Category: 108 – अष्टोत्तरशतनामावली

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – श्री रामानुजाष्टोत्तरशतनामावली

ओं रामानुजाय नमः । ओं पुष्कराक्षाय नमः । ओं यतीन्द्राय नमः । ओं करुणाकराय नमः । ओं कान्तिमत्यात्मजाय नमः । ओं श्रीमते नमः ।...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीवराहाय नमः । ओं महीनाथाय नमः । ओं पूर्णानन्दाय नमः । ओं जगत्पतये नमः । ओं निर्गुणाय नमः । ओं निष्कलाय नमः ।...

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – श्री मानसादेवी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं मानसादेव्यै नमः । ओं पराशक्त्यै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं कश्यपमानसपुत्रिकायै नमः । ओं निरन्तरध्याननिष्ठायै नमः । ओं एकाग्रचित्तायै नमः ।...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री अरुणाचलेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली

ओं शोणाद्रीशाय नमः ओं अरुणाद्रीशाय नमः ओं देवाधीशाय नमः ओं जनप्रियाय नमः ओं प्रपन्नरक्षकाय नमः ओं धीराय नमः ओं शिवाय नमः ओं सेवकवर्धकाय नमः...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – श्री राधा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री राधायै नमः । श्री राधिकायै नमः । कृष्णवल्लभायै नमः । कृष्णसम्युक्तायै नमः । वृन्दावनेश्वर्यै नमः । कृष्णप्रियायै नमः । मदनमोहिन्यै नमः । श्रीमत्यै...

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali – श्री गोदादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीरङ्गनायक्यै नमः । ओं गोदायै नमः । ओं विष्णुचित्तात्मजायै नमः । ओं सत्यै नमः । ओं गोपीवेषधरायै नमः । ओं देव्यै नमः ।...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – श्री प्रत्यङ्गिरा अष्टोत्तरशतनामावली

ओं प्रत्यङ्गिरायै नमः । ओं ओङ्काररूपिण्यै नमः । ओं क्षं ह्रां बीजप्रेरितायै नमः । ओं विश्वरूपास्त्यै नमः । ओं विरूपाक्षप्रियायै नमः । ओं ऋङ्मन्त्रपारायणप्रीतायै...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – श्री वाराहि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं नमो वराहवदनायै नमः । ओं नमो वाराह्यै नमः । ओं वररूपिण्यै नमः । ओं क्रोडाननायै नमः । ओं कोलमुख्यै नमः । ओं जगदम्बायै...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

ओं गकाररूपाय नमः । ओं गम्बीजाय नमः । ओं गणेशाय नमः । ओं गणवन्दिताय नमः । ओं गणनीयाय नमः । ओं गणाय नमः ।...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – श्री नागदेवता अष्टोत्तरशतनामावली

ओं अनन्ताय नमः । ओं आदिशेषाय नमः । ओं अगदाय नमः । ओं अखिलोर्वेचराय नमः । ओं अमितविक्रमाय नमः । ओं अनिमिषार्चिताय नमः ।...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – श्री दक्षिणामूर्त्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं विद्यारूपिणे नमः । ओं महायोगिने नमः । ओं शुद्धज्ञानिने नमः । ओं पिनाकधृते नमः । ओं रत्नालङ्कृतसर्वाङ्गिने नमः । ओं रत्नमौलये नमः ।...

Sri Vishwaksena Ashtottara Shatanamavali – श्री विष्वक्सेनाष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीमत्सूत्रवतीनाथाय नमः । ओं श्रीविष्वक्सेनाय नमः । ओं चतुर्भुजाय नमः । ओं श्रीवासुदेवसेनान्याय नमः । ओं श्रीशहस्तावलम्बदाय नमः । ओं सर्वारम्भेषुसम्पूज्याय नमः ।...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं कालकण्ठ्यै नमः । ओं त्रिपुरायै नमः । ओं बालायै नमः । ओं मायायै नमः । ओं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ओं सुन्दर्यै नमः ।...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीवासवाम्बायै नमः । ओं श्रीकन्यकायै नमः । ओं जगन्मात्रे नमः । ओं आदिशक्त्यै नमः । ओं देव्यै नमः । ओं करुणायै नमः ।...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – श्री राघवेन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

ओं स्ववाग्देवता सरिद्भक्तविमलीकर्त्रे नमः । ओं श्रीराघवेन्द्राय नमः । ओं सकलप्रदात्रे नमः । ओं क्षमा सुरेन्द्राय नमः । ओं स्वपादभक्तपापाद्रिभेदनदृष्टिवज्राय नमः । ओं हरिपादपद्मनिषेवणाल्लब्धसर्वसम्पदे...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली – ३

ओं श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः । ओं अव्यक्ताय नमः । ओं श्रीश्रीनिवासाय नमः । ओं कटिहस्ताय नमः । ओं लक्ष्मीपतये नमः । ओं वरप्रदाय नमः ।...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं देवसेनायै नमः । ओं दिव्यायै नमः । ओं उत्पलधारिण्यै नमः । ओं अणिमायै नमः । ओं महादेव्यै नमः ।...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महावल्ल्यै नमः । ओं श्यामतनवे नमः । ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः । ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं शशिसुतायै नमः । ओं दिव्यायै नमः ।...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली – 2

ओं श्रीवेङ्कटेशाय नमः । ओं श्रीनिवासाय नमः । ओं लक्ष्मीपतये नमः । ओं अनामयाय नमः । ओं अमृतांशाय नमः । ओं जगद्वन्द्याय नमः ।...

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली

ओं श्रीमात्रे नमः । ओं श्रीमहाराज्ञै नमः । ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ओं श्रीमन्नारायणप्रीतायै नमः । ओं स्निग्धायै नमः । ओं श्रीमत्यै नमः ।...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीदत्ताय नमः । ओं देवदत्ताय नमः । ओं ब्रह्मदत्ताय नमः । ओं विष्णुदत्ताय नमः । ओं शिवदत्ताय नमः । ओं अत्रिदत्ताय नमः ।...

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मन्त्रलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मायालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

1.Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री आदिलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं आदिलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं अकारायै नमः । ओं श्रीं अव्ययायै नमः । ओं श्रीं अच्युतायै नमः । ओं श्रीं आनन्दायै नमः...

2.Sri Dhanyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धान्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं क्लीं धान्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं आनन्दाकृत्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं अनिन्दितायै नमः । ओं श्रीं क्लीं आद्यायै नमः ।...

error: Not allowed