Durga Saptashati Parayana Vidhi – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பாராயண விதி⁴


ஶ்ரீமஹாக³ணபதயே நம꞉ । ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ ।

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

ஆசம்ய –
ஓம் ஐம் ஆத்மதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரீம் வித்³யாதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்லீம் ஶிவதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸர்வதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।

ப்ராணாயாமம் –
மூலமந்த்ரேண இட³யா வாயுமாபூர்ய, கும்ப⁴கே சதுர்வாரம் மூலம் படி²த்வா, த்³விவாரம் மூலமுச்சரன் பிங்க³ளயா ரேசயேத் ॥

ப்ரார்த²நா –
ஸுமுக²ஶ்சைகத³ந்தஶ்ச கபிலோ க³ஜகர்ணக꞉ ।
லம்போ³த³ரஶ்ச விகடோ விக்⁴நராஜோ க³ணாதி⁴ப꞉ ॥
தூ⁴மகேதுர்க³ணாத்⁴யக்ஷ꞉ பா²லசந்த்³ரோ க³ஜாநந꞉ ।
வக்ரதுண்ட³꞉ ஶூர்பகர்ணோ ஹேரம்ப³꞉ ஸ்கந்த³பூர்வஜ꞉ ॥
ஷோட³ஶைதாநி நாமாநி ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத³பி ।
வித்³யாரம்பே⁴ விவாஹே ச ப்ரவேஶே நிர்க³மே ததா² ।
ஸங்க்³ராமே ஸர்வகார்யேஷு விக்⁴நஸ்தஸ்ய ந ஜாயதே ॥
கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு꞉ கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம꞉ ॥

ஸங்கல்பம் –
(தே³ஶகாலௌ ஸங்கீர்த்ய)
அஸ்மாகம் ஸர்வேஷாம் ஸஹகுடும்பா³நாம் க்ஷேமஸ்தை²ர்யாயுராரோக்³யைஶ்வராபி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம், ஸமஸ்தமங்க³ளாவாப்த்யர்த²ம், மம ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ ப்ரஸாதே³ந ஸர்வாபந்நிவ்ருத்தி த்³வாரா ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லாவாப்த்யர்த²ம், மமாமுகவ்யாதி⁴ நாஶபூர்வகம் க்ஷிப்ராரோக்³யப்ராப்த்யர்த²ம், மம அமுகஶத்ருபா³தா⁴ நிவ்ருத்த்யர்த²ம், க்³ரஹபீடா³நிவாரணார்த²ம், பிஶாசோபத்³ரவாதி³ ஸர்வாரிஷ்டநிவாரணார்த²ம், த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷ சதுர்வித⁴ புருஷார்த² ப²லஸித்³தி⁴த்³வாரா ஶ்ரீமஹாகாளீ-மஹாலக்ஷ்மீ-மஹாஸரஸ்வத்யாத்மக ஶ்ரீசண்டி³காபரமேஶ்வரீ ப்ரீத்யர்த²ம் கவசார்க³ள கீலக பட²ந, ந்யாஸபூர்வக நவார்ணமந்த்ராஷ்டோத்தரஶத ஜப, ராத்ரிஸுக்த பட²ந பூர்வகம், தே³வீஸூக்த பட²ந, நவார்ணமந்த்ராஷ்டோத்தரஶத ஜப, ரஹஸ்யத்ரய பட²நாந்தம் ஶ்ரீசண்டீ³ஸப்தஶத்யா꞉ பாராயணம் கரிஷ்யே ॥

புஸ்தகபூஜா –
ஓம் நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை ஶிவாயை ஸததம் நம꞉ ।
நம꞉ ப்ரக்ருத்யை ப⁴த்³ராயை நியதா꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ்ம தாம் ॥

ஶாபோத்³தா⁴ரமந்த்ர꞉ –
ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் க்ராம் க்ரீம் சண்டி³கே தே³வி ஶாபாநுக்³ரஹம் குரு குரு ஸ்வாஹா ॥

இதி ஸப்தவாரம் ஜபேத் ।

உத்கீலந மந்த்ர꞉ –
ஓம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸப்தஶதி சண்டி³கே உத்கீலநம் குரு குரு ஸ்வாஹா ॥

இதி ஏகவிம்ஶதி வாரம் ஜபேத் ।

தே³வீ கவசம்

அர்க³லா ஸ்தோத்ரம்

கீலக ஸ்தோத்ரம்

வேதோ³க்தம் ராத்ரி ஸூக்தம் – அஸ்ய ராத்ரீதி ஸூக்தஸ்ய குஶிக ருஷி꞉, ராத்ரிர்தே³வதா, கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீபாடா²தௌ³ ஜபே விநியோக³꞉ ।

வேதோ³க்த ராத்ரி ஸூக்தம் / தந்த்ரோக்த ராத்ரி ஸூக்தம்

ஶ்ரீ சண்டீ³ நவார்ண விதி⁴

ஸப்தஶதீ மாலாமந்த்ரஸ்ய பூர்வந்யாஸ꞉

ப்ரத²ம சரிதம்

ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மது⁴கைடப⁴வத⁴)

மத்⁴யம சரிதம்

த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மஹிஷாஸுரஸைன்யவத⁴)

த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மஹிஷாஸுரவத⁴)

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶக்ராதி³ஸ்துதி)

உத்தர சரிதம்

பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (தே³வீதூ³தஸம்வாத³ம்)

ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ (தூ⁴ம்ரலோசனவத⁴)

ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (சண்ட³முண்ட³வத⁴)

அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ரக்தபீ³ஜவத⁴)

நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நிஶும்ப⁴வத⁴)

த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶும்ப⁴வத⁴)

ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நாராயணீஸ்துதி)

த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ப⁴க³வதீ வாக்யம்)

த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஸுரத²வைஶ்ய வரப்ரதா³னம்)

ஸப்தஶதீ மாலாமந்த்ரஸ்ய உத்தரந்யாஸ꞉ (உபஸம்ஹார꞉)

தத꞉ அஷ்டோத்தரஶதவாரம் (108) நவார்ணமந்த்ரம் ஜபேத் ॥

ஶ்ரீ சண்டீ³ நவார்ண விதி⁴

ருக்³வேதோ³க்த தே³வீ ஸூக்தம் – அஹம் ருத்³ரேபி⁴ரித்யஷ்டர்சஸ்ய ஸூக்தஸ்ய வாகா³ம்ப்⁴ருணீ ருஷி꞉, ஆதி³ஶக்திர்தே³வதா, த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, த்³விதீயா ஜக³தீ, ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீபாடா²ந்தே ஜபே விநியோக³꞉ ॥

ருக்³வேதோ³க்த தே³வீ ஸூக்தம் / தந்த்ரோக்த தே³வீ ஸூக்தம்

ரஹஸ்ய த்ரயம்

ப்ராதா⁴நிக ரஹஸ்யம்

வைக்ருதிக ரஹஸ்யம்

மூர்தி ரஹஸ்யம்

அபராத⁴ க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

அநேந பூர்வோத்தராங்க³ ஸஹித சண்டீ³ ஸப்தஶதீ பாராயணேந ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீமஹாகாளீ-மஹாலக்ஷ்மீ-மஹாஸரஸ்வத்யாத்மக ஶ்ரீசண்டி³காபரமேஶ்வரீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வது ॥

புநராசாமேத் –
ஓம் ஐம் ஆத்மதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரீம் வித்³யாதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்லீம் ஶிவதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸர்வதத்த்வம் ஶோத⁴யாமி நம꞉ ஸ்வாஹா ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

॥ இதி ஸப்தஶதீ ஸம்பூர்ணா ॥


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed