Category: Ramayanam – రామాయణం

Bala Kanda

Ayodhya Kanda

Aranya Kanda

Kishkindha Kanda

Sundarakanda 

Yuddha Kanda

Aranya Kanda Sarga 68 – అరణ్యకాండ అష్టషష్ఠితమః సర్గః (౬౮)

|| జటాయుః సంస్కారః || రామః సంప్రేక్ష్య తం గృధ్రం భువి రౌద్రేణపాతితమ్ | సౌమిత్రిం మిత్రసంపన్నమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౧ || మమాయం నూనమర్థేషు యతమానో విహంగమః | రాక్షసేన హతః...

Aranya Kanda Sarga 67 – అరణ్యకాండే సప్తషష్ఠితమః సర్గః (౬౭)

|| గృధ్రరాజదర్శనమ్ || పూర్వజోఽప్యుక్తమాత్రస్తు లక్ష్మణేన సుభాషితమ్ | సారగ్రాహీ మహాసారం ప్రతిజగ్రాహ రాఘవః || ౧ || సన్నిగృహ్య మహాబాహుః ప్రవృత్తం కోపమాత్మనః | అవష్టభ్య ధనుశ్చిత్రం రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్ ||...

Aranya Kanda Sarga 66 – అరణ్యకాండే షట్షష్ఠితమః సర్గః (౬౬)

|| ఔచిత్యప్రబోధనమ్ || తం తథా శోకసంతప్తం విలపంతమనాథవత్ | మోహేన మహతాఽఽవిష్టం పరిద్యూనమచేతనమ్ || ౧ || తతః సౌమిత్రిరాశ్వాస్య ముహూర్తాదివ లక్ష్మణః | రామం సంబోధయామాస చరణౌ చాభిపీడయన్ ||...

Aranya Kanda Sarga 65 – అరణ్యకాండే పంచషష్ఠితమః సర్గః (౬౫)

|| క్రోధసంహారప్రార్థనా || తప్యమానం తథా రామం సీతాహరణకర్శితమ్ | లోకానామభవే యుక్తం సాంవర్తకమివానలమ్ || ౧ || వీక్షమాణం ధనుః సజ్యం నిఃశ్వసంతం పునః పునః | దగ్ధుకామం జగత్సర్వం యుగాంతే...

Ayodhya Kanda Sarga 32 – అయోధ్యాకాండ ద్వాత్రింశః సర్గః (౩౨)

|| విత్తవిశ్రాణనమ్ || తతః శాసనమాజ్ఞాయ భ్రాతుః శుభతరం ప్రియమ్ | గత్వా స ప్రవివేశాశు సుయజ్ఞస్య నివేశనమ్ || ౧ || తం విప్రమగ్న్యగారస్థం వందిత్వా లక్ష్మణోఽబ్రవీత్ | సఖేఽభ్యాగచ్ఛ పశ్య...

Aranya Kanda Sarga 14 – అరణ్యకాండ చతుర్దశః సర్గః (౧౪)

|| జటాయుఃసంగమః || అథ పంచవటీం గచ్ఛన్నంతరా రఘునందనః | ఆససాద మహాకాయం గృధ్రం భీమపరాక్రమమ్ || ౧ || తం దృష్ట్వా తౌ మహాభాగౌ వటస్థం రామలక్ష్మణౌ | మేనాతే రాక్షసం...

Aranya Kanda Sarga 13 – అరణ్యకాండ త్రయోదశః సర్గః (౧౩)

|| పంచవటీగమనమ్ || రామ ప్రీతోఽస్మి భద్రం తే పరితుష్టోఽస్మి లక్ష్మణ | అభివాదయితుం యన్మాం ప్రాప్తౌ స్థః సహ సీతయా || ౧ || అధ్వశ్రమేణ వాం ఖేదో బాధతే ప్రచురశ్రమః...

Aranya Kanda Sarga 12 – అరణ్యకాండ ద్వాదశః సర్గః (౧౨)

|| అగస్త్యదర్శనమ్ || స ప్రవిశ్యాశ్రమపదం లక్ష్మణో రాఘవానుజః | అగస్త్యశిష్యమాసాద్య వాక్యమేతదువాచ హ || ౧ || రాజా దశరథో నామ జ్యేష్ఠస్తస్య సుతో బలీ | రామః ప్రాప్తో మునిం...

Aranya Kanda Sarga 11 – అరణ్యకాండ ఏకాదశః సర్గః (౧౧)

|| అగస్త్యాశ్రమః || అగ్రతః ప్రయయౌ రామః సీతా మధ్యే సుమధ్యమా | పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణిర్లక్ష్మణోఽనుజగామ హ || ౧ || తౌ పశ్యమానౌ వివిధాన్ శైలప్రస్థాన్వనాని చ | నదీశ్చ వివిధా...

Aranya Kanda Sarga 10 – అరణ్యకాండ దశమః సర్గః (౧౦)

|| రక్షోవధసమర్థనమ్ || వాక్యమేతత్తు వైదేహ్యా వ్యాహృతం భర్తృభక్తయా | శ్రుత్వా ధర్మే స్థితో రామః ప్రత్యువాచాథ మైథిలీమ్ || ౧ || హితముక్తం త్వయా దేవి స్నిగ్ధయా సదృశం వచః |...

Aranya Kanda Sarga 9 – అరణ్యకాండ నవమః సర్గః (౯)

|| సీతాధర్మావేదనమ్ || సుతీక్ష్ణేనాభ్యనుజ్ఞాతం ప్రస్థితం రఘునందనమ్ | హృద్యయా స్నిగ్ధయా వాచా భర్తారమిదమబ్రవీత్ || ౧ || అయం ధర్మః సుసూక్ష్మేణ విధినా ప్రాప్యతే మహాన్ | [అధర్మంతు] నివృత్తేన తు...

Aranya Kanda Sarga 8 – అరణ్యకాండ అష్టమః సర్గః (౮)

|| సుతీక్ష్ణాభ్యనుజ్ఞా || రామస్తు సహసౌమిత్రిః సుతీక్ష్ణేనాభిపూజితః | పరిణామ్య నిశాం తత్ర ప్రభాతే ప్రత్యబుధ్యత || ౧ || ఉత్థాయ తు యథాకాలం రాఘవః సహ సీతయా | ఉపాస్పృశత్సుశీతేన జలేనోత్పలగంధినా...

Aranya Kanda Sarga 7 – అరణ్యకాండ సప్తమః సర్గః (౭)

|| సుతీక్ష్ణాశ్రమః || రామస్తు సహితో భ్రాత్రా సీతయా చ పరంతపః | సుతీక్ష్ణస్యాశ్రమపదం జగామ సహ తైర్ద్విజైః || ౧ || స గత్వాఽదూరమధ్వానం నదీస్తీర్త్వా బహూదకాః | దదర్శ విపులం...

Aranya Kanda Sarga 6 – అరణ్యకాండ షష్ఠః సర్గః (౬)

|| రక్షోవధప్రతిజ్ఞానమ్ || శరభంగే దివం యాతే మునిసంఘాః సమాగతాః | అభ్యగచ్ఛంత కాకుత్స్థం రామం జ్వలితతేజసమ్ || ౧ || వైఖానసా వాలఖిల్యాః సంప్రక్షాలా మరీచిపాః | అశ్మకుట్టాశ్చ బహవః పత్రాహారాశ్చ...

Aranya Kanda Sarga 5 – అరణ్యకాండ పంచమః సర్గః (౫)

|| శరభంగబ్రహ్మలోకప్రస్థానమ్ || హత్వా తు తం భీమబలం విరాధం రాక్షసం వనే | తతః సీతాం పరిష్వజ్య సమాశ్వాస్య చ వీర్యవాన్ || ౧ || అబ్రవీల్లక్ష్మణం రామో భ్రాతరం దీప్తతేజసమ్...

Aranya Kanda Sarga 4 – అరణ్యకాండ చతుర్థః సర్గః (౪)

|| విరాధనిఖననమ్ || హ్రియమాణౌ తు తౌ దృష్ట్వా వైదేహీ రామలక్ష్మణౌ | ఉచ్చైఃస్వరేణ చుక్రోశ ప్రగృహ్య సుభుజా భుజౌ || ౧ || ఏష దాశరథీ రామః సత్యవాన్ శీలవాన్ శుచిః...

Aranya Kanda Sarga 3 – అరణ్యకాండ తృతీయః సర్గః (౩)

|| విరాధప్రహారః || ఇత్యుక్త్వా లక్ష్మణః శ్రీమాన్రాక్షసం ప్రహసన్నివ | కో భవాన్వనమభ్యేత్య చరిష్యతి యథాసుఖమ్ || ౧ || అథోవాచ పునర్వాక్యం విరాధః పూరయన్వనమ్ | ఆత్మానం పృచ్ఛతే బ్రూతం కౌ...

Aranya Kanda Sarga 2 – అరణ్యకాండ ద్వితీయః సర్గః (౨)

|| విరాధసంరోధః || కృతాతిథ్యోఽథ రామస్తు సూర్యస్యోదయనం ప్రతి | ఆమంత్ర్య స మునీన్సర్వాన్వనమేవాన్వగాహత || ౧ || నానామృగగణాకీర్ణం శార్దూలవృకసేవితమ్ | ధ్వస్తవృక్షలతాగుల్మం దుర్దర్శసలిలాశయమ్ || ౨ || నిష్కూజనానాశకుని ఝిల్లికాగణనాదితమ్...

Aranya Kanda Sarga 1 – అరణ్యకాండ ప్రథమః సర్గః (౧)

|| మహర్షిసంఘః || ప్రవిశ్య తు మహారణ్యం దండకారణ్యమాత్మవాన్ | దదర్శ రామో దుర్ధర్షస్తాపసాశ్రమమండలమ్ || ౧ || కుశచీరపరిక్షిప్తం బ్రాహ్మ్యా లక్ష్మ్యా సమావృత్తమ్ | యథా ప్రదీప్తం దుర్దర్శం గగనే సూర్యమండలమ్...

Ayodhya Kanda Sarga 31 – అయోధ్యాకాండ ఏకత్రింశః సర్గః (౩౧)

|| లక్ష్మణవనానుగమనభ్యనుజ్ఞా || ఏవం శ్రుత్వా తు సంవాదం లక్ష్మణః పూర్వమాగతః | బాష్పపర్యాకులముఖః శోకం సోఢుమశక్నువన్ || ౧ || స భ్రాతుశ్చరణౌ గాఢం నిపీడ్య రఘునందనః | సీతామువాచాతియశా రాఘవం...

Ayodhya Kanda Sarga 30 – అయోధ్యాకాండ త్రింశః సర్గః (౩౦)

|| వనగమనాభ్యుపపత్తిః || సాంత్వ్యమానా తు రామేణ మైథిలీ జనకాత్మజా | వనవాసనిమిత్తాయ భర్తారమిదమబ్రవీత్ || ౧ || సా తముత్తమసంవిగ్నా సీతా విపులవక్షసమ్ | ప్రణయాచ్చాభిమానాచ్చ పరిచిక్షేప రాఘవమ్ || ౨...

Ayodhya Kanda Sarga 29 – అయోధ్యాకాండ ఏకోనత్రింశః సర్గః (౨౯)

|| వనానుగమనయంచానిర్బంధః || ఏతత్తు వచనం శ్రుత్వా సీతా రామస్య దుఃఖితా | ప్రసక్తాశ్రుముఖీ మందమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౧ || యే త్వయా కీర్తితా దోషా వనే వస్తవ్యతాం ప్రతి |...

Ayodhya Kanda Sarga 28 – అయోధ్యాకాండ అష్టావింశః సర్గః (౨౮)

|| వనదుఃఖప్రతిబోధనమ్ || స ఏవం బ్రువతీం సీతాం ధర్మజ్ఞో ధర్మవత్సలః | న నేతుం కురుతే బుద్ధిం వనే దుఃఖాని చింతయన్ || ౧ || సాంత్వయిత్వా పునస్తాం తు బాష్పపర్యాకులేక్షణామ్...

Ayodhya Kanda Sarga 27 – అయోధ్యాకాండ సప్తవింశః సర్గః (౨౭)

|| పతివ్రతాధ్యవసాయః || ఏవముక్తా తు వైదేహీ ప్రియార్హా ప్రియవాదినీ | ప్రణయాదేవ సంక్రుద్ధా భర్తారమిదమబ్రవీత్ || ౧ || కిమిదం భాషసే రామ వాక్యం లఘుతయా ధ్రువమ్ | త్వయా యదపహాస్యం...

error: Not allowed