Category: Durga Saptasati – துர்கா ஸப்தஸதீ

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam – மூர்தி ரஹஸ்யம்

ருஷிருவாச । ஓம் நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா । ஸ்துதா ஸா பூஜிதா ப⁴க்த்யா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் ॥ 1 ॥ கநகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகநகாம்ப³ரா । தே³வீ கநகவர்ணாபா⁴...

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam – வைக்ருதிக ரஹஸ்யம்

ருஷிருவாச । ஓம் த்ரிகு³ணா தாமஸீ தே³வீ ஸாத்த்விகீ யா த்ரிதோ⁴தி³தா । ஸா ஶர்வா சண்டி³கா து³ர்கா³ ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீர்யதே ॥ 1 ॥ யோக³நித்³ரா ஹரேருக்தா மஹாகாலீ தமோகு³ணா ।...

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam – ப்ராதா⁴நிக ரஹஸ்யம்

அஸ்ய ஶ்ரீ ஸப்தஶதீரஹஸ்யத்ரயஸ்ய நாராயண ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ மஹாகாலீமஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா யதோ²க்தப²லாவாப்த்யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ । ராஜோவாச । ப⁴க³வந்நவதாரா மே சண்டி³காயாஸ்த்வயோதி³தா꞉ । ஏதேஷாம் ப்ரக்ருதிம் ப்³ரஹ்மந் ப்ரதா⁴நம் வக்துமர்ஹஸி ॥...

Durga Saptasati – Aparadha Kshamapana Stotram – அபராத⁴ க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அபராத⁴ஶதம் க்ருத்வா ஜக³த³ம்பே³தி சோச்சரேத் | யாம் க³திம் ஸமவாப்னோதி ந தாம் ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ || 1 || ஸாபராதோ⁴(அ)ஸ்மி ஶரணம் ப்ராப்தஸ்த்வாம் ஜக³த³ம்பி³கே | இதா³னீமனுகம்ப்யோ(அ)ஹம் யதே²ச்ச²ஸி ததா²...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஸுரத²வைஶ்ய வரப்ரதா³னம்)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ ஏதத்தே கதி²தம் பூ⁴ப தே³வீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் । ஏவம் ப்ரபா⁴வா ஸா தே³வீ யயேத³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் ॥ 2 ॥ வித்³யா ததை²வ க்ரியதே ப⁴க³வத்³விஷ்ணுமாயயா...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ப⁴க³வதீ வாக்யம்)

ஓம் தே³வ்யுவாச ॥ 1 ॥ ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம் நித்யம் ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ । தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பா³தா⁴ம் நாஶயிஷ்யாம்யஸம்ஶயம் ॥ 2 ॥ மது⁴கைடப⁴நாஶம் ச மஹிஷாஸுரகா⁴தநம் ।...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நாராயணீஸ்துதி)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்நிபுரோக³மாஸ்தாம் । காத்யாயநீம் துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴- -த்³விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ ॥ 2 ॥ தே³வி ப்ரபந்நார்திஹரே ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²லஸ்ய...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶும்ப⁴வத⁴)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ நிஶும்ப⁴ம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ப்⁴ராதரம் ப்ராணஸம்மிதம் । ஹந்யமாநம் ப³லம் சைவ ஶும்ப⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 2 ॥ ப³லாவலேபது³ஷ்டே த்வம் மா து³ர்கே³ க³ர்வமாவஹ...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha – நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நிஶும்ப⁴வத⁴)

ஓம் ராஜோவாச ॥ 1 ॥ விசித்ரமித³மாக்²யாதம் ப⁴க³வந் ப⁴வதா மம । தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம் ரக்தபீ³ஜவதா⁴ஶ்ரிதம் ॥ 2 ॥ பூ⁴யஶ்சேச்சா²ம்யஹம் ஶ்ரோதும் ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே । சகார ஶும்போ⁴ யத்கர்ம நிஶும்ப⁴ஶ்சாதிகோபந꞉...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ரக்தபீ³ஜவத⁴)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே । ப³ஹுலேஷு ச ஸைந்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 2 ॥ தத꞉ கோபபராதீ⁴நசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவாந்...

Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha – ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (சண்ட³முண்ட³வத⁴)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோ தை³த்யாஶ்சண்ட³முண்ட³புரோக³மா꞉ । சதுரங்க³ப³லோபேதா யயுரப்⁴யுத்³யதாயுதா⁴꞉ ॥ 2 ॥ த³த்³ருஶுஸ்தே ததோ தே³வீமீஷத்³தா⁴ஸாம் வ்யவஸ்தி²தாம் । ஸிம்ஹஸ்யோபரி ஶைலேந்த்³ரஶ்ருங்கே³ மஹதி காஞ்சநே ॥...

Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ (தூ⁴ம்ரலோசனவத⁴)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ இத்யாகர்ண்ய வசோ தே³வ்யா꞉ ஸ தூ³தோ(அ)மர்ஷபூரித꞉ । ஸமாசஷ்ட ஸமாக³ம்ய தை³த்யராஜாய விஸ்தராத் ॥ 2 ॥ தஸ்ய தூ³தஸ்ய தத்³வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் தத꞉ । ஸக்ரோத⁴꞉...

Durga Saptasati Chapter 5 – Devi duta samvadam – பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (தே³வீதூ³தஸம்வாத³ம்)

அஸ்ய ஶ்ரீ உத்தரசரித்ரஸ்ய ருத்³ர ருஷி꞉ । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா । பீ⁴மா ஶக்தி꞉ । ப்⁴ராமரீ பீ³ஜம் । ஸூர்யஸ்தத்த்வம் । ஸாமவேத³꞉ ஸ்வரூபம் । ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீப்ரீத்யர்தே²...

Durga Saptasati Chapter 4 – Sakradi stuti – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶக்ராதி³ஸ்துதி)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ ஶக்ராத³ய꞉ ஸுரக³ணா நிஹதே(அ)திவீர்யே தஸ்மிந்து³ராத்மநி ஸுராரிப³லே ச தே³வ்யா । தாம் துஷ்டுவு꞉ ப்ரணதிநம்ரஶிரோத⁴ராம்ஸா வாக்³பி⁴꞉ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்³க³மசாருதே³ஹா꞉ ॥ 2 ॥ தே³வ்யா யயா ததமித³ம்...

Durga Saptasati Chapter 3 – Mahishasura vadha – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மஹிஷாஸுரவத⁴)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ நிஹந்யமாநம் தத்ஸைந்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ । ஸேநாநீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் ॥ 2 ॥ ஸ தே³வீம் ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே(அ)ஸுர꞉ । யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருங்க³ம்...

Durga Saptasati Chapter 2 – Mahishasura sainya vadha – த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மஹிஷாஸுரஸைன்யவத⁴)

அஸ்ய ஶ்ரீ மத்⁴யமசரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருஷி꞉ । உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா । ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉ । து³ர்கா³ பீ³ஜம் । வாயுஸ்தத்த்வம் । யஜுர்வேத³꞉ ஸ்வரூபம் । ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே² மத்⁴யமசரித்ரஜபே விநியோக³꞉...

Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha – ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மது⁴கைடப⁴வத⁴)

அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ । மஹாகாலீ தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । நந்தா³ ஶக்தி꞉ । ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் । அக்³நிஸ்தத்த்வம் । ருக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் । ஶ்ரீமஹாகாலீப்ரீத்யர்தே²...

Durga Saptasati – Devi Kavacham – தே³வீ கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீசண்டீ³கவசஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ சாமுண்டா³ தே³வதா அங்க³ந்யாஸோக்தமாதரோ பீ³ஜம் தி³க்³ப³ந்த⁴தே³வதாஸ்தத்வம் ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । ஓம் நமஶ்சண்டி³காயை । மார்கண்டே³ய உவாச । ஓம் யத்³கு³ஹ்யம் பரமம்...

Durga Saptasati – Kilaka Stotram – கீலக ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகீலகமந்த்ரஸ்ய ஶிவருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா, ஶ்ரீ ஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³த்வேந ஜபே விநியோக³꞉ ॥ ஓம் நமஶ்சண்டி³காயை । மார்கண்டே³ய உவாச । ஓம் விஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநதே³ஹாய த்ரிவேதீ³தி³வ்யசக்ஷுஷே...

Durga Saptasati – Argala Stotram – அர்கலா ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ அர்க³லாஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா, ஶ்ரீ ஜக³த³ம்பா³ப்ரீதயே ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³த்வேந ஜபே விநியோக³꞉ । ஓம் நமஶ்சண்டி³காயை । மார்கண்டே³ய உவாச । ஓம் ஜயந்தீ மங்க³லா...

Durga Saptasati – Chandika Dhyanam – ஶ்ரீ சண்டி³கா த்⁴யானம்

ஓம் ப³ந்தூ⁴ககுஸுமாபா⁴ஸாம் பஞ்சமுண்டா³தி⁴வாஸினீம் | ஸ்பு²ரச்சந்த்³ரகலாரத்னமுகுடாம் முண்ட³மாலினீம் || த்ரினேத்ராம் ரக்தவஸனாம் பீனோன்னதக⁴டஸ்தனீம் | புஸ்தகம் சாக்ஷமாலாம் ச வரம் சாப⁴யகம் க்ரமாத் || த³த⁴தீம் ஸம்ஸ்மரேன்னித்யமுத்தராம்னாயமானிதாம் | யா சண்டீ³ மது⁴கைடபா⁴தி³த³லனீ...

error: Not allowed