Category: Dasa Mahavidya – दशमहाविद्या

Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – श्री भुवनेश्वरी कवचम् (त्रैलोक्यमङ्गलम्)

देव्युवाच । देवेश भुवनेश्वर्या या या विद्याः प्रकाशिताः । श्रुताश्चाधिगताः सर्वाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥ १ ॥ त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं यत्पुरोदितम् । कथयस्व महादेव मम...

Sri Bhuvaneshwari Panjara Stotram – श्री भुवनेश्वरी पञ्जर स्तोत्रम्

इदं श्री भुवनेश्वर्याः पञ्जरं भुवि दुर्लभम् । येन संरक्षितो मर्त्यो बाणैः शस्त्रैर्न बाध्यते ॥ १ ॥ ज्वर मारी पशु व्याघ्र कृत्या चौराद्युपद्रवैः । नद्यम्बु...

Sri Tripura Bhairavi Kavacham – श्री त्रिपुरभैरवी कवचम्

श्रीपार्वत्युवाच – देवदेव महादेव सर्वशास्त्रविशारद । कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञोसि महामते ॥ १ ॥ भैरवी या पुरा प्रोक्ता विद्या त्रिपुरपूर्विका । तस्यास्तु कवचं दिव्यं...

Dashamahavidya Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit

१. श्री काली श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली २. श्री ताराम्बा श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली ३. श्री षोडशी श्री...

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram – श्री कमला अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

श्री शिव उवाच – शतमष्टोत्तरं नाम्नां कमलाया वरानने । प्रवक्ष्याम्यतिगुह्यं हि न कदापि प्रकाशयेत् ॥ १ ॥ ओं महामाया महालक्ष्मीर्महावाणी महेश्वरी । महादेवी महारात्रि-र्महिषासुरमर्दिनी...

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali – श्री कमलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामायायै नमः । ओं महालक्ष्म्यै नमः । ओं महावाण्यै नमः । ओं महेश्वर्यै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं महारात्र्यै नमः ।...

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री भैरव्युवाच – भगवन् श्रोतुमिच्छामि मातङ्ग्याश्शतनामकम् । यद्गुह्यं सर्वतन्त्रेषु न केनापि प्रकाशितम् ॥ १ ॥ श्री भैरव उवाच – शृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम् ।...

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामत्तमातङ्गिन्यै नमः । ओं सिद्धिरूपायै नमः । ओं योगिन्यै नमः । ओं भद्रकाल्यै नमः । ओं रमायै नमः । ओं भवान्यै नमः ।...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

नारद उवाच । भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयेश्वर । शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाधुना ॥ १ ॥ श्री भगवानुवाच । शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । पीताम्बर्या...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali – श्री बगलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं बगलायै नमः । ओं विष्णुवनितायै नमः । ओं विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः । ओं बहुलायै नमः । ओं देवमात्रे नमः । ओं महाविष्णुप्रस्वै नमः ।...

error: Not allowed