Category: Raama

Sri Raama Sahasranama Stotram – श्री राम सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री रामाय नमः । अस्य श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य, भगवान् ईश्वर ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्रीरामः परमात्मा देवता, श्रीमान्महाविष्णुरिति बीजम्, गुणभृन्निर्गुणो महानिति शक्तिः, संसारतारको राम इति मन्त्रः, सच्चिदानन्दविग्रह इति कीलकम्, अक्षयः पुरुषः साक्षीति कवचम्, अजेयः सर्वभूतानां इत्यस्त्रम्, राजीवलोचनः श्रीमानिति...

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Mahavira gadyam) – श्री रघुवीर गद्यं (श्री महावीर वैभवं)

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरि वेदान्ताचार्यवर्योमे सन्निधत्तां सदाहृदि ॥ जयत्याश्रित सन्त्रास ध्वान्त विध्वंसनोदयः । प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योम भास्करः ॥ जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिकमाहात्म्य, दशवदन दमित दैवत...

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – श्री राम अष्टोत्तरनामावलिः

ओं श्रीरामाय नमः । ओं रामभद्राय नमः । ओं रामचन्द्राय नमः । ओं शाश्वताय नमः । ओं राजीवलोचनाय नमः । ओं श्रीमते नमः । ओं राजेन्द्राय नमः । ओं रघुपुङ्गवाय नमः । ओं जानकीवल्लभाय...

Sri Sita Rama Stotram – श्री सीताराम स्तोत्रम्

अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् । राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् ॥ १ ॥ रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् । सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् ॥ २ ॥ पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः । वशिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् ॥ ३ ॥ कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयम् । पुण्डरीकविशालाक्षं...

Sri Raama Dwadasa Nama Stotram – श्री राम द्वादशनाम स्तोत्रम्

प्रथमं श्रीधरं विद्याद्द्वितीयं रघुनायकं । तृतीयं रामचन्द्रं च चतुर्थं रावणान्तकम् ॥ १ ॥ पञ्चमं लोकपूज्यं च षष्ठमं जानकीपतिं । सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं चाष्टमं तथा ॥ २ ॥ नवमं जलदश्यामं दशमं लक्ष्मणाग्रजं । एकादशं...

Gayatri Ramayana – श्री गायत्री रामायण

तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥ १ स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः । ऋषिभिः पूजितः सम्यग्यथेन्द्रो विजयी पुरा ॥ २ विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम् । वत्स राम धनुः पश्य...

Ahalya Kruta Sri Rama Stotram – अहल्याकृत श्री राम स्तोत्रम्

अहल्योवाचः । अहो कृतार्थाऽस्मि जगन्निवास ते पादाब्जसंलग्नरजः कणादहम् । स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभिः विमृग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥ १ ॥ अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं मनुष्यभावेन विमोहितं जगत् । चलस्यजस्रं चरणादिवर्जितः सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः ॥ २ ॥ यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा...

Sri Ram Apaduddharana Stotram – श्री राम आपदुद्धारण स्तोत्रम्

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ १ ॥ आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनम् । द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् ॥ २ ॥ नमः कोदण्डहस्ताय सन्धीकृतशराय च । खण्डिताखिलदैत्याय रामायापन्निवारिणे ॥ ३ ॥...

Sankshepa Ramayana – संक्षेप रामायण

तपस्स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥ १ ॥ कोऽन्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥ २ ॥ चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः । विद्वान् कः...

Shri Ram Raksha Stotram – श्री राम रक्षा स्तोत्रम्

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य । बुधकौशिक ऋषिः । श्रीसीतारामचन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । सीता शक्तिः । श्रीमद् हनुमान कीलकम् । श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ॥ ध्यानम्- ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् । वामाङ्कारूढ...

Shri Ram Apaduddharaka Stotram – श्री राम आपदुद्धारक स्तोत्रम्

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयोभूयो नमाम्यहम् ॥ नमः कोदण्डहस्ताय सन्धीकृतशराय च । दण्डिताखिलदैत्याय रामायापन्निवारिणे ॥ १ ॥ आपन्नजनरक्षैकदीक्षायामिततेजसे । नमोस्तु विष्णवेतुभ्यं रामायापन्निवारिणे ॥ २ ॥ पदाम्भोजरजस्स्पर्श पवित्रमुनिय़ोषिते । नमोस्तु सीतापतये रामायापन्निवारिणे ॥...

Rama Ashtakam – श्री रामाष्टकम्

भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनम् । स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् ॥ १ ॥ जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम् । स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् ॥ २ ॥ निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवाऽपहम् । समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् ॥ ३ ॥ सदा प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम्...

Eka sloki ramayan – एकश्लोकी रामायण

आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनम् । वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव सम्भाषणम् ॥ वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् । पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं चेतद्धि रामायणम् ॥

Nama ramayana – नामरामायण

राम राम जय राजाराम । राम राम जय सीताराम । बालकाण्डमु- शुद्धब्रह्मपरात्पर राम । कालात्मकपरमेश्वर राम । शेषतल्पसुखनिद्रित राम । ब्रह्माद्यमरप्रार्थित राम । चण्डकिरणकुलमण्डन राम । श्रीमद्दशरथनन्दन राम । कौसल्यासुखवर्धन राम । विश्वामित्रप्रियधन राम...

Sri Rama ashtottara satanama stotram – श्री राम अष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्

श्री राम अष्टोत्तरनाम स्तोत्र श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः । राजीवलोचनः श्रीमान्राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ॥ १ ॥ जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः । विश्वामित्रप्रियो दान्तः शरणत्राणतत्परः ॥ २ ॥ वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्सत्यविक्रमः । सत्यव्रतो व्रतधरः सदाहनुमदाश्रितः ॥...

Rama bhujanga prayata stotram – श्री रामभुजङ्गप्रयात स्तोत्रम्

विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं । गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यम् । महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं । सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रवद्ये ॥ १ ॥ शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं । सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यम् । महेशं कलेशं सुरेशं परेशं । नरेशं...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.