Author: Stotra Nidhi

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వీరభద్రాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం వీరభద్రాయ నమః | ఓం మహాశూరాయ నమః | ఓం రౌద్రాయ నమః | ఓం రుద్రావతారకాయ నమః | ఓం శ్యామాంగాయ నమః | ఓం ఉగ్రదంష్ట్రాయ నమః |...

Sri Ganesha Tapini Upanishad – గణేశతాపిన్యుపనిషత్

|| అథ గణేశపూర్వతాపిన్యుపనిషత్ || గణేశం ప్రమథాధీశం నిర్గుణం సగుణం విభుమ్ | యోగినో యత్పదం యాన్తి తం గౌరీనన్దనం భజే || ఓం నమో వరదాయ విఘ్నహర్త్రే || అథాతో బ్రహ్మోపనిషదం...

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీర్విష్ణుః కమలా శార్ఙ్గీ లక్ష్మీర్వైకుంఠనాయకః | పద్మాలయా చతుర్బాహుః క్షీరాబ్ధితనయాఽచ్యుతః || ౧ || ఇందిరా పుండరీకాక్షా రమా గరుడవాహనః | భార్గవీ శేషపర్యంకో విశాలాక్షీ జనార్దనః || ౨ || స్వర్ణాంగీ...

Akhilandeshwari Stotram – అఖిలాండేశ్వరీ స్తోత్రం

ఓంకారార్ణవమధ్యగే త్రిపథగే ఓంకారబీజాత్మికే ఓంకారేణ సుఖప్రదే శుభకరే ఓంకారబిందుప్రియే | ఓంకారే జగదంబికే శశికలే ఓంకారపీఠస్థితే దాసోఽహం తవ పాదపద్మయుగళం వందేఽఖిలాండేశ్వరి || ౧ || హ్రీంకారార్ణవవర్ణమధ్యనిలయే హ్రీంకారవర్ణాత్మికే | హ్రీంకారాబ్ధిసుచారుచాంద్రకధరే హ్రీంకారనాదప్రియే...

Chatushashti (64) Yogini Nama Stotram – చతుఃషష్టి యోగినీ నామ స్తోత్రం

గజాస్యా సింహవక్త్రా చ గృధ్రాస్యా కాకతుండికా | ఉష్ట్రాస్యాఽశ్వఖరగ్రీవా వారాహాస్యా శివాననా || ౧ || ఉలూకాక్షీ ఘోరరవా మాయూరీ శరభాననా | కోటరాక్షీ చాష్టవక్త్రా కుబ్జా చ వికటాననా || ౨...

Devi Narayaniyam Dasakam 41 – ఏకచత్వారింశ దశకమ్ (౪౧) – ప్రణామమ్

దేవి త్వదావాస్యమిదం న కించి- -ద్వస్తు త్వదన్యద్బహుధేవ భాసి | దేవాసురాసృక్పనరాదిరూపా విశ్వాత్మికే తే సతతం నమోఽస్తు || ౪౧-౧ || న జన్మ తే కర్మ చ దేవి లోక- -క్షేమాయ...

Devi Narayaniyam Dasakam 40 – చత్వారింశ దశకమ్ (౪౦) – ప్రార్థనా

ఆద్యేతి విద్యేతి చ కథ్యతే యా యా చోదయేద్బుద్ధిముపాసకస్య | ధ్యాయామి తామేవ సదాఽపి సర్వ- -చైతన్యరూపాం భవమోచనీం త్వామ్ || ౪౦-౧ || ప్రతిష్ఠితాఽంతఃకరణేఽస్తు వాఙ్మే వదామి సత్యం న వదామ్యసత్యమ్...

Devi Narayaniyam Dasakam 39 – ఏకోనచత్వారింశ దశకమ్ (౩౯) – మణిద్వీపనివాసినీ

సుధాసముద్రో జగతాం త్రయాణాం ఛత్రీభవన్ మంజుతరంగఫేనః | సవాలుకాశంఖవిచిత్రరత్నః సతారకవ్యోమసమో విభాతి || ౩౯-౧ || తన్మధ్యదేశే విమలం మణిద్వీ- -పాఖ్యాం పదం దేవి విరాజతే తే | యదుచ్యతే సంసృతినాశకారి సర్వోత్తరం...

Devi Narayaniyam Dasakam 38 – అష్టాత్రింశ దశకమ్ (౩౮) – చిత్తశుద్ధిప్రాధాన్యమ్

అంతర్ముఖో యః స్వశుభేచ్ఛయైవ స్వయం విమర్శేన మనోమలాని | దృష్ట్వా శమాద్యైర్ధునుతే సమూలం స భాగ్యవాన్దేవి తవ ప్రియశ్చ || ౩౮-౧ || న వేదశాస్త్రాధ్యయనేన తీర్థ- -సంసేవయా దానతపోవ్రతైర్వా | శుద్ధిం...

Devi Narayaniyam Dasakam 37 – సప్తత్రింశ దశకమ్ (౩౭)- విష్ణుమహత్త్వమ్

పురా హరిస్త్వాం కిల సాత్త్వికేన ప్రసాదయామాస మఖేన దేవి | సురేషు తం శ్రేష్ఠతమం చకర్థ స తేన సర్వత్ర బభూవ పూజ్యః || ౩౭-౧ || అధర్మవృద్ధిశ్చ యదా త్రిలోకే ధర్మక్షయశ్చాపి...

Devi Narayaniyam Dasakam 36 – షట్త్రింశ దశకమ్ (౩౬) – మూలప్రకృతిమహిమా

త్వమేవ మూలప్రకృతిస్త్వమాత్మా త్వమస్యరూపా బహురూపిణీ చ | దుర్గా చ రాధా కమలా చ సావి- -త్ర్యాఖ్యా సరస్వత్యపి చ త్వమేవ || ౩౬-౧ || దుర్గా జగద్దుర్గతినాశినీ త్వం శ్రీకృష్ణలీలారసికాఽసి రాధా...

Devi Narayaniyam Dasakam 35 – పంచత్రింశ దశకమ్ (౩౫) – అనుగ్రహవైచిత్ర్యమ్

భాగ్యోదయే త్రీణి భవంతి నూనం మనుష్యతా సజ్జనసంగమశ్చ | త్వదీయమాహాత్మ్యకథాశ్రుతిశ్చ యతః పుమాంస్త్వత్పదభక్తిమేతి || ౩౫-౧ || తతః ప్రసీదస్యఖిలార్థకామాన్ భక్తస్య యచ్ఛస్యభయం చ మాతః | క్షమాం కృతాగస్సు కరోషి చార్యో-...

Devi Narayaniyam Dasakam 34 – చతుస్త్రింశ దశకమ్ (౩౪) – గౌతమశాపమ్

స్వర్వాసిభిర్గౌతమకీర్తిరుచ్చై- -ర్గీతా సభాసు త్రిదశైః సదేతి | ఆకర్ణ్య దేవర్షిముఖాత్కృతఘ్నా ద్విజా బభూవుః కిల సేర్ష్యచిత్తాః || ౩౪-౧ || తైర్మాయయాఽఽసన్నమృతిః కృతా గౌః సా ప్రేషితా గౌతమహోమశాలామ్ | అగాన్మునేర్జుహ్వత ఏవ...

Devi Narayaniyam Dasakam 33 – త్రయస్త్రింశ దశకమ్ (౩౩) – గౌతమ కథా

శక్రః పురా జీవగణస్య కర్మ- -దోషాత్సమాః పంచదశ క్షమాయామ్ | వృష్టిం న చక్రే ధరణీ చ శుష్క- -వాపీతటాగాదిజలాశయాఽఽసీత్ || ౩౩-౧ || సస్యాని శుష్కాణి ఖగాన్ మృగాంశ్చ భుక్త్వాఽప్యతృప్తాః క్షుధయా...

Devi Narayaniyam Dasakam 32 – ద్వాత్రింశ దశకమ్ (౩౨) – యక్ష కథా

పురా సురా వర్షశతం రణేషు నిరంతరేషు త్వదనుగ్రహేణ | విజిత్య దైత్యాన్ జననీమపి త్వాం విస్మృత్య దృప్తా నితరాం బభూవుః || ౩౨-౧ || మయైవ దైత్యా బలవత్తరేణ హతా న చాన్యైరితి...

Devi Narayaniyam Dasakam 31 – ఏకత్రింశ దశకమ్ (౩౧) – భ్రామర్యవతారమ్

కశ్చిత్పురా మంత్రముదీర్య గాయ- -త్రీతి ప్రసిద్ధం దితిజోఽరుణాఖ్యః | చిరాయ కృత్వా తప ఆత్మయోనేః ప్రసాదితాదాప వరానపూర్వాన్ || ౩౧-౧ || స్త్రీపుంభిరస్త్రైశ్చ రణే ద్విపాదై- -శ్చతుష్పదైశ్చాప్యుభయాత్మకైశ్చ | అవధ్యతాం దేవపరాజయం చ...

Devi Narayaniyam Dasakam 30 – త్రింశ దశకమ్ (౩౦) – శ్రీపార్వత్యవతారమ్

సమాధిమగ్నే గిరిశే విరించా- -త్తపఃప్రసన్నాత్కిల తారకాఖ్యః | దైత్యో వరం ప్రాప్య విజిత్య దేవాన్ సబాంధవః స్వర్గసుఖాన్యభుంక్త || ౧ || వరైః స భర్గౌరసపుత్రమాత్ర- -వధ్యత్వమాప్తోఽస్య చ పత్న్యభావాత్ | సర్వాధిపత్యం...

Devi Narayaniyam Dasakam 29 – ఏకోనత్రింశ దశకమ్ (౨౯) – దేవీపీఠోత్పత్తిః

అథైకదాఽదృశ్యత దక్షగేహే శాక్తం మహస్తచ్చ బభూవ బాలా | విజ్ఞాయ తే శక్తిమిమాం జగత్సు సర్వేఽపి హృష్టా అభవత్ క్షణశ్చ || ౨౯-౧ || దక్షః స్వగేహాపతితాం చకార నామ్నా సతీం పోషయతి...

Devi Narayaniyam Dasakam 28 – అష్టావింశ దశకమ్ (౨౮) – శక్త్యవమానదోషమ్

హాలాహలాఖ్యానసురాన్ పురా తు నిజఘ్నతుర్విష్ణుహరౌ రణాంతే | స్వేనైవ వీర్యేణ జయోఽయమేవం తౌ మోహితౌ దర్పమవాపతుశ్చ || ౨౮-౧ || తతో విధిస్తౌ తరువద్విచేష్టౌ తేజోవిహీనావభివీక్ష్య భీతః | నిమీలితాక్షః సకలం విచింత్య...

Devi Narayaniyam Dasakam 27 – సప్తవింశ దశకమ్ (౨౭) – శతాక్ష్యవతారమ్

దైత్యః పురా కశ్చన దుర్గమాఖ్యః ప్రసాదితాత్పద్మభవాత్తపోభిః | అవైదికం వైదికమప్యగృహ్ణా- -న్మంత్రం సమస్తం దివిషజ్జయైషీ || ౨౭-౧ || వేదే గృహీతే దితిజేన విప్రాః శ్రుతిస్థిరా విస్మృతవేదమంత్రాః | సాంధ్యాని కర్మాణ్యపి నైవ...

Devi Narayaniyam Dasakam 26 – షడ్వింశ దశకమ్ (౨౬) – సురథ కథా

రాజా పురాఽఽసిత్ సురథాభిధానః స్వారోచిషే చైత్రకులావతంసః | మన్వంతరే సత్యరతో వదాన్యః సమ్యక్ప్రజాపాలనమాత్రనిష్ఠః || ౨౬-౧ || వీరోఽపి దైవాత్సమరే స కోలా- -విధ్వంసిభిః శత్రుబలైర్జితః సన్ | త్యక్త్వా స్వరాజ్యం వనమేత్య...

Devi Narayaniyam Dasakam 25 – పంచవింశ దశకమ్ (౨౫) – మహాసరస్వత్యవతారమ్-సుంభాదివధమ్

అథామరాః శత్రువినాశతృప్తా- -శ్చిరాయ భక్త్యా భవతీం భజంతః | మందీభవద్భక్తిహృదః క్రమేణ పునశ్చ దైత్యాభిభవం సమీయుః || ౨౫-౧ || సుంభో నిసుంభశ్చ సహోదరౌ స్వైః ప్రసాదితాత్పద్మభవాత్తపోభిః | స్త్రీమాత్రవధ్యత్వమవాప్య దేవాన్ జిత్వా...

Devi Narayaniyam Dasakam 24 – చతుర్వింశ దశకమ్ (౨౪) – మహిషాసురవధమ్-దేవీస్తుతిః

దేవి త్వయా బాష్కళదుర్ముఖాది- -దైత్యేషు వీరేషు రణే హతేషు | సద్వాక్యతస్త్వామనునేతుకామో మోఘప్రయత్నో మహిషశ్చుకోప || ౨౪-౧ || త్వాం కామరూపః ఖురపుచ్ఛశృంగై- -ర్నానాస్త్రశస్త్రైశ్చ భృశం ప్రహర్తా | గర్జన్వినిందన్ప్రహసన్ధరిత్రీం ప్రకంపయంశ్చాసురరాడ్యుయోధ ||...

Devi Narayaniyam Dasakam 23 – త్రయోవింశ దశకమ్ (౨౩) – మహాలక్ష్మ్యవతారమ్

రంభస్య పుత్రో మహిషాసురః ప్రాక్ తీవ్రైస్తపోభిర్ద్రుహిణాత్ప్రసన్నాత్ | అవధ్యతాం పుంభిరవాప్య ధృష్టో న మే మృతిః స్యాదితి చ వ్యచింతీత్ || ౨౩-౧ || స చిక్షురాద్యైరసురైః సమేతః శక్రాదిదేవాన్యుధి పద్మజం చ...

error: Not allowed