Author: Stotra Nidhi

Trailokya Mangala Krishna Kavacham – त्रैलोक्यमङ्गलकवचम्

श्री नारद उवाच – भगवन्सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं । त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो ॥ १ ॥ सनत्कुमार उवाच – शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं...

Garbha Stuti (Deva Krutham) – गर्भ स्तुतिः (देव कृतम्)

देवा ऊचुः – जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽव्यय एव च । ज्योतिस्स्वरूपो ह्यनिशः सगुणो निर्गुणो महान् ॥ १ ॥ भक्तानुरोधात्साकारो निराकारो निरङ्कुशः । निर्व्यूहो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपद्रवः ॥...

Sri Deepa Durga Kavacham – श्री दीप दुर्गा कवचम्

श्री भैरव उवाच । शृणु देवि जगन्मातर्ज्वालादुर्गां ब्रवीम्यहं । कवचं मंत्रगर्भं च त्रैलोक्यविजयाभिधम् ॥ १ ॥ अप्रकाश्यं परं गुह्यं न कस्य कथितं मया ।...

Sri Vishnu Vajra Panjara Stotram – श्री विष्णुपञ्जर स्तोत्रम्

ओं अस्य श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्र महामन्त्रस्य नारद ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीविष्णुः परमात्मा देवता । अहं बीजम् । सोहं शक्तिः । ओं ह्रीं कीलकम् ।...

Sri Gokulesha Ashtakam – श्री गोकुलेशाष्टकम्

नन्दगोपभूपवंशभूषणं विदूषणं भूमिभूतिभूरिभाग्यभाजनं भयापहम् । धेनुधर्मरक्षणावतीर्णपूर्णविग्रहं नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रये ॥ १ ॥ गोपबालसुन्दरीगणावृतं कलानिधिं रासमण्डलीविहारकारिकामसुन्दरम् । पद्मयोनिशङ्करादिदेवबृन्दवन्दितं नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रये ॥ २ ॥ गोपराजरत्नराजिमन्दिरानुरिङ्गणं गोपबालबालिकाकलानुरुद्धगायनम् ।...

Sri Krishna Ashraya Stotram – श्री कृष्णाश्रय स्तोत्रम्

सर्वमार्गेषु नष्टेषु काले च कलिधर्मिणि । पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ ॥ म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥...

Sri Krishna Stotram (Brahma Krutam) – श्री कृष्ण स्तोत्रम् (ब्रह्म कृतम्)

ब्रह्मोवाच – रक्ष रक्ष हरे मां च निमग्नं कामसागरे । दुष्कीर्तिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसङ्कटे ॥ १ ॥ भक्तिविस्मृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीव निर्मलज्ञानचक्षुः प्रच्छन्नकारिणे...

Sri Krishna Stotram (Indra Kritam) – श्री कृष्ण स्तोत्रम् (इन्द्र कृतम्)

इन्द्र उवाच – अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम् । गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तकम् ॥ १ ॥ भक्तध्यानाय सेवायै नानारूपधरं वरम् । शुक्लरक्तपीतश्यामं युगानुक्रमणेन च ॥...

Sri Krishna Stotram (Mohini Kritam) – श्री कृष्ण स्तोत्रम् (मोहिनी कृतम्)

मोहिन्युवाच – सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णोरंशं च मानसम् । तदेव कर्मणां बीजं तदुद्भव नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ स्वयमात्मा हि भगवान् ज्ञानरूपो महेश्वरः । नमो...

Sri Krishna Stotram (Viprapatni Krutam) – श्री कृष्ण स्तोत्रम् (विप्रपत्नी कृतम्)

विप्रपत्न्य ऊचुः – त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहङ्कृतिः । निर्गुणश्च निराकारस्साकारस्सगुणस्स्वयम् ॥ १ ॥ साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः । प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं...

error: Download Stotra Nidhi mobile app