Author: Stotra Nidhi

Sri Saraswati Kavacham – శ్రీ సరస్వతీ కవచం

(బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణాంతర్గతం) భృగురువాచ | బ్రహ్మన్బ్రహ్మవిదాంశ్రేష్ఠ బ్రహ్మజ్ఞానవిశారద | సర్వజ్ఞ సర్వజనక సర్వపూజకపూజిత || ౬౦ సరస్వత్యాశ్చ కవచం బ్రూహి విశ్వజయం ప్రభో | అయాతయామమన్త్రాణాం సమూహో యత్ర సంయుతః || ౬౧ || బ్రహ్మోవాచ | శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ | శ్రుతిసారం...

Sri Gopala Vimsathi – శ్రీ గోపాల వింశతి

    శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || వందే బృందావనచరం వల్లవీ జనవల్లభం | జయంతీసంభవం ధామ వైజయంతీ విభూషణమ్ || ౧ || వాచం నిజాంకరసికాం ప్రసమీక్షమాణో వక్త్రారవిందవినివేశితపాంచజన్యః | వర్ణత్రికోణరుచిరే వరపుండరీకే బద్ధాసనో జయతి వల్లవచక్రవర్తీ ||...

Santana Gopala Stotram – సంతాన గోపాల స్తోత్రం

శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనన్దనం హరిమ్ | సుతసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి మధుసూదనమ్ || ౧ || నమామ్యహం వాసుదేవం సుతసంప్రాప్తయే హరిమ్ | యశోదాఙ్కగతం బాలం గోపాలం నన్దనన్దనమ్ || ౨ || అస్మాకం పుత్రలాభాయ గోవిన్దం మునివన్దితమ్ | నమామ్యహం వాసుదేవం దేవకీనన్దనం సదా ||...

Vinayaka Chavithi Special – వినాయక చవితి ప్రత్యేకం

శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు శ్రీ ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రం శ్రీ గణనాయకాష్టకం శ్రీ గణపతి స్తవః శ్రీ గణపతి మంగళాష్టకం శ్రీ గణాధిప పంచరత్నం శ్రీ గణేశ పంచచామరస్తోత్రం శ్రీ గణేశ పంచరత్నం శ్రీ గణేశ భుజంగం శ్రీ గణేశాష్టకం బహురూప...

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali 2 – శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః 2

ఓం నారాయణాయ నమః | ఓం నరాయ నమః | ఓం శౌరయే నమః | ఓం చక్రపాణయే నమః | ఓం జనార్దనాయ నమః | ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం జగద్యోనయే నమః | ఓం వామనాయ నమః | ఓం జ్ఞానపఞ్జరాయ...

Sri Varalakshmi Vrata Kalpam – శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం

ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. పూర్వాంగం చూ. శ్రీ మహాగణపతి లఘు పూజ చూ. పునః సంకల్పం | పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన...

Sri Datta Ashtakam – శ్రీ దత్తాష్టకం

గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం | నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం | సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం | అనఘాప్రియా విభుం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౩ || నిరాకారం నిరాభాసం...

Sri Chidambareshwara Stotram – శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం

కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం జటాధరం పార్వతీవామభాగమ్ | సదాశివం రుద్రమనంతరూపం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౧ || వాచామతీతం ఫణిభూషణాంగం గణేశతాతం ధనదస్య మిత్రమ్ | కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౨ || రమేశవంద్యం రజతాద్రినాథం శ్రీవామదేవం భవదుఃఖనాశమ్ | రక్షాకరం...

Vignana Nauka Ashtakam – విజ్ఞాననౌకాష్టకం

తపోయజ్ఞదానాదిభిశ్శుద్ధబుద్ధి- ర్విరక్తోగ్రజాతిః పరే తుచ్ఛ బుద్ధ్యా | పరిత్యజ్య సర్వం యదాప్నోతి తత్త్వం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౧ || దయాళుం గురుం బ్రహ్మనిష్ఠం ప్రశాంతం సమారాధ్య భక్త్యా విచార్య స్వరూపమ్ | యదాప్నోతి తత్త్వం నిదిధ్యస్య విద్వాన్ పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి...

Sri Surya Shodasopachara Puja – శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ

(కృతజ్ఞతలు – శ్రీ కే.పార్వతీకుమార్ గారికి) (గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతిపూజ చేయవలెను) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ, మమ శరీరే వర్తమాన వర్తిష్యమాన...

Sri Surya Kavacham – శ్రీ సూర్య కవచస్తోత్రం

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ | శృణుష్వ మునిశార్దూల సూర్యస్య కవచం శుభమ్ | శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧ || దేదీప్యమానముకుటం స్ఫురన్మకరకుండలమ్ | ధ్యాత్వా సహస్రకిరణం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౨ || శిరో మే భాస్కరః పాతు లలాటం మేఽమితద్యుతిః | నేత్రే దినమణిః పాతు...

Sri Ketu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం కేతవే నమః | ఓం స్థూలశిరసే నమః | ఓం శిరోమాత్రాయ నమః | ఓం ధ్వజాకృతయే నమః | ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః | ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః | ఓం మహాభీతికరాయ నమః | ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః | ఓం పింగళాక్షకాయ...

Sri Rahu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ...

Sri Sani Ashtottara Satanamavali – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే...

Sri Sukra Ashtottara Satanamavali – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శుక్రాయ నమః | ఓం శుచయే నమః | ఓం శుభగుణాయ నమః | ఓం శుభదాయ నమః | ఓం శుభలక్షణాయ నమః | ఓం శోభనాక్షాయ నమః | ఓం శుభ్రరూపాయ నమః | ఓం శుద్ధస్ఫటికభాస్వరాయ నమః | ఓం దీనార్తిహరకాయ...

Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం గురవే నమః | ఓం గుణవరాయ నమః | ఓం గోప్త్రే నమః | ఓం గోచరాయ నమః | ఓం గోపతిప్రియాయ నమః | ఓం గుణినే నమః | ఓం గుణవతాం శ్రేష్ఠాయ నమః | ఓం గురూణాం గురవే నమః |...

Sri Budha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం బుధాయ నమః | ఓం బుధార్చితాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః | ఓం శుభప్రదాయ నమః | ఓం దృఢవ్రతాయ నమః | ఓం దృఢఫలాయ నమః | ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధకాయ నమః | ఓం సత్యవాసాయ...

Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Satanamavali – శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహీసుతాయ నమః | ఓం మహాభాగాయ నమః | ఓం మంగళాయ నమః | ఓం మంగళప్రదాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం మహాశూరాయ నమః | ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః | ఓం మహారౌద్రాయ నమః | ఓం మహాభద్రాయ...

Sri Chandra Ashtottara Satanamavali – శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం శశధరాయ నమః | ఓం చంద్రాయ నమః | ఓం తారాధీశాయ నమః | ఓం నిశాకరాయ నమః | ఓం సుధానిధయే నమః | ఓం సదారాధ్యాయ నమః | ఓం సత్పతయే నమః | ఓం సాధుపూజితాయ...

Sri Surya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం అరుణాయ నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం కరుణారససింధవే నమః | ఓం అసమానబలాయ నమః | ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః | ఓం ఆదిభూతాయ నమః | ఓం అఖిలాగమవేదినే నమః | ఓం అచ్యుతాయ...

Aruna Prashna – అరుణ ప్రశ్నః 

(తై.ఆ.౧.౦.౦) ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||...

Navagraha Kavacham – నవగ్రహ కవచం

శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః | ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ || బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః | జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ || పాదౌ కేతుః సదా...

Sri Govardhana Ashtakam – శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం

గుణాతీతం పరంబ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్ | గోకులానందదాతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || ౧ || గోలోకాధిపతిం కృష్ణవిగ్రహం పరమేశ్వరమ్ | చతుష్పదార్థదం నిత్యం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || ౨ || నానాజన్మకృతం పాపం దహేత్ తూలం హుతాశనః | కృష్ణభక్తిప్రదం శశ్వద్వందే గోవర్ధనం గిరిమ్...

Sri Raama Shodasopachara Puja – శ్రీ రామ షోడశోపచార పూజ

గమనిక – ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను. పూర్వాంగం చూ. || పసుపు గణపతి పూజ చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ సంకల్పిత మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం...

error: Download Stotra Nidhi mobile app