Aranya Kanda Sarga 26 – అరణ్యకాండ షడ్వింశః సర్గః (౨౬)


|| దూషణాదివధః ||

దూషణస్తు స్వకం సైన్యం హన్యమానం నిరీక్ష్య సః |
సందిదేశ మహాబాహుర్భీమవేగాన్ దురాసదాన్ || ౧ ||

రాక్షసాన్ పంచ సాహస్రాన్ సమరేష్వనివర్తినః |
తే శూలైః పట్టిశైః ఖడ్గైః శిలావర్షైర్ద్రుమైరపి || ౨ ||

శరవర్షైరవిచ్ఛిన్నం వవృషుస్తం సమంతతః |
స ద్రుమాణాం శిలానాం చ వర్షం ప్రాణహరం మహత్ || ౩ ||

ప్రతిజగ్రాహ ధర్మాత్మా రాఘవస్తీక్ష్ణసాయకైః |
ప్రతిగృహ్య చ తద్వర్షం నిమీలిత ఇవర్షభః || ౪ ||

రామః క్రోధం పరం భేజే వధార్థం సర్వరక్షసామ్ |
తతః క్రోధసమావిష్టః ప్రదీప్త ఇవ తేజసా || ౫ ||

శరైరవాకిరత్సైన్యం సర్వతః సహదూషణమ్ |
తతః సేనాపతిః క్రుద్ధో దూషణః శత్రుదూషణః || ౬ ||

శరైరశనికల్పైస్తం రాఘవం సమవాకిరత్ |
తతో రామః సుసంక్రుద్ధః క్షురేణాస్య మహద్ధనుః || ౭ ||

చిచ్ఛేద సమరే వీరశ్చతుర్భిశ్చతురో హయాన్ |
హత్వా చాశ్వాన్ శరైస్తీక్ష్ణైరర్ధచంద్రేణ సారథేః || ౮ ||

శిరో జహార తద్రక్షస్త్రిభిర్వివ్యాధ వక్షసి |
స చ్ఛిన్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః || ౯ ||

జగ్రాహ గిరిశృంగాభం పరిఘం రోమహర్షణమ్ |
వేష్టితం కాంచనైః పట్టైర్దేవసైన్యప్రమర్దనమ్ || ౧౦ ||

ఆయసైః శంకుభిస్తీక్ష్ణైః కీర్ణం పరవసోక్షితమ్ |
వజ్రాశనిసమస్పర్శం పరగోపురదారణమ్ || ౧౧ ||

తం మహోరగసంకాశం ప్రగృహ్య పరిఘం రణే |
దూషణోఽభ్యద్రవద్రామం క్రూరకర్మా నిశాచరః || ౧౨ ||

తస్యాభిపతమానస్య దూషణస్య స రాఘవః |
ద్వాభ్యాం శరాభ్యాం చిచ్ఛేద సహస్తాభరణౌ భుజౌ || ౧౩ ||

భ్రష్టస్తస్య మహాకాయః పపాత రణమూర్ధని |
పరిఘశ్ఛిన్నహస్తస్య శక్రధ్వజ ఇవాగ్రతః || ౧౪ ||

స కరాభ్యాం వికీర్ణాభ్యాం పపాత భువి దూషణః |
విషాణాభ్యాం విశీర్ణాభ్యాం మనస్వీవ మహాగజః || ౧౫ ||

తం దృష్ట్వా పతితం భూమౌ దూషణం నిహతం రణే |
సాధు సాధ్వితి కాకుత్స్థం సర్వభూతాన్యపూజయన్ || ౧౬ ||

ఏతస్మిన్నంతరే క్రుద్ధాస్త్రయః సేనాగ్రయాయినః |
సంహత్యాభ్యద్రవన్ రామం మృత్యుపాశావపాశితాః || ౧౭ ||

మహాకపాలః స్థూలాక్షః ప్రమాథీ చ మహాబలః |
మహాకపాలో విపులం శూలముద్యమ్య రాక్షసః || ౧౮ ||

స్థూలాక్షః పట్టిశం గృహ్య ప్రమాథీ చ పరశ్వధమ్ |
దృష్ట్వైవాపతతస్తూర్ణం రాఘవః సాయకైః శితైః || ౧౯ ||

తీక్ష్ణాగ్రైః ప్రతిజగ్రాహ సంప్రాప్తానతిథీనివ |
మహాకపాలస్య శిరశ్చిచ్ఛేద పరమేషుభిః || ౨౦ ||

అసంఖ్యేయైస్తు బాణౌఘైః ప్రమమాథ ప్రమాథినమ్ |
స పపాత హతో భూమౌ విటపీవ మహాద్రుమః || ౨౧ ||

స్థూలాక్షస్యాక్షిణీ తీక్ష్ణైః పూరయామాస సాయకైః |
దూషణస్యానుగాన్ పంచసహస్రాన్ కుపితః క్షణాత్ || ౨౨ ||

బాణౌఘైః పంచసహస్రైరనయద్యమసాదనమ్ |
దూషణం నిహతం దృష్ట్వా తస్య చైవ పదానుగాన్ || ౨౩ ||

వ్యాదిదేశ ఖరః క్రుద్ధః సేనాధ్యక్షాన్మహాబలాన్ |
అయం వినిహతః సంఖ్యే దూషణః సపదానుగః || ౨౪ ||

మహత్యా సేనయా సార్ధం యుద్ధ్వా రామం కుమానుషమ్ |
శస్త్రైర్నానావిధాకారైర్హనధ్వం సర్వరాక్షసాః || ౨౫ ||

ఏవముక్త్వా ఖరః క్రుద్ధో రామమేవాభిదుద్రువే |
శ్యేనగామీ పృథుగ్రీవో యజ్ఞశత్రుర్విహంగమః || ౨౬ ||

దుర్జయః కరవీరాక్షః పరుషః కాలకార్ముకః |
మేఘమాలీ మహామాలీ సర్పాస్యో రుధిరాశనః || ౨౭ ||

ద్వాదశైతే మహావీర్యా బలాధ్యక్షాః ససైనికాః |
రామమేవాభ్యవర్తంత విసృజంతః శరోత్తమాన్ || ౨౮ ||

తతః పావకసంకాశైర్హేమవజ్రవిభూషితైః |
జఘాన శేషం తేజస్వీ తస్య సైన్యస్య సాయకైః || ౨౯ ||

తే రుక్మపుంఖా విశిఖాః సధూమా ఇవ పావకాః |
నిజఘ్నుస్తాని రక్షాంసి వజ్రా ఇవ మహాద్రుమాన్ || ౩౦ ||

రక్షసాం తు శతం రామః శతేనైకేన కర్ణినా |
సహస్రం చ సహస్రేణ జఘాన రణమూర్ధని || ౩౧ ||

తైభిన్నవర్మాభరణాశ్ఛిన్నభిన్నశరాసనాః |
నిపేతుః శోణితాదిగ్ధా ధరణ్యాం రజనీచరాః || ౩౨ ||

తైర్ముక్తకేశైః సమరే పతితైః శోణితోక్షితైః |
ఆస్తీర్ణా వసుధా కృత్స్నా మహావేదిః కుశైరివ || ౩౩ ||

క్షణేన తు మహాఘోరం వనం నిహతరాక్షసమ్ |
బభూవ నిరయప్రఖ్యం మాంసశోణితకర్దమమ్ || ౩౪ ||

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్ |
హతాన్యేకేన రామేణ మానుషేణ పదాతినా || ౩౫ ||

తస్య సైన్యస్య సర్వస్య ఖరః శేషో మహారథః |
రాక్షసస్త్రిశిరాశ్చైవ రామశ్చ రిపుసూదనః || ౩౬ ||

శేషా హతా మహాసత్త్వా రాక్షసా రణమూర్ధని |
ఘోరా దుర్విషహాః సర్వే లక్ష్మణస్యాగ్రజేన తే || ౩౭ ||

తతస్తు తద్భీమబలం మహాహవే
సమీక్ష్య రామేణ హతం బలీయసా |
రథేన రామం మహతా ఖరస్తదా
సమాససాదేంద్ర ఇవోద్యతాశనిః || ౩౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షడ్వింశః సర్గః || ౨౬ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed