Srimad Bhagavadgita Chapter 3 – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – கர்மயோக³꞉


அர்ஜுன உவாச –
ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா பு³த்³தி⁴ர்ஜனார்த³ன |
தத்கிம் கர்மணி கோ⁴ரே மாம் நியோஜயஸி கேஶவ || 1 ||

வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன பு³த்³தி⁴ம் மோஹயஸீவ மே |
ததே³கம் வத³ நிஶ்சித்ய யேன ஶ்ரேயோ(அ)ஹமாப்னுயாம் || 2 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
லோகே(அ)ஸ்மின் த்³விவிதா⁴ நிஷ்டா² புரா ப்ரோக்தா மயானக⁴ |
ஜ்ஞானயோகே³ன ஸாங்க்²யானாம் கர்மயோகே³ன யோகி³னாம் || 3 ||

ந கர்மணாமனாரம்பா⁴ன்னைஷ்கர்ம்யம் புருஷோ(அ)ஶ்னுதே |
ந ச ஸன்ன்யஸனாதே³வ ஸித்³தி⁴ம் ஸமதி⁴க³ச்ச²தி || 4 ||

ந ஹி கஶ்சித் க்ஷணமபி ஜாது திஷ்ட²த்யகர்மக்ருத் |
கார்யதே ஹ்யவஶ꞉ கர்ம ஸர்வ꞉ ப்ரக்ருதிஜைர்கு³ணை꞉ || 5 ||

கர்மேந்த்³ரியாணி ஸம்யம்ய ய ஆஸ்தே மனஸா ஸ்மரன் |
இந்த்³ரியார்தா²ன்விமூடா⁴த்மா மித்²யாசார꞉ ஸ உச்யதே || 6 ||

யஸ்த்விந்த்³ரியாணி மனஸா நியம்யாரப⁴தே(அ)ர்ஜுன |
கர்மேந்த்³ரியை꞉ கர்மயோக³மஸக்த꞉ ஸ விஶிஷ்யதே || 7 ||

நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண꞉ |
ஶரீரயாத்ராபி ச தே ந ப்ரஸித்³த்⁴யேத³கர்மண꞉ || 8 ||

யஜ்ஞார்தா²த்கர்மணோ(அ)ன்யத்ர லோகோ(அ)யம் கர்மப³ந்த⁴ன꞉ |
தத³ர்த²ம் கர்ம கௌந்தேய முக்தஸங்க³꞉ ஸமாசர || 9 ||

ஸஹயஜ்ஞா꞉ ப்ரஜா꞉ ஸ்ருஷ்ட்வா புரோவாச ப்ரஜாபதி꞉ |
அனேன ப்ரஸவிஷ்யத்⁴வமேஷ வோ(அ)ஸ்த்விஷ்டகாமது⁴க் || 10 ||

தே³வான்பா⁴வயதானேன தே தே³வா பா⁴வயந்து வ꞉ |
பரஸ்பரம் பா⁴வயந்த꞉ ஶ்ரேய꞉ பரமவாப்ஸ்யத² || 11 ||

இஷ்டான்போ⁴கா³ன்ஹி வோ தே³வா தா³ஸ்யந்தே யஜ்ஞபா⁴விதா꞉ |
தைர்த³த்தானப்ரதா³யைப்⁴யோ யோ பு⁴ங்க்தே ஸ்தேன ஏவ ஸ꞉ || 12 ||

யஜ்ஞஶிஷ்டாஶின꞉ ஸந்தோ முச்யந்தே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ |
பு⁴ஞ்ஜதே தே த்வக⁴ம் பாபா யே பசந்த்யாத்மகாரணாத் || 13 ||

அன்னாத்³ப⁴வந்தி பூ⁴தானி பர்ஜன்யாத³ன்னஸம்ப⁴வ꞉ |
யஜ்ஞாத்³ப⁴வதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ꞉ கர்மஸமுத்³ப⁴வ꞉ || 14 ||

கர்ம ப்³ரஹ்மோத்³ப⁴வம் வித்³தி⁴ ப்³ரஹ்மாக்ஷரஸமுத்³ப⁴வம் |
தஸ்மாத்ஸர்வக³தம் ப்³ரஹ்ம நித்யம் யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டி²தம் || 15 ||

ஏவம் ப்ரவர்திதம் சக்ரம் நானுவர்தயதீஹ ய꞉ |
அகா⁴யுரிந்த்³ரியாராமோ மோக⁴ம் பார்த² ஸ ஜீவதி || 16 ||

யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாதா³த்மத்ருப்தஶ்ச மானவ꞉ |
ஆத்மன்யேவ ச ஸந்துஷ்டஸ்தஸ்ய கார்யம் ந வித்³யதே || 17 ||

நைவ தஸ்ய க்ருதேனார்தோ² நாக்ருதேனேஹ கஶ்சன |
ந சாஸ்ய ஸர்வபூ⁴தேஷு கஶ்சித³ர்த²வ்யபாஶ்ரய꞉ || 18 ||

தஸ்மாத³ஸக்த꞉ ஸததம் கார்யம் கர்ம ஸமாசர |
அஸக்தோ ஹ்யாசரன்கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷ꞉ || 19 ||

கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்³தி⁴மாஸ்தி²தா ஜனகாத³ய꞉ |
லோகஸங்க்³ரஹமேவாபி ஸம்பஶ்யன்கர்துமர்ஹஸி || 20 ||

யத்³யதா³சரதி ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தத்ததே³வேதரோ ஜன꞉ |
ஸ யத்ப்ரமாணம் குருதே லோகஸ்தத³னுவர்ததே || 21 ||

ந மே பார்தா²ஸ்தி கர்தவ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன |
நானவாப்தமவாப்தவ்யம் வர்த ஏவ ச கர்மணி || 22 ||

யதி³ ஹ்யஹம் ந வர்தேயம் ஜாது கர்மண்யதந்த்³ரித꞉ |
மம வர்த்மானுவர்தந்தே மனுஷ்யா꞉ பார்த² ஸர்வஶ꞉ || 23 ||

உத்ஸீதே³யுரிமே லோகா ந குர்யாம் கர்ம சேத³ஹம் |
ஸங்கரஸ்ய ச கர்தா ஸ்யாமுபஹன்யாமிமா꞉ ப்ரஜா꞉ || 24 ||

ஸக்தா꞉ கர்மண்யவித்³வாம்ஸோ யதா² குர்வந்தி பா⁴ரத |
குர்யாத்³வித்³வாம்ஸ்ததா²ஸக்தஶ்சிகீர்ஷுர்லோகஸங்க்³ரஹம் || 25 ||

ந பு³த்³தி⁴பே⁴த³ம் ஜனயேத³ஜ்ஞானாம் கர்மஸங்கி³னாம் |
ஜோஷயேத்ஸர்வகர்மாணி வித்³வான்யுக்த꞉ ஸமாசரன் || 26 ||

ப்ரக்ருதே꞉ க்ரியமாணானி கு³ணை꞉ கர்மாணி ஸர்வஶ꞉ |
அஹங்காரவிமூடா⁴த்மா கர்தாஹமிதி மன்யதே || 27 ||

தத்த்வவித்து மஹாபா³ஹோ கு³ணகர்மவிபா⁴க³யோ꞉ |
கு³ணா கு³ணேஷு வர்தந்த இதி மத்வா ந ஸஜ்ஜதே || 28 ||

ப்ரக்ருதேர்கு³ணஸம்மூடா⁴꞉ ஸஜ்ஜந்தே கு³ணகர்மஸு |
தானக்ருத்ஸ்னவிதோ³ மந்தா³ன்க்ருத்ஸ்னவின்ன விசாலயேத் || 29 ||

மயி ஸர்வாணி கர்மாணி ஸன்ன்யஸ்யாத்⁴யாத்மசேதஸா |
நிராஶீர்னிர்மமோ பூ⁴த்வா யுத்⁴யஸ்வ விக³தஜ்வர꞉ || 30 ||

யே மே மதமித³ம் நித்யமனுதிஷ்ட²ந்தி மானவா꞉ |
ஶ்ரத்³தா⁴வந்தோ(அ)னஸூயந்தோ முச்யந்தே தே(அ)பி கர்மபி⁴꞉ || 31 ||

யே த்வேதத³ப்⁴யஸூயந்தோ நானுதிஷ்ட²ந்தி மே மதம் |
ஸர்வஜ்ஞானவிமூடா⁴ம்ஸ்தான்வித்³தி⁴ நஷ்டானசேதஸ꞉ || 32 ||

ஸத்³ருஶம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யா꞉ ப்ரக்ருதேர் ஜ்ஞானவானபி |
ப்ரக்ருதிம் யாந்தி பூ⁴தானி நிக்³ரஹ꞉ கிம் கரிஷ்யதி || 33 ||

இந்த்³ரியஸ்யேந்த்³ரியஸ்யார்தே² ராக³த்³வேஷௌ வ்யவஸ்தி²தௌ |
தயோர்ன வஶமாக³ச்சே²த்தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபந்தி²னௌ || 34 ||

ஶ்ரேயான்ஸ்வத⁴ர்மோ விகு³ண꞉ பரத⁴ர்மாத்ஸ்வனுஷ்டி²தாத் |
ஸ்வத⁴ர்மே நித⁴னம் ஶ்ரேய꞉ பரத⁴ர்மோ ப⁴யாவஹ꞉ || 35 ||

அர்ஜுன உவாச –
அத² கேன ப்ரயுக்தோ(அ)யம் பாபம் சரதி பூருஷ꞉ |
அனிச்ச²ன்னபி வார்ஷ்ணேய ப³லாதி³வ நியோஜித꞉ || 36 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
காம ஏஷ க்ரோத⁴ ஏஷ ரஜோகு³ணஸமுத்³ப⁴வ꞉ |
மஹாஶனோ மஹாபாப்மா வித்³த்⁴யேனமிஹ வைரிணம் || 37 ||

தூ⁴மேனாவ்ரியதே வஹ்னிர்யதா²த³ர்ஶோ மலேன ச |
யதோ²ல்பே³னாவ்ருதோ க³ர்ப⁴ஸ்ததா² தேனேத³மாவ்ருதம் || 38 ||

ஆவ்ருதம் ஜ்ஞானமேதேன ஜ்ஞானினோ நித்யவைரிணா |
காமரூபேண கௌந்தேய து³ஷ்பூரேணானலேன ச || 39 ||

இந்த்³ரியாணி மனோ பு³த்³தி⁴ரஸ்யாதி⁴ஷ்டா²னமுச்யதே |
ஏதைர்விமோஹயத்யேஷ ஜ்ஞானமாவ்ருத்ய தே³ஹினம் || 40 ||

தஸ்மாத்த்வமிந்த்³ரியாண்யாதௌ³ நியம்ய ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
பாப்மானம் ப்ரஜஹி ஹ்யேனம் ஜ்ஞானவிஜ்ஞானநாஶனம் || 41 ||

இந்த்³ரியாணி பராண்யாஹுரிந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரம் மன꞉ |
மனஸஸ்து பரா பு³த்³தி⁴ர்யோ பு³த்³தே⁴꞉ பரதஸ்து ஸ꞉ || 42 ||

ஏவம் பு³த்³தே⁴꞉ பரம் பு³த்³த்⁴வா ஸம்ஸ்தப்⁴யாத்மானமாத்மனா |
ஜஹி ஶத்ரும் மஹாபா³ஹோ காமரூபம் து³ராஸத³ம் || 43 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ கர்மயோகோ³ நாம த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 3 ||

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – ஜ்ஞானயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed