Author: Stotra Nidhi

Devi Narayaniyam Dasakam 22 – द्वाविंश दशकम् (२२) – कृष्ण कथा

श्रियःपतिर्गोमलमूत्रगन्धि- -न्यस्तप्रभो गोपकुले विषण्णः । कृष्णाभिधो वत्सबकादिभीतो रुदन् सदा देवी निनाय बाल्यम् ॥ २२-१ ॥ हैयङ्गवीणं मथितं पयश्च गोपीर्विलज्जः सततं ययाचे । स चाम्बया...

Devi Narayaniyam Dasakam 21 – एकविंश दशकम् (२१) – नन्दसुतावतारम्

सर्वेऽपि जीवा निजकर्मबद्धा एते षडासन्द्रुहिणस्य पौत्राः । तन्निन्दया दैत्यकुले प्रजाताः पुनश्च शप्ता जनकेन दैवात् ॥ २१-१ ॥ तेनैव ते शौरिसुतत्वमाप्ता हताश्च कंसेन तु जातमात्राः...

Devi Narayaniyam Dasakam 20 – विंश दशकम् (२०) – देवकीपुत्रवधम्

अथोरुपुण्ये मथुरापुरे तु विभूषिते मौक्तिकमालिकाभिः । श्रीदेवकीशौरिविवाहरङ्गे सर्वैः श्रुतं व्योमवचः स्फुटार्थम् ॥ २०-१ ॥ अवेहि भो देवकनन्दनायाः सुतोऽष्टमः कंस तवान्तकः स्यात् । श्रुत्वेति तां...

Devi Narayaniyam Dasakam 19 – एकोनविंश दशकम् (१९) – भूम्याः दुःखम्

पुरा धरा दुर्जनभारदीना समं सुरभ्या विबुधैश्च देवि । विधिं समेत्य स्वदशामुवाच स चानयत्क्षीरपयोनिधिं तान् ॥ १९-१ ॥ स्तुतो हरिः पद्मभवेन सर्वं ज्ञात्वाऽखिलान् साञ्जलिबन्धमाह ।...

Devi Narayaniyam Dasakam 18 – अष्टादश दशकम् (१८) – राम कथा

सूर्यान्वये दाशरथी रमेशो रामाभिधोऽभूद्भरतोऽथ जातः । ज्येष्टानुवर्ती खलु लक्ष्मणश्च शत्रुघ्ननामाऽपि जगद्विधात्रि ॥ १८-१ ॥ विमातृवाक्योज्झितराज्यभोगो रामः ससीतः सहलक्ष्मणश्च । चरन् जटावल्कलवानरण्ये गोदावरीतीरमवाप देवि ॥...

Devi Narayaniyam Dasakam 17 – सप्तदश दशकम् (१७) – सुदर्शन कोसलप्राप्तिः

युधाजितं शत्रुजितं च हत्वा रणाङ्गणस्था नुतिभिः प्रसन्ना । सुबाहुमुख्याननुगृह्य भक्तान् सर्वेषु पश्यत्सु तिरोदधाथ ॥ १७-१ ॥ पृष्टो नृपान् प्राह सुदर्शनस्तान् दृष्टा भवद्भिः खलु सर्वशक्ता...

Devi Narayaniyam Dasakam 16 – षोडश दशकम् (१६) – सुदर्शनविवाहम्

श्रुत्वा वधूवाक्यमरं कुमारो हृष्टो भरद्वाजमुनिं प्रणम्य । आपृछ्य मात्रा सह देवि स त्वां स्मरन् रथेनाऽऽप पुरं सुबाहोः ॥ १६-१ ॥ स्वयंवराहूतमहीभुजां स सभां प्रविष्टो...

Devi Narayaniyam Dasakam 15 – पञ्चदश दशकम् (१५) – सुदर्शनकथा-देवीदर्शनम्

एवं तवैव कृपया मुनिवर्यशीत- -च्छायाश्रितो हतभयः स सुदर्शनोऽयम् । वेदध्वनिश्रवणपूतहृदाश्रमान्ते सम्मोदयन् मुनिजनान् ववृधे कुमारः ॥ १५-१ ॥ आबाल्यमेष मुनिबालकसङ्गमेन क्लीं क्लीमितीश्वरि सदा तव बीजमन्त्रम्...

Devi Narayaniyam Dasakam 14 – चतुर्दश दशकम् (१४) – सुदर्शनकथा-भरद्वाजाश्रम प्रवेशम्

राजा पुराऽऽसीत्किल कोसलेषु धर्मैकनिष्ठो ध्रुवसन्धिनामा । आस्तां प्रिये अस्य मनोरमा च लीलावती चेति दृढानुरक्ते ॥ १४-१ ॥ मनोरमाऽसूत सुदर्शनाख्यं कुमारकं शत्रुजितं च साऽन्या ।...

Devi Narayaniyam Dasakam 13 – त्रयोदश दशकम् (१३) – उतथ्य महिमा

अथाऽऽगतः कश्चिदधिज्यधन्वा मुनिं निषादः सहसा जगाद । त्वं सत्यवाग्ब्रूहि मुने त्वया किं दृष्टः किटिः सायकविद्धदेहः ॥ १३-१ ॥ दृष्टस्त्वया चेद्वद सूकरः क्व गतो न...

Devi Narayaniyam Dasakam 12 – द्वादश दशकम् (१२) – उतथ्य जननम्

पुरा द्विजः कश्चन देवदत्तो नाम प्रजार्थं तमसासमीपे । कुर्वन् मखं गोभिलशापवाचा लेभे सुतं मूढमनन्तदुःखः ॥ १२-१ ॥ उतथ्यनामा ववृधे स बालो मूढस्तु दृष्टं न...

Devi Narayaniyam Dasakam 11 – एकादश दशकम् (११) – ब्रह्मनारद संवादम्

श्रीनारदः पद्मजमेकदाऽऽह पितस्त्वया सृष्टमिदं जगत्किम् । किं विष्णुना वा गिरिशेन वा कि- -मकर्तृकं वा सकलेश्वरः कः ॥ ११-१ ॥ इतीरितोऽजः सुतमाह साधु पृष्टं त्वया...

Devi Narayaniyam Dasakam 10 – दशम दशकम् (१०) – शक्तिप्रदानम्

ततो विमानादजविष्णुरुद्रा- -स्त्वद्गोपुरद्वार्यवरुह्य सद्यः । स्त्रियः कृता देवि तवेच्छयैव सविस्मयास्त्वन्निकटं समीयुः ॥ १०-१ ॥ कृतप्रणामास्तव पादयुग्म- -नखेषु विश्वं प्रतिबिम्बितं ते । विलोक्य साश्चर्यममोघवाग्भिः पृथक्...

Devi Narayaniyam Dasakam 9 – नवम दशकम् (९) – भुवनेश्वरीदर्शनम्

एकार्णवेऽस्मिन् जगति प्रलीने दैत्यौ हरिर्ब्रह्मवधोद्यतौ तौ । जघान देवि त्वदनुग्रहेण त्वदिच्छयैवागमदत्र रुद्रः ॥ ९-१ ॥ एको विमानस्तरसाऽऽगतः खा- -त्त्रिमूर्त्यविज्ञातगतिस्त्वदीयः । त्वत्प्रेरिता आरुरुहुस्तमेते स चोत्पतन्...

Devi Narayaniyam Dasakam 8 – अष्टम दशकम् (८) – परमज्ञानोपदेशम्

अथाह कृष्णः शृणु चिन्तयाऽलं गृहाश्रमस्ते न च बन्धकृत्स्यात् । बन्धस्य मुक्तेश्च मनो हि हेतु- -र्मनोजयार्थं भज विश्वधात्रीम् ॥ ८-१ ॥ यस्याः प्रसादे सफलं समस्तं...

Devi Narayaniyam Dasakam 7 – सप्तम दशकम् (७) – शुकोत्पत्तिः

कृष्णस्य तस्यारणितः शुकाख्य- -स्तव प्रसादादजनिष्ट पुत्रः । हृष्टो मुनिर्मङ्गलकर्म चक्रे तत्रादितेया ववृषुः सुमानि ॥ ७-१ ॥ केचिज्जगुः केचन वाद्यघोषं चक्रुश्च नाके ननृतुः स्त्रियश्च ।...

Devi Narayaniyam Dasakam 6 – षष्ठ दशकम् (६) – व्यासनारदसमागमम्

त्वदिच्छया देवि पुलस्त्यवाचा पराशराद्विष्णुपुराणकर्तुः । मुनेर्हरिर्लोकहिताय दीपा- -द्यथा प्रदीपोऽजनि कृष्णनामा ॥ ६-१ ॥ वेदं चतुर्धा व्यदधत्स कृष्ण- -द्वैपायनो व्यास इति प्रसिद्धः । वेदान्तसूत्राणि पुराणजालं...

Devi Narayaniyam Dasakam 5 – पञ्चम दशकम् (५) – सुद्युम्नकथा

जाता सुतेला मनुसप्तमस्य सम्प्रार्थितोऽनेन मुनिर्वसिष्ठः । शम्भोः कटाक्षेण सुतां कुमारं चक्रे स कालेन बभूव राजा ॥ ५-१ ॥ सुद्युम्ननामा मृगयाविहारी गतो हयारूढ इलावृतं सः...

Devi Narayaniyam Dasakam 4 – चतुर्थ दशकम् (४) – मधुकैटभवधम्

त्वं तामसी सुप्तरमाधवाङ्गजा श्यामा रुचा मोहनताम्रलोचना । एकार्णवे घोररणोत्सुकान् हरिं दैत्यौ च तौ स्मेरमुखी समैक्षथाः ॥ ४-१ ॥ पश्यत्यजे बाहुरणं मुरारिणा कृत्वा मधुः श्रान्तिमवाप...

Devi Narayaniyam Dasakam 3 – तृतीय दशकम् (३) – महाकाल्यवतारम्

जगत्सु सर्वेषु पुरा विलीने- -ष्वेकार्णवे शेषतनौ प्रसुप्ते । हरौ सुरारी मधुकैटभाख्यौ महाबलावप्सु विजह्रतुर्द्वौ ॥ ३-१ ॥ समाः सहस्रं यतचित्तवृत्ती वाग्बीजमन्त्रं वरदे जपन्तौ । प्रसादिताया...

Devi Narayaniyam Dasakam 2 – द्वितीय दशकम् (२) – हयग्रीवकथा

रणेषु दैत्येषु हतेषु देवाः पुरा प्रहृष्टाः सहदातृशर्वाः । यियक्षवो यज्ञपतिं विनीताः प्रपेदिरे विष्णुमनन्तवीर्यम् ॥ २-१ ॥ दृष्ट्वा च निद्रावशगं प्रभुं त- -मधिज्यचापाग्र समर्पितास्यम् ।...

Devi Narayaniyam Dasakam 1 – प्रथम दशकम् (१) – देवीमहिमा

यस्मिन्निदं यत इदं यदिदं यदस्मात् उत्तीर्णरूपमभिपश्यति यत्समस्तम् । नो दृश्यते च वचसां मनसश्च दूरे यद्भाति चादिमहसे प्रणमामि तस्मै ॥ १-१ ॥ न स्त्री पुमान्...

Heramba Upanishad – हेरंबोपनिषत्

ओं सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ अथातो हेरंबोपनिषदं व्याख्यास्यामः...

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali – श्री महागणपति सहस्रनामावली

ओं गणेश्वराय नमः । ओं गणक्रीडाय नमः । ओं गणनाथाय नमः । ओं गणाधिपाय नमः । ओं एकदंष्ट्राय नमः । ओं वक्रतुण्डाय नमः ।...

error: Not allowed