Srimad Bhagavadgita Chapter 2 – த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – ஸாங்க்²யயோக³꞉


ஸஞ்ஜய உவாச –
தம் ததா² க்ருபயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் |
விஷீத³ந்தமித³ம் வாக்யமுவாச மது⁴ஸூத³ன꞉ || 1 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
குதஸ்த்வா கஶ்மலமித³ம் விஷமே ஸமுபஸ்தி²தம் |
அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்³யமகீர்திகரமர்ஜுன || 2 ||

க்லைப்³யம் மா ஸ்ம க³ம꞉ பார்த² நைதத்த்வய்யுபபத்³யதே |
க்ஷுத்³ரம் ஹ்ருத³யதௌ³ர்ப³ல்யம் த்யக்த்வோத்திஷ்ட² பரந்தப || 3 ||

அர்ஜுன உவாச –
கத²ம் பீ⁴ஷ்மமஹம் ஸங்க்²யே த்³ரோணம் ச மது⁴ஸூத³ன |
இஷுபி⁴꞉ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூத³ன || 4 ||

கு³ரூனஹத்வா ஹி மஹானுபா⁴வான்
ஶ்ரேயோ போ⁴க்தும் பை⁴க்ஷ்யமபீஹ லோகே |
ஹத்வார்த²காமாம்ஸ்து கு³ரூனிஹைவ
பு⁴ஞ்ஜீய போ⁴கா³ன் ருதி⁴ரப்ரதி³க்³தா⁴ன் || 5 ||

ந சைதத்³வித்³ம꞉ கதரன்னோ க³ரீயோ
யத்³வா ஜயேம யதி³ வா நோ ஜயேயு꞉ |
யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஸ்-
தே(அ)வஸ்தி²தா꞉ ப்ரமுகே² தா⁴ர்தராஷ்ட்ரா꞉ || 6 ||

கார்பண்யதோ³ஷோபஹதஸ்வபா⁴வ꞉
ப்ருச்சா²மி த்வாம் த⁴ர்மஸம்மூட⁴சேதா꞉ |
யச்ச்²ரேய꞉ ஸ்யான்னிஶ்சிதம் ப்³ரூஹி தன்மே
ஶிஷ்யஸ்தே(அ)ஹம் ஶாதி⁴ மாம் த்வாம் ப்ரபன்னம் || 7 ||

ந ஹி ப்ரபஶ்யாமி மமாபனுத்³யாத்³
யச்சோ²கமுச்சோ²ஷணமிந்த்³ரியாணாம் |
அவாப்ய பூ⁴மாவஸபத்னம்ருத்³த⁴ம்
ராஜ்யம் ஸுராணாமபி சாதி⁴பத்யம் || 8 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
ஏவமுக்த்வா ஹ்ருஷீகேஶம் கு³டா³கேஶ꞉ பரந்தப |
ந யோத்ஸ்ய இதி கோ³விந்த³முக்த்வா தூஷ்ணீம் ப³பூ⁴வ ஹ || 9 ||

தமுவாச ஹ்ருஷீகேஶ꞉ ப்ரஹஸன்னிவ பா⁴ரத |
ஸேனயோருப⁴யோர்மத்⁴யே விஷீத³ந்தமித³ம் வச꞉ || 10 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
அஶோச்யானந்வஶோசஸ்த்வம் ப்ரஜ்ஞாவாதா³ம்ஶ்ச பா⁴ஷஸே |
க³தாஸூனக³தாஸூம்ஶ்ச நானுஶோசந்தி பண்டி³தா꞉ || 11 ||

ந த்வேவாஹம் ஜாது நாஸம் ந த்வம் நேமே ஜனாதி⁴பா꞉ |
ந சைவ ந ப⁴விஷ்யாம꞉ ஸர்வே வயமத꞉ பரம் || 12 ||

தே³ஹினோ(அ)ஸ்மின்யதா² தே³ஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா |
ததா² தே³ஹாந்தரப்ராப்திர்தீ⁴ரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி || 13 ||

மாத்ராஸ்பர்ஶாஸ்து கௌந்தேய ஶீதோஷ்ணஸுக²து³꞉க²தா³꞉ |
ஆக³மாபாயினோ(அ)னித்யாஸ்தாம்ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பா⁴ரத || 14 ||

யம் ஹி ந வ்யத²யந்த்யேதே புருஷம் புருஷர்ஷப⁴ |
ஸமது³꞉க²ஸுக²ம் தீ⁴ரம் ஸோ(அ)ம்ருதத்வாய கல்பதே || 15 ||

நாஸதோ வித்³யதே பா⁴வோ நாபா⁴வோ வித்³யதே ஸத꞉ |
உப⁴யோரபி த்³ருஷ்டோ(அ)ந்தஸ்த்வனயோஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி⁴꞉ || 16 ||

அவினாஶி து தத்³வித்³தி⁴ யேன ஸர்வமித³ம் ததம் |
வினாஶமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஶ்சித்கர்துமர்ஹதி || 17 ||

அந்தவந்த இமே தே³ஹா நித்யஸ்யோக்தா꞉ ஶரீரிண꞉ |
அனாஶினோ(அ)ப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்³யுத்⁴யஸ்வ பா⁴ரத || 18 ||

ய ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் யஶ்சைனம் மன்யதே ஹதம் |
உபௌ⁴ தௌ ந விஜானீதோ நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே || 19 ||

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாசி-
ந்நாயம் பூ⁴த்வா ப⁴விதா வா ந பூ⁴ய꞉ |
அஜோ நித்ய꞉ ஶாஶ்வதோ(அ)யம் புராணோ
ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஶரீரே || 20 ||

வேதா³வினாஶினம் நித்யம் ய ஏனமஜமவ்யயம் |
கத²ம் ஸ புருஷ꞉ பார்த² கம் கா⁴தயதி ஹந்தி கம் || 21 ||

வாஸாம்ஸி ஜீர்ணானி யதா² விஹாய
நவானி க்³ருஹ்ணாதி நரோ(அ)பராணி |
ததா² ஶரீராணி விஹாய ஜீர்ணா-
ந்யன்யானி ஸம்யாதி நவானி தே³ஹீ || 22 ||

நைனம் சி²ந்த³ந்தி ஶஸ்த்ராணி நைனம் த³ஹதி பாவக꞉ |
ந சைனம் க்லேத³யந்த்யாபோ ந ஶோஷயதி மாருத꞉ || 23 ||

அச்சே²த்³யோ(அ)யமதா³ஹ்யோ(அ)யமக்லேத்³யோ(அ)ஶோஷ்ய ஏவ ச |
நித்ய꞉ ஸர்வக³த꞉ ஸ்தா²ணுரசலோ(அ)யம் ஸனாதன꞉ || 24 ||

அவ்யக்தோ(அ)யமசிந்த்யோ(அ)யமவிகார்யோ(அ)யமுச்யதே |
தஸ்மாதே³வம் விதி³த்வைனம் நானுஶோசிதுமர்ஹஸி || 25 ||

அத² சைனம் நித்யஜாதம் நித்யம் வா மன்யஸே ம்ருதம் |
ததா²பி த்வம் மஹாபா³ஹோ நைவம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 26 ||

ஜாதஸ்ய ஹி த்⁴ருவோ ம்ருத்யுர்த்⁴ருவம் ஜன்ம ம்ருதஸ்ய ச |
தஸ்மாத³பரிஹார்யே(அ)ர்தே² ந த்வம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 27 ||

அவ்யக்தாதீ³னி பூ⁴தானி வ்யக்தமத்⁴யானி பா⁴ரத |
அவ்யக்தனித⁴னான்யேவ தத்ர கா பரிதே³வனா || 28 ||

ஆஶ்சர்யவத்பஶ்யதி கஶ்சிதே³ன-
மாஶ்சர்யவத்³வத³தி ததை²வ சான்ய꞉ |
ஆஶ்சர்யவச்சைனமன்ய꞉ ஶ்ருணோதி
ஶ்ருத்வாப்யேனம் வேத³ ந சைவ கஶ்சித் || 29 ||

தே³ஹீ நித்யமவத்⁴யோ(அ)யம் தே³ஹே ஸர்வஸ்ய பா⁴ரத |
தஸ்மாத்ஸர்வாணி பூ⁴தானி ந த்வம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 30 ||

ஸ்வத⁴ர்மமபி சாவேக்ஷ்ய ந விகம்பிதுமர்ஹஸி |
த⁴ர்ம்யாத்³தி⁴ யுத்³தா⁴ச்ச்²ரேயோ(அ)ன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்³யதே || 31 ||

யத்³ருச்ச²யா சோபபன்னம் ஸ்வர்க³த்³வாரமபாவ்ருதம் |
ஸுகி²ன꞉ க்ஷத்ரியா꞉ பார்த² லப⁴ந்தே யுத்³த⁴மீத்³ருஶம் || 32 ||

அத² சேத்த்வமிமம் த⁴ர்ம்யம் ஸங்க்³ராமம் ந கரிஷ்யஸி |
தத꞉ ஸ்வத⁴ர்மம் கீர்திம் ச ஹித்வா பாபமவாப்ஸ்யஸி || 33 ||

அகீர்திம் சாபி பூ⁴தானி கத²யிஷ்யந்தி தே(அ)வ்யயாம் |
ஸம்பா⁴விதஸ்ய சாகீர்திர்மரணாத³திரிச்யதே || 34 ||

ப⁴யாத்³ரணாது³பரதம் மம்ஸ்யந்தே த்வாம் மஹாரதா²꞉ |
யேஷாம் ச த்வம் ப³ஹுமதோ பூ⁴த்வா யாஸ்யஸி லாக⁴வம் || 35 ||

அவாச்யவாதா³ம்ஶ்ச ப³ஹூன்வதி³ஷ்யந்தி தவாஹிதா꞉ |
நிந்த³ந்தஸ்தவ ஸாமர்த்²யம் ததோ து³꞉க²தரம் நு கிம் || 36 ||

ஹதோ வா ப்ராப்ஸ்யஸி ஸ்வர்க³ம் ஜித்வா வா போ⁴க்ஷ்யஸே மஹீம் |
தஸ்மாது³த்திஷ்ட² கௌந்தேய யுத்³தா⁴ய க்ருதனிஶ்சய꞉ || 37 ||

ஸுக²து³꞉கே² ஸமே க்ருத்வா லாபா⁴லாபௌ⁴ ஜயாஜயௌ |
ததோ யுத்³தா⁴ய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாபமவாப்ஸ்யஸி || 38 ||

ஏஷா தே(அ)பி⁴ஹிதா ஸாங்க்²யே பு³த்³தி⁴ர்யோகே³ த்விமாம் ஶ்ருணு |
பு³த்³த்⁴யா யுக்தோ யயா பார்த² கர்மப³ந்த⁴ம் ப்ரஹாஸ்யஸி || 39 ||

நேஹாபி⁴க்ரமனாஶோ(அ)ஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ந வித்³யதே |
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ ப⁴யாத் || 40 ||

வ்யவஸாயாத்மிகா பு³த்³தி⁴ரேகேஹ குருனந்த³ன |
ப³ஹுஶாகா² ஹ்யனந்தாஶ்ச பு³த்³த⁴யோ(அ)வ்யவஸாயினாம் || 41 ||

யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் ப்ரவத³ந்த்யவிபஶ்சித꞉ |
வேத³வாத³ரதா꞉ பார்த² நான்யத³ஸ்தீதி வாதி³ன꞉ || 42 ||

காமாத்மான꞉ ஸ்வர்க³பரா ஜன்மகர்மப²லப்ரதா³ம் |
க்ரியாவிஶேஷப³ஹுலாம் போ⁴கை³ஶ்வர்யக³திம் ப்ரதி || 43 ||

போ⁴கை³ஶ்வர்யப்ரஸக்தானாம் தயாபஹ்ருதசேதஸாம் |
வ்யவஸாயாத்மிகா பு³த்³தி⁴꞉ ஸமாதௌ⁴ ந விதீ⁴யதே || 44 ||

த்ரைகு³ண்யவிஷயா வேதா³ நிஸ்த்ரைகு³ண்யோ ப⁴வார்ஜுன |
நிர்த்³வந்த்³வோ நித்யஸத்த்வஸ்தோ² நிர்யோக³க்ஷேம ஆத்மவான் || 45 ||

யாவானர்த² உத³பானே ஸர்வத꞉ ஸம்ப்லுதோத³கே |
தாவான்ஸர்வேஷு வேதே³ஷு ப்³ராஹ்மணஸ்ய விஜானத꞉ || 46 ||

கர்மண்யேவாதி⁴காரஸ்தே மா ப²லேஷு கதா³சன |
மா கர்மப²லஹேதுர்பூ⁴ர்மா தே ஸங்கோ³(அ)ஸ்த்வகர்மணி || 47 ||

யோக³ஸ்த²꞉ குரு கர்மாணி ஸங்க³ம் த்யக்த்வா த⁴னஞ்ஜய |
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோ꞉ ஸமோ பூ⁴த்வா ஸமத்வம் யோக³ உச்யதே || 48 ||

தூ³ரேண ஹ்யவரம் கர்ம பு³த்³தி⁴யோகா³த்³த⁴னஞ்ஜய |
பு³த்³தௌ⁴ ஶரணமன்விச்ச² க்ருபணா꞉ ப²லஹேதவ꞉ || 49 ||

பு³த்³தி⁴யுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே⁴ ஸுக்ருதது³ஷ்க்ருதே |
தஸ்மாத்³யோகா³ய யுஜ்யஸ்வ யோக³꞉ கர்மஸு கௌஶலம் || 50 ||

கர்மஜம் பு³த்³தி⁴யுக்தா ஹி ப²லம் த்யக்த்வா மனீஷிண꞉ |
ஜன்மப³ந்த⁴வினிர்முக்தா꞉ பத³ம் க³ச்ச²ந்த்யனாமயம் || 51 ||

யதா³ தே மோஹகலிலம் பு³த்³தி⁴ர்வ்யதிதரிஷ்யதி |
ததா³ க³ந்தாஸி நிர்வேத³ம் ஶ்ரோதவ்யஸ்ய ஶ்ருதஸ்ய ச || 52 ||

ஶ்ருதிவிப்ரதிபன்னா தே யதா³ ஸ்தா²ஸ்யதி நிஶ்சலா |
ஸமாதா⁴வசலா பு³த்³தி⁴ஸ்ததா³ யோக³மவாப்ஸ்யஸி || 53 ||

அர்ஜுன உவாச –
ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பா⁴ஷா ஸமாதி⁴ஸ்த²ஸ்ய கேஶவ |
ஸ்தி²ததீ⁴꞉ கிம் ப்ரபா⁴ஷேத கிமாஸீத வ்ரஜேத கிம் || 54 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
ப்ரஜஹாதி யதா³ காமான் ஸர்வான்பார்த² மனோக³தான் |
ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்ட꞉ ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞஸ்ததோ³ச்யதே || 55 ||

து³꞉கே²ஷ்வனுத்³விக்³னமனா꞉ ஸுகே²ஷு விக³தஸ்ப்ருஹ꞉ |
வீதராக³ப⁴யக்ரோத⁴꞉ ஸ்தி²ததீ⁴ர்முனிருச்யதே || 56 ||

ய꞉ ஸர்வத்ரானபி⁴ஸ்னேஹஸ்தத்தத்ப்ராப்ய ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் |
நாபி⁴னந்த³தி ந த்³வேஷ்டி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா || 57 ||

யதா³ ஸம்ஹரதே சாயம் கூர்மோ(அ)ங்கா³னீவ ஸர்வஶ꞉ |
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ப்⁴யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா || 58 ||

விஷயா வினிவர்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தே³ஹின꞉ |
ரஸவர்ஜம் ரஸோ(அ)ப்யஸ்ய பரம் த்³ருஷ்ட்வா நிவர்ததே || 59 ||

யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஶ்சித꞉ |
இந்த்³ரியாணி ப்ரமாதீ²னி ஹரந்தி ப்ரஸப⁴ம் மன꞉ || 60 ||

தானி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய யுக்த ஆஸீத மத்பர꞉ |
வஶே ஹி யஸ்யேந்த்³ரியாணி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா || 61 ||

த்⁴யாயதோ விஷயான்பும்ஸ꞉ ஸங்க³ஸ்தேஷூபஜாயதே |
ஸங்கா³த்ஸஞ்ஜாயதே காம꞉ காமாத்க்ரோதோ⁴(அ)பி⁴ஜாயதே || 62 ||

க்ரோதா⁴த்³ப⁴வதி ஸம்மோஹ꞉ ஸம்மோஹாத்ஸ்ம்ருதிவிப்⁴ரம꞉ |
ஸ்ம்ருதிப்⁴ரம்ஶாத்³ பு³த்³தி⁴னாஶோ பு³த்³தி⁴னாஶாத்ப்ரணஶ்யதி || 63 ||

ராக³த்³வேஷவிமுக்தைஸ்து விஷயானிந்த்³ரியைஶ்சரன் |
ஆத்மவஶ்யைர்விதே⁴யாத்மா ப்ரஸாத³மதி⁴க³ச்ச²தி || 64 ||

ப்ரஸாதே³ ஸர்வது³꞉கா²னாம் ஹானிரஸ்யோபஜாயதே |
ப்ரஸன்னசேதஸோ ஹ்யாஶு பு³த்³தி⁴꞉ பர்யவதிஷ்ட²தே || 65 ||

நாஸ்தி பு³த்³தி⁴ரயுக்தஸ்ய ந சாயுக்தஸ்ய பா⁴வனா |
ந சாபா⁴வயத꞉ ஶாந்திரஶாந்தஸ்ய குத꞉ ஸுக²ம் || 66 ||

இந்த்³ரியாணாம் ஹி சரதாம் யன்மனோ(அ)னுவிதீ⁴யதே |
தத³ஸ்ய ஹரதி ப்ரஜ்ஞாம் வாயுர்னாவமிவாம்ப⁴ஸி || 67 ||

தஸ்மாத்³யஸ்ய மஹாபா³ஹோ நிக்³ருஹீதானி ஸர்வஶ꞉ |
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ப்⁴யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா || 68 ||

யா நிஶா ஸர்வபூ⁴தானாம் தஸ்யாம் ஜாக³ர்தி ஸம்யமீ |
யஸ்யாம் ஜாக்³ரதி பூ⁴தானி ஸா நிஶா பஶ்யதோ முனே꞉ || 69 ||

ஆபூர்யமாணமசலப்ரதிஷ்ட²ம்
ஸமுத்³ரமாப꞉ ப்ரவிஶந்தி யத்³வத் |
தத்³வத்காமா யம் ப்ரவிஶந்தி ஸர்வே
ஸ ஶாந்திமாப்னோதி ந காமகாமீ || 70 ||

விஹாய காமான்ய꞉ ஸர்வான்புமாம்ஶ்சரதி நி꞉ஸ்ப்ருஹ꞉ |
நிர்மமோ நிரஹங்கார꞉ ஸ ஶாந்திமதி⁴க³ச்ச²தி || 71 ||

ஏஷா ப்³ராஹ்மீ ஸ்தி²தி꞉ பார்த² நைனாம் ப்ராப்ய விமுஹ்யதி |
ஸ்தி²த்வாஸ்யாமந்தகாலே(அ)பி ப்³ரஹ்மனிர்வாணம்ருச்ச²தி || 72 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ ஸாங்க்²யயோகோ³ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 2 ||

த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – கர்மயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed