Category: Bhagavadgita – శ్రీమద్భగవద్గీతా

Saptashloki Bhagavad Gita – సప్తశ్లోకీ భగవద్గీతా

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్మామనుస్మరన్ | యః ప్రయాతి త్యజన్దేహం స యాతి పరమాం గతిమ్ || ౧ || స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ | రక్షాంసి భీతాని దిశో...

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam – శ్రీ గీతా మాహాత్మ్యం

ధరోవాచ – భగవన్పరేమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణీ | ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో || ౧ || శ్రీ విష్ణురువాచ – ప్రారబ్ధం భుజ్యమానో హి గీతాభ్యాసరతః సదా | స...

Srimad Bhagavadgita Chapter 18 – అష్టాదశోఽధ్యాయః – మోక్షసన్న్యాసయోగః

అర్జున ఉవాచ – సన్న్యాసస్య మహాబాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ | త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశినిషూదన || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్న్యాసం కవయో విదుః |...

Srimad Bhagavadgita Chapter 17 – సప్తదశోఽధ్యాయః – శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగః

అర్జున ఉవాచ – యే శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః | తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం...

Srimad Bhagavadgita Chapter 16 – షోడశోఽధ్యాయః – దైవాసురసంపద్విభాగయోగః

శ్రీభగవానువాచ – అభయం సత్త్వసంశుద్ధిర్‍జ్ఞానయోగవ్యవస్థితిః | దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ || ౧ || అహింసా సత్యమక్రోధస్త్యాగః శాంతిరపైశునమ్ | దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలమ్ || ౨ ||...

Srimad Bhagavadgita Chapter 15 – పంచదశోఽధ్యాయః – పురుషోత్తమయోగః

శ్రీభగవానువాచ – ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్ | ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ || ౧ || అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః | అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని...

Srimad Bhagavadgita Chapter 14 – చతుర్దశోఽధ్యాయః – గుణత్రయవిభాగయోగః

శ్రీభగవానువాచ – పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమమ్ | యజ్‍జ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః || ౧ || ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః | సర్గేఽపి నోపజాయంతే...

Srimad Bhagavadgita Chapter 13 – త్రయోదశోఽధ్యాయః – క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగః

అర్జున ఉవాచ – ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ | ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే...

Srimad Bhagavadgita Chapter 12 – ద్వాదశోఽధ్యాయః – భక్తియోగః

అర్జున ఉవాచ – ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా...

Srimad Bhagavadgita Chapter 11 – ఏకాదశోఽధ్యాయః – విశ్వరూపదర్శనయోగః

అర్జున ఉవాచ – మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మసంజ్ఞితమ్ | యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోహోఽయం విగతో మమ || ౧ || భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా | త్వత్తః కమలపత్రాక్ష...

Srimad Bhagavadgita Chapter 10 – దశమోఽధ్యాయః – విభూతియోగః

శ్రీభగవానువాచ – భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః | యత్తేఽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా || ౧ || న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః...

Srimad Bhagavadgita Chapter 9 – నవమోఽధ్యాయః – రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః

శ్రీభగవానువాచ – ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే | జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్‍జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్ || ౧ || రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్ | ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్ ||...

Srimad Bhagavadgita Chapter 8 – అష్టమోఽధ్యాయః – అక్షరబ్రహ్మయోగః

అర్జున ఉవాచ – కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ | అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || ౧ || అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర దేహేఽస్మిన్మధుసూదన | ప్రయాణకాలే...

Srimad Bhagavadgita Chapter 7 – సప్తమోఽధ్యాయః – జ్ఞానవిజ్ఞానయోగః

శ్రీభగవానువాచ – మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః | అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు || ౧ || జ్ఞానం తేఽహం సవిజ్ఞానమిదం వక్ష్యామ్యశేషతః | యజ్‍జ్ఞాత్వా నేహ భూయోఽన్యజ్‍జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే...

Srimad Bhagavadgita Chapter 6 – షష్ఠోఽధ్యాయః – ధ్యానయోగః

శ్రీభగవానువాచ – అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః | స సన్న్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః || ౧ || యం సన్న్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం...

Srimad Bhagavadgita Chapter 5 – పంచమోఽధ్యాయః – సన్న్యాసయోగః

అర్జున ఉవాచ – సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ |...

Srimad Bhagavadgita Chapter 4 – చతుర్థోఽధ్యాయః – జ్ఞానయోగః

శ్రీభగవానువాచ – ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవేఽబ్రవీత్ || ౧ || ఏవం పరంపరాప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః | స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప...

Srimad Bhagavadgita Chapter 3 – తృతీయోఽధ్యాయః – కర్మయోగః

అర్జున ఉవాచ – జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన | తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ || ౧ || వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే | తదేకం...

Srimad Bhagavadgita Chapter 2 – ద్వితీయోఽధ్యాయః – సాంఖ్యయోగః

సంజయ ఉవాచ – తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ | విషీదన్తమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః || ౧ || శ్రీభగవానువాచ – కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్ | అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యమకీర్తికరమర్జున || ౨ ||...

Srimad Bhagavadgita Chapter 1 – ప్రథమోఽధ్యాయః – అర్జునవిషాదయోగః

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ – ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః | మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ || ౧ || సంజయ ఉవాచ – దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా |...

Sri Bhagavadgita Dhyanam – శ్రీ గీతా ధ్యానం

పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతమ్ | అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీమష్టాదశాధ్యాయినీం అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్ || ౧ || నమోఽస్తు తే వ్యాస విశాలబుద్ధే...

error: Not allowed