Sri Durga Devi Shodashopachara Puja – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ ஜக³த³ம்பா³ ப்ரஸாதே³ந ஸர்வாபந்நிவ்ருத்யர்த²ம் மநோவாஞ்சா²ப²ல ஸித்³த்⁴யர்த²ம், மம வ்யாதி⁴நாஶபூர்வகம் க்ஷிப்ரமேவாரோக்³யப்ராப்தித்³வாரா க்³ரஹபீடா³நிவாரண பீஶாசோபத்³ரவாதி³ ஸர்வாரிஷ்ட நிவாரணபூர்வகம் க்ஷேமாயு꞉ ஸகலைஶ்வர்ய ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ மஹாகாளீ ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீ து³ர்கா³ பராதே³வீ ப்ரீத்யர்த²ம், ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ த்³ரவ்யை꞉ ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ உபசாரைஶ்ச ஸம்ப⁴வதா நியமேந ஸம்ப⁴விதா ப்ராகாரேண ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴நேந யதா² ஸம்ப⁴வ குங்குமார்சந பூர்வக யாவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்டா² –
ரக்தாம்போ⁴தி⁴ஸ்த²போதோல்லஸத³ருணஸரோஜாதி³ரூடா⁴ கராப்³ஜை꞉
பாஶம் கோத³ண்ட³மிக்ஷூத்³ப⁴வமலிகு³ணமப்யங்குஶம் பஞ்சபா³ணாந் ।
பி³ப்⁴ராணாஸ்ருக்கபாலம் த்ரிணயநலஸிதா பீநவக்ஷோருஹாட்⁴யா
தே³வீ பா³லார்கவர்ணா ப⁴வது ஸுக²கரீ ப்ராணஶக்தி꞉ பரா ந꞉ ॥

ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹம்ஸஸ்ஸோஹம் ।

ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³ம்᳚ ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥

அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥

ஸாங்கா³ம் ஸாயுதா⁴ம் ஸவாஹநாம் ஸஶக்திம் பதி புத்ர பரிவாரஸமேதாம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வீ ஆவாஹிதா ப⁴வ ஸ்தா²பிதா ப⁴வ । ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ வரதா³ ப⁴வ । ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ॥

ஸ்வாமிநி ஶ்ரீ ஜக³ந்மாதா யாவத்பூஜாவஸாநகம் ।
தாவத்த்வம் ப்ரீதிபா⁴வேந யந்த்ரே(பி³ம்பே³)(அ)ஸ்மிந் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥

த்⁴யாநம் –
லக்ஷ்மீ ப்ரதா³ந ஸமயே நவவித்³ருமாபா⁴ம்
வித்³யாப்ரதா³ந ஸமயே ஶரதி³ந்து³ஶுப்⁴ராம் ।
வித்³வேஷி வர்க³விஜயேது தமாலநீலாம்
தே³வீம் த்ரிலோகஜநநீம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥

க²ட்³க³ம் சக்ரக³தே³ஷு சாபபரிகா⁴ந் ஶூலம் பு⁴ஶுண்டி³ம் ஶிர꞉ ।
ஶங்க²ம் ஸந்த³த⁴தீம் கரை꞉ த்ரிணயநாம் ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாப்⁴ருதாம் ॥
நீலாஶ்மத்³யுதி மாஸ்யபாத³த³ஶகாம் ஸேவே மஹாகாளிகாம் ।
யாமஸ்தௌத் ஸ்வபிதேஹரௌ கமலஜோ ஹந்தும் மது⁴ம் கைடப⁴ம் ॥

அக்ஷஸ்ரக் பரஶூ க³தே³ஷு குலிஶாந் பத்³மம் த⁴நு꞉ குண்டி³காம் ।
த³ண்ட³ம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் க⁴ண்டாம் ஸுராபா⁴ஜநம் ॥
ஶூலம் பாஶ ஸுத³ர்ஶநே ச த³த⁴தீம் ஹஸ்தை꞉ ப்ரவாள ப்ரபா⁴ம் ।
ஸேவேஸைரிப⁴மர்தி³நீமிஹ மஹாலக்ஷ்மீம் ஸரோஜஸ்தி²தாம் ॥

க⁴ண்டா ஶூல ஹலாநி ஶங்க² முஸலே சக்ரம் த⁴நுஸ்ஸாயகாந் ।
ஹஸ்தாப்³ஜை꞉ த³த⁴தீம் க⁴நாந்த விளஸத் ஶீதாம்ஶுதுல்யப்ரபா⁴ம் ॥
கௌ³ரீ தே³ஹ ஸமுத்³ப⁴வாம் த்ரிஜக³தாமாதா⁴ரபூ⁴தாம் மஹா ।
பூர்வாமத்ர ஸரஸ்வதீமநுப⁴ஜே ஶும்பா⁴தி³தை³த்யார்தி³நீம் ॥

யா தே³வீ மது⁴கைடப⁴ ப்ரஶமநீ யா மாஹிஷோந்மூலிநீ
ய தூ⁴ம்ரேக்ஷண சண்ட³முண்ட³த³மநீ யா ரக்தபீ³ஜாஶிநீ ।
யா ஶும்பா⁴தி³ நிஶும்ப⁴ தை³த்யஶமநீ யா ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீ꞉ பரா
ஸா சண்டீ³ நவகோடிஶக்தி ஸஹிதா மாம் பாது விஶ்வேஶ்வரீ ॥

ஏணாம்காநல பா⁴நுமண்ட³ல லஸத் ஶ்ரீசக்ர மத்⁴யே ஸ்தி²தாம்
பா³லார்க த்³யுதி பா⁴ஸுராம் கரதலை꞉ பாஶாங்குஶௌ பி³ப்⁴ரதீம் ।
சாபம் பா³ணமபி ப்ரஸந்ந வத³நாம் கௌஸ்தும்ப⁴ வஸ்த்ராந்விதாம்
தாம் த்வாம் சந்த்³ர கலாவதம்ஸ மகுடாம் சாருஸ்மிதாம் பா⁴வயே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஆக³ச்ச² வரதே³ தே³வி தை³த்யத³ர்பவிநாஶிநி ।
பூஜாம் க்³ருஹாண ஸுமுகி² நமஸ்தே ஶங்கரப்ரியே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
து³ர்கா³ தே³வி ஸமாக³ச்ச² ஸாந்நித்⁴யமிஹ கல்பய ।
ப³லிம் பூஜாம் க்³ருஹாணத்வமஷ்டாபி⁴꞉ ஶக்திபி⁴ஸ்ஸஹ ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஆஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥
ஸர்வமங்க³ள மாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த² ஸாத⁴கே ।
ஶரண்யே த்ரம்ப³கே கௌ³ரீ நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
ஜயந்தீ மங்க³ளா காளீ ப⁴த்³ரகாளீ கபாலிநீ ।
து³ர்கா³ க்ஷமா ஶிவா தா⁴த்ரீ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒ ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
ஶரணாக³ததீ³நார்த பரித்ராண பராயணே ।
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
க்ஷீரம் –
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ க்ஷீரேண ஸ்நபயாமி ।

த³தி⁴ –
த³॒தி⁴॒க்ராவ்ணோ॑அகாரிஷம் ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜிந॑: ।
ஸு॒ர॒பி⁴ நோ॒ முகா²॑ கர॒த்ப்ராண॒ ஆயூக்³॑ம்ஷி தாரிஷத் ॥
ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ த³த்⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஆஜ்யம் –
ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே³॒வோவ॑ஸ்ஸவி॒தோத்பு॑நா॒து
அச்சி²॑த்³ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி⁴॑: ।
ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஆஜ்யேந ஸ்நபயாமி ।

மது⁴ –
மது⁴॒வாதா॑ ருதாய॒தே மது⁴॑க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த⁴॑வ꞉ ।
மாத்⁴வீ᳚ர்ந꞉ ஸ॒ந்த்வௌஷ॑தீ⁴꞉ ।
மது⁴॒ நக்த॑மு॒தோஷ॑ஸி॒ மது⁴॑ம॒த்பார்தி²॑வக்³ம் ரஜ॑: ।
மது⁴॒த்³யௌர॑ஸ்து ந꞉ பி॒தா ।
மது⁴॑மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑மாக்³ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ மது⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஶர்கரா –
ஸ்வா॒து³꞉ ப॑வஸ்வ தி³॒வ்யாய॒ ஜந்ம॑நே ।
ஸ்வா॒து³ரிந்த்³ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து நாம்நே ।
ஸ்வா॒து³ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே॒ ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது⁴॑மாம்॒ அதா³᳚ப்⁴ய꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஶர்கரேண ஸ்நபயாமி ।

ப²லோத³கம் –
யா꞉ ப²॒லிநீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தாநோ॑ முந்ச॒ந்த்வக்³ம் ஹ॑ஸ꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ப²லோத³கேந ஸ்நபயாமி ।

ஔபசாரிக ஸ்நாநம் –
ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமந்விதே ।
ப⁴யேப்⁴ய꞉ த்ராஹி நோ தே³வீ து³ர்கா³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஔபசாரிக ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஜல ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ஜா॒தோ வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த² பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து மா॒யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
ஸுக³ந்தி⁴ விஷ்ணுதைலம் ச ஸுக³ந்தா⁴மலகீஜலம் ।
தே³ஹ ஸௌந்த³ர்ய பீ³ஜம் ச க்³ருஹ்யதாம் ஶ்ரீஹரப்ரியே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மிந் கீ॒ர்திம்ரு॑த்³தி⁴ம் த³॒தா³து॑ மே ॥
அ॒பி⁴ வஸ்த்ரா॑ ஸுவஸ॒நாந்ய॑ர்ஷா॒பி⁴ தே⁴॒நூ꞉ ஸு॒து³கா⁴॑: பூ॒யமா॑ந꞉ ।
அ॒பி⁴ ச॒ந்த்³ரா ப⁴ர்த॑வே நோ॒ ஹிர॑ண்யா॒ப்⁴யஶ்வா॑ந்ர॒தி²நோ॑ தே³வ ஸோம ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

உபவீதம் –
க்ஷுத்பி॑பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॑ல॒க்ஷ்மீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச ஸர்வாம்॒ நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹா॑த் ॥

ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மு॑ஞ்ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
மலயாசல ஸம்பூ⁴தம் வ்ருக்ஷஸாரம் மநோஹரம் ।
ஸுக³ந்த⁴யுக்தம் ஸுக²த³ம் சந்த³நம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ தி³வ்ய ஶ்ரீ சந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।

ஸுக³ந்த⁴ த்³ரவ்யாணி –
ஓம் அஹி॑ரிவ போ⁴॒கை³꞉ பர்யே॑தி பா³॒ஹும்
ஜ்யாயா॑ ஹே॒திம் ப॑ரி॒பா³த⁴॑மாந꞉ ॥
ஹ॒ஸ்த॒த்⁴நோ விஶ்வா॑ வ॒யுநா॑நி
வி॒த்³வாந்புமா॒ந்புமாம்॑ஸம்॒ பரி॑ பாது வி॒ஶ்வத॑: ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஹரித்³ரா குங்கும கஜ்ஜல கஸ்தூரி கோ³ரோசநாதி³ ஸுக³ந்த⁴ த்³ரவ்யாணி ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
ஓம் ஆய॑நே தே ப॒ராய॑ணே॒ தூ³ர்வா॑ ரோஹந்து பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ஹ்ர॒தா³ஶ்ச॑ பு॒ண்ட³ரீ॑காணி ஸமு॒த்³ரஸ்ய॑ க்³ரு॒ஹா இ॒மே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஸர்வாப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பம் –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥ 11 ॥
சாமந்திகா வகுல சம்பக பாடலாப்³ஜை꞉
புந்நாக³ ஜாஜி கரவீர ரஸால புஷ்பை꞉ ।
பி³ல்வ ப்ரவாள துலஸீ த³ள மல்லிகாபி⁴꞉
த்வாம் பூஜயாமி ஜக³தீ³ஶ்வரீ தே³வி மாத꞉ ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³ பூஜா –
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் கி³ரிஜாயை நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் அபர்ணாயை நம꞉ – ஜாநூநீ பூஜயாமி ।
ஓம் ஹரிப்ரியாயை நம꞉ – ஊரூ பூஜயாமி ।
ஓம் பார்வத்யை நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஆர்யாயை நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஜக³ந்மாத்ரே நம꞉ – உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் மங்க³ளாயை நம꞉ – குக்ஷிம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ – ஹ்ருத³யம் பூஜயாமி ।
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஶ்வவந்த்³யாயை நம꞉ – ஸ்கந்தௌ⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் கால்யை நம꞉ – பா³ஹூ பூஜயாமி ।
ஓம் ஆத்³யாயை நம꞉ – ஹஸ்தௌ பூஜயாமி ।
ஓம் வரதா³யை நம꞉ – முக²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸுவாண்யை நம꞉ – நாஸிகாம் பூஜயாமி ।
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம꞉ – நேத்ரே பூஜயாமி ।
ஓம் அம்பி³காயை நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் தே³வ்யை நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளீ –

ஶ்ரீ து³ர்கா³ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ராணி பஶ்யது ।

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ நாணாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நி॒க்³தா⁴॒நி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
ஓம் தூ⁴ரஸி தூ⁴ர்வ தூ⁴ர்வந்தம் தூ⁴ர்வ தம் யோஸ்மந்தூ⁴ர்வதி
தம் தூ⁴ர்வ யம் வயம் தூ⁴ர்வாமை꞉ ।
தே³வா நமஸி வஹ்நிதமக்³ம் ஸாஸ்த்ரிதமாம்
பப்ரிதமம் ஜுஷ்டதமே தே³வஹூதமம் ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ தூ⁴பம் ஸமர்பயாமி ।

தீ³பம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஓம் உத்³தீ³ப்யஸ்வ ஜாதவேதோ³(அ)பக்⁴நம் நிர்ருதிம் மம ।
பஶூக்³ம்ஶ்ச மஹ்யமாவஹ ஜீவநம் ச தி³ஶோதி³ஶ ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ தீ³பம் ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴ப தீ³பாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவஹ ॥
நாநோபஹார ரூபம் ச நாநா ரஸஸமந்விதம் ।
நாநா ஸ்வாது³கரம் சைவ நைவேத்³யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி (ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி ।
அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

கர꞉ உத்³வர்தநார்தே² தி³வ்யஶ்ரீ சந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹி॑ரண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
தாம்பூ³லம் ச வரம் ரம்யம் கர்பூராதி³ ஸுவாஸிதம் ।
ஜிஹ்வாஜாட்³யச்சே²த³கரம் தாம்பூ³லம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
ய꞉ ஶுசி॒: ப்ரய॑தோ பூ⁴॒த்வா ஜு॒ஹுயா᳚தா³ஜ்ய॒ மந்வ॑ஹம் ।
ஶ்ரிய॑: ப॒ஞ்சத³॑ஶர்சம்॒ ச ஶ்ரீ॒காம॑: ஸத॒தம் ஜ॑பேத் ॥
ஸம்ம்ராஜம் ச விராஜஞ்சபி⁴ஶ்ரீ꞉ யாசநோக்³ருஹே ।
லக்ஷ்மீராஷ்ட்ரஸ்ய யாமுகே² தயாமா ஸக்³ம்ஸ்ருஜாமபி ॥

கர்பூர தீ³பதேஜஸ்த்வம் அஜ்ஞாநதிமிராபஹ ।
தே³வீ ப்ரீதிகரம் சைவ மம ஸௌக்²யம் விவர்த²ய ॥
ஸந்தத ஶ்ரீரஸ்து ஸமஸ்த மங்க³ளாநி ப⁴வந்து
நித்யஶ்ரீரஸ்து நித்யமங்க³ளாநி ப⁴வந்து ।

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ கர்பூர நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।
நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஆந॑ந்த³॒: கர்த³॑மஶ்சைவ சி॒க்லீத॑ இதி॒ விஶ்ரு॑தா꞉ ।
ருஷ॑ய॒ஸ்தே த்ரய꞉ புத்ரா꞉ ஸ்வயம் ஶ்ரீதே³வி தே³வதா ॥
ஸத்³பா⁴வபுஷ்பாண்யாதா³ய ஸஹஜ ப்ரேமரூபிணே ।
லோகமாத்ரே த³தா³ம்யத்³ய ப்ரீத்யா ஸம்க்³ருஹ்யதாம் ஸதா³ ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸூக்தம் பஶ்யது ।

ஓம் ம॒ஹா॒தே³॒வ்யை ச॑ வி॒த்³மஹே॑ விஷ்ணுப॒த்நீ ச॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஓம் கா॒த்யா॒ய॒நாய॑ வி॒த்³மஹே॑ கந்யகு॒மாரி॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ து³ர்கி³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஸுவர்ண தி³வ்ய மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் –
யாநிகாநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ꞉ ।
த்ராஹிமாம் க்ருபயா தே³வீ ஶரணாக³தவத்ஸலே ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ ஸுரேஶ்வரீ ।

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
உரஸா ஶிரஸா த்³ருஷ்ட்யா மநஸா வசஸா ததா² ।
பத்³ப்⁴யாம் கராப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ப்ரணாமோஷ்டாங்க³முச்யதே ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காராம் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாந்நாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।

யத்³யத்³த்³ரவ்யமபூர்வம் ச ப்ருதி²வ்யாமதிது³ர்லப⁴ம் ।
தே³வபூ⁴பார்ஹபோ⁴க்³யம் ச தத்³த்³ரவ்யம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥

ஓம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாராந் தே³வ்யோபசாராந் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²நா –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
புத்ரோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரீ ।
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரீ ।
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வரீ ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வீ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ।

அநயா ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴நேந த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜநேந ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ ஸ்வீகரண –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வீ பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥

ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶீரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஶாந்தி꞉ –
ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஸ்வஸ்தி ।


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: