Tagged: Upanishat – उपनिषत्

Taittiriya Upanishad Bhriguvalli – तैत्तिरीयोपनिषत् – ३. भृगुवल्ली

ओं स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ । ओं शान्ति॒: शान्ति॒: शान्ति॑: ॥ (तै।आ।९।१।१) भृगु॒र्वै वा॑रु॒णिः...

Taittiriya Upanishad Brahmanandavalli – तैत्तिरीयोपनिषत् – २. ब्रह्मानन्दवल्ली

ओं स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ । ओं शान्ति॒: शान्ति॒: शान्ति॑: ॥ (तै।आ।८-१-१) ब्र॒ह्म॒विदा᳚प्नोति॒ परम्᳚...

Taittiriya Upanishad Shikshavalli – तैत्तिरीयोपनिषत् – १. शीक्षावल्ली

(तै।आ।७-१-१) ओं श्री गुरुभ्यो नमः । हरिः ओम् ॥ ओं शं नो॑ मि॒त्रश्शं वरु॑णः । शं नो॑ भवत्वर्य॒मा । शं न॒ इन्द्रो॒ बृह॒स्पति॑: ।...

error: Not allowed