Author: Stotra Nidhi

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీలక్ష్మీనృసింహహృదయ మహామంత్రస్య ప్రహ్లాద ఋషిః | శ్రీలక్ష్మీనృసింహో దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | మమేప్సితార్థసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం వజ్రనఖాయ...

Pitru Suktam – పితృ సూక్తం

(ఋ.౧.౧౦.౧౫.౧) ఉదీ॑రతా॒మవ॑ర॒ ఉత్పరా॑స॒ ఉన్మ॑ధ్య॒మాః పి॒తర॑: సో॒మ్యాస॑: | అసు॒o య ఈ॒యుర॑వృ॒కా ఋ॑త॒జ్ఞాస్తే నో॑ఽవన్తు పి॒తరో॒ హవే॑షు || ౦౧ ఇ॒దం పి॒తృభ్యో॒ నమో॑ అస్త్వ॒ద్య యే పూర్వా॑సో॒ య ఉప॑రాస...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – పితృ స్తోత్రం (రుచి కృతం)

రుచిరువాచ | నమస్యేఽహం పితౄన్ భక్త్యా యే వసన్త్యధిదేవతాః | దేవైరపి హి తర్ప్యంతే యే శ్రాద్ధేషు స్వధోత్తరైః || ౧ || నమస్యేఽహం పితౄన్ స్వర్గే యే తర్ప్యంతే మహర్షిభిః |...

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీదత్తాత్రేయాయ సచ్చిదానందాయ సర్వాంతరాత్మనే సద్గురవే పరబ్రహ్మణే నమః | కదాచిచ్ఛంకరాచార్యశ్చింతయిత్వా దివాకరమ్ | కిం సాధితం మయా లోకే పూజయా స్తుతివందనైః || ౧ || బహుకాలే గతే తస్య దత్తాత్రేయాత్మకో మునిః...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

ఋషయ ఊచుః | సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక | వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || ౧ || జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః | కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ఓం గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః | గణనీయో గణో గణ్యో గణనాతీతసద్గుణః || ౧ || గగనాదికసృద్గంగాసుతో గంగాసుతార్చితః | గంగాధరప్రీతికరో గవీశేడ్యో గదాపహః || ౨ || గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం ౩ (మహాభారతే)

నారాయణాయ శుద్ధాయ శాశ్వతాయ ధ్రువాయ చ | భూతభవ్యభవేశాయ శివాయ శివమూర్తయే || ౧ || శివయోనేః శివాద్యాయ శివపూజ్యతమాయ చ | ఘోరరూపాయ మహతే యుగాంతకరణాయ చ || ౨ ||...

Suparna Stotram – సుపర్ణ స్తోత్రం

(Credits: SVBCTTD.com) దేవా ఊచుః | త్వం ఋషిస్త్వం మహాభాగః త్వం దేవః పతగేశ్వరః | త్వం ప్రభుస్తపనః సూర్యః పరమేష్ఠీ ప్రజాపతిః || ౧ || త్వమింద్రస్త్వం హయముఖః త్వం శర్వస్త్వం...

Sri Shiva Ashtakam 2 – శ్రీ శివాష్టకం – ౨

ఆశావశాదష్టదిగంతరాలే దేశాంతరభ్రాంతమశాంతబుద్ధిమ్ | ఆకారమాత్రాదవనీసురం మాం అకృత్యకృత్యం శివ పాహి శంభో || ౧ || మాంసాస్థిమజ్జామలమూత్రపాత్ర- -గాత్రాభిమానోజ్ఝితకృత్యజాలమ్ | మద్భావనం మన్మథపీడితాంగం మాయామయం మాం శివ పాహి శంభో || ౨...

Sri Kamalajadayita Ashtakam – శ్రీ కమలజదయితాష్టకమ్

శృంగక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాంఘ్రిపద్మే స్వాంగచ్ఛాయావిధూతామృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి | శంభుశ్రీనాథముఖ్యామరవరనికరైర్మోదతః పూజ్యమానే విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౧ || కల్యాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ ప్రాబల్యం...

error: Not allowed