Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఓం అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్ర మహామంత్ర కవచస్య, విభీషణ ఋషిః, హనుమాన్ దేవతా, సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ప్రసాదేన మమ సర్వాపన్నివృత్త్యర్థే, సర్వకార్యానుకూల్య సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం |
వామే కరే వైరిభిదం వహన్తం
శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్ |
దధానమచ్ఛచ్ఛవియజ్ఞసూత్రం
భజే జ్వలత్కుండలమాంజనేయమ్ || ౧ ||

సంవీతకౌపీన ముదంచితాంగుళిం
సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినమ్ |
సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం
తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే || ౨ ||

ఆపన్నాఖిలలోకార్తిహారిణే శ్రీహనూమతే |
అకస్మాదాగతోత్పాత నాశనాయ నమో నమః || ౩ ||

సీతావియుక్తశ్రీరామశోకదుఃఖభయాపహ |
తాపత్రితయసంహారిన్ ఆంజనేయ నమోఽస్తు తే || ౪ ||

ఆధివ్యాధి మహామారీ గ్రహపీడాపహారిణే |
ప్రాణాపహర్త్రేదైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమః || ౫ ||

సంసారసాగరావర్త కర్తవ్యభ్రాన్తచేతసామ్ |
శరణాగతమర్త్యానాం శరణ్యాయ నమోఽస్తు తే || ౬ ||

వజ్రదేహాయ కాలాగ్నిరుద్రాయాఽమితతేజసే |
బ్రహ్మాస్త్రస్తంభనాయాస్మై నమః శ్రీరుద్రమూర్తయే || ౭ ||

రామేష్టం కరుణాపూర్ణం హనూమన్తం భయాపహమ్ |
శత్రునాశకరం భీమం సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౮ ||

కారాగృహే ప్రయాణే వా సంగ్రామే శత్రుసంకటే |
జలే స్థలే తథాఽఽకాశే వాహనేషు చతుష్పథే || ౯ ||

గజసింహ మహావ్యాఘ్ర చోర భీషణ కాననే |
యే స్మరంతి హనూమన్తం తేషాం నాస్తి విపత్ క్వచిత్ || ౧౦ ||

సర్వవానరముఖ్యానాం ప్రాణభూతాత్మనే నమః |
శరణ్యాయ వరేణ్యాయ వాయుపుత్రాయ తే నమః || ౧౧ ||

ప్రదోషే వా ప్రభాతే వా యే స్మరంత్యంజనాసుతమ్ |
అర్థసిద్ధిం జయం కీర్తిం ప్రాప్నువంతి న సంశయః || ౧౨ ||

జప్త్వా స్తోత్రమిదం మంత్రం ప్రతివారం పఠేన్నరః |
రాజస్థానే సభాస్థానే ప్రాప్తే వాదే లభేజ్జయమ్ || ౧౩ ||

విభీషణకృతం స్తోత్రం యః పఠేత్ ప్రయతో నరః |
సర్వాపద్భ్యో విముచ్యేత నాఽత్ర కార్యా విచారణా || ౧౪ ||

మంత్రః |
మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోకనివారక |
శత్రూన్ సంహర మాం రక్ష శ్రియం దాపయ భో హరే || ౧౫

ఇతి విభీషణకృతం సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం

  1. సువర్చలా దేవి సహిత ఆంజనేయ స్వామిక జయము… జై వీర హనుమాన్… జై అభయాంజనేయ………….

స్పందించండి

error: Not allowed