Category: Hanuman – హనుమాన్

Sri Anjaneya Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

మహేశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం సర్వభయాపహమ్ | సర్వకామప్రదం నౄణాం హనూమత్ స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧ || తప్తకాంచనసంకాశం నానారత్నవిభూషితమ్ | ఉద్యద్బాలార్కవదనం త్రినేత్రం కుండలోజ్జ్వలమ్ || ౨...

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) – శ్రీ హనుమత్ కవచం (శ్రీమదానందరామాయణే)

ఓం అస్య శ్రీ హనుమత్కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య శ్రీ రామచంద్ర ఋషిః శ్రీ హనుమాన్ పరమాత్మా దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః మారుతాత్మజేతి బీజం అంజనీసూనురితి శక్తిః లక్ష్మణప్రాణదాతేతి కీలకం రామదూతాయేత్యస్త్రం హనుమాన్ దేవతా ఇతి...

Vibhishana Krita Hanuman Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం (విభీషణ కృతం)

నమో హనుమతే తుభ్యం నమో మారుతసూనవే | నమః శ్రీరామభక్తాయ శ్యామాస్యాయ చ తే నమః || ౧ || నమో వానరవీరాయ సుగ్రీవసఖ్యకారిణే | లంకావిదాహనార్థాయ హేలాసాగరతారిణే || ౨ ||...

Vayu Stuti – వాయు స్తుతిః

అథ నఖస్తుతిః | పాంత్వస్మాన్ పురుహూతవైరిబలవన్మాతంగమాద్యద్ఘటా- -కుంభోచ్చాద్రివిపాటనాధికపటు ప్రత్యేక వజ్రాయితాః | శ్రీమత్కంఠీరవాస్యప్రతతసునఖరా దారితారాతిదూర- -ప్రధ్వస్తధ్వాంతశాంతప్రవితతమనసా భావితా భూరిభాగైః || ౧ || లక్ష్మీకాంత సమంతతోఽపి కలయన్ నైవేశితుస్తే సమం పశ్యామ్యుత్తమవస్తు దూరతరతోపాస్తం...

Sri Hanuman Kavacham – శ్రీ హనుమత్ కవచం

అస్య శ్రీ హనుమత్ కవచస్తోత్రమహామంత్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ హనుమాన్ దేవతా మారుతాత్మజ ఇతి బీజం అంజనాసూనురితి శక్తిః వాయుపుత్ర ఇతి కీలకం హనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||...

Hanuman Chalisa (Sundaradasu MS Rama Rao) – హనుమాన్ చాలీసా (సుందరదాసు)

(గమనిక: శ్రీ తులసీదాస్ గారి హనుమాన్ చాలీసా కూడా ఉన్నది చూడండి.) (గమనిక: సుందరదాసు శ్రీ ఎం.ఎస్.రామారావు గారి సుందరకాండ కూడా ఉన్నది చూడండి.) (కృతజ్ఞతలు – కీ.శే. శ్రీ ఎం.ఎస్.రామారావు గారికి)...

Sri Hanuman Mala Mantram – శ్రీ హనుమన్మాలా మంత్రం

ఓం హ్రౌం క్ష్రౌం గ్లౌం హుం హ్సౌం ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే ప్రకట పరాక్రమాక్రాంత సకలదిఙ్మండలాయ, నిజకీర్తి స్ఫూర్తిధావళ్య వితానాయమాన జగత్త్రితయాయ, అతులబలైశ్వర్య రుద్రావతారాయ, మైరావణ మదవారణ గర్వ నిర్వాపణోత్కంఠ...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకం

(గమనిక: శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం మరొక వరుస క్రమంలో ఉన్నది చూడండి.) వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రా ప్రభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౧ || కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ...

Bajrang Baan in Telugu – బజరంగ్ బాణ్

నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తే, వినయ కరేఁ సనమాన | తేహి కే కారజ సకల శుభ, సిద్ధ కరేఁ హనుమాన || జయ హనుమంత సంత హితకారీ, సున లీజై ప్రభు...

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – శ్రీ యంత్రోధారక హనుమత్ (ప్రాణదేవర) స్తోత్రం

నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమమ్ | శ్రీ మారుతాత్మసంభూతం విద్యుత్కాంచన సన్నిభమ్ || ౧ పీనవృత్తం మహాబాహుం సర్వశత్రునివారణమ్ | రామప్రియతమం దేవం భక్తాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౨ నానారత్నసమాయుక్తం కుండలాదివిరాజితమ్...

error: Not allowed