Sri Durga Arya Stavam – శ్రీ దుర్గా ఆర్యా స్తవం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

వైశంపాయన ఉవాచ |
ఆర్యాస్తవం ప్రవక్ష్యామి యథోక్తమృషిభిః పురా |
నారాయణీం నమస్యామి దేవీం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ ||

త్వం హి సిద్ధిర్ధృతిః కీర్తిః శ్రీర్విద్యా సన్నతిర్మతిః |
సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా కాలరాత్రిస్తథైవ చ || ౨ ||

ఆర్యా కాత్యాయనీ దేవీ కౌశికీ బ్రహ్మచారిణీ |
జననీ సిద్ధసేనస్య ఉగ్రచారీ మహాబలా || ౩ ||

జయా చ విజయా చైవ పుష్టిస్తుష్టిః క్షమా దయా |
జ్యేష్ఠా యమస్య భగినీ నీలకౌశేయవాసినీ || ౪ ||

బహురూపా విరూపా చ అనేకవిధిచారిణీ |
విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ భక్తానాం పరిరక్షిణీ || ౫ ||

పర్వతాగ్రేషు ఘోరేషు నదీషు చ గుహాసు చ |
వాసస్తే చ మహాదేవి వనేషూపవనేషు చ || ౬ ||

శబరైర్బర్బరైశ్చైవ పులిందైశ్చ సుపూజితా |
మయూరపిచ్ఛధ్వజినీ లోకాన్ క్రమసి సర్వశః || ౭ ||

కుకుటైశ్ఛాగలైర్మేషైః సింహైర్వ్యాఘ్రైః సమాకులా |
ఘంటానినాదబహులా వింధ్యవాసిన్యభిశ్రుతా || ౮ ||

త్రిశూలీ పట్టిశధరా సూర్యచంద్రపతాకినీ |
నవమీ కృష్ణపక్షస్య శుక్లస్యైకాదశీ తథా || ౯ ||

భగినీ బలదేవస్య రజనీ కలహప్రియా |
ఆవాసః సర్వభూతానాం నిష్ఠా చ పరమా గతిః || ౧౦ ||

నందగోపసుతా చైవ దేవానాం విజయావహా |
చీరవాసాః సువాసాశ్చ రౌద్రీ సంధ్యాచరీ నిశా || ౧౧ ||

ప్రకీర్ణకేశీ మృత్యుశ్చ సురామాంసబలిప్రియా |
లక్ష్మీరలక్ష్మీరూపేణ దానవానాం వధాయ చ || ౧౨ ||

సావిత్రీ చాపి దేవానాం మాతా మంత్రగణస్య చ |
కన్యానాం బ్రహ్మచర్యా త్వం సౌభాగ్యం ప్రమదాసు చ || ౧౩ ||

అంతర్వేదీ చ యజ్ఞానామృత్విజాం చైవ దక్షిణా |
కర్షకాణాం చ సీతేతి భూతానాం ధరణీతి చ || ౧౪ ||

సిద్ధిః సాంయాత్రికాణాం తు వేలా త్వం సాగరస్య చ || |
యక్షాణాం ప్రథమా యక్షీ నాగానాం సురసేతి చ || ౧౫ ||

బ్రహ్మవాదిన్యథో దీక్షా శోభా చ పరమా తథా |
జ్యోతిషాం త్వం ప్రభా దేవి నక్షత్రాణాం చ రోహిణీ || ౧౬ ||

రాజద్వారేషు తీర్థేషు నదీనాం సంగమేషు చ |
పూర్ణా చ పూర్ణిమా చంద్రే కృత్తివాసా ఇతి స్మృతా || ౧౭ ||

సరస్వతీ చ వాల్మీకే స్మృతిర్ద్వైపాయనే తథా |
ఋషీణాం ధర్మబుద్ధిస్తు దేవానాం మానసీ తథా || ౧౮ ||

సురా దేవీ తు భూతేషు స్తూయసే త్వం స్వకర్మభిః |
ఇంద్రస్య చారుదృష్టిస్త్వం సహస్రనయనేతి చ || ౧౯ ||

తాపసానాం చ దేవీ త్వమరణీ చాగ్నిహోత్రిణామ్ |
క్షుధా చ సర్వభూతానాం తృప్తిస్త్వం దైవతేషు చ || ౨౦ ||

స్వాహా తృప్తిర్ధృతిర్మేధా వసూనాం త్వం వసూమతీ |
ఆశా త్వం మానుషాణాం చ పుష్టిశ్చ కృతకర్మణామ్ || ౨౧ ||

దిశశ్చ విదిశశ్చైవ తథా హ్యగ్నిశిఖా ప్రభా |
శకునీ పూతనా త్వం చ రేవతీ చ సుదారుణా || ౨౨ ||

నిద్రాపి సర్వభూతానాం మోహినీ క్షత్రియా తథా |
విద్యానాం బ్రహ్మవిద్యా త్వమోంకారోఽథ వషట్ తథా || ౨౩ ||

నారీణాం పార్వతీం చ త్వాం పౌరాణీమృషయో విదుః |
అరుంధతీ చ సాధ్వీనాం ప్రజాపతివచో యథా || ౨౪ ||

పర్యాయనామభిర్దివ్యైరింద్రాణీ చేతి విశ్రుతా |
త్వయా వ్యాప్తమిదం సర్వం జగత్ స్థావరజంగమమ్ || ౨౫ ||

సంగ్రామేషు చ సర్వేషు అగ్నిప్రజ్వలితేషు చ |
నదీతీరేషు చౌరేషు కాంతారేషు భయేషు చ || ౨౬ ||

ప్రవాసే రాజబంధే చ శత్రూణాం చ ప్రమర్దనే |
ప్రయాణాద్యేషు సర్వేషు త్వం హి రక్షా న సంశయః || ౨౭ ||

త్వయి మే హదయం దేవి త్వయి చిత్తం మనస్త్వయి |
రక్ష మాం సర్వపాపేభ్యః ప్రసాదం కర్తుమర్హసి || ౨౮ ||

ఇమం యః సుస్తవం దివ్యమితి వ్యాసప్రకల్పితమ్ |
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ శుచిః ప్రయతమానసః || ౨౯ ||

త్రిభిర్మాసైః కాంక్షితం చ ఫలం వై సంప్రయచ్ఛసి |
షడ్భిర్మాసైర్వరిష్ఠం తు వరమేకం ప్రయచ్ఛసి || ౩౦ ||

అర్చితా తు త్రిభిర్మాసైర్దివ్యం చక్షుః ప్రయచ్ఛసి |
సంవత్సరేణ సిద్ధిం తు యథాకామం ప్రయచ్ఛసి || ౩౧ ||

సత్యం బ్రహ్మ చ దివ్యం చ ద్వైపాయనవచో యథా |
నృణాం బంధం వధం ఘోరం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ || ౩౨ ||

వ్యాధిమృత్యుభయం చైవ పూజితా శమయిష్యసి |
భవిష్యసి మహాభాగే వరదా కామరూపిణీ || ౩౩ ||

మోహయిత్వా చ తం కంసమేకా త్వం భోక్ష్యసే జగత్ |
అహమప్యాత్మనో వృత్తిం విధాస్యే గోషు గోపవత్ || ౩౪ ||

స్వవృద్ధ్యర్థమహం చైవ కరిష్యే కంసగోపతామ్ |
ఏవం తాం స సమాదిశ్య గతోంతర్ధానమీశ్వరః || ౩౫ ||

సా చాపి తం నమస్కృత్య తథాస్త్వితి చ నిశ్చితా |
యశ్చైతత్పఠతే స్తోత్రం శృణుయాద్వాప్యభీక్ష్ణశః |
సర్వార్థసిద్ధిం లభతే నరో నాస్త్యత్ర సంశయః || ౩౬ ||

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఖిలభాగే హరివంశే విష్ణుపర్వణి తృతీయోఽధ్యాయే ఆర్యా స్తవమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed