Tagged: Dasakam – दशकम्

Durvasana Pratikara Dasakam – दुर्वासनाप्रतीकारदशकम्

प्रातर्वैदिककर्मतः तत्तदनुसद्वेदान्तसच्चिन्तया पश्चाद्भारतमोक्षधर्मकथया वासिष्ठरामायणात् । सायं भागवतार्थतत्त्वकथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम् ॥ १ ॥ अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात्...

error: Not allowed