Category: Durga – దుర్గా

Sri Tulja Bhavani Stotram – శ్రీ తులజా భవానీ స్తోత్రం

నమోఽస్తు తే మహాదేవి శివే కల్యాణి శాంభవి | ప్రసీద వేదవినుతే జగదంబ నమోఽస్తు తే || ౧ || జగతామాదిభూతా త్వం జగత్త్వం జగదాశ్రయా | ఏకాఽప్యనేకరూపాసి జగదంబ నమోఽస్తు తే...

Sri Durga Ashtakam – శ్రీ దుర్గాష్టకం

కాత్యాయని మహామాయే ఖడ్గబాణధనుర్ధరే | ఖడ్గధారిణి చండి దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || ౧ || వసుదేవసుతే కాలి వాసుదేవసహోదరీ | వసుంధరాశ్రియే నందే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || ౨ ||...

Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram – దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ దేవ్యువాచ | మమ నామ సహస్రం చ శివ పూర్వవినిర్మితమ్ | తత్పఠ్యతాం విధానేన తథా సర్వం భవిష్యతి || ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ దేవి శ్రావయామాస తచ్చతాన్ | తదేవ నామసాహస్రం...

Sri Durga Chandrakala Stuti – శ్రీ దుర్గా చంద్రకళా స్తుతిః

వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్యభూధరే | హరప్రాణేశ్వరీం వందే హంత్రీం విబుధవిద్విషామ్ || ౧ || అభ్యర్థనేన సరసీరుహసంభవస్య త్యక్త్వోదితా భగవదక్షిపిధానలీలామ్ | విశ్వేశ్వరీ విపదపాకరణే పురస్తాత్ మాతా మమాస్తు మధుకైటభయోర్నిహంత్రీ || ౨...

Kumari Stotram – కుమారీ స్తోత్రం

జగత్పూజ్యే జగద్వంద్యే సర్వశక్తిస్వరూపిణీ | పూజాం గృహాణ కౌమారి జగన్మాతర్నమోఽస్తు తే || ౧ || త్రిపురాం త్రిపురాధారాం త్రివర్గజ్ఞానరూపిణీమ్ | త్రైలోక్యవందితాం దేవీం త్రిమూర్తిం పూజయామ్యహమ్ || ౨ || కలాత్మికాం...

Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham – వంశవృద్ధికరం (వంశాఖ్యం) దుర్గా కవచం

(ధన్యవాదః – శ్రీ పీ.ఆర్.రామచన్దర్ మహోదయ) శనైశ్చర ఉవాచ | భగవన్ దేవదేవేశ కృపయా త్వం జగత్ప్రభో | వంశాఖ్యం కవచం బ్రూహి మహ్యం శిష్యాయ తేఽనఘ | యస్య ప్రభావాద్దేవేశ వంశో...

Sri Durga Manasa Puja Stotram – శ్రీ దుర్గా మానస పూజా

శ్రీ దుర్గా మానస పూజా ఉద్యచ్చందనకుంకుమారుణపయోధారాభిరాప్లావితాం నానానర్ఘ్యమణిప్రవాలఘటితాం దత్తాం గృహాణాంబికే | ఆమృష్టాం సురసుందరీభిరభితో హస్తాంబుజైర్భక్తితో మాతః సుందరి భక్తకల్పలతికే శ్రీపాదుకామాదరాత్ || ౧ || దేవేంద్రాదిభిరర్చితం సురగణైరాదాయ సింహాసనం చంచత్కాంచనసంచయాభిరచితం చారుప్రభాభాస్వరమ్...

Sri Durga Parameshwari Stotram by Sringeri Jagadguru – శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం

(శృంగేరీ జగద్గురు విరచితం) [** అధునా సర్వత్ర జగతి ప్రసరతః జనానం ప్రాణాపాయకరస్య కొరోనా నామకస్య రోగవిశేషస్య నివారణార్థం శృంగేరీ జగద్గురు విరచిత శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్ర పారాయణం కరిష్యే |...

Sri Devi Atharvashirsha – శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం

ఓం సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః కాసి త్వం మహాదేవీతి || ౧ || సాఽబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ | మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం జగత్ | శూన్యం చాశూన్యం చ || ౨ ||...

Sri Indrakshi Stotram – శ్రీ ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ | ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమాఖ్యాహి నారాయణ గుణార్ణవ | పార్వత్యై శివసంప్రోక్తం పరం కౌతూహలం హి మే || నారాయణ ఉవాచ | ఇంద్రాక్షీ స్తోత్ర మంత్రస్య మాహాత్మ్యం కేన వోచ్యతే |...

Sri Durga Chalisa in Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా

నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ | నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ || ౧ || నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ | తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ ||...

Sri Deepa Durga Kavacham – శ్రీ దీప దుర్గా కవచం

(పఠించే ముందు బీజక్షరాలు సరిచూసుకోండి) శ్రీ భైరవ ఉవాచ | శృణు దేవి జగన్మాతర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహం | కవచం మంత్రగర్భం చ త్రైలోక్యవిజయాభిధమ్ || ౧ || అప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం న...

Sri Durga Kavacham – శ్రీ దుర్గా దేవి కవచం

ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ | పఠిత్వా పాఠయిత్వా చ నరో ముచ్యేత సంకటాత్ || ౧ || అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి దుర్గామన్త్రం చ యో...

Sri Mangala Chandika Stotram – శ్రీ మంగళచండికా స్తోత్రం

ధ్యానం – దేవీం షోడశవర్షీయాం రమ్యాం సుస్థిరయౌవనామ్ | సర్వరూపగుణాఢ్యాం చ కోమలాంగీం మనోహరామ్ || ౧ || శ్వేతచంపకవర్ణాభాం చంద్రకోటిసమప్రభామ్ | వహ్నిశుద్ధాంశుకాధానాం రత్నభూషణభూషితామ్ || ౨ || బిభ్రతీం కబరీభారం...

Sri Durga Pancharatnam – శ్రీ దుర్గా పంచరత్నం

తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢామ్ | త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి || ౧ || దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతా మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా | గుహా...

Siddha Kunjika Stotram – సిద్ధకుంజికా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రమంత్రస్య సదాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీత్రిగుణాత్మికా దేవతా, ఓం ఐం బీజం, ఓం హ్రీం శక్తిః, ఓం క్లీం కీలకమ్, మమ సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | శివ...

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) – శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం)

అస్య శ్రీ దుర్గాస్తోత్ర మహామంత్రస్య బదరీ నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ దుర్గాఖ్యా యోగ దేవీ దేవతా, మమ సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై నమః...

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ | యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ || సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే | ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ | ఏవం ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౨ || విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)

ఓం దేవ్యువాచ || ౧ || ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః | తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ || మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ |...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ | కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా- -ద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ || దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ | హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః || ౨ || బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha- నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ)

ఓం రాజోవాచ || ౧ || విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ | దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్ || ౨ || భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే | చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే | బహులేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || ౨ || తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్...

error: Not allowed