Category: Veda Suktam – வெதஸூக்தம்

Maha Soura Mantra – மஹாஸௌரம்

(1-50-1) உது³॒ த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே³॒வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ॑: । த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய॒ ஸூர்ய॑ம் ॥ 1 அப॒ த்யே தா॒யவோ॑ யதா²॒ நக்ஷ॑த்ரா யந்த்ய॒க்துபி⁴॑: । ஸூரா॑ய வி॒ஶ்வச॑க்ஷஸே ॥ 2...

Trisuparnam – த்ரிஸுபர்ணம்

(தை-ஆ-10-38:40) ஓம் ப்³ரஹ்ம॑மேது॒ மாம் । மது⁴॑மேது॒ மாம் । ப்³ரஹ்ம॑மே॒வ மது⁴॑மேது॒ மாம் । யாஸ்தே॑ ஸோம ப்ர॒ஜா வ॒த்²ஸோ(அ)பி⁴॒ ஸோ அ॒ஹம் । து³ஷ்ஷ்வ॑ப்ந॒ஹந்து³॑ருஷ்வ॒ஹ । யாஸ்தே॑ ஸோம ப்ரா॒ணாக்³ம்ஸ்தாஞ்ஜு॑ஹோமி...

Chitti Pannam – சித்தி பந்நம்

(க்ருஷ்ணயஜுர்வேதீ³ய தைத்திரீயாரண்யகே த்ருதீய ப்ரபாட²க꞉) ஹரி꞉ ஓம் । தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ । ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து...

Surya Suktam – ஸூர்ய ஸூக்தம்

(ரு।10।037) நமோ॑ மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்ய॒ சக்ஷ॑ஸே ம॒ஹோ தே³॒வாய॒ தத்³ரு॒தம் ஸ॑பர்யத । தூ³॒ரே॒த்³ருஶே॑ தே³॒வஜா॑தாய கே॒தவே॑ தி³॒வஸ்பு॒த்ராய॒ ஸூ॒ர்யா॑ய ஶம்ஸத ॥ 1 ஸா மா॑ ஸ॒த்யோக்தி॒: பரி॑ பாது வி॒ஶ்வதோ॒...

Hiranyagarbha Suktam – ஹிரண்யக³ர்ப⁴ ஸூக்தம்

(ரு।10।121) ஹி॒ர॒ண்ய॒க³॒ர்ப⁴꞉ ஸம॑வர்த॒தாக்³ரே॑ பூ⁴॒தஸ்ய॑ ஜா॒த꞉ பதி॒ரேக॑ ஆஸீத் । ஸ தா³॑தா⁴ர ப்ருதி²॒வீம் த்³யாமு॒தேமாம் கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 1 ய ஆ॑த்ம॒தா³ ப³॑ல॒தா³ யஸ்ய॒ விஶ்வ॑ உ॒பாஸ॑தே...

Nasadiya Suktam – நாஸதீ³ய ஸூக்தம் (ருக்³வேதீ³ய)

(ரு।10।129) நாஸ॑தா³ஸீ॒ந்நோ ஸதா³॑ஸீத்த॒தா³நீம்॒ நாஸீ॒த்³ரஜோ॒ நோ வ்யோ॑மா ப॒ரோ யத் । கிமாவ॑ரீவ॒: குஹ॒ கஸ்ய॒ ஶர்ம॒ந்நம்ப⁴॒: கிமா॑ஸீ॒த்³க³ஹ॑நம் க³பீ⁴॒ரம் ॥ 1 ॥ ந ம்ரு॒த்யுரா॑ஸீத³॒ம்ருதம்॒ ந தர்ஹி॒ ந ராத்ர்யா॒...

Pitru Suktam – பித்ரு ஸூக்தம்

(ரு।1।10।15।1) உதீ³॑ரதா॒மவ॑ர॒ உத்பரா॑ஸ॒ உந்ம॑த்⁴ய॒மா꞉ பி॒தர॑: ஸோ॒ம்யாஸ॑: । அஸும்॒ ய ஈ॒யுர॑வ்ரு॒கா ரு॑த॒ஜ்ஞாஸ்தே நோ॑(அ)வந்து பி॒தரோ॒ ஹவே॑ஷு ॥ 01 இ॒த³ம் பி॒த்ருப்⁴யோ॒ நமோ॑ அஸ்த்வ॒த்³ய யே பூர்வா॑ஸோ॒ ய உப॑ராஸ...

Dasa Shantayah – த³ஶஶாந்தய꞉

ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ । ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ । ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம்ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: । வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉...

Krimi Samhara Suktam (Atharva Veda) – க்ரிமி ஸம்ஹார ஸூக்தம் (அத²ர்வவேதீ³ய)

(31-க்ரிமிஜம்ப⁴நம்) [1-5 ஸவிதா। பஶவ꞉। த்ரிஷ்டுப், 3 உபரிஷ்டாத்³விராட்³ப்³ருஹதீ, 4 பு⁴ரிக³நுஷ்டுப்] இந்த்³ர॑ஸ்ய॒ யா ம॒ஹீ த்³ரு॒ஷத் க்ரிமே॒ர்விஶ்வ॑ஸ்ய॒ தர்ஹ॑ணீ । தயா᳚ பிநஷ்மி॑ ஸம் க்ரிமீ᳚ந் த்³ரு॒ஷதா³॒ க²ல்வா᳚ƒ இவ ॥...

Krimi Samhara Suktam (Krishna Yajurveda) – க்ரிமி ஸம்ஹார ஸூக்தம் (யஜுர்வேதீ³ய)

(க்ரு।ய।தை।ஆ।4।36।1) அத்ரி॑ணா த்வா க்ரிமே ஹந்மி । கண்வே॑ந ஜ॒மத³॑க்³நிநா । வி॒ஶ்வாவ॑ஸோ॒ர்ப்³ரஹ்ம॑ணா ஹ॒த꞉ । க்ரிமீ॑ணா॒க்³ம்॒ ராஜா᳚ । அப்யே॑ஷாக்³ ஸ்த²॒பதி॑ர்ஹ॒த꞉ । அதோ²॑ மா॒தா(அ)தோ²॑ பி॒தா । அதோ²᳚ ஸ்தூ²॒ரா...

Go Suktam – கோ³ ஸூக்தம்

(ரு।6।28।1) ஆ கா³வோ॑ அக்³மந்நு॒த ப⁴॒த்³ரம॑க்ர॒ந்த்ஸீத³॑ந்து கோ³॒ஷ்டே² ர॒ணய॑ந்த்வ॒ஸ்மே । ப்ர॒ஜாவ॑தீ꞉ புரு॒ருபா॑ இ॒ஹ ஸ்யு॒ரிந்த்³ரா॑ய பூ॒ர்வீரு॒ஷஸோ॒ து³ஹா॑நா꞉ ॥ 1 இந்த்³ரோ॒ யஜ்வ॑நே ப்ருண॒தே ச॑ ஶிக்ஷ॒த்யுபேத்³த³॑தா³தி॒ ந ஸ்வம் மு॑ஷாயதி...

Saraswathi Suktam (Rigveda) -ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸூக்தம்

–(ரு।வே।6।61) இ॒யம॑த³தா³த்³ரப⁴॒ஸம்ரு॑ண॒ச்யுதம்॒ தி³வோ᳚தா³ஸம் வத்⁴ர்ய॒ஶ்வாய॑ தா³॒ஶுஷே᳚ । யா ஶஶ்வ᳚ந்தமாச॒க²ஶதா³᳚வ॒ஸம் ப॒ணிம் தா தே᳚ தா³॒த்ராணி॑ தவி॒ஷா ஸ॑ரஸ்வதி ॥ 1 ॥ இ॒யம் ஶுஷ்மே᳚பி⁴ர்பி³ஸ॒கா² இ॑வாருஜ॒த்ஸாநு॑ கி³ரீ॒ணாம் த॑வி॒ஷேபி⁴॑ரூ॒ர்மிபி⁴॑: । பா॒ரா॒வ॒த॒க்⁴நீமவ॑ஸே...

Anna Suktam (Yajurveda) – அந்ந ஸூக்தம் (யஜுர்வேதீ³ய)

(தை।ப்³ரா।2।8।8।1) அ॒ஹம॑ஸ்மி ப்ரத²॒மஜா ரு॒தஸ்ய॑ । பூர்வம்॑ தே³॒வேப்⁴யோ॑ அ॒ம்ருத॑ஸ்ய॒ நாபி⁴॑: । யோ மா॒ த³தா³॑தி॒ ஸ இதே³॒வ மா(ஆ)வா᳚: । அ॒ஹமந்ந॒மந்ந॑ம॒த³ந்த॑மத்³மி । பூர்வ॑ம॒க்³நேரபி॑ த³ஹ॒த்யந்ந᳚ம் । ய॒த்தௌ ஹா॑(ஆ)ஸாதே...

Anna Suktam (Rig veda) – அந்ந ஸூக்தம் (ருக்³வேதீ³ய)

(ரு।வே।1।187।1) பி॒தும் நு ஸ்தோ॑ஷம் ம॒ஹோ த⁴॒ர்மாணம்॒ தவி॑ஷீம் । யஸ்ய॑ த்ரி॒தோ வ்யோஜ॑ஸா வ்ரு॒த்ரம் விப॑ர்வம॒ர்த³ய॑த் ॥ 1 ॥ ஸ்வாதோ³॑ பிதோ॒ மதோ⁴॑ பிதோ வ॒யம் த்வா॑ வவ்ருமஹே ।...

Surya Stuti (Rigveda) – ஸூர்ய ஸ்துதி (ருக்³வேதீ³ய)

(ரு।வே।1।050।1) உது³॒ த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே³॒வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ॑: । த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய॒ ஸூர்ய॑ம் ॥ 1 அப॒ த்யே தா॒யவோ॑ யதா²॒ நக்ஷ॑த்ரா யந்த்ய॒க்துபி⁴॑: । ஸூரா॑ய வி॒ஶ்வச॑க்ஷஸே ॥ 2...

Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – ஸாநுஸ்வார ப்ரஶ்ந꞉ (ஸுந்நால பந்நம்)

[க்ருஷ்ணயஜுர்வேத³ம் தைத்தரீய ப்³ராஹ்மண 3-4-1-1] ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம꞉ । ஹரி꞉ ஓம் । ப்³ரஹ்ம॑ணே ப்³ராஹ்ம॒ணமால॑ப⁴தே । க்ஷ॒த்த்ராய॑ ராஜ॒ந்யம்᳚ । ம॒ருத்³ப்⁴யோ॒ வைஶ்யம்᳚ । தப॑ஸே ஶூ॒த்³ரம் । தம॑ஸே॒...

Sarpa Suktam – ஸர்ப ஸூக்தம்

நமோ॑ அஸ்து ஸ॒ர்பேப்⁴யோ॒ யே கே ச॑ ப்ருதி²॒வீ மநு॑ । யே அ॒ந்தரி॑க்ஷே॒ யே தி³॒வி தேப்⁴ய॑: ஸ॒ர்பேப்⁴யோ॒ நம॑: । (தை।ஸம்।4।2।3) யே॑(அ)தோ³ ரோ॑ச॒நே தி³॒வோ யே வா॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய...

Sri Suktam – ஶ்ரீ ஸூக்தம்

ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் । ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥ 1 ॥ தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் । யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம்...

Shraddha Suktam (Rigveda) – ஶ்ரத்³தா⁴ ஸூக்தம் (ருக்³வேதீ³ய)

(ரு।10।151) ஶ்ர॒த்³த⁴யா॒க்³நி꞉ ஸமி॑த்⁴யதே ஶ்ர॒த்³த⁴யா॑ ஹூயதே ஹ॒வி꞉ । ஶ்ர॒த்³தா⁴ம் ப⁴க³॑ஸ்ய மூ॒ர்த⁴நி॒ வச॒ஸா வே॑த³யாமஸி ॥ 1 ப்ரி॒யம் ஶ்ர॑த்³தே⁴॒ த³த³॑த꞉ ப்ரி॒யம் ஶ்ர॑த்³தே⁴॒ தி³தா³॑ஸத꞉ । ப்ரி॒யம் போ⁴॒ஜேஷு॒ யஜ்வ॑ஸ்வி॒த³ம்...

Shraddha Suktam (Yajurveda) – ஶ்ரத்³தா⁴ ஸூக்தம் (யஜுர்வேதீ³ய)

(தை।ப்³ரா।2।8।8।6) ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॒(அ)க்³நி꞉ ஸமி॑த்⁴யதே । ஶ்ர॒த்³த⁴யா॑ விந்த³தே ஹ॒வி꞉ । ஶ்ர॒த்³தா⁴ம் ப⁴க³॑ஸ்ய மூ॒ர்த⁴நி॑ । வச॒ஸா(ஆ)வே॑த³யாமஸி । ப்ரி॒யக்³க்³ ஶ்ர॑த்³தே⁴॒ த³த³॑த꞉ । ப்ரி॒யக்³க்³ ஶ்ர॑த்³தே⁴॒ தி³தா³॑ஸத꞉ । ப்ரி॒யம் போ⁴॒ஜேஷு॒...

Vishnu Suktam – விஷ்ணு ஸூக்தம்

ஓம் விஷ்ணோ॒ர்நுகம்॑ வீ॒ர்யா॑ணி॒ ப்ரவோ॑சம்॒ ய꞉ பார்தி²॑வாநி விம॒மே ரஜாக்³ம்॑ஸி॒ யோ அஸ்க॑பா⁴ய॒து³த்த॑ரக்³ம் ஸ॒த⁴ஸ்த²ம்॑ விசக்ரமா॒ணஸ்த்ரே॒தோ⁴ரு॑கா³॒யோ விஷ்ணோ॑ர॒ராட॑மஸி॒ விஷ்ணோ᳚: ப்ரு॒ஷ்ட²ம॑ஸி॒ விஷ்ணோ॒: ஶ்நப்த்ரே᳚ஸ்தோ²॒ விஷ்ணோ॒ஸ்ஸ்யூர॑ஸி॒ விஷ்ணோ᳚ர்த்⁴ரு॒வம॑ஸி வைஷ்ண॒வம॑ஸி॒ விஷ்ண॑வே த்வா ॥ தத³॑ஸ்ய...

Ratri Suktam – ராத்ரி ஸூக்தம்

(ரு।வே।10-127) அஸ்ய ஶ்ரீ ராத்ரீதி ஸூக்தஸ்ய குஶிக ருஷி꞉ ராத்ரிர்தே³வதா, கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீபாடா²தௌ³ ஜபே விநியோக³꞉ । ராத்ரீ॒ வ்ய॑க்²யதா³ய॒தீ பு॑ரு॒த்ரா தே³॒வ்ய॒1॑க்ஷபி⁴॑: । விஶ்வா॒ அதி⁴॒ ஶ்ரியோ॑(அ)தி⁴த ॥...

Sri Rudra Prashna – Chamakam – ஶ்ரீ ருத்³ரப்ரஶ்ன꞉ – சமகம்

॥ ப்ரத²ம அநுவாக ॥ ஓம் அக்³நா॑விஷ்ணூ ஸ॒ஜோஷ॑ஸே॒மா வ॑ர்த⁴ந்து வாம்॒ கி³ர॑: । த்³யு॒ம்நைர்வாஜே॑பி⁴॒ராக³॑தம் । வாஜ॑ஶ்ச மே ப்ரஸ॒வஶ்ச॑ மே॒ ப்ரய॑திஶ்ச மே॒ ப்ரஸி॑திஶ்ச மே தீ⁴॒திஶ்ச॑ மே॒ க்ரது॑ஶ்ச...

Sri Rudra Prashna – Namakam – ஶ்ரீ ருத்³ரப்ரஶ்ன꞉ – நமகம்

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே॑ ருத்³ரா॒ய ॥ ॥ ப்ரத²ம அநுவாக ॥ ஓம் நம॑ஸ்தே ருத்³ர ம॒ந்யவ॑ உ॒தோத॒ இஷ॑வே॒ நம॑: । நம॑ஸ்தே அஸ்து॒ த⁴ந்வ॑நே பா³॒ஹுப்⁴யா॑மு॒த தே॒ நம॑: ।...

error: Not allowed