Category: Durga – துர்கா

Sri Tulja Bhavani Stotram – ஶ்ரீ துலஜா ப⁴வாநீ ஸ்தோத்ரம்

நமோ(அ)ஸ்து தே மஹாதே³வி ஶிவே கல்யாணி ஶாம்ப⁴வி । ப்ரஸீத³ வேத³விநுதே ஜக³த³ம்ப³ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ ஜக³தாமாதி³பூ⁴தா த்வம் ஜக³த்த்வம் ஜக³தா³ஶ்ரயா । ஏகா(அ)ப்யநேகரூபாஸி ஜக³த³ம்ப³ நமோ(அ)ஸ்து தே...

Sri Durga Ashtakam – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டகம்

காத்யாயநி மஹாமாயே க²ட்³க³பா³ணத⁴நுர்த⁴ரே । க²ட்³க³தா⁴ரிணி சண்டி³ து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ வஸுதே³வஸுதே காளி வாஸுதே³வஸஹோத³ரீ । வஸுந்த⁴ராஶ்ரியே நந்தே³ து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥...

Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram – த³காராதி³ ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச | மம நாம ஸஹஸ்ரம் ச ஶிவ பூர்வவிநிர்மிதம் | தத்பட்²யதாம் விதா⁴நேந ததா² ஸர்வம் ப⁴விஷ்யதி || இத்யுக்த்வா பார்வதீ தே³வி ஶ்ராவயாமாஸ தச்சதாந் | ததே³வ நாமஸாஹஸ்ரம்...

Sri Durga Chandrakala Stuti – ஶ்ரீ து³ர்கா³ சம்த்³ரகளா ஸ்துதி꞉

வேதோ⁴ஹரீஶ்வரஸ்துத்யாம் விஹர்த்ரீம் விம்த்⁴யபூ⁴த⁴ரே | ஹரப்ராணேஶ்வரீம் வம்தே³ ஹம்த்ரீம் விபு³த⁴வித்³விஷாம் || 1 || அப்⁴யர்த²நேந ஸரஸீருஹஸம்ப⁴வஸ்ய த்யக்த்வோதி³தா ப⁴க³வத³க்ஷிபிதா⁴நலீலாம் | விஶ்வேஶ்வரீ விபத³பாகரணே புரஸ்தாத் மாதா மமாஸ்து மது⁴கைடப⁴யோர்நிஹம்த்ரீ || 2...

Kumari Stotram – குமாரீ ஸ்தோத்ரம்

ஜக³த்பூஜ்யே ஜக³த்³வந்த்³யே ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ | பூஜாம் க்³ருஹாண கௌமாரி ஜக³ன்மாதர்நமோ(அ)ஸ்து தே || 1 || த்ரிபுராம் த்ரிபுராதா⁴ராம் த்ரிவர்க³ஜ்ஞானரூபிணீம் | த்ரைலோக்யவந்தி³தாம் தே³வீம் த்ரிமூர்திம் பூஜயாம்யஹம் || 2 || கலாத்மிகாம்...

Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham – வம்ஶவ்ருத்திகரம் (வம்ஶாக்யம்) துர்கா கவசம்

(தந்யவாதஃ – ஶ்ரீ பீ.ஆர்.ராமசந்தர் மஹோதய) ஶனைஶ்சர உவாச | ப⁴க³வன் தே³வதே³வேஶ க்ருபயா த்வம் ஜக³த்ப்ரபோ⁴ | வம்ஶாக்²யம் கவசம் ப்³ரூஹி மஹ்யம் ஶிஷ்யாய தே(அ)னக⁴ | யஸ்ய ப்ரபா⁴வாத்³தே³வேஶ வம்ஶோ...

Sri Mangala Chandika Stotram – ஶ்ரீ மங்களசண்டிகா ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் – தே³வீம் ஷோட³ஶவர்ஷீயாம் ரம்யாம் ஸுஸ்தி²ரயௌவநாம் । ஸர்வரூபகு³ணாட்⁴யாம் ச கோமளாங்கீ³ம் மநோஹராம் ॥ 1 ॥ ஶ்வேதசம்பகவர்ணாபா⁴ம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரபா⁴ம் । வஹ்நிஶுத்³தா⁴ம்ஶுகாதா⁴நாம் ரத்நபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாம் ॥ 2 ॥ பி³ப்⁴ரதீம் கப³ரீபா⁴ரம்...

Sri Durga Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய  ஹிமவான் ருஷி꞉  அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉  து³ர்கா³ப⁴க³வதீ தே³வதா ஶ்ரீது³ர்கா³ ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ | த்⁴யானம்- ஓம் ஹ்ரீம் காலாப்⁴ராபா⁴ம் கடாக்ஷைரரிகுலப⁴யதா³ம் மௌலிப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²ம் ஶங்க²ம் சக்ரம்...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 2 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ 2

ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ | ஓம் ஶிவாயை நம꞉ | ஓம் மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் மஹாகௌ³ர்யை நம꞉ | ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ | ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் 2

து³ர்கா³ ஶிவா மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகௌ³ரீச சண்டி³கா | ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வலோகேஶீ ஸர்வகர்மப²லப்ரதா³ || 1 || ஸர்வதீர்த²மயீ புண்யா தே³வயோனிரயோனிஜா | பூ⁴மிஜா நிர்கு³ணாதா⁴ரஶக்திஶ்சானீஶ்வரீ ததா² || 2 || நிர்கு³ணா நிரஹங்காரா ஸர்வக³ர்வவிமர்தி³னீ...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி 1

ஓம் ஸத்யை நம꞉ | ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ | ஓம் ப⁴வப்ரீதாயை நம꞉ | ஓம் ப⁴வான்யை நம꞉ | ஓம் ப⁴வமோசன்யை நம꞉ | ஓம் ஆர்யாயை நம꞉ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் 1

ஈஶ்வர உவாச – ஶதனாம ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணுஷ்வ கமலானநே | யஸ்ய ப்ரஸாத³மாத்ரேண து³ர்கா³ ப்ரீதா ப⁴வேத் ஸதீ || 1 || ஸதீ ஸாத்⁴வீ ப⁴வப்ரீதா ப⁴வானீ ப⁴வமோசனீ | ஆர்யா...

Siddha Kunjika Stotram – ஸித்தகுஞ்ஜிகா ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீத்ரிகு³ணாத்மிகா தே³வதா, ஓம் ஐம் பீ³ஜம், ஓம் ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஓம் க்லீம் கீலகம், மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ | ஶிவ...

Mahishasura Mardini Stotram – மஹிஷாஸுரமர்தி³னி ஸ்தோத்ரம்

(த⁴ந்யவாத³꞉ – ப்³ரஹ்மஶ்ரீ ஸாமவேத³ம் ஷண்முக² ஶர்ம மஹோத³ய꞉) அயி கி³ரிநந்தி³நி நந்தி³தமேதி³நி விஶ்வவிநோதி³நி நந்தி³நுதே கி³ரிவரவிந்த்⁴யஶிரோதி⁴நிவாஸிநி விஷ்ணுவிளாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே ப⁴க³வதி ஹே ஶிதிகண்ட²குடும்பி³நி பூ⁴ரிகுடும்பி³நி பூ⁴ரிக்ருதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தி³நி...

Narayani Stuti – நாராயணி ஸ்துதி

ஸர்வஸ்ய பு³த்³தி⁴ரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்ருதி³ ஸம்ஸ்தி²தே | ஸ்வர்கா³பவர்க³தே³ தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே || 1 || கலாகாஷ்டா²தி³ரூபேண பரிணாமப்ரதா³யினி | விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே || 2...

Nava Durga Stotram – நவதுர்கா ஸ்தோத்ரம்

ஶைலபுத்ரீ- வந்தே³ வாஞ்சி²தலாபா⁴ய சந்த்³ரார்த⁴க்ருதஶேக²ராம் | வ்ருஷாரூடா⁴ம் ஶூலத⁴ராம் ஶைலபுத்ரீ யஶஸ்வினீம் || ப்³ரஹ்மசாரிணீ- த³தா⁴னா கரபத்³மாப்⁴யாம் அக்ஷமாலா கமண்ட³ல꞉ | தே³வீ ப்ரஸீத³து மயி ப்³ரஹ்மசாரிண்யனுத்தமா || சந்த்³ரக⁴ண்டா- பிண்ட³ஜப்ரவராரூடா⁴ சந்த³கோபாஸ்த்ரகைர்யுதா...

Sri Devi Atharvashirsha – ஶ்ரீ தேவ்யதர்வஶீர்ஷம்

ஓம் ஸர்வே வை தே³வா தே³வீமுபதஸ்து²꞉ காஸி த்வம் மஹாதே³வீதி ॥ 1 ॥ ஸா(அ)ப்³ரவீத³ஹம் ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ । மத்த꞉ ப்ரக்ருதிபுருஷாத்மகம் ஜக³த் । ஶூன்யம் சாஶூன்யம் ச ॥ 2 ॥...

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம் (அர்ஜுன க்ருதம்)

அஸ்ய ஶ்ரீ து³ர்கா³ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ப³த³ரீ நாராயண ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ து³ர்கா³க்²யா யோக³ தே³வீ தே³வதா, மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்ட ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ | ஓம் ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை நம꞉...

Sri Durga stotram – ஶ்ரீ துர்கா ஸ்தோத்ரம்

வைஶம்பாயந உவாச | விராடநக³ரம் ரம்யம் க³ச்ச²மாநோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ | அஸ்துவந்மநஸா தே³வீம் து³ர்கா³ம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீம் || 1 || யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாம் நாராயணவரப்ரியாம் | நம்த³கோ³பகுலே ஜாதாம் மம்க³ள்யாம் குலவர்த⁴நீம் || 2...

Saptashloki Durga – து³ர்கா³ ஸப்தஶ்லோகீ

ஶிவ உவாச- தே³வீ த்வம் ப⁴க்தஸுலபே⁴ ஸர்வகார்யவிதா⁴யினி | கலௌ ஹி கார்யஸித்³த்⁴யர்த²முபாயம் ப்³ரூஹி யத்னத꞉ || தே³வ்யுவாச- ஶ்ருணு தே³வ ப்ரவக்ஷ்யாமி கலௌ ஸர்வேஷ்டஸாத⁴னம் | மயா தவைவ ஸ்னேஹேனாப்யம்பா³ஸ்துதி꞉ ப்ரகாஶ்யதே...

Sri Durga Manasa Puja Stotram – ஶ்ரீ துர்கா மானஸ பூஜா

உத்³யச்சந்த³னகுங்குமாருணபயோதா⁴ராபி⁴ராப்லாவிதாம் நானானர்க்⁴யமணிப்ரவாலக⁴டிதாம் த³த்தாம் க்³ருஹாணாம்பி³கே | ஆம்ருஷ்டாம் ஸுரஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴தோ ஹஸ்தாம்பு³ஜைர்ப⁴க்திதோ மாத꞉ ஸுந்த³ரி ப⁴க்தகல்பலதிகே ஶ்ரீபாது³காமாத³ராத் || 1 || தே³வேந்த்³ராதி³பி⁴ரர்சிதம் ஸுரக³ணைராதா³ய ஸிம்ஹாஸனம் சஞ்சத்காஞ்சனஸஞ்சயாபி⁴ரசிதம் சாருப்ரபா⁴பா⁴ஸ்வரம் | ஏதச்சம்பககேதகீபரிமலம் தைலம் மஹானிர்மலம்...

Sri Durga Parameshwari Stotram by Sringeri Jagadguru – ஶ்ரீ துர்கா பரமேஶ்வரீ ஸ்தோத்ரம்

(ஶ்ருங்கே³ரீ ஜக³த்³கு³ரு விரசிதம்) [** அது⁴னா ஸர்வத்ர ஜக³தி ப்ரஸரத꞉ ஜனானம் ப்ராணாபாயகரஸ்ய கொரோனா நாமகஸ்ய ரோக³விஶேஷஸ்ய நிவாரணார்த²ம் ஶ்ருங்கே³ரீ ஜக³த்³கு³ரு விரசித ஶ்ரீ து³ர்கா³ பரமேஶ்வரீ ஸ்தோத்ர பாராயணம் கரிஷ்யே ।...

Sri Durga Pancharatnam – ஶ்ரீ துர்கா பஞ்சரத்னம்

தே த்⁴யானயோகா³னுக³தா அபஶ்யன் த்வாமேவ தே³வீம் ஸ்வகு³ணைர்னிகூ³டா⁴ம் | த்வமேவ ஶக்தி꞉ பரமேஶ்வரஸ்ய மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதா³த்ரி || 1 || தே³வாத்மஶக்தி꞉ ஶ்ருதிவாக்யகீ³தா மஹர்ஷிலோகஸ்ய புர꞉ ப்ரஸன்னா | கு³ஹா...

Durga Dvatrimshannamavali – ஶ்ரீ துர்கா த்வாத்ரிம்ஶன்னாமாவளி

து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திஶமனீ து³ர்கா³(ஆ)பத்³வினிவாரிணீ | து³ர்க³மச்சே²தி³னீ து³ர்க³ஸாதி⁴னீ து³ர்க³னாஶினீ || 1 || து³ர்க³தோத்³தா⁴ரிணீ து³ர்க³னிஹந்த்ரீ து³ர்க³மாபஹா | து³ர்க³மஜ்ஞானதா³ து³ர்க³தை³த்யலோகத³வானலா || 2 || து³ர்க³மாது³ர்க³மாலோகா து³ர்க³மாத்மஸ்வரூபிணீ | து³ர்க³மார்க³ப்ரதா³ து³ர்க³மவித்³யா...

error: Not allowed