Category: Guru – குரு

Sri Shankara Bhagavatpadacharya Stuti – ஶ்ரீ ஶங்கரப⁴க³வத்பாதா³சார்ய ஸ்துதி꞉

முதா³ கரேண புஸ்தகம் த³தா⁴நமீஶரூபிணம் ததா²(அ)பரேண முத்³ரிகாம் நமத்தமோவிநாஶிநீம் । குஸும்ப⁴வாஸஸாவ்ருதம் விபூ⁴திபா⁴ஸிபா²லகம் நதா(அ)க⁴நாஶநே ரதம் நமாமி ஶங்கரம் கு³ரும் ॥ 1 பராஶராத்மஜப்ரியம் பவித்ரிதக்ஷமாதலம் புராணஸாரவேதி³நம் ஸநந்த³நாதி³ஸேவிதம் । ப்ரஸந்நவக்த்ரபங்கஜம் ப்ரபந்நலோகரக்ஷகம்...

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ராமாநுஜாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ராமாநுஜாய நம꞉ । ஓம் புஷ்கராக்ஷாய நம꞉ । ஓம் யதீந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் கருணாகராய நம꞉ । ஓம் காந்திமத்யாத்மஜாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।...

Sri Veda Vyasa Stuti – ஶ்ரீ வேத³வ்யாஸ ஸ்துதி꞉

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட²நப்தாரம் ஶக்தே꞉ பௌத்ரமகல்மஷம் । பராஶராத்மஜம் வந்தே³ ஶுகதாதம் தபோநிதி⁴ம் ॥ 1 வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே । நமோ வை ப்³ரஹ்மநித⁴யே வாஸிஷ்டா²ய நமோ நம꞉ ॥ 2...

Sri Shankaracharya Varyam – ஶ்ரீ ஶங்கராசார்ய ஸ்தவ꞉ (ஶ்ரீஶங்கராசார்யவர்யம்)

ஶ்ரீஶங்கராசார்யவர்யம் ஸர்வலோகைகவந்த்³யம் ப⁴ஜே தே³ஶிகேந்த்³ரம் । த⁴ர்மப்ரசாரே(அ)தித³க்ஷம் யோகி³கோ³விந்த³பாதா³ப்தஸந்யாஸதீ³க்ஷம் । து³ர்வாதி³க³ர்வாபநோத³ம் பத்³மபாதா³தி³ஶிஷ்யாளிஸம்ஸேவ்யபாத³ம் ॥ 1 ॥ ஶங்காத்³ரித³ம்போ⁴லிலீலம் கிங்கராஶேஷஶிஷ்யாளி ஸந்த்ராணஶீலம் । பா³லார்கநீகாஶசேலம் போ³தி⁴தாஶேஷவேதா³ந்த கூ³டா⁴ர்த²ஜாலம் ॥ 2 ॥ ருத்³ராக்ஷமாலாவிபூ⁴ஷம்...

Sri Raghavendra Kavacham – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர கவசம்

கவசம் ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ரஸ்ய யதீந்த்³ரஸ்ய மஹாத்மன꞉ | வக்ஷ்யாமி கு³ருவர்யஸ்ய வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யகம் || 1 || ருஷிரஸ்யாப்பணாசார்ய꞉ ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் ப்ரகீர்திதம் | தே³வதா ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர கு³ருரிஷ்டார்த²ஸித்³த⁴யே || 2 || அஷ்டோத்தரஶதம் ஜப்யம்...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வேத³வ்யாஸ அஷ்டோதரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் வேத³வ்யாஸாய நம꞉ | ஓம் விஷ்ணுரூபாய நம꞉ | ஓம் பாராஶர்யாய நம꞉ | ஓம் தபோனித⁴யே நம꞉ | ஓம் ஸத்யஸந்தா⁴ய நம꞉ | ஓம் ப்ரஶாந்தாத்மனே நம꞉ |...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ வேத³வ்யாஸ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

வ்யாஸம் விஷ்ணுஸ்வரூபம் கலிமலதமஸ꞉ ப்ரோத்³யதா³தி³த்யதீ³ப்திம் வாஸிஷ்ட²ம் வேத³ஶாகா²வ்யஸநகரம்ருஷிம் த⁴ர்மபீ³ஜம் மஹாந்தம் । பௌராணப்³ரஹ்மஸூத்ராண்யரசயத³த² யோ பா⁴ரதம் ச ஸ்ம்ருதிம் தம் க்ருஷ்ணத்³வைபாயநாக்²யம் ஸுரநரதி³திஜை꞉ பூஜிதம் பூஜயே(அ)ஹம் ॥ வேத³வ்யாஸோ விஷ்ணுரூப꞉ பாராஶர்யஸ்தபோநிதி⁴꞉ ।...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதனாமாவலீ

ஓம் வித்³யாரண்யமஹாயோகி³னே நம꞉ | ஓம் மஹாவித்³யாப்ரகாஶகாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீவித்³யானக³ரோத்³த⁴ர்த்ரே நம꞉ | ஓம் வித்³யாரத்னமஹோத³த⁴யே நம꞉ | ஓம் ராமாயணமஹாஸப்தகோடிமந்த்ரப்ரகாஶகாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீதே³வீகருணாபூர்ணாய நம꞉ |...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ வித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

வித்³யாரண்யமஹாயோகீ³ மஹாவித்³யாப்ரகாஶக꞉ । ஶ்ரீவித்³யாநக³ரோத்³த⁴ர்தா வித்³யாரத்நமஹோத³தி⁴꞉ ॥ 1 ॥ ராமாயணமஹாஸப்தகோடிமந்த்ரப்ரகாஶக꞉ । ஶ்ரீதே³வீகருணாபூர்ண꞉ பரிபூர்ணமநோரத²꞉ ॥ 2 ॥ விரூபாக்ஷமஹாக்ஷேத்ரஸ்வர்ணவ்ருஷ்டிப்ரகல்பக꞉ । வேத³த்ரயோல்லஸத்³பா⁴ஷ்யகர்தா தத்த்வார்த²கோவித³꞉ ॥ 3 ॥ ப⁴க³வத்பாத³நிர்ணீதஸித்³தா⁴ந்தஸ்தா²பநப்ரபு⁴꞉ ।...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஸ்வவாக்³தே³வதா ஸரித்³ப⁴க்தவிமலீகர்த்ரே நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ராய நம꞉ | ஓம் ஸகலப்ரதா³த்ரே நம꞉ | ஓம் க்ஷமா ஸுரேந்த்³ராய நம꞉ | ஓம் ஸ்வபாத³ப⁴க்தபாபாத்³ரிபே⁴த³னத்³ருஷ்டிவஜ்ராய நம꞉ | ஓம் ஹரிபாத³பத்³மனிஷேவணால்லப்³த⁴ஸர்வஸம்பதே³...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்ய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யாஷ்டோத்தர ஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய, காத்யாயந ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யோ கு³ரு꞉, ஹ்ராம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஹ்ரூம் கீலகம், மம ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ய ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉...

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஆதி³ஶங்கராசார்ய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீஶங்கராசார்யவர்யாய நம꞉ | ஓம் ப்³ரஹ்மானந்த³ப்ரதா³யகாய நம꞉ | ஓம் அஜ்ஞானதிமிராதி³த்யாய நம꞉ | ஓம் ஸுஜ்ஞானாம்பு³தி⁴சந்த்³ரமஸே நம꞉ | ஓம் வர்ணாஶ்ரமப்ரதிஷ்டா²த்ரே நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ |...

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஆதி³ஶங்கராசார்ய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யானம் | கைலாஸாசல மத்⁴யஸ்த²ம் காமிதாபீ⁴ஷ்டதா³யகம் | ப்³ரஹ்மாதி³-ப்ரார்த²னா-ப்ராப்த-தி³வ்யமானுஷ-விக்³ரஹம் || ப⁴க்தானுக்³ரஹணைகாந்த-ஶாந்த-ஸ்வாந்த-ஸமுஜ்ஜ்வலம் | ஸம்யஜ்ஞம் ஸம்யமீந்த்³ராணாம் ஸார்வபௌ⁴மம் ஜக³த்³கு³ரும் || கிங்கரீபூ⁴தப⁴க்தைன꞉ பங்கஜாதவிஶோஷணம் | த்⁴யாயாமி ஶங்கராசார்யம் ஸர்வலோகைகஶங்கரம் || ஸ்தோத்ரம் |...

Shuka Ashtakam (Vyasa Putra Ashtakam) – ஶுகாஷ்டகம்

பே⁴தா³பே⁴தௌ³ ஸபதி³க³ளிதௌ புண்யபாபே விஶீர்ணே மாயாமோஹௌ க்ஷயமதி⁴க³தௌ நஷ்டஸந்தே³ஹவ்ருத்தீ । ஶப்³தா³தீதம் த்ரிகு³ணரஹிதம் ப்ராப்ய தத்த்வாவபோ³த⁴ம் நிஸ்த்ரைகு³ண்யே பதி² விசரதாம் கோ விதி⁴꞉ கோ நிஷேத⁴꞉ ॥ 1 ॥ யஸ்ஸ்வாத்மாநம் ஸகலவபுஷாமேகமந்தர்ப³ஹிஸ்த²ம்...

Sri Veda Vyasa Ashtakam – ஶ்ரீ வேத³வ்யாஸாஷ்டகம்

கலிமலாஸ்தவிவேகதி³வாகரம் ஸமவலோக்ய தமோவலிதம் ஜநம் । கருணயா பு⁴வி த³ர்ஶிதவிக்³ரஹம் முநிவரம் கு³ருவ்யாஸமஹம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥ ப⁴ரதவம்ஶஸமுத்³த⁴ரணேச்ச²யா ஸ்வஜநநீவசஸா பரிநோதி³த꞉ । அஜநயத்தநயத்ரிதயம் ப்ரபு⁴꞉ ஶுகநுதம் கு³ருவ்யாஸமஹம் ப⁴ஜே ॥...

Sri Ramanuja Ashtakam – ஶ்ரீ ராமானுஜாஷ்டகம்

ராமானுஜாய முனயே நம உக்தி மாத்ரம் காமாதுரோ(அ)பி குமதி꞉ கலயன்னபீ⁴க்ஷம் | யாமாமனந்தி யமினாம் ப⁴க³வஜ்ஜனானாம் தாமேவ விந்த³தி க³திம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் || 1 || ஸோமாவசூட³ஸுரஶேக²ரது³ஷ்கரேண காமாதிகோ³(அ)பி தபஸா க்ஷபயன்னகா⁴னி...

Sri Raghavendra Stotram – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீபூர்ணபோ³த⁴கு³ருதீர்த²பயோப்³தி⁴பாரா காமாரிமாக்ஷவிஷமாக்ஷஶிர꞉ ஸ்ப்ருஶந்தீ | பூர்வோத்தராமிததரங்க³சரத்ஸுஹம்ஸா தே³வாளிஸேவிதபராங்க்⁴ரிபயோஜலக்³னா || 1 || ஜீவேஶபே⁴த³கு³ணபூர்திஜக³த்ஸுஸத்த்வ நீசோச்சபா⁴வமுக²னக்ரக³ணை꞉ ஸமேதா | து³ர்வாத்³யஜாபதிகி³ளை꞉ கு³ருராக⁴வேந்த்³ர வாக்³தே³வதாஸரித³மும் விமலீ கரோது || 2 || ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர꞉ ஸகலப்ரதா³தா ஸ்வபாத³கஞ்ஜத்³வயப⁴க்திமத்³ப்⁴ய꞉...

Sri Raghavendra Mangalashtakam – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர மங்க³ளாஷ்டகம்

ஶ்ரீமத்³ராமபாதா³ரவிந்த³மது⁴ப꞉ ஶ்ரீமத்⁴வவம்ஶாதி⁴ப꞉ ஸச்சிஷ்யோடு³க³ணோடு³ப꞉ ஶ்ரிதஜக³த்³கீ³ர்வாணஸத்பாத³ப꞉ | அத்யர்த²ம் மனஸா க்ருதாச்யுதஜப꞉ பாபாந்த⁴காராதப꞉ ஶ்ரீமத்ஸத்³கு³ருராக⁴வேந்த்³ரயதிராட் குர்யாத்³த்⁴ருவம் மங்க³ளம் || 1 || கர்மந்தீ³ந்த்³ரஸுதீ⁴ந்த்³ரஸத்³கு³ருகராம்போ⁴ஜோத்³ப⁴வ꞉ ஸந்ததம் ப்ராஜ்யத்⁴யானவஶீக்ருதாகி²லஜக³த்³வாஸ்தவ்யலக்ஷ்மீத⁴வ꞉ | ஸச்சா²ஸ்த்ராதி³ விதூ³ஷகாகி²லம்ருஷாவாதீ³ப⁴கண்டீ²ரவ꞉ ஶ்ரீமத்ஸத்³கு³ருராக⁴வேந்த்³ரயதிராட் குர்யாத்³த்⁴ருவம் மங்க³ளம்...

Sri Raghavendra Ashtakam – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர அஷ்டகம்

ஜய துங்கா³தடவஸதே வர மந்த்ராலயமூர்தே | குரு கருணாம் மயி பீ⁴தே பரிமளததகீர்தே || தவ பாதா³ர்சனஸக்தே தவ நாமாம்ருத மத்தே தி³ஶதி³வ்யாம் த்³ருஶமூர்தே தவ ஸந்தத ப⁴க்தே || க்ருத கீ³தாஸுவிவ்ருத்தே...

Yathiraja Vimsathi – யதிராஜவிம்ஶதி꞉

ய꞉ ஸ்துதிம் யதிபதிப்ரஸாத³னீம் வ்யாஜஹார யதிராஜவிம்ஶதிம் | தம் ப்ரபன்ன ஜனசாதகாம்பு³த³ம் நௌமி ஸௌம்யவரயோகி³புங்க³வம் || ஶ்ரீமாத⁴வாங்க்⁴ரி ஜலஜத்³வயனித்யஸேவா ப்ரேமாவிலாஶயபராங்குஶபாத³ப⁴க்தம் | காமாதி³தோ³ஷஹரமாத்ம பதா³ஶ்ரிதானாம் ராமானுஜம் யதிபதிம் ப்ரணமாமி மூர்த்⁴னா || 1...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்ய ஸ்துத்யஷ்டகம்

(ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வச்சரண ஸ்துத்யஷ்டகம்) ஶ்ருதீநாமா க்ரீட³꞉ ப்ரதி²தபரஹம்ஸோ சிதக³தி- ர்நிஜே ஸத்யே தா⁴ம்நி த்ரிஜக³த³தி வர்திந்யபி⁴ரத꞉ । அஸௌ ப்³ரஹ்மேவாஸ்மிந்ந க²லு விஶயே கிம் து கலயே [**விஷயே**] ப்³ருஹேரர்த²ம் ஸாக்ஷாத³நுபசரிதம் கேவலதயா ॥...

Totakashtakam – தோடகாஷ்டகம்

விதி³தாகி²லஶாஸ்த்ரஸுதா⁴ஜலதே⁴ மஹிதோபனிஷத் கதி²தார்த²னிதே⁴ | ஹ்ருத³யே கலயே விமலம் சரணம் ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 1 || கருணாவருணாலய பாலய மாம் ப⁴வஸாக³ரது³꞉க²விதூ³னஹ்ருத³ம் | ரசயாகி²லத³ர்ஶனதத்த்வவித³ம் ப⁴வ ஶங்கர...

Jagadguru Stuti (Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti) – ஶ்ரீ ஜக³த்³கு³ரு ஸ்துதி꞉

யஶ்ஶிஷ்ய ஹ்ருத்தாப த³வாக்³நிப⁴யநிவாரிணே மஹாமேக⁴꞉ யஶ்ஶிஷ்ய ரோகா³ர்தி மஹாஹிவிஷவிநாஶநே ஸுபர்ணாத்மா । யஶ்ஶிஷ்ய ஸந்தோ³ஹ விபக்ஷகி³ரி விபே⁴த³நே பவிஸ்ஸோர்ச்ய꞉ ஶ்ரீஸச்சிதா³நந்த³ ஶிவாபி⁴நவ ந்ருஸிம்ஹபா⁴ரதீ ஸ்வாமீ ॥ 1 ॥ யம் ஶங்கரார்யாபரரூப இதி...

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti – ஶ்ரீ சந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ர ஸரஸ்வதீ ஸ்துதி

ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணோக்த த⁴ர்மமார்க³ரதம் கு³ரும் । ப⁴க்தாநாம் ஹித வக்தாரம் நமஸ்யே சித்தஶுத்³த⁴யே ॥ 1 ॥ அத்³வைதாநந்த³ப⁴ரிதம் ஸாதூ⁴நாமுபகாரிணம் । ஸர்வஶாஸ்த்ரவித³ம் ஶாந்தம் நமஸ்யே சித்தஶுத்³த⁴யே ॥ 2 ॥ த⁴ர்மப⁴க்திஜ்ஞாநமார்க³ப்ரசாரே ப³த்³த⁴கங்கணம்...

error: Not allowed