Valmiki Ramayana Aranya Kanda – వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ 


అయోధ్యకాండ | కిష్కింధకాండ

వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ 

(Note: Some of sargas will be added when proofreading is completed.)

1. ప్రథమః సర్గః – మహర్షిసంఘః

2. ద్వితీయః సర్గః – విరాధసంరోధః

3. తృతీయః సర్గః – విరాధప్రహారః

4. చతుర్థః సర్గః – విరాధనిఖననమ్

5. పంచమః సర్గః – శరభంగబ్రహ్మలోకప్రస్థానమ్

6. షష్ఠః సర్గః – రక్షోవధప్రతిజ్ఞానమ్

7. సప్తమః సర్గః – సుతీక్ష్ణాశ్రమః

8. అష్టమః సర్గః – సుతీక్ష్ణాభ్యనుజ్ఞా

9. నవమః సర్గః – సీతాధర్మావేదనమ్

10. దశమః సర్గః – రక్షోవధసమర్థనమ్

11. ఏకాదశః సర్గః – అగస్త్యాశ్రమః

12. ద్వాదశః సర్గః – అగస్త్యదర్శనమ్

13. త్రయోదశః సర్గః – పంచవటీగమనమ్

14. చతుర్దశః సర్గః – జటాయుః సంగమః

15. పంచదశః సర్గః – పంచవటీపర్ణశాలా

16. షోడశః సర్గః – హేమంతవర్ణనమ్

17. సప్తదశః సర్గః – శూర్పణఖాభావావిష్కరణమ్

18. అష్టాదశః సర్గః – శూర్పణఖావిరూపణమ్

19. ఏకోనవింశః సర్గః – ఖరక్రోధః

20. వింశః సర్గః – చతుర్దశరక్షోవధః

21. ఏకవింశః సర్గః – ఖరసంధుక్షణమ్

22. ద్వావింశః సర్గః – ఖరసంనాహః

23. త్రయోవింశః సర్గః – ఉత్పాతదర్శనమ్

24. చతుర్వింశః సర్గః – రామఖరబలసంనికర్షః

25. పంచవింశః సర్గః – ఖరసైన్యావమర్దః

26. షడ్వింశః సర్గః – దూషణాదివధః

27. సప్తవింశః సర్గః – త్రిశిరోవధః

28. అష్టావింశః సర్గః – ఖరరామసంప్రహారః

29. ఏకోనత్రింశః సర్గః – ఖరగదాభేదనమ్

30. త్రింశః సర్గః – ఖరసంహారః

31. ఏకత్రింశః సర్గః – రావణఖరవృత్తోపలంభః

32. ద్వాత్రింశః సర్గః – శూర్పణఖోద్యమః

33. త్రయస్త్రింశః సర్గః – రావణనిందా

34. చతుస్త్రింశః సర్గః – సీతాహరణోపదేశః

35. పంచత్రింశః సర్గః – మారీచాశ్రమపునర్గమనమ్

36. షట్త్రింశః సర్గః – సహాయైషణా

37. సప్తత్రింశః సర్గః – అప్రియపథ్యవచనమ్

38. అష్టాత్రింశః సర్గః – రామాస్త్రమహిమా

39. ఏకోనచత్వారింశః సర్గః – సాహాయ్యకానభ్యుపగమః

40. చత్వారింశః సర్గః – మాయామృగరూపపరిగ్రహనిర్బంధః

41. ఏకచత్వారింశః సర్గః – రావణనిందా

42. ద్విచత్వారింశః సర్గః – స్వర్ణమృగప్రేక్షణమ్

43. త్రిచత్వారింశః సర్గః – లక్ష్మణశంకాప్రతిసమాధానమ్

44. చతుశ్చత్వారింశః సర్గః – మారీచవంచనా

45. పంచచత్వారింశః సర్గః – సీతాపారుష్యమ్

46. షట్చత్వారింశః సర్గః – రావణభిక్షుసత్కారః

47. సప్తచత్వారింశః సర్గః – రావణాధిక్షేపః

48. అష్టచత్వారింశః సర్గః – రావణవికత్థనమ్

49. ఏకోనపంచాశః సర్గః – సీతాపహరణమ్

50. పంచాశః సర్గః – జటాయురభియోగః

51. ఏకపంచాశః సర్గః – జటాయూరావణయుద్ధమ్

52. ద్విపంచాశః సర్గః – సీతావిక్రోశః

53. త్రిపంచాశః సర్గః – రావణభర్త్సనమ్

54. చతుఃపంచాశః సర్గః – లంకాప్రాపణమ్

55. పంచపంచాశః సర్గః – సీతావిలోభనోద్యమః

56. షట్పంచాశః సర్గః – వత్సరావధికరణమ్

57. సప్తపంచాశః సర్గః – రామప్రత్యాగమనమ్

58. అష్టపంచాశః సర్గః – అనిమిత్తదర్శనమ్

59. ఏకోనషష్టితమః సర్గః – లక్ష్మణాగమనవిగర్హణమ్

60. షష్టితమః సర్గః – రామోన్మాదః

61. ఏకషష్టితమః సర్గః – సీతాన్వేషణమ్

62. ద్విషష్టితమః సర్గః – రాఘవవిలాపః

63. త్రిషష్టితమః సర్గః – దుఃఖానుచింతనమ్

64. చతుఃషష్టితమః సర్గః – రామక్రోధః

65. పంచషష్టితమః సర్గః – క్రోధసంహారప్రార్థనా

66. షట్షష్టితమః సర్గః – ఔచిత్యప్రబోధనమ్

67. సప్తషష్టితమః సర్గః – గృధ్రరాజదర్శనమ్

68. అష్టషష్టితమః సర్గః – జటాయుః సంస్కారః

69. ఏకోనసప్తతితమః సర్గః – కబంధగ్రాహః

70. సప్తతితమః సర్గః – కబంధబాహుచ్ఛేదః

71. ఏకసప్తతితమః సర్గః – కబంధశాపాఖ్యానమ్

72. ద్విసప్తతితమః సర్గః – సీతాధిగమోపాయః

73. త్రిసప్తతితమః సర్గః – ఋశ్యమూకమార్గకథనమ్

74. చతుఃసప్తతితమః సర్గః – శబరీస్వర్గప్రాప్తిః

75. పంచసప్తతితమః సర్గః – పంపాదర్శనమ్

కిష్కింధకాండ >>


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed