Category: Veda Suktam – வெதஸூக்தம்

Maha Soura Mantra – மஹாஸௌரம்

(1-50-1) உது³॒ த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே³॒வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ॑: । த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய॒ ஸூர்ய॑ம் ॥ 1 அப॒ த்யே தா॒யவோ॑ யதா²॒ நக்ஷ॑த்ரா யந்த்ய॒க்துபி⁴॑: । ஸூரா॑ய வி॒ஶ்வச॑க்ஷஸே ॥ 2...

Trisuparnam – த்ரிஸுபர்ணம்

(தை-ஆ-10-38:40) ஓம் ப்³ரஹ்ம॑மேது॒ மாம் । மது⁴॑மேது॒ மாம் । ப்³ரஹ்ம॑மே॒வ மது⁴॑மேது॒ மாம் । யாஸ்தே॑ ஸோம ப்ர॒ஜா வ॒த்²ஸோ(அ)பி⁴॒ ஸோ அ॒ஹம் । து³ஷ்ஷ்வ॑ப்ந॒ஹந்து³॑ருஷ்வ॒ஹ । யாஸ்தே॑ ஸோம ப்ரா॒ணாக்³ம்ஸ்தாஞ்ஜு॑ஹோமி...

Chitti Pannam – சித்தி பந்நம்

(க்ருஷ்ணயஜுர்வேதீ³ய தைத்திரீயாரண்யகே த்ருதீய ப்ரபாட²க꞉) ஹரி꞉ ஓம் । தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ । ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து...

Surya Suktam – ஸூர்ய ஸூக்தம்

(ரு।10।037) நமோ॑ மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்ய॒ சக்ஷ॑ஸே ம॒ஹோ தே³॒வாய॒ தத்³ரு॒தம் ஸ॑பர்யத । தூ³॒ரே॒த்³ருஶே॑ தே³॒வஜா॑தாய கே॒தவே॑ தி³॒வஸ்பு॒த்ராய॒ ஸூ॒ர்யா॑ய ஶம்ஸத ॥ 1 ஸா மா॑ ஸ॒த்யோக்தி॒: பரி॑ பாது வி॒ஶ்வதோ॒...

Hiranyagarbha Suktam – ஹிரண்யக³ர்ப⁴ ஸூக்தம்

(ரு।10।121) ஹி॒ர॒ண்ய॒க³॒ர்ப⁴꞉ ஸம॑வர்த॒தாக்³ரே॑ பூ⁴॒தஸ்ய॑ ஜா॒த꞉ பதி॒ரேக॑ ஆஸீத் । ஸ தா³॑தா⁴ர ப்ருதி²॒வீம் த்³யாமு॒தேமாம் கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 1 ய ஆ॑த்ம॒தா³ ப³॑ல॒தா³ யஸ்ய॒ விஶ்வ॑ உ॒பாஸ॑தே...

Nasadiya Suktam – நாஸதீ³ய ஸூக்தம் (ருக்³வேதீ³ய)

(ரு।10।129) நாஸ॑தா³ஸீ॒ந்நோ ஸதா³॑ஸீத்த॒தா³நீம்॒ நாஸீ॒த்³ரஜோ॒ நோ வ்யோ॑மா ப॒ரோ யத் । கிமாவ॑ரீவ॒: குஹ॒ கஸ்ய॒ ஶர்ம॒ந்நம்ப⁴॒: கிமா॑ஸீ॒த்³க³ஹ॑நம் க³பீ⁴॒ரம் ॥ 1 ॥ ந ம்ரு॒த்யுரா॑ஸீத³॒ம்ருதம்॒ ந தர்ஹி॒ ந ராத்ர்யா॒...

Pitru Suktam – பித்ரு ஸூக்தம்

(ரு।1।10।15।1) உதீ³॑ரதா॒மவ॑ர॒ உத்பரா॑ஸ॒ உந்ம॑த்⁴ய॒மா꞉ பி॒தர॑: ஸோ॒ம்யாஸ॑: । அஸும்॒ ய ஈ॒யுர॑வ்ரு॒கா ரு॑த॒ஜ்ஞாஸ்தே நோ॑(அ)வந்து பி॒தரோ॒ ஹவே॑ஷு ॥ 01 இ॒த³ம் பி॒த்ருப்⁴யோ॒ நமோ॑ அஸ்த்வ॒த்³ய யே பூர்வா॑ஸோ॒ ய உப॑ராஸ...

Dasa Shantayah – த³ஶஶாந்தய꞉

ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ । ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ । ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம்ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: । வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉...

Krimi Samhara Suktam (Atharva Veda) – க்ரிமி ஸம்ஹார ஸூக்தம் (அத²ர்வவேதீ³ய)

(31-க்ரிமிஜம்ப⁴நம்) [1-5 ஸவிதா। பஶவ꞉। த்ரிஷ்டுப், 3 உபரிஷ்டாத்³விராட்³ப்³ருஹதீ, 4 பு⁴ரிக³நுஷ்டுப்] இந்த்³ர॑ஸ்ய॒ யா ம॒ஹீ த்³ரு॒ஷத் க்ரிமே॒ர்விஶ்வ॑ஸ்ய॒ தர்ஹ॑ணீ । தயா᳚ பிநஷ்மி॑ ஸம் க்ரிமீ᳚ந் த்³ரு॒ஷதா³॒ க²ல்வா᳚ƒ இவ ॥...

Krimi Samhara Suktam (Krishna Yajurveda) – க்ரிமி ஸம்ஹார ஸூக்தம் (யஜுர்வேதீ³ய)

(க்ரு।ய।தை।ஆ।4।36।1) அத்ரி॑ணா த்வா க்ரிமே ஹந்மி । கண்வே॑ந ஜ॒மத³॑க்³நிநா । வி॒ஶ்வாவ॑ஸோ॒ர்ப்³ரஹ்ம॑ணா ஹ॒த꞉ । க்ரிமீ॑ணா॒க்³ம்॒ ராஜா᳚ । அப்யே॑ஷாக்³ ஸ்த²॒பதி॑ர்ஹ॒த꞉ । அதோ²॑ மா॒தா(அ)தோ²॑ பி॒தா । அதோ²᳚ ஸ்தூ²॒ரா...

error: Not allowed