Category: Bhagavadgita – ஶ்ரீமத்பகவத்கீதா

Saptashloki Bhagavad Gita – ஸப்தஶ்லோகீ பகவத்கீதா

ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம வ்யாஹரன்மாமனுஸ்மரன் | ய꞉ ப்ரயாதி த்யஜந்தே³ஹம் ஸ யாதி பரமாம் க³திம் || 1 || ஸ்தா²னே ஹ்ருஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா ஜக³த்ப்ரஹ்ருஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச | ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴தானி தி³ஶோ...

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam – ஶ்ரீ கீ³தா மாஹாத்ம்யம்

த⁴ரோவாச – ப⁴க³வன்பரேமேஶான ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ | ப்ராரப்³த⁴ம் பு⁴ஜ்யமானஸ்ய கத²ம் ப⁴வதி ஹே ப்ரபோ⁴ || 1 || ஶ்ரீ விஷ்ணுருவாச – ப்ராரப்³த⁴ம் பு⁴ஜ்யமானோ ஹி கீ³தாப்⁴யாஸரத꞉ ஸதா³ | ஸ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 18 – அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – மோக்ஷஸன்ன்யாஸயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – ஸன்ன்யாஸஸ்ய மஹாபா³ஹோ தத்த்வமிச்சா²மி வேதி³தும் | த்யாக³ஸ்ய ச ஹ்ருஷீகேஶ ப்ருத²க்கேஶினிஷூத³ன || 1 || ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாஸம் ஸன்ன்யாஸம் கவயோ விது³꞉ |...

Srimad Bhagavadgita Chapter 17 – ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஶ்ரத்³தா⁴த்ரயவிபா⁴க³யோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – யே ஶாஸ்த்ரவிதி⁴முத்ஸ்ருஜ்ய யஜந்தே ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா꞉ | தேஷாம் நிஷ்டா² து கா க்ருஷ்ண ஸத்த்வமாஹோ ரஜஸ்தம꞉ || 1 || ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – த்ரிவிதா⁴ ப⁴வதி ஶ்ரத்³தா⁴ தே³ஹினாம்...

Srimad Bhagavadgita Chapter 16 – ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – தை³வாஸுரஸம்பத்³விபா⁴க³யோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – அப⁴யம் ஸத்த்வஸம்ஶுத்³தி⁴ர்ஜ்ஞானயோக³வ்யவஸ்தி²தி꞉ | தா³னம் த³மஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் || 1 || அஹிம்ஸா ஸத்யமக்ரோத⁴ஸ்த்யாக³꞉ ஶாந்திரபைஶுனம் | த³யா பூ⁴தேஷ்வலோலுப்த்வம் மார்த³வம் ஹ்ரீரசாபலம் || 2 ||...

Srimad Bhagavadgita Chapter 15 – பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – புருஷோத்தமயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – ஊர்த்⁴வமூலமத⁴꞉ஶாக²மஶ்வத்த²ம் ப்ராஹுரவ்யயம் | ச²ந்தா³ம்ஸி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத³ ஸ வேத³வித் || 1 || அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம் ப்ரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய ஶாகா² கு³ணப்ரவ்ருத்³தா⁴ விஷயப்ரவாலா꞉ | அத⁴ஶ்ச மூலான்யனுஸந்ததானி கர்மானுப³ந்தீ⁴னி...

Srimad Bhagavadgita Chapter 14 – சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – கு³ணத்ரயவிபா⁴க³யோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – பரம் பூ⁴ய꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞானானாம் ஜ்ஞானமுத்தமம் | யஜ்ஜ்ஞாத்வா முனய꞉ ஸர்வே பராம் ஸித்³தி⁴மிதோ க³தா꞉ || 1 || இத³ம் ஜ்ஞானமுபாஶ்ரித்ய மம ஸாத⁴ர்ம்யமாக³தா꞉ | ஸர்கே³(அ)பி நோபஜாயந்தே...

Srimad Bhagavadgita Chapter 13 – த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபா⁴க³யோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமேவ ச | ஏதத்³வேதி³துமிச்சா²மி ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் ச கேஶவ || 1 || ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – இத³ம் ஶரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபி⁴தீ⁴யதே...

Srimad Bhagavadgita Chapter 12 – த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ப⁴க்தியோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – ஏவம் ஸததயுக்தா யே ப⁴க்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாஸதே | யே சாப்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக³வித்தமா꞉ || 1 || ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – மய்யாவேஶ்ய மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா...

Srimad Bhagavadgita Chapter 11 – ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ – விஶ்வரூபத³ர்ஶனயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – மத³னுக்³ரஹாய பரமம் கு³ஹ்யமத்⁴யாத்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் | யத்த்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ(அ)யம் விக³தோ மம || 1 || ப⁴வாப்யயௌ ஹி பூ⁴தானாம் ஶ்ருதௌ விஸ்தரஶோ மயா | த்வத்த꞉ கமலபத்ராக்ஷ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 10 – த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – விபூ⁴தியோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – பூ⁴ய ஏவ மஹாபா³ஹோ ஶ்ருணு மே பரமம் வச꞉ | யத்தே(அ)ஹம் ப்ரீயமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா || 1 || ந மே விது³꞉ ஸுரக³ணா꞉ ப்ரப⁴வம் ந மஹர்ஷய꞉...

Srimad Bhagavadgita Chapter 9 – நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – இத³ம் து தே கு³ஹ்யதமம் ப்ரவக்ஷ்யாம்யனஸூயவே | ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானஸஹிதம் யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே(அ)ஶுபா⁴த் || 1 || ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யம் பவித்ரமித³முத்தமம் | ப்ரத்யக்ஷாவக³மம் த⁴ர்ம்யம் ஸுஸுக²ம் கர்துமவ்யயம் ||...

Srimad Bhagavadgita Chapter 8 – அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – அக்ஷரப்³ரஹ்மயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – கிம் தத்³ப்³ரஹ்ம கிமத்⁴யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம | அதி⁴பூ⁴தம் ச கிம் ப்ரோக்தமதி⁴தை³வம் கிமுச்யதே || 1 || அதி⁴யஜ்ஞ꞉ கத²ம் கோ(அ)த்ர தே³ஹே(அ)ஸ்மின்மது⁴ஸூத³ன | ப்ரயாணகாலே...

Srimad Bhagavadgita Chapter 7 – ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – மய்யாஸக்தமனா꞉ பார்த² யோக³ம் யுஞ்ஜன்மதா³ஶ்ரய꞉ | அஸம்ஶயம் ஸமக்³ரம் மாம் யதா² ஜ்ஞாஸ்யஸி தச்ச்²ருணு || 1 || ஜ்ஞானம் தே(அ)ஹம் ஸவிஜ்ஞானமித³ம் வக்ஷ்யாம்யஶேஷத꞉ | யஜ்ஜ்ஞாத்வா நேஹ பூ⁴யோ(அ)ன்யஜ்ஜ்ஞாதவ்யமவஶிஷ்யதே...

Srimad Bhagavadgita Chapter 6 – ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – த்⁴யானயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – அனாஶ்ரித꞉ கர்மப²லம் கார்யம் கர்ம கரோதி ய꞉ | ஸ ஸன்ன்யாஸீ ச யோகீ³ ச ந நிரக்³னிர்ன சாக்ரிய꞉ || 1 || யம் ஸன்ன்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோக³ம் தம்...

Srimad Bhagavadgita Chapter 5 – பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஸன்ன்யாஸயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – ஸன்ன்யாஸம் கர்மணாம் க்ருஷ்ண புனர்யோக³ம் ச ஶம்ஸஸி | யச்ச்²ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்³ரூஹி ஸுனிஶ்சிதம் || 1 || ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – ஸன்ன்யாஸ꞉ கர்மயோக³ஶ்ச நி꞉ஶ்ரேயஸகராவுபௌ⁴ |...

Srimad Bhagavadgita Chapter 4 – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – ஜ்ஞானயோக³꞉

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – இமம் விவஸ்வதே யோக³ம் ப்ரோக்தவானஹமவ்யயம் | விவஸ்வான்மனவே ப்ராஹ மனுரிக்ஷ்வாகவே(அ)ப்³ரவீத் || 1 || ஏவம் பரம்பராப்ராப்தமிமம் ராஜர்ஷயோ விது³꞉ | ஸ காலேனேஹ மஹதா யோகோ³ நஷ்ட꞉ பரந்தப...

Srimad Bhagavadgita Chapter 3 – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – கர்மயோக³꞉

அர்ஜுன உவாச – ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா பு³த்³தி⁴ர்ஜனார்த³ன | தத்கிம் கர்மணி கோ⁴ரே மாம் நியோஜயஸி கேஶவ || 1 || வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன பு³த்³தி⁴ம் மோஹயஸீவ மே | ததே³கம்...

Srimad Bhagavadgita Chapter 2 – த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஸாங்க்²யயோக³꞉

ஸஞ்ஜய உவாச – தம் ததா² க்ருபயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் | விஷீத³ந்தமித³ம் வாக்யமுவாச மது⁴ஸூத³ன꞉ || 1 || ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச – குதஸ்த்வா கஶ்மலமித³ம் விஷமே ஸமுபஸ்தி²தம் | அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்³யமகீர்திகரமர்ஜுன || 2 ||...

Srimad Bhagavadgita Chapter 1 – ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ – அர்ஜுனவிஷாத³யோக³꞉

த்⁴ருதராஷ்ட்ர உவாச – த⁴ர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவ꞉ | மாமகா꞉ பாண்ட³வாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸஞ்ஜய || 1 || ஸஞ்ஜய உவாச – த்³ருஷ்ட்வா து பாண்ட³வானீகம் வ்யூட⁴ம் து³ர்யோத⁴னஸ்ததா³ |...

Sri Bhagavadgita Dhyanam – ஶ்ரீ கீ³தா த்⁴யானம்

பார்தா²ய ப்ரதிபோ³தி⁴தாம் ப⁴க³வதா நாராயணேன ஸ்வயம் வ்யாஸேன க்³ரதி²தாம் புராணமுனினா மத்⁴யே மஹாபா⁴ரதம் | அத்³வைதாம்ருதவர்ஷிணீம் ப⁴க³வதீமஷ்டாத³ஶாத்⁴யாயினீம் அம்ப³ த்வாமனுஸந்த³தா⁴மி ப⁴க³வத்³கீ³தே ப⁴வத்³வேஷிணீம் || 1 || நமோ(அ)ஸ்து தே வ்யாஸ விஶாலபு³த்³தே⁴...

error: Not allowed