Aranya Kanda Sarga 36 – అరణ్యకాండ షట్త్రింశః సర్గః (౩౬)


|| సహాయైషణా ||

మారీచ శ్రూయతాం తాత వచనం మమ భాషతః |
ఆర్తోఽస్మి మమ చార్తస్య భవాన్ హి పరమా గతిః || ౧ ||

జానీషే త్వం జనస్థానే యథా భ్రాతా ఖరో మమ |
దూషణశ్చ మహాబాహుః స్వసా శూర్పణఖా చ మే || ౨ ||

త్రిశిరాశ్చ మహాతేజా రాక్షసః పిశితాశనః |
అన్యే చ బహవః శూరా లబ్ధలక్షా నిశాచరాః || ౩ ||

వసంతి మన్నియోగేన నిత్యవాసం చ రాక్షసాః |
బాధమానా మహారణ్యే మునీన్ వై ధర్మచారిణః || ౪ ||

చతుర్దశసహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్ |
శూరాణాం లబ్ధలక్షాణాం ఖరచిత్తానువర్తినామ్ || ౫ ||

తే త్విదానీం జనస్థానే వసమానా మహాబలాః |
సంగతాః పరమాయత్తా రామేణ సహ సంయుగే || ౬ ||

నానాప్రహరణోపేతాః ఖరప్రముఖరాక్షసాః |
తేన సంజాతరోషేణ రామేణ రణమూర్ధని || ౭ ||

అనుక్త్వా పరుషం కించిచ్ఛరైర్వ్యాపారితం ధనుః |
చతుర్దశసహస్రాణి రక్షసాముగ్రతేజసామ్ || ౮ ||

నిహతాని శరైస్తీక్ష్ణైర్మానుషేణ పదాతినా |
ఖరశ్చ నిహతః సంఖ్యే దూషణశ్చ నిపాతితః || ౯ ||

హతశ్చ త్రిశిరాశ్చాపి నిర్భయా దండకాః కృతాః |
పిత్రా నిరస్తః క్రుద్ధేన సభార్యః క్షీణజీవితః || ౧౦ ||

స హంతా తస్య సైన్యస్య రామః క్షత్రియపాంసనః |
దుఃశీలః కర్కశస్తీక్ష్ణో మూర్ఖో లుబ్ధోఽజితేంద్రియః || ౧౧ ||

త్యక్త్వా ధర్మమధర్మాత్మా భూతానామహితే రతః |
యేన వైరం వినాఽరణ్యే సత్త్వమాశ్రిత్య కేవలమ్ || ౧౨ ||

కర్ణనాసాపహరణాద్భగినీ మే విరూపితా |
తస్య భార్యాం జనస్థానాత్ సీతాం సురసుతోపమామ్ || ౧౩ ||

ఆనయిష్యామి విక్రమ్య సహాయస్తత్ర మే భవ |
త్వయా హ్యహం సహాయేన పార్శ్వస్థేన మహాబల || ౧౪ ||

భ్రాతృభిశ్చ సురాన్ యుద్ధే సమగ్రాన్నాభిచింతయే |
తత్సహాయో భవ త్వం మే సమర్థో హ్యసి రాక్షస || ౧౫ ||

వీర్యే యుద్ధే చ దర్పే చ న హ్యస్తి సదృశస్తవ |
ఉపాయజ్ఞో మహాన్ శూరః సర్వమాయావిశారదః || ౧౬ ||

ఏతదర్థమహం ప్రాప్తస్త్వత్సమీపం నిశాచర |
శృణు తత్ కర్మ సాహాయ్యే యత్కార్యం వచనాన్మమ || ౧౭ ||

సౌవర్ణస్త్వం మృగో భూత్వా చిత్రో రజతబిందుభిః |
ఆశ్రమే తస్య రామస్య సీతాయాః ప్రముఖే చర || ౧౮ ||

త్వాం తు నిఃసంశయం సీతా దృష్ట్వా తు మృగరూపిణమ్ |
గృహ్యతామితి భర్తారం లక్ష్మణం చాభిధాస్యతి || ౧౯ ||

తతస్తయోరపాయే తు శూన్యే సీతాం యథాసుఖమ్ |
నిరాబాధో హరిష్యామి రాహుశ్చంద్రప్రభామివ || ౨౦ ||

తతః పశ్చాత్సుఖం రామే భార్యాహరణకర్శితే |
విస్రబ్ధః ప్రహరిష్యామి కృతార్థేనాంతరాత్మనా || ౨౧ ||

తస్య రామకథాం శ్రుత్వా మారీచస్య మహాత్మనః |
శుష్కం సమభవద్వక్త్రం పరిత్రస్తో బభూవ సః || ౨౨ ||

ఓష్ఠౌ పరిలిహన్ శుష్కౌ నేత్రైరనిమిషైరివ |
మృతభూత ఇవార్తస్తు రావణం సముదైక్షత || ౨౩ ||

స రావణం త్రస్తవిషణ్ణచేతా
మహావనే రామపరాక్రమజ్ఞః |
కృతాంజలిస్తత్త్వమువాచ వాక్యం
హితం చ తస్మై హితమాత్మనశ్చ || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షట్త్రింశః సర్గః || ౩౬ ||

అరణ్యకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే అరణ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed