Category: Hanuman – హనుమాన్

Sri Anjaneya Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

మహేశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం సర్వభయాపహమ్ | సర్వకామప్రదం నౄణాం హనూమత్ స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧ || తప్తకాంచనసంకాశం నానారత్నవిభూషితమ్ | ఉద్యద్బాలార్కవదనం త్రినేత్రం కుండలోజ్జ్వలమ్ || ౨...

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) – శ్రీ హనుమత్ కవచం (శ్రీమదానందరామాయణే)

ఓం అస్య శ్రీ హనుమత్కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య శ్రీ రామచంద్ర ఋషిః శ్రీ హనుమాన్ పరమాత్మా దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః మారుతాత్మజేతి బీజం అంజనీసూనురితి శక్తిః లక్ష్మణప్రాణదాతేతి కీలకం రామదూతాయేత్యస్త్రం హనుమాన్ దేవతా ఇతి...

Vibhishana Krita Hanuman Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం (విభీషణ కృతం)

నమో హనుమతే తుభ్యం నమో మారుతసూనవే | నమః శ్రీరామభక్తాయ శ్యామాస్యాయ చ తే నమః || ౧ || నమో వానరవీరాయ సుగ్రీవసఖ్యకారిణే | లంకావిదాహనార్థాయ హేలాసాగరతారిణే || ౨ ||...

Vayu Stuti – వాయు స్తుతిః

అథ నఖస్తుతిః | పాంత్వస్మాన్ పురుహూతవైరిబలవన్మాతంగమాద్యద్ఘటా- -కుంభోచ్చాద్రివిపాటనాధికపటు ప్రత్యేక వజ్రాయితాః | శ్రీమత్కంఠీరవాస్యప్రతతసునఖరా దారితారాతిదూర- -ప్రధ్వస్తధ్వాంతశాంతప్రవితతమనసా భావితా భూరిభాగైః || ౧ || లక్ష్మీకాంత సమంతతోఽపి కలయన్ నైవేశితుస్తే సమం పశ్యామ్యుత్తమవస్తు దూరతరతోపాస్తం...

Sri Hanuman Kavacham – శ్రీ హనుమత్ కవచం

అస్య శ్రీ హనుమత్ కవచస్తోత్రమహామంత్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ హనుమాన్ దేవతా మారుతాత్మజ ఇతి బీజం అంజనాసూనురితి శక్తిః వాయుపుత్ర ఇతి కీలకం హనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||...

Hanuman Chalisa (Sundaradasu MS Rama Rao) – హనుమాన్ చాలీసా (సుందరదాసు)

(గమనిక: శ్రీ తులసీదాస్ గారి హనుమాన్ చాలీసా కూడా ఉన్నది చూడండి.) (గమనిక: సుందరదాసు శ్రీ ఎం.ఎస్.రామారావు గారి సుందరకాండ కూడా ఉన్నది చూడండి.) (కృతజ్ఞతలు – కీ.శే. శ్రీ ఎం.ఎస్.రామారావు గారికి)...

Sri Hanuman Mala Mantram – శ్రీ హనుమన్మాలా మంత్రం

ఓం హ్రౌం క్ష్రౌం గ్లౌం హుం హ్సౌం ఓం నమో భగవతే పంచవక్త్ర హనూమతే ప్రకట పరాక్రమాక్రాంత సకలదిఙ్మండలాయ, నిజకీర్తి స్ఫూర్తిధావళ్య వితానాయమాన జగత్త్రితయాయ, అతులబలైశ్వర్య రుద్రావతారాయ, మైరావణ మదవారణ గర్వ నిర్వాపణోత్కంఠ...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకం

(గమనిక: శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం మరొక వరుస క్రమంలో ఉన్నది చూడండి.) వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రా ప్రభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౧ || కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ...

Bajrang Baan in Telugu – బజరంగ్ బాణ్

నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తే, వినయ కరేఁ సనమాన | తేహి కే కారజ సకల శుభ, సిద్ధ కరేఁ హనుమాన || జయ హనుమంత సంత హితకారీ, సున లీజై ప్రభు...

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – శ్రీ యంత్రోధారక హనుమత్ (ప్రాణదేవర) స్తోత్రం

నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమమ్ | శ్రీ మారుతాత్మసంభూతం విద్యుత్కాంచన సన్నిభమ్ || ౧ పీనవృత్తం మహాబాహుం సర్వశత్రునివారణమ్ | రామప్రియతమం దేవం భక్తాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౨ నానారత్నసమాయుక్తం కుండలాదివిరాజితమ్...

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

మాణిక్యం – తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః | ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి || ౧ || ముత్యం – యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ | స్మృతిర్మతిర్ధృతిర్దాక్ష్యం...

Karya Siddhi Hanuman Mantra – కార్యసిద్ధి శ్రీ హనుమాన్ మంత్రం

త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమ | హనుమాన్ యత్నమాస్థాయ దుఃఖ క్షయకరో భవ || మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మంత్రస్య శ్రీరామచంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః కిలికిల బుబు కారేణ ఇతి కీలకం లంకావిధ్వంసనేతి కవచం మమ...

Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం

అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీఛందః పంచముఖవిరాట్ హనుమాన్ దేవతా హ్రీం బీజం శ్రీం శక్తిః క్రౌం కీలకం క్రూం కవచం క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ ఇతి దిగ్బంధః | శ్రీ...

Sri Hanuman Badabanala Stotram – శ్రీ హనుమాన్ బడబానల స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర ఋషిః, శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా, మమ సమస్త రోగ ప్రశమనార్థం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం సమస్త పాపక్షయార్థం శ్రీసీతారామచంద్ర ప్రీత్యర్థం హనుమద్బడబానల స్తోత్ర...

Sri Anjaneya Mangala Ashtakam – శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం

(గమనిక: శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకం మరొక వరుసక్రమంలో ఉన్నది చూడండి.) గౌరీశివవాయువరాయ అంజనికేసరిసుతాయ చ | అగ్నిపంచకజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౧ || వైశాఖేమాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ...

Sri Anjaneya Dvadasa nama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః | రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ || ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః | లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః...

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram – మంత్రాత్మక శ్రీ మారుతి స్తోత్రం

ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే | నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే || ౧ || మోహశోకవినాశాయ సీతాశోకవినాశినే | భగ్నాశోకవనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే || ౨ || గతి నిర్జితవాతాయ...

Sri Anjaneya Dandakam – శ్రీ ఆంజనేయ దండకం

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేఽహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రంబు నీ నామసంకీర్తనల్ జేసి...

Sri Hanuman Ashtakam – శ్రీ హనుమదష్టకం

శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన పంకజలోచన మంగళరాశే చండమహాభుజదండ సురారివిఖండనపండిత పాహి దయాళో | పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారం త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యమ్...

Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్ర మహామంత్ర కవచస్య, విభీషణ ఋషిః, హనుమాన్ దేవతా, సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ప్రసాదేన మమ సర్వాపన్నివృత్త్యర్థే, సర్వకార్యానుకూల్య సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం | వామే...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం ఆంజనేయాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం హనుమతే నమః | ఓం మారుతాత్మజాయ నమః | ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః | ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః |...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః | తత్త్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః || ౧ || అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః | సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః || ౨ || పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః | పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః ||...

Sri Hanuman Langoolastra stotram – శ్రీ హనుమాల్లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం

హనుమన్నంజనీసూనో మహాబలపరాక్రమ | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧ || మర్కటాధిప మార్తాండమండలగ్రాసకారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨ || అక్షక్షపణ పింగాక్ష దితిజాసుక్షయంకర | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౩...

error: Not allowed