Author: Stotra Nidhi

Sundarakanda Chapter 10 – సుందరకాండ – దశమః సర్గః

తత్ర దివ్యోపమం ముఖ్యం స్ఫాటికం రత్నభూషితమ్ | అవేక్షమాణో హనుమాన్దదర్శ శయనాసనమ్ || ౧ దాన్తకాంచనచిత్రాంగేర్వైడూర్యైశ్చ వరాసనైః | మహార్హాస్తరణోపేతైరుపపన్నం మహాధనైః || ౨ తస్య చైకతమే దేశే సోఽగ్ర్యమాలావిభూషితమ్ | దదర్శ...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – శ్రీ విశ్వకర్మ స్తుతిః

పంచవక్త్రం జటాజూటం పంచాదశవిలోచనం | సద్యోజాతాననం శ్వేతం వామదేవం తు కృష్ణకమ్ || ౧ అఘోరం రక్తవర్ణం తత్పురుషం పీతవర్ణకం | ఈశానం శ్యామవర్ణం చ శరీరం హేమవర్ణకమ్ || ౨ దశబాహుం...

Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata (Onnam Thiruppadi) – పద్ధెనిమిది మెట్ల స్తుతి (తమిళం)

ఓం స్వామియే శరణమయ్యప్పా | సత్యమాయ పదినెట్టామ్ పడిగళే శరణమయ్యప్పా | ఓం సద్గురునాథనే శరణమయ్యప్పా | ఒణ్ణాం తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా | స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే...

Sundarakanda Chapter 9 – సుందరకాండ – నవమ సర్గః

తస్యాలయవరిష్ఠస్య మధ్యే విపులమాయతమ్ | దదర్శ భవనశ్రేష్ఠం హనూమాన్మారుతాత్మజః || ౧ అర్ధయోజనవిస్తీర్ణమాయతం యోజనం హి తత్ | భవనం రాక్షసేంద్రస్య బహుప్రాసాదసంకులమ్ || ౨ మార్గమాణస్తు వైదేహీం సీతామాయతలోచనామ్ | సర్వతః...

Sundarakanda Chapter 8 – సుందరకాండ – అష్టమ సర్గః

స తస్య మధ్యే భవనస్య సంస్థితం మహద్విమానం మణివజ్రచిత్రితమ్ | ప్రతప్తజామ్బూనదజాలకృత్రిమం దదర్శ వీరః పవనాత్మజః కపిః || ౧ తదప్రమేయాప్రతికారకృత్రిమం కృతం స్వయం సాధ్వితి విశ్వకర్మణా | దివం గతం వాయుపథప్రతిష్ఠితం...

Sundarakanda Chapter 7 – సుందరకాండ – సప్తమ సర్గః

స వేశ్మజాలం బలవాన్దదర్శ వ్యాసక్తవైడూర్య సువర్ణజాలమ్ | యథా మహత్ప్రావృషి మేఘజాలం విద్యుత్పినద్ధం సవిహంగజాలమ్ || ౧ నివేశనానాం వివిధాశ్చ శాలాః ప్రధానశంఖాయుధచాపశాలాః | మనోహరాశ్చాపి పునర్విశాలా దదర్శ వేశ్మాద్రిషు చంద్రశాలాః ||...

Sundarakanda Chapter 6 – సుందరకాండ – షష్ఠః సర్గః

స నికామం విమానేషు విషణ్ణః కామరూపధృక్ | విచచార పునర్లంకాం లాఘవేన సమన్వితః || ౧ || ఆససాదాథ లక్ష్మీవాన్రాక్షసేన్ద్రనివేశనమ్ | ప్రాకారేణార్కవర్ణేన భాస్వరేణాభిసంవృతమ్ || ౨ || రక్షితం రాక్షసైర్ఘోరైః సింహైరివ...

Sundarakanda Chapter 5 – సుందరకాండ – పంచమ సర్గః

తతః స మధ్యం గతమంశుమన్తం జ్యోత్స్నావితానం మహదుద్వమన్తమ్ | దదర్శ ధీమాన్దివి భానుమన్తం గోష్ఠే వృషం మత్తమివ భ్రమంతమ్ || ౧ లోకస్య పాపాని వినాశయన్తం మహోదధిం చాపి సమేధయన్తమ్ | భూతాని...

Sundarakanda Chapter 4 – సుందరకాండ – చతుర్థ సర్గః

స నిర్జిత్య పురీం శ్రేష్ఠాం లంకాం తాం కామరూపిణీమ్ | విక్రమేణ మహాతేజా హనుమాన్కపిసత్తమః | అద్వారేణ మహాబాహుః ప్రాకారమభిపుప్లువే || ౧ [** నిశి లంకాం మహాసత్వో వివేశ కపికుంజరః |...

Sundarakanda Chapter 3 – సుందరకాండ – తృతయ సర్గః

స లంబశిఖరే లంబే లంబతోయదసన్నిభే | సత్త్వమాస్థాయ మేధావీ హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౧ నిశి లంకాం మహాసత్త్వో వివేశ కపికుంజరః | రమ్యకాననతోయాఢ్యాం పురీం రావణపాలితామ్ || ౨ శారదామ్బుధరప్రఖ్యైర్భవనైరుపశోభితామ్ | సాగరోపమనిర్ఘోషాం...

error: Download Stotra Nidhi mobile app