Category: Raama – ராம

Saptarishi Ramayanam – ஸப்தர்ஷி ராமாயணம்

காஶ்யப꞉ – பா³லகாண்ட³ம் । ஜாத꞉ ஶ்ரீரகு⁴நாயகோ த³ஶரதா²ந்முந்யாஶ்ரயஸ்தாடகாம் ஹத்வா ரக்ஷிதகௌஶிகக்ரதுவர꞉ க்ருத்வாப்யஹல்யாம் ஶுபா⁴ம் । ப⁴ங்க்த்வா ருத்³ரஶராஸநம் ஜநகஜாம் பாணௌ க்³ருஹீத்வா ததோ ஜித்வார்தா⁴த்⁴வநி பா⁴ர்க³வம் புநரகா³த்ஸீதாஸமேத꞉ புரீம் ॥ 1...

Sri Rama Stavaraja Stotram – ஶ்ரீராம ஸ்தவராஜ ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ர ஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸநத்குமாரருஷி꞉ । ஶ்ரீராமோ தே³வதா । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஸீதா பீ³ஜம் । ஹநுமாந் ஶக்தி꞉ । ஶ்ரீராமப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥ ஸூத உவாச ।...

Indra Kruta Sri Rama Stotram – ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரம் (இந்த்³ர க்ருதம்)

இந்த்³ர உவாச । ப⁴ஜே(அ)ஹம் ஸதா³ ராமமிந்தீ³வராப⁴ம் ப⁴வாரண்யதா³வாநலாபா⁴பி⁴தா⁴நம் । ப⁴வாநீஹ்ருதா³ பா⁴விதாநந்த³ரூபம் ப⁴வாபா⁴வஹேதும் ப⁴வாதி³ப்ரபந்நம் ॥ 1 ॥ ஸுராநீகது³꞉கௌ²க⁴நாஶைகஹேதும் நராகாரதே³ஹம் நிராகாரமீட்³யம் । பரேஶம் பராநந்த³ரூபம் வரேண்யம் ஹரிம் ராமமீஶம்...

Sri Rama Chandra Stuti – ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர ஸ்துதி꞉

நமாமி ப⁴க்தவத்ஸலம் க்ருபாலு ஶீலகோமளம் ப⁴ஜாமி தே பதா³ம்பு³ஜம் ஹ்யகாமிநாம் ஸ்வதா⁴மத³ம் । நிகாமஶ்யாமஸுந்த³ரம் ப⁴வாம்பு³வார்தி⁴மந்த³ரம் ப்ரபு²ல்லகஞ்ஜலோசநம் மதா³தி³தோ³ஷமோசநம் ॥ 1 ॥ ப்ரளம்ப³பா³ஹுவிக்ரமம் ப்ரபோ⁴(அ)ப்ரமேயவைப⁴வம் நிஷங்க³சாபஸாயகம் த⁴ரம் த்ரிலோகநாயகம் । தி³நேஶவம்ஶமண்ட³நம்...

Sri Rama Kavacham – ஶ்ரீ ராம கவசம்

அக³ஸ்திருவாச । ஆஜாநுபா³ஹுமரவிந்த³த³ளாயதாக்ஷ- -மாஜந்மஶுத்³த⁴ரஸஹாஸமுக²ப்ரஸாத³ம் । ஶ்யாமம் க்³ருஹீத ஶரசாபமுதா³ரரூபம் ராமம் ஸராமமபி⁴ராமமநுஸ்மராமி ॥ 1 ॥ அஸ்ய ஶ்ரீராமகவசஸ்ய அக³ஸ்த்ய ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஸீதாலக்ஷ்மணோபேத꞉ ஶ்ரீராமசந்த்³ரோ தே³வதா ஶ்ரீராமசந்த்³ரப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே...

Sri Lakshmana Kavacham – ஶ்ரீ லக்ஷ்மண கவசம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । ஸௌமித்ரிம் ரகு⁴நாயகஸ்ய சரணத்³வந்த்³வேக்ஷணம் ஶ்யாமளம் பி³ப்⁴ரந்தம் ஸ்வகரேண ராமஶிரஸி ச்ச²த்ரம் விசித்ராம்ப³ரம் । பி³ப்⁴ரந்தம் ரகு⁴நாயகஸ்ய ஸுமஹத்கோத³ண்ட³பா³ணாஸநே தம் வந்தே³ கமலேக்ஷணம் ஜநகஜாவாக்யே ஸதா³ தத்பரம் ॥ 1...

Sri Bharata Kavacham – ஶ்ரீ ப⁴ரத கவசம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । அத꞉ பரம் ப⁴ரதஸ்ய கவசம் தே வதா³ம்யஹம் । ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸதா³ ஶ்ரீராமப⁴க்தித³ம் ॥ 1 ॥ கைகேயீதநயம் ஸதா³ ரகு⁴வரந்யஸ்தேக்ஷணம் ஶ்யாமளம் ஸப்தத்³வீபபதேர்விதே³ஹதநயாகாந்தஸ்ய வாக்யே ரதம்...

Sri Shatrugna Kavacham – ஶ்ரீ ஶத்ருக்⁴ந கவசம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । அத² ஶத்ருக்⁴நகவசம் ஸுதீக்ஷ்ண ஶ்ருணு ஸாத³ரம் । ஸர்வகாமப்ரத³ம் ரம்யம் ராமஸத்³ப⁴க்திவர்த⁴நம் ॥ 1 ॥ ஶத்ருக்⁴நம் த்⁴ருதகார்முகம் த்⁴ருதமஹாதூணீரபா³ணோத்தமம் பார்ஶ்வே ஶ்ரீரகு⁴நந்த³நஸ்ய விநயாத்³வாமேஸ்தி²தம் ஸுந்த³ரம் । ராமம்...

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – ஶ்ரீராம பட்டாபி⁴ஷேக ஸர்க³꞉ (யுத்³த⁴காண்ட³ம்)

ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய கைகேய்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ । ப³பா⁴ஷே ப⁴ரதோ ஜ்யேஷ்ட²ம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 1 பூஜிதா மாமிகா மாதா த³த்தம் ராஜ்யமித³ம் மம । தத்³த³தா³மி புநஸ்துப்⁴யம் யதா² த்வமத³தா³ மம ॥ 2...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீராமசந்த்³ரஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸூர்யசந்த்³ரகுலோத்³ப⁴வௌ । கௌஸல்யாதே³வகீபுத்ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 1 ॥ தி³வ்யரூபௌ த³ஶரத²வஸுதே³வாத்மஸம்ப⁴வௌ । ஜாநகீருக்மிணீகாந்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 2 ॥ ஆயோத்⁴யாத்³வாரகாதீ⁴ஶௌ ஶ்ரீமத்³ராக⁴வயாத³வௌ । ஶ்ரீகாகுத்ஸ்தே²ந்த்³ரராஜேந்த்³ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம...

Sri Rama Karnamrutham – ஶ்ரீ ராம கர்ணாம்ருதம்

மங்க³ளஶ்லோகா꞉ । மங்க³ளம் ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்மங்க³ளம் மது⁴ஸூத³ந꞉ । மங்க³ளம் புண்ட³ரீகாக்ஷோ மங்க³ளம் க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ॥ 1 மங்க³ளம் கோஸலேந்த்³ராய மஹநீயகு³ணாப்³த⁴யே । சக்ரவர்திதநூஜாய ஸார்வபௌ⁴மாய மங்க³ளம் ॥ 2 வேத³வேதா³ந்தவேத்³யாய மேக⁴ஶ்யாமளமூர்தயே ।...

Sri Janaki Jeevana Ashtakam – ஶ்ரீ ஜாநகீஜீவநாஷ்டகம்

ஆலோக்ய யஸ்யாதிலலாமலீலாம் ஸத்³பா⁴க்³யபா⁴ஜௌ பிதரௌ க்ருதார்தௌ² । தமர்ப⁴கம் த³ர்பணத³ர்பசௌரம் ஶ்ரீஜாநகீஜீவநமாநதோ(அ)ஸ்மி ॥ 1 ॥ ஶ்ருத்வைவ யோ பூ⁴பதிமாத்தவாசம் வநம் க³தஸ்தேந ந நோதி³தோ(அ)பி । தம் லீலயாஹ்லாத³விஷாத³ஶூந்யம் ஶ்ரீஜாநகீஜீவநமாநதோ(அ)ஸ்மி ॥...

Sri Sita Kavacham – ஶ்ரீ ஸீதா கவசம்

அக³ஸ்திருவாச । யா ஸீதா(அ)வநிஸம்ப⁴வா(அ)த² மிதி²லாபாலேந ஸம்வர்தி⁴தா பத்³மாக்ஷாவநிபு⁴க்ஸுதா(அ)நலக³தா யா மாதுலுங்கோ³த்³ப⁴வா । யா ரத்நே லயமாக³தா ஜலநிதௌ⁴ யா வேத³பாரம் க³தா லங்காம் ஸா ம்ருக³ளோசநா ஶஶிமுகீ² மாம் பாது ராமப்ரியா...

Sri Raama Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ராம ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, ப⁴க³வாந் ஈஶ்வர ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீராம꞉ பரமாத்மா தே³வதா, ஶ்ரீமாந்மஹாவிஷ்ணுரிதி பீ³ஜம், கு³ணப்⁴ருந்நிர்கு³ணோ மஹாநிதி ஶக்தி꞉, ஸம்ஸாரதாரகோ ராம இதி மந்த்ர꞉, ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ இதி கீலகம், அக்ஷய꞉ புருஷ꞉...

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீஸீதாயை நம꞉ । ஓம் ஜாநக்யை நம꞉ । ஓம் தே³வ்யை நம꞉ । ஓம் வைதே³ஹ்யை நம꞉ । ஓம் ராக⁴வப்ரியாயை நம꞉ । ஓம் ரமாயை நம꞉ ।...

Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । ஏவம் ஸுதீக்ஷ்ண ஸீதாயா꞉ கவசம் தே மயேரிதம் । அத꞉ பரம் ஶ்ருணுஷ்வாந்யத் ஸீதாயா꞉ ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 1 ॥ யஸ்மிநஷ்டோத்தரஶதம் ஸீதா நாமாநி ஸந்தி ஹி ।...

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தரனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீராமாய நம꞉ । ஓம் ராமப⁴த்³ராய நம꞉ । ஓம் ராமசந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் ஶாஶ்வதாய நம꞉ । ஓம் ராஜீவலோசநாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।...

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தரனாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீராமோ ராமப⁴த்³ரஶ்ச ராமசந்த்³ரஶ்ச ஶாஶ்வத꞉ । ராஜீவலோசந꞉ ஶ்ரீமாந் ராஜேந்த்³ரோ ரகு⁴புங்க³வ꞉ ॥ 1 ॥ ஜாநகீவல்லபோ⁴ ஜைத்ரோ ஜிதாமித்ரோ ஜநார்த³ந꞉ । விஶ்வாமித்ரப்ரியோ தா³ந்த꞉ ஶரணத்ராணதத்பர꞉ ॥ 2 ॥ வாலிப்ரமத²நோ...

Sri Sita Rama Stotram – ஶ்ரீ ஸீதா ராம ஸ்தோத்ரம்

அயோத்⁴யாபுரநேதாரம் மிதி²லாபுரநாயிகாம் । ராக⁴வாணாமலங்காரம் வைதே³ஹாநாமலங்க்ரியாம் ॥ 1 ॥ ரகூ⁴ணாம் குலதீ³பம் ச நிமீநாம் குலதீ³பிகாம் । ஸூர்யவம்ஶஸமுத்³பூ⁴தம் ஸோமவம்ஶஸமுத்³ப⁴வாம் ॥ 2 ॥ புத்ரம் த³ஶரத²ஸ்யாத்³யம் புத்ரீம் ஜநகபூ⁴பதே꞉ ।...

Sri Rama Ashtakam 2 – ஶ்ரீ ராமாஷ்டகம் 2

ஸுக்³ரீவமித்ரம் பரமம் பவித்ரம் ஸீதாகளத்ரம் நவமேக⁴கா³த்ரம் । காருண்யபாத்ரம் ஶதபத்ரநேத்ரம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ஸததம் நமாமி ॥ 1 ॥ ஸம்ஸாரஸாரம் நிக³மப்ரசாரம் த⁴ர்மாவதாரம் ஹ்ருதபூ⁴மிபா⁴ரம் । ஸதா³(அ)விகாரம் ஸுக²ஸிந்து⁴ஸாரம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ஸததம் நமாமி...

Sri Rama Ashtakam 1 – ஶ்ரீ ராமாஷ்டகம் 1

ப⁴ஜே விஶேஷஸுந்த³ரம் ஸமஸ்தபாபக²ண்ட³நம் । ஸ்வப⁴க்தசித்தரஞ்ஜநம் ஸதை³வ ராமமத்³வயம் ॥ 1 ॥ ஜடாகலாபஶோபி⁴தம் ஸமஸ்தபாபநாஶகம் । ஸ்வப⁴க்தபீ⁴திப⁴ஞ்ஜநம் ப⁴ஜே ஹ ராமமத்³வயம் ॥ 2 ॥ நிஜஸ்வரூபபோ³த⁴கம் க்ருபாகரம் ப⁴வா(அ)பஹம் ।...

Ahalya Kruta Sri Rama Stotram – அஹல்யாக்ருத ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரம்

அஹல்யோவாச । அஹோ க்ருதார்தா²(அ)ஸ்மி ஜக³ந்நிவாஸ தே பாதா³ப்³ஜஸம்லக்³நரஜ꞉கணாத³ஹம் । ஸ்ப்ருஶாமி யத்பத்³மஜஶங்கராதி³பி⁴- -ர்விம்ருக்³ய தே ரஞ்ஜிதமாநஸை꞉ ஸதா³ ॥ 1 ॥ அஹோ விசித்ரம் தவ ராம சேஷ்டிதம் மநுஷ்யபா⁴வேந விமோஹிதம்...

Brahma Kruta Sri Rama Stuti – ஶ்ரீ ராம ஸ்துதி꞉ (ப்ரஹ்மதேவ க்ருதம்)

ப்³ரஹ்மோவாச । வந்தே³ தே³வம் விஷ்ணுமஶேஷஸ்தி²திஹேதும் த்வாமத்⁴யாத்மஜ்ஞாநிபி⁴ரந்தர்ஹ்ருதி³ பா⁴வ்யம் । ஹேயாஹேயத்³வந்த்³வவிஹீநம் பரமேகம் ஸத்தாமாத்ரம் ஸர்வஹ்ருதி³ஸ்த²ம் த்³ருஶிரூபம் ॥ 1 ॥ ப்ராணாபாநௌ நிஶ்சயபு³த்³த்⁴யா ஹ்ருதி³ ருத்³த்⁴வா சி²த்த்வா ஸர்வம் ஸம்ஶயப³ந்த⁴ம் விஷயௌகா⁴ந்...

Narada Kruta Sri Rama Stuti – ஶ்ரீ ராம ஸ்துதி꞉ (நாரத க்ருதம்)

ஶ்ரீராமம் முநிவிஶ்ராமம் ஜநஸத்³தா⁴மம் ஹ்ருத³யாராமம் ஸீதாரஞ்ஜந ஸத்யஸநாதந ராஜாராமம் க⁴நஶ்யாமம் । நாரீஸம்ஸ்துத காளிந்தீ³நத நித்³ராப்ரார்தி²த பூ⁴பாலம் ராமம் த்வாம் ஶிரஸா ஸததம் ப்ரணமாமி ச்சே²தி³த ஸத்தாலம் ॥ 1 ॥ நாநாராக்ஷஸஹந்தாரம்...

error: Not allowed