Author: Stotra Nidhi

Krimi Samhara Suktam (Atharva Veda) – క్రిమి సంహార సూక్తం (అథర్వవేదీయ)

(౩౧-క్రిమిజమ్భనమ్) [౧-౫ సవితా| పశవః| త్రిష్టుప్, ౩ ఉపరిష్టాద్విరాడ్బృహతీ, ౪ భురిగనుష్టుప్] ఇన్ద్ర॑స్య॒ యా మ॒హీ దృ॒షత్ క్రిమే॒ర్విశ్వ॑స్య॒ తర్హ॑ణీ | తయా” పినష్మి॑ సం క్రిమీ”న్ దృ॒షదా॒ ఖల్వా” ఇవ ||...

Krimi Samhara Suktam (Krishna Yajurveda) – క్రిమి సంహార సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

(కృ.య.తై.ఆ.౪.౩౬.౧) అత్రి॑ణా త్వా క్రిమే హన్మి | కణ్వే॑న జ॒మద॑గ్నినా | వి॒శ్వావ॑సో॒ర్బ్రహ్మ॑ణా హ॒తః | క్రిమీ॑ణా॒గ్॒o రాజా” | అప్యే॑షాగ్ స్థ॒పతి॑ర్హ॒తః | అథో॑ మా॒తాఽథో॑ పి॒తా | అథో” స్థూ॒రా...

Maha Mrityunjaya Mantram – మహామృత్యుంజయ మంత్రం

(ఋ.వే.౭.౫౯.౧౨) ఓం త్ర్య॑మ్బకం యజామహే సు॒గన్ధి॑o పుష్టి॒వర్ధ॑నమ్ | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్మృ॑క్షీయ॒ మాఽమృతా॑త్ | (య.వే.తై.సం.౧.౮.౬.౨) ఓం త్ర్య॑మ్బకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్మృ॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ | ———– పదచ్ఛేదమ్...

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam – శ్రీ నృసింహ సరస్వతీ అష్టకం

ఇందుకోటి తేజకర్ణ సింధు భక్తవత్సలం నందనాత్రిసూను దత్తమిందిరాక్ష శ్రీగురుమ్ | గంధమాల్య అక్షతాది బృందదేవ వందితం వందయామి నారసింహ సరస్వతీశ పాహి మామ్ || ౧ || మోహపాశ అంధకార జాతదూర భాస్కరం...

Go Suktam – గో సూక్తం

(ఋ.౬.౨౮.౧) ఆ గావో॑ అగ్మన్ను॒త భ॒ద్రమ॑క్ర॒న్త్సీద॑న్తు గో॒ష్ఠే ర॒ణయ॑న్త్వ॒స్మే | ప్ర॒జావ॑తీః పురు॒రుపా॑ ఇ॒హ స్యు॒రిన్ద్రా॑య పూ॒ర్వీరు॒షసో॒ దుహా॑నాః || ౧ ఇన్ద్రో॒ యజ్వ॑నే పృణ॒తే చ॑ శిక్ష॒త్యుపేద్ద॑దాతి॒ న స్వం మా॑షుయతి...

Sri Vishwaksena Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ విష్వక్సేనాష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం శ్రీమత్సూత్రవతీనాథాయ నమః | ఓం శ్రీవిష్వక్సేనాయ నమః | ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ఓం శ్రీవాసుదేవసేనాన్యాయ నమః | ఓం శ్రీశహస్తావలంబదాయ నమః | ఓం సర్వారంభేషుసంపూజ్యాయ నమః |...

Sri Hanuman Kavacham – శ్రీ హనుమత్ కవచం

అస్య శ్రీ హనుమత్ కవచస్తోత్రమహామంత్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ హనుమాన్ దేవతా మారుతాత్మజ ఇతి బీజం అంజనాసూనురితి శక్తిః వాయుపుత్ర ఇతి కీలకం హనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||...

Sri Dattatreya Karunatripadi – శ్రీ దత్తాత్రేయ కరుణా త్రిపది (మరాఠీ)

— ప్రథమ — శాంత హో శ్రీగురుదత్తా | మమ చిత్తా శమవీ ఆతా || తూ కేవళ మాతా జనితా | సర్వథా తూ హితకర్తా || తూ ఆప్త స్వజన...

Sundaradasu (Sri MS Rama Rao) Sundarakanda Part 2 – సుందరదాసు సుందరకాండ (ద్వితీయ భాగం)

[ ప్రథమ భాగం – ద్వితీయ భాగం ] తండ్రిమాట నిలుప రామచంద్రుడు వల్కల ధారియై రాజ్యము వీడె . సీతాలక్ష్మణులు తనతో రాగా పదునాల్గేండ్లు వనవాసమేగె . ౧౫౧ ఖరదూషణాది పదునాల్గువేల...

Sri Veda Vyasa Stuti – శ్రీ వేదవ్యాస స్తుతిః

వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౧ వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || ౨...

error: Not allowed