Author: Stotra Nidhi

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రర్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష...

Sundarakanda Chapter 34 – సుందరకాండ సర్గ – చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪)

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్హరియూథపః | దుఃఖాద్దుఃఖాభిభూతాయాః సాన్త్వముత్తరమబ్రవీత్ || ౧ || అహం రామస్య సందేశాద్దేవి దూతస్తవాగతః | వైదేహి కుశలీ రామస్త్వాం చ కౌశలమబ్రవీత్ || ౨ || యో బ్రాహ్మమస్త్రం...

Sri Durga Parameshwari Stotram by Sringeri Jagadguru – శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం

(శృంగేరీ జగద్గురు విరచితం) [** అధునా సర్వత్ర జగతి ప్రసరతః జనానం ప్రాణాపాయకరస్య కొరోనా నామకస్య రోగవిశేషస్య నివారణార్థం శృంగేరీ జగద్గురు విరచిత శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్ర పారాయణం కరిష్యే |...

Sri Surya Panjara Stotram – శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

ఓం ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తం సకలభువననేత్రం రత్నరజ్జూపమేయమ్ | తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాం సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వదీపమ్ || ౧ || ఓం శిఖాయాం భాస్కరాయ నమః | లలాటే సూర్యాయ నమః...

Sri Gayatri Kavacham – శ్రీ గాయత్రీ కవచం

ఓం అస్య శ్రీగాయత్రీకవచస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, గాయత్రీ ఛందః, గాయత్రీ దేవతా, భూః బీజమ్, భువః శక్తిః, స్వః కీలకం, గాయత్రీ ప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః | ధ్యానం – పంచవక్త్రాం దశభుజాం...

Sri Rama Karnamrutham – శ్రీ రామ కర్ణామృతం

మంగళశ్లోకాః | మంగళం భగవాన్విష్ణుర్మంగళం మధుసూదనః | మంగళం పుండరీకాక్షో మంగళం గరుడధ్వజః || ౧ మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయగుణాబ్ధయే | చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్ || ౨ వేదవేదాన్తవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే |...

Gopi Gitam (Gopika Gitam) – గోపీ గీతం (గోపికా గీతం)

గోప్య ఊచుః | జయతి తేఽధికం జన్మనా వ్రజః శ్రయత ఇందిరా శశ్వదత్ర హి | దయిత దృశ్యతాం దిక్షు తావకా- స్త్వయి ధృతాసవస్త్వాం విచిన్వతే || ౧ || శరదుదాశయే సాధుజాతసత్...

Garbha Rakshambika Stotram – శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ || వాపీతటే వామభాగే వామదేవస్య దేవస్య దేవి స్థితా త్వమ్ | మాన్యా వరేణ్యా వదాన్యా పాహి గర్భస్థజంతూన్ తథా భక్తలోకాన్ || ౧...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం దేవసేనాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః | ఓం ఉత్పలధారిణ్యై నమః | ఓం అణిమాయై నమః | ఓం మహాదేవ్యై నమః |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహావల్ల్యై నమః | ఓం శ్యామతనవే నమః | ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః | ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం శశిసుతాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః |...

error: Not allowed