Tagged: Panchakam – पञ्चकम्

Atma Panchakam – आत्म पञ्चकम्

नाऽहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गं नाऽहङ्कारः प्राणवर्गो न चाऽहम् । दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूर- स्साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ १ ॥ रज्ज्वज्ञानाद्भाति रज्जुर्यथा हि- स्स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । आप्तोक्त्या हि...

error: Not allowed