Tagged: Mantram – మంత్రం

Sri Datta Mala Mantram – శ్రీ దత్త మాలా మంత్రం

ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ, మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ, చిదానన్దాత్మనే, బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ, మహాయోగినే, అవధూతాయ, అనసూయానన్దవర్ధనాయ, అత్రిపుత్రాయ, ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ, ఆం అసాధ్యసాధనాయ, హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ, క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ, ఐం వాక్ప్రదాయ, క్లీం...

Dhanvantari Mantra in Telugu – శ్రీ ధన్వంతరీ మహామంత్రం

ధ్యానం | అచ్యుతానంత గోవింద విష్ణో నారాయణాఽమృత రోగాన్మే నాశయాఽశేషానాశు ధన్వన్తరే హరే | ఆరోగ్యం దీర్ఘమాయుష్యం బలం తేజో ధియం శ్రియం స్వభక్తేభ్యోఽనుగృహ్ణన్తం వందే ధన్వన్తరిం హరిమ్ || ధన్వన్తరేరిమం శ్లోకం...

Ramayana Jaya Mantram – రామాయణ జయ మంత్రం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] (సుందరకాండ సర్గః ౪౨, శ్లో-౩౩) జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః | రాజా జయతి సుగ్రీవో...

Trailokya Vijaya Vidya Mantra – త్రైలోక్యవిజయవిద్యా

మహేశ్వర ఉవాచ – త్రైలోక్యవిజయాం వక్ష్యే సర్వయన్త్రవిమర్దినీమ్ || ౧ || ఓం హూం క్షూం హ్రూం ఓం నమో భగవతి దంష్ట్రణి భీమవక్త్రే మహోగ్రరూపే హిలి హిలి రక్తనేత్రే కిలి కిలి...

Sri Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu – శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః

ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా బీజం ప్రజ్ఞా శక్తిః స్వాహా కీలకం మేధాదక్షిణామూర్తి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ – భస్మం...

Bhasma Dharana Mantram in Telugu

భస్మధారణ || ఓం అగ్నిరితి భస్మ వాయురితి భస్మ జలమితి భస్మ స్థలమితి భస్మ వ్యోమేతి భస్మ సర్వం హ వా ఇదం భస్మ మన ఏతాని చక్షూగ్ంషి భస్మాని || ఓం...

Achamanam Mantra in Telugu

మూడురకాల ఆచమన పద్ధతులు ఉన్నయి – శ్రౌతాచమనము, స్మృత్యాచమనము, పురాణాచమనము. వాటి మంత్రాలు ఈ క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది. కుడి చేతిని గోకర్ణాకృతిలో పెట్టి, మొదటి మూడు నామాలకు ఎడమ చేతితో పంచపాత్రలో...

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – శ్రీ నృసింహ మంత్రరాజపద స్తోత్రం

పార్వత్యువాచ – మన్త్రాణాం పరమం మన్త్రం గుహ్యానాం గుహ్యమేవ చ | బ్రూహి మే నారసింహస్య తత్త్వం మన్త్రస్య దుర్లభమ్ || శంకర ఉవాచ – వృత్తోత్ఫుల్లవిశాలాక్షం విపక్షక్షయదీక్షితం | నినాదత్రస్తవిశ్వాణ్డం విష్ణుముగ్రం...

Panchakshara Mantra Garbha Stotram – శ్రీ పంచాక్షరమంత్రగర్భ స్తోత్రం

దుష్టతమోఽపి దయారహితోఽపి విధర్మవిశేషకృతిప్రథితోఽపి | దుర్జనసంగరతోఽప్యవరోఽపి కృష్ణ తవాఽస్మి న చాస్మి పరస్య || ౧ || లోభరతోఽప్యభిమానయుతోఽపి పరహితకారణకృత్యకరోఽపి | క్రోధపరోఽప్యవివేకహతోఽపి కృష్ణ తవాఽస్మి న చాఽస్మి పరస్య || ౨...

Karya Siddhi Hanuman Mantra – కార్యసిద్ధి శ్రీ హనుమాన్ మంత్రం

త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమ | హనుమాన్ యత్నమాస్థాయ దుఃఖ క్షయకరో భవ || మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.

error: Not allowed