Maha Soura Mantra – மஹாஸௌரம்


(1-50-1)
உது³॒ த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே³॒வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ॑: ।
த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய॒ ஸூர்ய॑ம் ॥ 1

அப॒ த்யே தா॒யவோ॑ யதா²॒ நக்ஷ॑த்ரா யந்த்ய॒க்துபி⁴॑: ।
ஸூரா॑ய வி॒ஶ்வச॑க்ஷஸே ॥ 2

அத்³ரு॑ஶ்ரமஸ்ய கே॒தவோ॒ வி ர॒ஶ்மயோ॒ ஜநா॒ங் அநு॑ ।
ப்⁴ராஜ॑ந்தோ அ॒க்³நயோ॑ யதா² ॥ 3

த॒ரணி॑ர்வி॒ஶ்வத³॑ர்ஶதோ ஜ்யோதி॒ஷ்க்ருத³॑ஸி ஸூர்ய ।
விஶ்வ॒மா பா⁴॑ஸி ரோச॒நம் ॥ 4

ப்ர॒த்யங் தே³॒வாநாம்॒ விஶ॑: ப்ர॒த்யங்ஙுதே³॑ஷி॒ மாநு॑ஷாந் ।
ப்ர॒த்யங்விஶ்வம்॒ ஸ்வ॑ர்த்³ரு॒ஶே ॥ 5

யேநா॑ பாவக॒ சக்ஷ॑ஸா பு⁴ர॒ண்யந்தம்॒ ஜநா॒ம்ˮ அநு॑ ।
த்வம் வ॑ருண॒ பஶ்ய॑ஸி ॥ 6

வி த்³யாமே॑ஷி॒ ரஜ॑ஸ்ப்ரு॒த்²வஹா॒ மிமா॑நோ அ॒க்துபி⁴॑: ।
பஶ்ய॒ஞ்ஜந்மா॑நி ஸூர்ய ॥ 7

ஸ॒ப்த த்வா॑ ஹ॒ரிதோ॒ ரதே²॒ வஹ॑ந்தி தே³வ ஸூர்ய ।
ஶோ॒சிஷ்கே॑ஶம் விசக்ஷண ॥ 8

அயு॑க்த ஸ॒ப்த ஶு॒ந்த்⁴யுவ॒: ஸூரோ॒ ரத²॑ஸ்ய ந॒ப்த்ய॑: ।
தாபி⁴॑ர்யாதி॒ ஸ்வயு॑க்திபி⁴꞉ ॥ 9

உத்³வ॒யம் தம॑ஸ॒ஸ்பரி॒ ஜ்யோதி॒ஷ்பஶ்ய॑ந்த॒ உத்த॑ரம் ।
தே³॒வம் தே³॑வ॒த்ரா ஸூர்ய॒மக³॑ந்ம॒ ஜ்யோதி॑ருத்த॒மம் ॥ 10

உ॒த்³யந்ந॒த்³ய மி॑த்ரமஹ ஆ॒ரோஹ॒ந்நுத்த॑ராம்॒ தி³வ॑ம் ।
ஹ்ரு॒த்³ரோ॒க³ம் மம॑ ஸூர்ய ஹரி॒மாணம்॑ ச நாஶய ॥ 11

ஶுகே॑ஷு மே ஹரி॒மாணம்॑ ரோப॒ணாகா॑ஸு த³த்⁴மஸி ।
அதோ²॑ ஹாரித்³ர॒வேஷு॑ மே ஹரி॒மாணம்॒ நி த³॑த்⁴மஸி ॥ 12

உத³॑கா³த³॒யமா॑தி³॒த்யோ விஶ்வே॑ந॒ ஸஹ॑ஸா ஸ॒ஹ ।
த்³வி॒ஷந்தம்॒ மஹ்யம்॑ ர॒ந்த⁴ய॒ந்மோ அ॒ஹம் த்³வி॑ஷ॒தே ர॑த⁴ம் ॥ 13

(1-115-01)
சி॒த்ரம் தே³॒வாநா॒முத³॑கா³॒த³நீ॑கம்॒ சக்ஷு॑ர்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்யா॒க்³நே꞉ ।
ஆப்ரா॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ அ॒ந்தரி॑க்ஷம்॒ ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக³॑தஸ்த॒ஸ்து²ஷ॑ஶ்ச ॥ 14

ஸூர்யோ॑ தே³॒வீமு॒ஷஸம்॒ ரோச॑மாநாம்॒ மர்யோ॒ ந யோஷா॑ம॒ப்⁴யே॑தி ப॒ஶ்சாத் ।
யத்ரா॒ நரோ॑ தே³வ॒யந்தோ॑ யு॒கா³நி॑ விதந்வ॒தே ப்ரதி॑ ப⁴॒த்³ராய॑ ப⁴॒த்³ரம் ॥ 15

ப⁴॒த்³ரா அஶ்வா॑ ஹ॒ரித॒: ஸூர்ய॑ஸ்ய சி॒த்ரா ஏத॑க்³வா அநு॒மாத்³யா॑ஸ꞉ ।
ந॒ம॒ஸ்யந்தோ॑ தி³॒வ ஆ ப்ரு॒ஷ்ட²ம॑ஸ்து²॒: பரி॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ ய॑ந்தி ஸ॒த்³ய꞉ ॥ 16

தத்ஸூர்ய॑ஸ்ய தே³வ॒த்வம் தந்ம॑ஹி॒த்வம் ம॒த்⁴யா கர்தோ॒ர்வித॑தம்॒ ஸம் ஜ॑பா⁴ர ।
ய॒தே³த³யு॑க்த ஹ॒ரித॑: ஸ॒த⁴ஸ்தா²॒தா³த்³ராத்ரீ॒ வாஸ॑ஸ்தநுதே ஸி॒மஸ்மை॑ ॥ 17

தந்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்யாபி⁴॒சக்ஷே॒ ஸூர்யோ॑ ரூ॒பம் க்ரு॑ணுதே॒ த்³யோரு॒பஸ்தே²॑ ।
அ॒ந॒ந்தம॒ந்யத்³ருஶ॑த³ஸ்ய॒ பாஜ॑: க்ரு॒ஷ்ணம॒ந்யத்³த⁴॒ரித॒: ஸம் ப⁴॑ரந்தி ॥ 18

அ॒த்³யா தே³॑வா॒ உதி³॑தா॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய॒ நிரம்ஹ॑ஸ꞉ பிப்ரு॒தா நிர॑வ॒த்³யாத் ।
தந்நோ॑ மி॒த்ரோ வரு॑ணோ மாமஹந்தா॒மதி³॑தி॒: ஸிந்து⁴॑: ப்ருதி²॒வீ உ॒த த்³யௌ꞉ ॥ 19

(1-164-46)
இந்த்³ரம்॑ மி॒த்ரம் வரு॑ணம॒க்³நிமா॑ஹு॒ரதோ²॑ தி³॒வ்ய꞉ ஸ ஸு॑ப॒ர்ணோ க³॒ருத்மா॑ந் ।
ஏகம்॒ ஸத்³விப்ரா॑ ப³ஹு॒தா⁴ வ॑த³ந்த்ய॒க்³நிம் ய॒மம் மா॑த॒ரிஶ்வா॑நமாஹு꞉ ॥ 20

க்ரு॒ஷ்ணம் நி॒யாநம்॒ ஹர॑ய꞉ ஸுப॒ர்ணா அ॒போ வஸா॑நா॒ தி³வ॒முத்ப॑தந்தி ।
த ஆவ॑வ்ருத்ர॒ந்த்ஸத³॑நாத்³ரு॒தஸ்யாதி³த்³க்⁴ரு॒தேந॑ ப்ருதி²॒வீ வ்யு॑த்³யதே ॥ 21

(4-040-05)
ஹம்॒ஸ꞉ ஶு॑சி॒ஷத்³வஸு॑ரந்தரிக்ஷ॒ஸத்³தோ⁴தா॑ வேதி³॒ஷத³தி॑தி²ர்து³ரோண॒ஸத் ।
ந்ரு॒ஷத்³வ॑ர॒ஸத்³ரு॑த॒ஸத்³வ்யோ॑ம॒ஸத³॒ப்³ஜா கோ³॒ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்³ரி॒ஜா ரு॒தம் ॥ 22

(5-040-05)
யத்த்வா॑ ஸூர்ய॒ ஸ்வ॑ர்பா⁴நு॒ஸ்தம॒ஸாவி॑த்⁴யதா³ஸு॒ர꞉ ।
அக்ஷே॑த்ரவி॒த்³யதா²॑ மு॒க்³தோ⁴ பு⁴வ॑நாந்யதீ³த⁴யு꞉ ॥ 23

(7-060-01)
யத³॒த்³ய ஸூ॑ர்ய॒ ப்³ரவோ(அ)நா॑கா³ உ॒த்³யந்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய ஸ॒த்யம் ।
வ॒யம் தே³॑வ॒த்ராதி³॑தே ஸ்யாம॒ தவ॑ ப்ரி॒யாஸோ॑ அர்யமந்க்³ரு॒ணந்த॑: ॥ 24

(7-062-01)
உத்ஸூர்யோ॑ ப்³ரு॒ஹத³॒ர்சீம்ஷ்ய॑ஶ்ரேத்பு॒ரு விஶ்வா॒ ஜநி॑ம॒ மாநு॑ஷாணாம் ।
ஸ॒மோ தி³॒வா த³॑த்³ருஶே॒ ரோச॑மாந॒: க்ரத்வா॑ க்ரு॒த꞉ ஸுக்ரு॑த꞉ க॒ர்த்ருபி⁴॑ர்பூ⁴த் ॥ 25

ஸ ஸூ॑ர்ய॒ ப்ரதி॑ பு॒ரோ ந॒ உத்³கா³॑ ஏ॒பி⁴꞉ ஸ்தோமே॑பி⁴ரேத॒ஶேபி⁴॒ரேவை॑: ।
ப்ர நோ॑ மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வோ॒சோ(அ)நா॑க³ஸோ அர்ய॒ம்ணே அ॒க்³நயே॑ ச ॥ 26

வி ந॑: ஸ॒ஹஸ்ரம்॑ ஶு॒ருதோ⁴॑ ரத³ந்த்வ்ரு॒தாவா॑நோ॒ வரு॑ணோ மி॒த்ரோ அ॒க்³நி꞉ ।
யச்ச²॑ந்து ச॒ந்த்³ரா உ॑ப॒மம் நோ॑ அ॒ர்கமா ந॒: காமம்॑ பூபுரந்து॒ ஸ்தவா॑நா꞉ ॥ 27

(7-063-01)
உத்³வே॑தி ஸு॒ப⁴கோ³॑ வி॒ஶ்வச॑க்ஷா॒: ஸாதா⁴॑ரண॒: ஸூர்யோ॒ மாநு॑ஷாணாம் ।
சக்ஷு॑ர்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்ய தே³॒வஶ்சர்மே॑வ॒ ய꞉ ஸ॒மவி॑வ்ய॒க்தமாம்॑ஸி ॥ 28

உத்³வே॑தி ப்ரஸவீ॒தா ஜநா॑நாம் ம॒ஹாந்கே॒துர॑ர்ண॒வ꞉ ஸூர்ய॑ஸ்ய ।
ஸ॒மா॒நம் ச॒க்ரம் ப॑ர்யா॒விவ்ரு॑த்ஸ॒ந்யதே³॑த॒ஶோ வஹ॑தி தூ⁴॒ர்ஷு யு॒க்த꞉ ॥ 29

வி॒ப்⁴ராஜ॑மாந உ॒ஷஸா॑மு॒பஸ்தா²॑த்³ரே॒பை⁴ருதே³॑த்யநும॒த்³யமா॑ந꞉ ।
ஏ॒ஷ மே॑ தே³॒வ꞉ ஸ॑வி॒தா ச॑ச்ச²ந்த³॒ ய꞉ ஸ॑மா॒நம் ந ப்ர॑மி॒நாதி॒ தா⁴ம॑ ॥ 30

தி³॒வோ ரு॒க்ம உ॑ரு॒சக்ஷா॒ உதே³॑தி தூ³॒ரே அ॑ர்த²ஸ்த॒ரணி॒ர்ப்⁴ராஜ॑மாந꞉ ।
நூ॒நம் ஜநா॒: ஸூர்யே॑ண॒ ப்ரஸூ॑தா॒ அய॒ந்நர்தா²॑நி க்ரு॒ணவ॒ந்நபாம்॑ஸி ॥ 31

யத்ரா॑ ச॒க்ருர॒ம்ருதா॑ கா³॒தும॑ஸ்மை ஶ்யே॒நோ ந தீ³ய॒ந்நந்வே॑தி॒ பாத²॑: ॥ 32

(7-066-14)
உது³॒ த்யத்³த³॑ர்ஶ॒தம் வபு॑ர்தி³॒வ ஏ॑தி ப்ரதிஹ்வ॒ரே ।
யதீ³॑மா॒ஶுர்வஹ॑தி தே³॒வ ஏத॑ஶோ॒ விஶ்வ॑ஸ்மை॒ சக்ஷ॑ஸே॒ அர॑ம் ॥ 33

ஶீ॒ர்ஷ்ண꞉ ஶீ॑ர்ஷ்ணோ॒ ஜக³॑தஸ்த॒ஸ்து²ஷ॒ஸ்பதிம்॑ ஸ॒மயா॒ விஶ்வ॒மா ரஜ॑: ।
ஸ॒ப்த ஸ்வஸா॑ர꞉ ஸுவி॒தாய॒ ஸூர்யம்॒ வஹ॑ந்தி ஹ॒ரிதோ॒ ரதே²॑ ॥ 34

தச்சக்ஷு॑ர்தே³॒வஹி॑தம் ஶு॒க்ரமு॒ச்சர॑த் ।
பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத³॑: ஶ॒தம் ஜீவே॑ம ஶ॒ரத³॑: ஶ॒தம் ॥ 35

(8-101-11)
ப³ண்ம॒ஹாம்ˮ அ॑ஸி ஸூர்ய॒ ப³ளா॑தி³த்ய ம॒ஹாம்ˮ அ॑ஸி ।
ம॒ஹஸ்தே॑ ஸ॒தோ ம॑ஹி॒மா ப॑நஸ்யதே॒(அ)த்³தா⁴ தே³॑வ ம॒ஹாம்ˮ அ॑ஸி ॥ 36

ப³ட் ஸூ॑ர்ய॒ ஶ்ரவ॑ஸா ம॒ஹாம்ˮ அ॑ஸி ஸ॒த்ரா தே³॑வ ம॒ஹாம்ˮ அ॑ஸி ।
ம॒ஹ்நா தே³॒வாநா॑மஸு॒ர்ய॑: பு॒ரோஹி॑தோ வி॒பு⁴ ஜ்யோதி॒ரதா³॑ப்⁴யம் ॥ 37

(10-037-01)
நமோ॑ மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்ய॒ சக்ஷ॑ஸே ம॒ஹோ தே³॒வாய॒ தத்³ரு॒தம் ஸ॑பர்யத ।
தூ³॒ரே॒த்³ருஶே॑ தே³॒வஜா॑தாய கே॒தவே॑ தி³॒வஸ்பு॒த்ராய॒ ஸூர்யா॑ய ஶம்ஸத ॥ 38

ஸா மா॑ ஸ॒த்யோக்தி॒: பரி॑ பாது வி॒ஶ்வதோ॒ த்³யாவா॑ ச॒ யத்ர॑ த॒தந॒ந்நஹா॑நி ச ।
விஶ்வ॑ம॒ந்யந்நி வி॑ஶதே॒ யதே³ஜ॑தி வி॒ஶ்வாஹாபோ॑ வி॒ஶ்வாஹோதே³॑தி॒ ஸூர்ய॑: ॥ 39

ந தே॒ அதே³॑வ꞉ ப்ர॒தி³வோ॒ நி வா॑ஸதே॒ யதே³॑த॒ஶேபி⁴॑: பத॒ரை ர॑த²॒ர்யஸி॑ ।
ப்ரா॒சீந॑ம॒ந்யத³நு॑ வர்ததே॒ ரஜ॒ உத³॒ந்யேந॒ ஜ்யோதி॑ஷா யாஸி ஸூர்ய ॥ 40

யேந॑ ஸூர்ய॒ ஜ்யோதி॑ஷா॒ பா³த⁴॑ஸே॒ தமோ॒ ஜக³॑ச்ச॒ விஶ்வ॑முதி³॒யர்ஷி॑ பா⁴॒நுநா॑ ।
தேநா॒ஸ்மத்³விஶ்வா॒மநி॑ரா॒மநா॑ஹுதி॒மபாமீ॑வா॒மப॑ து³॒ஷ்வப்ந்யம்॑ ஸுவ ॥ 41

விஶ்வ॑ஸ்ய॒ ஹி ப்ரேஷி॑தோ॒ ரக்ஷ॑ஸி வ்ர॒தமஹே॑ளயந்நு॒ச்சர॑ஸி ஸ்வ॒தா⁴ அநு॑ ।
யத³॒த்³ய த்வா॑ ஸூர்யோப॒ப்³ரவா॑மஹை॒ தம் நோ॑ தே³॒வா அநு॑ மம்ஸீரத॒ க்ரது॑ம் ॥ 42

தம் நோ॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ தந்ந॒ ஆப॒ இந்த்³ர॑: ஶ்ருண்வந்து ம॒ருதோ॒ ஹவம்॒ வச॑: ।
மா ஶூநே॑ பூ⁴ம॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய ஸம்॒த்³ருஶி॑ ப⁴॒த்³ரம் ஜீவ॑ந்தோ ஜர॒ணாம॑ஶீமஹி ॥ 43

வி॒ஶ்வாஹா॑ த்வா ஸு॒மந॑ஸ꞉ ஸு॒சக்ஷ॑ஸ꞉ ப்ர॒ஜாவ॑ந்தோ அநமீ॒வா அநா॑க³ஸ꞉ ।
உ॒த்³யந்தம்॑ த்வா மித்ரமஹோ தி³॒வேதி³॑வே॒ ஜ்யோக்³ஜீ॒வா꞉ ப்ரதி॑ பஶ்யேம ஸூர்ய ॥ 44

மஹி॒ ஜ்யோதி॒ர்பி³ப்⁴ர॑தம் த்வா விசக்ஷண॒ பா⁴ஸ்வ॑ந்தம்॒ சக்ஷு॑ஷே சக்ஷுஷே॒ மய॑: ।
ஆ॒ரோஹ॑ந்தம் ப்³ருஹ॒த꞉ பாஜ॑ஸ॒ஸ்பரி॑ வ॒யம் ஜீ॒வா꞉ ப்ரதி॑ பஶ்யேம ஸூர்ய ॥ 45

யஸ்ய॑ தே॒ விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நாநி கே॒துநா॒ ப்ர சேர॑தே॒ நி ச॑ வி॒ஶந்தே॑ அ॒க்துபி⁴॑: ।
அ॒நா॒கா³॒ஸ்த்வேந॑ ஹரிகேஶ ஸூ॒ர்யாஹ்நா॑ஹ்நா நோ॒ வஸ்ய॑ஸாவஸ்ய॒ஸோதி³॑ஹி ॥ 46

ஶம் நோ॑ ப⁴வ॒ சக்ஷ॑ஸா॒ ஶம் நோ॒ அஹ்நா॒ ஶம் பா⁴॒நுநா॒ ஶம் ஹி॒மா ஶம் க்⁴ரு॒ணேந॑ ।
யதா²॒ ஶமத்⁴வ॒ஞ்ச²மஸ॑த்³து³ரோ॒ணே தத்ஸூ॑ர்ய॒ த்³ரவி॑ணம் தே⁴ஹி சி॒த்ரம் ॥ 47

அ॒ஸ்மாகம்॑ தே³வா உ॒ப⁴யா॑ய॒ ஜந்ம॑நே॒ ஶர்ம॑ யச்ச²த த்³வி॒பதே³॒ சது॑ஷ்பதே³ ।
அ॒த³த்பிப³॑தூ³॒ர்ஜய॑மாந॒மாஶி॑தம்॒ தத³॒ஸ்மே ஶம் யோர॑ர॒போ த³॑தா⁴தந ॥ 48

யத்³வோ॑ தே³வாஶ்சக்ரு॒ம ஜி॒ஹ்வயா॑ கு³॒ரு மந॑ஸோ வா॒ ப்ரயு॑தீ தே³வ॒ஹேள॑நம் ।
அரா॑வா॒ யோ நோ॑ அ॒பி⁴ து³॑ச்சு²நா॒யதே॒ தஸ்மி॒ந்ததே³நோ॑ வஸவோ॒ நி தே⁴॑தந ॥ 49

(10-158-01)
ஸூர்யோ॑ நோ தி³॒வஸ்பா॑து॒ வாதோ॑ அ॒ந்தரி॑க்ஷாத் ।
அ॒க்³நிர்ந॒: பார்தி²॑வேப்⁴ய꞉ ॥ 50

ஜோஷா॑ ஸவித॒ர்யஸ்ய॑ தே॒ ஹர॑: ஶ॒தம் ஸ॒வாம்ˮ அர்ஹ॑தி ।
பா॒ஹி நோ॑ தி³॒த்³யுத॒: பத॑ந்த்யா꞉ ॥ 51

சக்ஷு॑ர்நோ தே³॒வ꞉ ஸ॑வி॒தா சக்ஷு॑ர்ந உ॒த பர்வ॑த꞉ ।
சக்ஷு॑ர்தா⁴॒தா த³॑தா⁴து ந꞉ ॥ 52

சக்ஷு॑ர்நோ தே⁴ஹி॒ சக்ஷு॑ஷே॒ சக்ஷு॑ர்வி॒க்²யை த॒நூப்⁴ய॑: ।
ஸம் சே॒த³ம் வி ச॑ பஶ்யேம ॥ 53

ஸு॒ஸம்॒த்³ருஶம்॑ த்வா வ॒யம் ப்ரதி॑ பஶ்யேம ஸூர்ய ।
வி ப॑ஶ்யேம ந்ரு॒சக்ஷ॑ஸ꞉ ॥ 54

(10-170-01)
வி॒ப்⁴ராட்³ப்³ரு॒ஹத்பி॑ப³து ஸோ॒ம்யம் மத்⁴வாயு॒ர்த³த⁴॑த்³ய॒ஜ்ஞப॑தா॒வவி॑ஹ்ருதம் ।
வாத॑ஜூதோ॒ யோ அ॑பி⁴॒ரக்ஷ॑தி॒ த்மநா॑ ப்ர॒ஜா꞉ பு॑போஷ புரு॒தா⁴ வி ரா॑ஜதி ॥ 55

வி॒ப்⁴ராட்³ப்³ரு॒ஹத்ஸுப்⁴ரு॑தம் வாஜ॒ஸாத॑மம்॒ த⁴ர்ம॑ந்தி³॒வோ த⁴॒ருணே॑ ஸ॒த்யமர்பி॑தம் ।
அ॒மி॒த்ர॒ஹா வ்ரு॑த்ர॒ஹா த³॑ஸ்யு॒ஹந்த॑மம்॒ ஜ்யோதி॑ர்ஜஜ்ஞே அஸுர॒ஹா ஸ॑பத்ந॒ஹா ॥ 56

இ॒த³ம் ஶ்ரேஷ்ட²ம்॒ ஜ்யோதி॑ஷாம்॒ ஜ்யோதி॑ருத்த॒மம் வி॑ஶ்வ॒ஜித்³த⁴॑ந॒ஜிது³॑ச்யதே ப்³ரு॒ஹத் ।
வி॒ஶ்வ॒ப்⁴ராட்³ப்⁴ரா॒ஜோ மஹி॒ ஸூர்யோ॑ த்³ரு॒ஶ உ॒ரு ப॑ப்ரதே²॒ ஸஹ॒ ஓஜோ॒ அச்யு॑தம் ॥ 57

வி॒ப்⁴ராஜ॒ஞ்ஜ்யோதி॑ஷா॒ ஸ்வ॒1॑ரக³॑ச்சோ² ரோச॒நம் தி³॒வ꞉ ।
யேநே॒மா விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நா॒ந்யாப்⁴ரு॑தா வி॒ஶ்வக॑ர்மணா வி॒ஶ்வதே³॑வ்யாவதா ॥ 58

(10-189-02)
ஆயம் கௌ³꞉ ப்ருஶ்நி॑ரக்ரமீ॒த³ஸ॑த³ந்மா॒தரம்॑ பு॒ர꞉ ।
பி॒தரம்॑ ச ப்ர॒யந்த்ஸ்வ॑: ॥ 59

அ॒ந்தஶ்ச॑ரதி ரோச॒நாஸ்ய ப்ரா॒ணாத³॑பாந॒தீ ।
வ்ய॑க்²யந்மஹி॒ஷோ தி³வ॑ம் ॥ 60

த்ரிம்॒ஶத்³தா⁴ம॒ வி ரா॑ஜதி॒ வாக்ப॑தம்॒கா³ய॑ தீ⁴யதே ।
ப்ரதி॒ வஸ்தோ॒ரஹ॒ த்³யுபி⁴॑: ॥ 61

(10-190-01)
ரு॒தம் ச॑ ஸ॒த்யம் சா॒பீ⁴॑த்³தா⁴॒த்தப॒ஸோ(அ)த்⁴ய॑ஜாயத ।
ததோ॒ ராத்ர்ய॑ஜாயத॒ தத॑: ஸமு॒த்³ரோ அ॑ர்ண॒வ꞉ ॥ 62

ஸ॒மு॒த்³ராத³॑ர்ண॒வாத³தி⁴॑ ஸம்வத்ஸ॒ரோ அ॑ஜாயத ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ராணி॑ வி॒த³த⁴॒த்³விஶ்வ॑ஸ்ய மிஷ॒தோ வ॒ஶீ ॥ 63

ஸூ॒ர்யா॒ச॒ந்த்³ர॒மஸௌ॑ தா⁴॒தா ய॑தா²பூ॒ர்வம॑கல்பயத் ।
தி³வம்॑ ச ப்ருதி²॒வீம் சா॒ந்தரி॑க்ஷ॒மதோ²॒ ஸ்வ॑: ॥ 64

(10-036-14)
ஸ॒வி॒தா ப॒ஶ்சாதா॑த்ஸவி॒தா பு॒ரஸ்தா॑த்ஸவி॒தோத்த॒ராத்தா॑த்ஸவி॒தாத⁴॒ராத்தா॑த் ।
ஸ॒வி॒தா ந॑: ஸுவது ஸ॒ர்வதா॑திம் ஸவி॒தா நோ॑ ராஸதாம் தீ³॒ர்க⁴மாயு॑: ॥ 65

இதி மஹாஸௌரமந்த்ர꞉ ।


மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed