ణన్తు మయా దత్తం సూత్రనిష్పీడనోదకం ||
(జంధ్యము దండలావేసుకొని బ్రహ్మముడులమీద నీరుపోసి తడిపి పిండి కళ్ళకు అద్దుకోండి)

సమర్పణం –
|| సవ్యం ||
కాయేన వాచా మనసైన్ద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేస్స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి |

నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ |
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ||

పవిత్రం విసృజ్య |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ||

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Download Stotra Nidhi mobile app