Srimad Bhagavadgita Mahathmyam – శ్రీ గీతా మాహాత్మ్యం


ధరోవాచ –
భగవన్పరేమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణీ |
ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో || ౧ ||

శ్రీ విష్ణురువాచ –
ప్రారబ్ధం భుజ్యమానో హి గీతాభ్యాసరతః సదా |
స ముక్తః స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిప్యతే || ౨ ||

మహాపాపాతిపాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ |
క్వచిత్స్పర్శం న కుర్వంతి నలినీదలమంబువత్ || ౩ ||

గీతాయాః పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠః ప్రవర్తతే |
తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై || ౪ ||

సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగినః పన్నగాశ్చ యే |
గోపాల గోపికా వాపి నారదోద్ధవపార్షదైః || ౫ ||

సహాయో జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే |
యత్ర గీతావిచారశ్చ పఠనం పాఠనం శృతమ్ |
తత్రాహం నిశ్చితం పృథ్వి నివసామి సదైవ హి || ౬ ||

గీతాశ్రయోఽహం తిష్ఠామి గీతా మే చోత్తమం గృహమ్ |
గీతాజ్ఞానముపాశ్రిత్య త్రీన్లోకాన్పాలయామ్యహమ్ || ౭ ||

గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపా న సంశయః |
అర్ధమాత్రాక్షరా నిత్యా సానిర్వాచ్యపదాత్మికా || ౮ ||

చిదానందేన కృష్ణేన ప్రోక్తా స్వముఖతోఽర్జునమ్ |
వేదత్రయీ పరానందా తత్త్వార్థజ్ఞానసంయుతా || ౯ ||

యోఽష్టాదశజపో నిత్యం నరో నిశ్చలమానసః |
జ్ఞానసిద్ధిం స లభతే తతో యాతి పరాం పదమ్ || ౧౦ ||

పాఠేఽసమర్థః సంపూర్ణే తతోఽర్ధం పాఠమాచరేత్ |
తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయః || ౧౧ ||

త్రిభాగం పఠమానస్తు గంగాస్నానఫలం లభేత్ |
షడంశం జపమానస్తు సోమయాగఫలం లభేత్ || ౧౨ ||

ఏకాధ్యాయం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తిసంయుతః |
రుద్రలోకమవాప్నోతి గణో భూత్వా వసేచ్చిరమ్ || ౧౩ ||

అధ్యాయం శ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః |
స యాతి నరతాం యావన్మన్వంతరం వసుంధరే || ౧౪ ||

గీతాయాః శ్లోకదశకం సప్త పంచ చతుష్టయమ్ |
ద్వౌ త్రీనేకం తదర్ధం వా శ్లోకానాం యః పఠేన్నరః || ౧౫ ||

చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షాణామయుతం ధ్రువమ్ |
గీతాపాఠసమాయుక్తో మృతో మానుషతాం వ్రజేత్ || ౧౬ ||

గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తిముత్తమామ్ |
గీతేత్యుచ్చారసంయుక్తో మ్రియమాణో గతిం లభేత్ || ౧౭ ||

గీతార్థశ్రవణాసక్తో మహాపాపయుతోఽపి వా |
వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే || ౧౮ ||

గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిశః |
జీవన్ముక్తః స విజ్ఞేయో దేహాంతే పరమం పదమ్ || ౧౯ ||

గీతామాశ్రిత్య బహవో భూభుజో జనకాదయః |
నిర్ధూతకల్మషా లోకే గీతాయాతాః పరం పదమ్ || ౨౦ ||

గీతాయాః పఠనం కృత్వా మాహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ |
వృథా పాఠో భవేత్తస్య శ్రమ ఏవ హ్యుదాహృతః || ౨౧ ||

ఏతన్మాహాత్మ్యసంయుక్తం గీతాభ్యాసం కరోతి యః |
స తత్ఫలమవాప్నోతి దుర్లభాం గతిమాప్నుయాత్ || ౨౨ ||

సూత ఉవాచ –
మాహాత్మ్యమేతద్గీతాయా మయా ప్రోక్త సనాతనమ్ |
గీతాంతే చ పఠేద్యస్తు యదుక్తం తత్ఫలం లభేత్ || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీవరాహపురాణే శ్రీగీతామాహాత్మ్యం సంపూర్ణమ్ ||


సంపూర్ణ శ్రీమద్భగవద్గీత చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Srimad Bhagavadgita Mahathmyam – శ్రీ గీతా మాహాత్మ్యం

స్పందించండి

error: Not allowed