Author: Stotra Nidhi

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – श्री विश्वकर्मा स्तुतिः

पञ्चवक्त्रं जटाजूटं पञ्चादशविलोचनम् । सद्योजाताननं श्वेतं वामदेवं तु कृष्णकम् ॥ १ अघोरं रक्तवर्णं तत्पुरुषं पीतवर्णकम् । ईशानं श्यामवर्णं च शरीरं हेमवर्णकम् ॥ २ दशबाहुं...

Sri Ganapathi Thalam – श्री गणपति तालम्

विकटोत्कटसुन्दरदन्तिमुखं भुजगेन्द्रसुसर्पगदाभरणम् । गजनीलगजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायक हस्तिमुखम् ॥ १ ॥ सुर सुर गणपति सुन्दरकेशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञसमानम् । भव भव गणपति पद्मशरीरं...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री याज्ञवल्क्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

अस्य श्री याज्ञवल्क्याष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य, कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्री याज्ञवल्क्यो गुरुः, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिः, ह्रूं कीलकम्, मम श्री याज्ञवल्क्यस्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः...

Deena Bandhu Ashtakam – दीनबन्ध्वष्टकम्

यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले । यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १ ॥ चक्रं सहस्रकरचारु करारविन्दे गुर्वी गदा दरवरश्च विभाति...

Sri Balarama Stotram – श्री बलराम स्तोत्रम्

श्रीः जय राम सदाराम सच्चिदानन्दविग्रहः । अविद्यापङ्कगलितनिर्मलाकार ते नमः ॥ १ ॥ जयाऽखिलजगद्भारधारण श्रमवर्जित । तापत्रयविकर्षाय हलं कलयते सदा ॥ २ ॥ प्रपन्नदीनत्राणाय बलरामाय...

Sri Parashurama Stuti – श्री परशुराम स्तुतिः

कुलाचला यस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृषत्त्वमापुः । बभूवुरुत्सर्गजलं समुद्राः स रैणुकेयः श्रियमातनीतु ॥ १ ॥ नाशिष्यः किमभूद्भवः किपभवन्नापुत्रिणी रेणुका नाभूद्विश्वमकार्मुकं किमिति यः प्रीणातु रामत्रपा...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् – २

श्री वेङ्कटेशः श्रीनिवासो लक्ष्मीपतिरनामयः । अमृतांशो जगद्वन्द्यो गोविन्दश्शाश्वतः प्रभुः ॥ १ ॥ शेषाद्रिनिलयो देवः केशवो मधुसूदनः । अमृतो माधवः कृष्णः श्रीहरिर्ज्ञानपञ्जरः ॥ २ ॥...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली – 2

ओं श्रीवेङ्कटेशाय नमः । ओं श्रीनिवासाय नमः । ओं लक्ष्मीपतये नमः । ओं अनामयाय नमः । ओं अमृतांशाय नमः । ओं जगद्वन्द्याय नमः ।...

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली

ओं श्रीमात्रे नमः । ओं श्रीमहाराज्ञै नमः । ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ओं श्रीमन्नारायणप्रीतायै नमः । ओं स्निग्धायै नमः । ओं श्रीमत्यै नमः ।...

Sri Godavari Ashtakam – श्री गोदावरी अष्टकम्

(धन्यवाद – श्री प्रकाश केत्कर्) वासुदेवमहेशात्म-कृष्णवेणीधुनीस्वसा । स्वसाराद्या जनोद्धर्त्री पुत्री सह्यस्य गौतमी ॥ १ ॥ सुरर्षिवन्द्या भुवनेनवद्या याद्यात्र नद्याश्रितपापहन्त्री । देवेन या कृत्रिमगोवधोत्थ- दोषापनुत्ये...

error: Download Stotra Nidhi mobile app