Category: Raama – ராம

Saptarishi Ramayanam – ஸப்தர்ஷி ராமாயணம்

காஶ்யப꞉ – பா³லகாண்ட³ம் । ஜாத꞉ ஶ்ரீரகு⁴நாயகோ த³ஶரதா²ந்முந்யாஶ்ரயஸ்தாடகாம் ஹத்வா ரக்ஷிதகௌஶிகக்ரதுவர꞉ க்ருத்வாப்யஹல்யாம் ஶுபா⁴ம் । ப⁴ங்க்த்வா ருத்³ரஶராஸநம் ஜநகஜாம் பாணௌ க்³ருஹீத்வா ததோ ஜித்வார்தா⁴த்⁴வநி பா⁴ர்க³வம் புநரகா³த்ஸீதாஸமேத꞉ புரீம் ॥ 1...

Sri Rama Stavaraja Stotram – ஶ்ரீராம ஸ்தவராஜ ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ர ஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸநத்குமாரருஷி꞉ । ஶ்ரீராமோ தே³வதா । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஸீதா பீ³ஜம் । ஹநுமாந் ஶக்தி꞉ । ஶ்ரீராமப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥ ஸூத உவாச ।...

Indra Kruta Sri Rama Stotram – ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரம் (இந்த்³ர க்ருதம்)

இந்த்³ர உவாச । ப⁴ஜே(அ)ஹம் ஸதா³ ராமமிந்தீ³வராப⁴ம் ப⁴வாரண்யதா³வாநலாபா⁴பி⁴தா⁴நம் । ப⁴வாநீஹ்ருதா³ பா⁴விதாநந்த³ரூபம் ப⁴வாபா⁴வஹேதும் ப⁴வாதி³ப்ரபந்நம் ॥ 1 ॥ ஸுராநீகது³꞉கௌ²க⁴நாஶைகஹேதும் நராகாரதே³ஹம் நிராகாரமீட்³யம் । பரேஶம் பராநந்த³ரூபம் வரேண்யம் ஹரிம் ராமமீஶம்...

Sri Rama Chandra Stuti – ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர ஸ்துதி꞉

நமாமி ப⁴க்தவத்ஸலம் க்ருபாலு ஶீலகோமளம் ப⁴ஜாமி தே பதா³ம்பு³ஜம் ஹ்யகாமிநாம் ஸ்வதா⁴மத³ம் । நிகாமஶ்யாமஸுந்த³ரம் ப⁴வாம்பு³வார்தி⁴மந்த³ரம் ப்ரபு²ல்லகஞ்ஜலோசநம் மதா³தி³தோ³ஷமோசநம் ॥ 1 ॥ ப்ரளம்ப³பா³ஹுவிக்ரமம் ப்ரபோ⁴(அ)ப்ரமேயவைப⁴வம் நிஷங்க³சாபஸாயகம் த⁴ரம் த்ரிலோகநாயகம் । தி³நேஶவம்ஶமண்ட³நம்...

Sri Rama Kavacham – ஶ்ரீ ராம கவசம்

அக³ஸ்திருவாச । ஆஜாநுபா³ஹுமரவிந்த³த³ளாயதாக்ஷ- -மாஜந்மஶுத்³த⁴ரஸஹாஸமுக²ப்ரஸாத³ம் । ஶ்யாமம் க்³ருஹீத ஶரசாபமுதா³ரரூபம் ராமம் ஸராமமபி⁴ராமமநுஸ்மராமி ॥ 1 ॥ அஸ்ய ஶ்ரீராமகவசஸ்ய அக³ஸ்த்ய ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஸீதாலக்ஷ்மணோபேத꞉ ஶ்ரீராமசந்த்³ரோ தே³வதா ஶ்ரீராமசந்த்³ரப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே...

Sri Lakshmana Kavacham – ஶ்ரீ லக்ஷ்மண கவசம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । ஸௌமித்ரிம் ரகு⁴நாயகஸ்ய சரணத்³வந்த்³வேக்ஷணம் ஶ்யாமளம் பி³ப்⁴ரந்தம் ஸ்வகரேண ராமஶிரஸி ச்ச²த்ரம் விசித்ராம்ப³ரம் । பி³ப்⁴ரந்தம் ரகு⁴நாயகஸ்ய ஸுமஹத்கோத³ண்ட³பா³ணாஸநே தம் வந்தே³ கமலேக்ஷணம் ஜநகஜாவாக்யே ஸதா³ தத்பரம் ॥ 1...

Sri Bharata Kavacham – ஶ்ரீ ப⁴ரத கவசம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । அத꞉ பரம் ப⁴ரதஸ்ய கவசம் தே வதா³ம்யஹம் । ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸதா³ ஶ்ரீராமப⁴க்தித³ம் ॥ 1 ॥ கைகேயீதநயம் ஸதா³ ரகு⁴வரந்யஸ்தேக்ஷணம் ஶ்யாமளம் ஸப்தத்³வீபபதேர்விதே³ஹதநயாகாந்தஸ்ய வாக்யே ரதம்...

Sri Shatrugna Kavacham – ஶ்ரீ ஶத்ருக்⁴ந கவசம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । அத² ஶத்ருக்⁴நகவசம் ஸுதீக்ஷ்ண ஶ்ருணு ஸாத³ரம் । ஸர்வகாமப்ரத³ம் ரம்யம் ராமஸத்³ப⁴க்திவர்த⁴நம் ॥ 1 ॥ ஶத்ருக்⁴நம் த்⁴ருதகார்முகம் த்⁴ருதமஹாதூணீரபா³ணோத்தமம் பார்ஶ்வே ஶ்ரீரகு⁴நந்த³நஸ்ய விநயாத்³வாமேஸ்தி²தம் ஸுந்த³ரம் । ராமம்...

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – ஶ்ரீராம பட்டாபி⁴ஷேக ஸர்க³꞉ (யுத்³த⁴காண்ட³ம்)

(ஈ அர்த²மு ஶ்ரீ மண்டா³ க்ருஷ்ணஶ்ரீகாந்த ஶர்மகு ஸ்பு²ரிஞ்சி வ்ராயப³டி³நதி³।) ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய கைகேய்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ । ப³பா⁴ஷே ப⁴ரதோ ஜ்யேஷ்ட²ம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 1 அர்த²ம் – ஶிரஸ்ஸுபைந தந சேதுலதோ அஞ்ஜலி...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீராமசந்த்³ரஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸூர்யசந்த்³ரகுலோத்³ப⁴வௌ । கௌஸல்யாதே³வகீபுத்ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 1 ॥ தி³வ்யரூபௌ த³ஶரத²வஸுதே³வாத்மஸம்ப⁴வௌ । ஜாநகீருக்மிணீகாந்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 2 ॥ ஆயோத்⁴யாத்³வாரகாதீ⁴ஶௌ ஶ்ரீமத்³ராக⁴வயாத³வௌ । ஶ்ரீகாகுத்ஸ்தே²ந்த்³ரராஜேந்த்³ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம...

error: Not allowed