Sri Rudra Chandi Stotram – శ్రీ రుద్రచండీ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ధ్యానమ్ –
రక్తవర్ణాం మహాదేవీ లసచ్చంద్రవిభూషితాం
పట్టవస్త్రపరీధానాం స్వర్ణాలంకారభూషితమ్ |
వరాభయకరాం దేవీం ముండమాలావిభూషితాం
కోటిచంద్రసమాసీనాం వదనైః శోభితాం పరామ్ ||

కరాలవదనాం దేవీం కించిజిహ్వాం చ లోలితాం
స్వర్ణవర్ణమహాదేవహృదయోపరిసంస్థితామ్ |
అక్షమాలాధరాం దేవీం జపకర్మసమాహితాం
వాంఛితార్థప్రదాయినీం రుద్రచండీమహం భజే ||

శ్రీశంకర ఉవాచ |
చండికా హృదయం న్యస్య శరణం యః కరోత్యపి |
అనంతఫలమాప్నోతి దేవీ చండీప్రసాదతః || ౧ ||

ఘోరచండీ మహాచండీ చండముండవిఖండినీ |
చతుర్వక్త్రా మహావీర్యా మహాదేవవిభూషితా || ౨ ||

రక్తదంతా వరారోహా మహిషాసురమర్దినీ |
తారిణీ జననీ దుర్గా చండికా చండవిక్రమా || ౩ ||

గుహ్యకాళీ జగద్ధాత్రీ చండీ చ యామలోద్భవా |
శ్మశానవాసినీ దేవీ ఘోరచండీ భయానకా || ౪ ||

శివా ఘోరా రుద్రచండీ మహేశీ గణభూషితా |
జాహ్నవీ పరమా కృష్ణా మహాత్రిపురసుందరీ || ౫ ||

శ్రీవిద్యా పరమావిద్యా చండికా వైరిమర్దినీ |
దుర్గా దుర్గశివా ఘోరా చండహస్తా ప్రచండికా || ౬ ||

మాహేశీ బగలా దేవీ భైరవీ చండవిక్రమా |
ప్రమథైర్భూషితా కృష్ణా చాముండా ముండమర్దినీ || ౭ ||

రణఖండా చంద్రఘంటా రణే రామవరప్రదా |
మారణీ భద్రకాళీ చ శివా ఘోరభయానకా || ౮ ||

విష్ణుప్రియా మహామాయా నందగోపగృహోద్భవా |
మంగళా జననీ చండీ మహాక్రుద్ధా భయంకరీ || ౯ ||

విమలా భైరవీ నిద్రా జాతిరూపా మనోహరా |
తృష్ణా నిద్రా క్షుధా మాయా శక్తిర్మాయామనోహరా || ౧౦ ||

తస్యై దేవ్యై నమో యా వై సర్వరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౧ ||

ఇమాం చండీ జగద్ధాత్రీం బ్రాహ్మణస్తు సదా పఠేత్ |
నాన్యస్తు సంపఠేద్దేవి పఠనే బ్రహ్మహా భవేత్ || ౧౨ ||

యః శృణోతి ధరాయాం చ ముచ్యతే సర్వపాతకైః |
బ్రహ్మహత్యా చ గోహత్యా స్త్రీవధోద్భవపాతకమ్ || ౧౩ ||

శ్వశ్రూగమనపాపం చ కన్యాగమనపాతకమ్ |
తత్సర్వం పాతకం దుర్గే మాతుర్గమనపాతకమ్ || ౧౪ ||

సుతస్త్రీగమనం చైవ యద్యత్పాపం ప్రజాయతే |
పరదారకృతం పాపం తత్ క్షణాదేవ నశ్యతి || ౧౫ ||

జన్మజన్మాంతరాత్పాపాద్గురుహత్యాదిపాతకాత్ |
ముచ్యతే ముచ్యతే దేవి గురుపత్నీసుసంగమాత్ || ౧౬ ||

మనసా వచసా పాపం యత్పాపం బ్రహ్మహింసనే |
మిథ్యాజన్యం చ యత్పాపం తత్పాపం నశ్యతి క్షణాత్ || ౧౭ ||

శ్రవణం పఠనం చైవ యః కరోతి ధరాతలే |
స ధన్యశ్చ కృతార్థశ్చ రాజా రాజాధిపో భవేత్ || ౧౮ ||

రవివారే యదా చండీ పఠేదాగమసమ్మతామ్ |
నవావృత్తిఫలం తస్య జాయతే నాత్ర సంశయః || ౧౯ ||

సోమవారే యదా చండీ పఠేద్యస్తు సమాహితః |
సహస్రావృత్తిపాఠస్య ఫలం జానీహి సువ్రత || ౨౦ ||

కుజవారే జగద్ధాత్రీం పఠేదాగమసమ్మతామ్ |
శతావృత్తిఫలం తస్య బుధే లక్షఫలం ధ్రువమ్ || ౨౧ ||

గురౌ యది మహామాయే లక్షయుగ్మఫలం ధ్రువమ్ |
శుక్రే దేవి జగద్ధాత్రి చండీపాఠేన శాంకరీ || ౨౨ ||

జ్ఞేయం తుల్యఫలం దుర్గే యది చండీసమాహితః |
శనివారే జగద్ధాత్రి కోట్యావృత్తిఫలం ధ్రువమ్ || ౨౩ ||

అత ఏవ మహేశాని యో వై చండీ సమభ్యసేత్ |
స సద్యశ్చ కృతార్థః స్యాద్రాజరాజాధిపో భవేత్ || ౨౪ ||

ఆరోగ్యం విజయం సౌఖ్యం వస్త్రరత్నప్రవాలకమ్ |
పఠనాచ్ఛ్రవణాచ్చైవ జాయతే నాత్ర సంశయః || ౨౫ ||

ధనం ధాన్యం ప్రవాలం చ వస్త్రం రత్నవిభూషణమ్ |
చండీశ్రవణమాత్రేణ కుర్యాత్సర్వం మహేశ్వరీ || ౨౬ ||

యః కరిష్యత్వవిజ్ఞాయ రుద్రయామలచండికామ్ |
పాపైరేతైః సమాయుక్తో రౌరవం నరకం వ్రజేత్ || ౨౭ ||

అశ్రద్ధయా చ కుర్వంతి తే చ పాతకినో నరాః |
రౌరవం నరకం కుండం కృమికుండం మలస్య వై || ౨౮ ||

శుక్రస్య కుండం స్త్రీకుండం యాంతి తే హ్యచిరేణ వై |
తతః పితృగణైః సార్ధం విష్ఠాయాం జాయతే కృమిః || ౨౯ ||

శృణు దేవి మహామాయే చండీపాఠం కరోతి యః |
గంగాయాం చైవ యత్పుణ్యం కాశ్యాం విశ్వేశ్వరాగ్రతః || ౩౦ ||

ప్రయాగే ముండనే చైవ హరిద్వారే హరేర్గృహే |
తస్య పుణ్యం భవేద్దేవి సత్యం దుర్గే రమే శివే || ౩౧ ||

త్రిగయాయాం త్రికాశ్యాం వై యచ్చ పుణ్యం సముత్థితమ్ |
తచ్చ పుణ్యం తచ్చ పుణ్యం తచ్చ పుణ్యం న సంశయః || ౩౨ ||

అన్యచ్చ –
భవానీ చ భవానీ చ భవానీ చోచ్యతే బుధైః |
భకారస్తు భకారస్తు భకారః కేవలః శివః || ౩౩ ||

వాణీ చైవ జగద్ధాత్రీ వరారోహే భకారకః |
ప్రేతవద్దేవి విశ్వేశి భకారః ప్రేతవత్సదా || ౩౪ ||

ఆరోగ్యం చ జయం పుణ్యం నాతః సుఖవివర్ధనమ్ |
ధనం పుత్ర జరారోగ్యం కుష్ఠం గలితనాశనమ్ || ౩౫ ||

అర్ధాంగరోగాన్ముచ్యేత దద్రురోగాచ్చ పార్వతి |
సత్యం సత్యం జగద్ధాత్రి మహామాయే శివే శివే || ౩౬ ||

చండే చండి మహారావే చండికా వ్యాధినాశినీ |
మందే దినే మహేశాని విశేషఫలదాయినీ || ౩౭ ||

సర్వదుఃఖాదిముచ్యతే భక్త్యా చండీ శృణోతి యః |
బ్రాహ్మణో హితకారీ చ పఠేన్నియతమానసః || ౩౮ ||

మంగళం మంగళం జ్ఞేయం మంగళం జయమంగళమ్ |
భవేద్ధి పుత్రపౌత్రైశ్చ కన్యాదాసాదిభిర్యుతః || ౩౯ ||

తత్త్వజ్ఞానేన నిధనకాలే నిర్వాణమాప్నుయాత్ |
మణిదానోద్భవం పుణ్యం తులాహిరణ్యకే తథా || ౪౦ ||

చండీశ్రవణమాత్రేణ పఠనాద్బ్రాహ్మణోఽపి చ |
నిర్వాణమేతి దేవేశి మహాస్వస్త్యయనే హితః || ౪౧ ||

సర్వత్ర విజయం యాతి శ్రవణాద్గ్రహదోషతః |
ముచ్యతే చ జగద్ధాత్రి రాజరాజాధిపో భవేత్ || ౪౨ ||

మహాచండీ శివా ఘోరా మహాభీమా భయానకా |
కాంచనీ కమలా విద్యా మహారోగవిమర్దినీ || ౪౩ ||

గుహ్యచండీ ఘోరచండీ చండీ త్రైలోక్యదుర్లభా |
దేవానాం దుర్లభా చండీ రుద్రయామలసమ్మతా || ౪౪ ||

అప్రకాశ్యా మహాదేవీ ప్రియా రావణమర్దినీ |
మత్స్యప్రియా మాంసరతా మత్స్యమాంసబలిప్రియా || ౪౫ ||

మదమత్తా మహానిత్యా భూతప్రమథసంగతా |
మహాభాగా మహారామా ధాన్యదా ధనరత్నదా || ౪౬ ||

వస్త్రదా మణిరాజ్యాదిసదావిషయవర్ధినీ |
ముక్తిదా సర్వదా చండీ మహాపత్తివినాశినీ || ౪౭ ||

ఇమాం హి చండీం పఠతే మనుష్యః
శృణోతి భక్త్యా పరమాం శివస్య |
చండీం ధరణ్యామతిపుణ్యయుక్తాం
స వై న గచ్ఛేత్పరమందిరం కిల || ౪౮ ||

జప్యం మనోరథం దుర్గే తనోతి ధరణీతలే |
రుద్రచండీప్రసాదేన కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే || ౪౯ ||

అన్యచ్చ –
రుద్రధ్యేయా రుద్రరూపా రుద్రాణీ రుద్రవల్లభా |
రుద్రశక్తీ రుద్రరూపా రుద్రాననసమన్వితా || ౫౦ ||

శివచండీ మహాచండీ శివప్రేతగణాన్వితా |
భైరవీ పరమా విద్యా మహావిద్యా చ షోడశీ || ౫౧ ||

సుందరీ పరమా పూజ్యా మహాత్రిపురసుందరీ |
గుహ్యకాళీ భద్రకాళీ మహాకాలవిమర్దినీ || ౫౨ ||

కృష్ణా తృష్ణా స్వరూపా సా జగన్మోహనకారిణీ |
అతిమాత్రా మహాలజ్జా సర్వమంగళదాయిని || ౫౩ ||

ఘోరతంద్రీ భీమరూపా భీమా దేవీ మనోహరా |
మంగళా బగలా సిద్ధిదాయినీ సర్వదా శివా || ౫౪ ||

స్మృతిరూపా కీర్తిరూపా యోగీంద్రైరపి సేవితా |
భయానకా మహాదేవీ భయదుఃఖవినాశినీ || ౫౫ ||

చండికా శక్తిహస్తా చ కౌమారీ సర్వకామదా |
వారాహీ చ వరాహాస్యా ఇంద్రాణీ శక్రపూజితా || ౫౬ ||

మాహేశ్వరీ మహేశస్య మహేశగణభూషితా |
చాముండా నారసింహీ చ నృసింహరిపుమర్దినీ || ౫౭ ||

సర్వశత్రుప్రశమనీ సర్వారోగ్యప్రదాయినీ |
ఇతి సత్యం మహాదేవి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౫౮ ||

నైవ శోకో నైవ రోగో నైవ దుఃఖం భయం తథా |
ఆరోగ్యం మంగళం నిత్యం కరోతి శుభమంగళమ్ || ౫౯ ||

మహేశాని వరారోహే బ్రవీమి సదిదం వచః |
అభక్తాయ న దాతవ్యం మమ ప్రాణాధికం శుభమ్ || ౬౦ ||

తవ భక్త్యా ప్రశాంతాయ శివవిష్ణుప్రియాయ చ |
దద్యాత్కదాచిద్దేవేశి సత్యం సత్యం మహేశ్వరి || ౬౧ ||

అనంతఫలమాప్నోతి శివచండీప్రసాదతః |
అశ్వమేధం వాజపేయం రాజసూయశతాని చ || ౬౨ ||

తుష్టాశ్చ పితరో దేవాస్తథా చ సర్వదేవతాః |
దుర్గేయం మృన్మయీ జ్ఞానం రుద్రయామలపుస్తకమ్ || ౬౩ ||

మంత్రమక్షరసంజ్ఞానం కరోత్యపి నరాధమః |
అత ఏవ మహేశాని కిం వక్ష్యే తవ సన్నిధౌ || ౬౪ ||

లంబోదరాధికశ్చండీపఠనాచ్ఛ్రవణాత్తు యః |
తత్త్వమస్యాదివాక్యేన ముక్తిమాప్నోతి దుర్లభామ్ || ౬౫ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే దేవీశ్వరసంవాదే శ్రీ రుద్రచండీ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed