Sri Durga Devi Shodashopachara Puja – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ ஜக³த³ம்பா³ ப்ரஸாதே³ந ஸர்வாபந்நிவ்ருத்யர்த²ம் மநோவாஞ்சா²ப²ல ஸித்³த்⁴யர்த²ம், மம ஸமஸ்த வ்யாதி⁴நாஶநத்³வாரா க்ஷிப்ரமேவாரோக்³யப்ராப்த்யர்த²ம், க்³ரஹபீடா³நிவாரணார்த²ம், பிஶாசோபத்³ரவாதி³ ஸர்வாரிஷ்ட நிவாரணார்த²ம் க்ஷேமாயு꞉ ஸகலைஶ்வர்ய ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீ து³ர்கா³ பராதே³வீ ப்ரீத்யர்த²ம், ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ த்³ரவ்யை꞉ ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ உபசாரைஶ்ச ஸம்ப⁴வதா நியமேந ஸம்ப⁴விதா ப்ராகாரேண ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴நேந யாவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்ட² –
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥

ஸாங்கா³ம் ஸாயுதா⁴ம் ஸவாஹநாம் ஸஶக்திம் பதிபுத்ரபரிவார ஸமேதம் ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வீ ஆவாஹிதா ப⁴வ ஸ்தா²பிதா ப⁴வ । ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ வரதா³ ப⁴வ । ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ॥

ஸ்வாமிநி ஶ்ரீ ஜக³ந்மாதா யாவத்பூஜாவஸாநகம் ।
தாவத்த்வம் ப்ரீதிபா⁴வேந பி³ம்பே³(அ)ஸ்மின் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥

த்⁴யாநம் –
க²ட்³க³ம் சக்ரக³தே³ஷுசாபபரிகா⁴ன் ஶூலம் பு⁴ஶுண்டீ³ம் ஶிர꞉
ஶங்க²ம் ஸந்த³த⁴தீம் கரைஸ்த்ரிநயநாம் ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாவ்ருதாம் ।
நீலாஶ்மத்³யுதிமாஸ்யபாத³த³ஶகாம் ஸேவே மஹாகாளிகாம்
யாமஸ்தௌத் ஸ்வபிதே ஹரௌ கமலஜோ ஹந்தும் மது⁴ம் கைடப⁴ம் ॥

அக்ஷஸ்ரக்பரஶூக³தே³ஷுகுலிஶம் பத்³மம் த⁴நு꞉ குண்டி³காம்
த³ண்ட³ம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் க⁴ண்டாம் ஸுராபா⁴ஜநம் ।
ஶூலம் பாஶஸுத³ர்ஶநே ச த³த⁴தீம் ஹஸ்தை꞉ ப்ரவாளப்ரபா⁴ம்
ஸேவே ஸைரிப⁴மர்தி³நீமிஹ மஹாலக்ஷ்மீம் ஸரோஜஸ்தி²தாம் ॥

க⁴ண்டாஶூலஹலாநி ஶங்க²முஸலே சக்ரம் த⁴நு꞉ ஸாயகம்
ஹஸ்தாப்³ஜைர்த³த⁴தீம் க⁴நாந்தவிளஸச்சீ²தாம்ஶுதுல்யப்ரபா⁴ம் ।
கௌ³ரீதே³ஹஸமுத்³ப⁴வாம் த்ரிஜக³தாமாதா⁴ரபூ⁴தாம் மஹா-
-பூர்வாமத்ர ஸரஸ்வதீமநுப⁴ஜே ஶும்பா⁴தி³தை³த்யார்தி³நீம் ॥

ஸிம்ஹஸ்தா² ஶஶிஶேக²ரா மரகதப்ரக்²யைஶ்சதுர்பி⁴ர்பு⁴ஜை꞉
ஶங்க²ம் சக்ர த⁴நு꞉ ஶராம்ஶ்ச த³த⁴தீ நேத்ரைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ஶோபி⁴தா ।
ஆமுக்தாங்க³த³ ஹார கங்கணரணத்காஞ்சீரணந்நூபுரா
து³ர்கா³ து³ர்க³திஹாரிணீ ப⁴வது நோ ரத்நோல்லஸத்குண்ட³லா ॥

ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணி ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸுவ॒ர்ண ர॑ஜத॒ஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒மாவ॑ஹ ॥
ஆக³ச்ச² வரதே³ தே³வி தை³த்யத³ர்பவிநாஶிநி ।
பூஜாம் க்³ருஹாண ஸுமுகி² நமஸ்தே ஶங்கரப்ரியே ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆ வ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
அநேகரத்நஸம்யுக்தம் நாநாமணிக³ணாந்விதம் ।
இத³ம் ஹேமமயம் தி³வ்யமாஸநம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ணஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑ தே³॒வீ ஜு॑ஷதாம் ॥
க³ங்கா³தி³ஸர்வதீர்தே²ப்⁴ய ஆநீதம் தோயமுத்தமம் ।
பாத்³யார்த²ம் தே ப்ரதா³ஸ்யாமி க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ராகாராமா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
க³ந்த⁴ புஷ்பாக்ஷதைர்யுக்தமர்க்⁴யம் ஸம்பாதி³தம் மயா ।
க்³ருஹாண த்வம் மஹாதே³வி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் யஶ॑ஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒ ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
கர்பூரேண ஸுக³ந்தே⁴ந வாஸிதம் ஸ்வாது³ ஶீதளம் ।
தோயமாசமநீயார்த²ம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
க்ஷீரம் –
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ க்ஷீரேண ஸ்நபயாமி ।

த³தி⁴ –
த³॒தி⁴॒க்ராவ்ணோ॑அகாரிஷம் ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜிந॑: ।
ஸு॒ர॒பி⁴ நோ॒ முகா²॑ கர॒த்ப்ராண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ த³த்⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஆஜ்யம் –
ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே³॒வோவ॑ஸ்ஸவி॒தோத்பு॑நா॒து
அச்சி²॑த்³ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி⁴॑: ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஆஜ்யேந ஸ்நபயாமி ।

மது⁴ –
மது⁴॒வாதா॑ ருதாய॒தே மது⁴॑க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த⁴॑வ꞉ ।
மாத்⁴வீ᳚ர்ந꞉ ஸ॒ந்த்வௌஷ॑தீ⁴꞉ ।
மது⁴॒ நக்த॑மு॒தோஷ॑ஸி॒ மது⁴॑ம॒த்பார்தி²॑வக்³ம் ரஜ॑: ।
மது⁴॒த்³யௌர॑ஸ்து ந꞉ பி॒தா ।
மது⁴॑மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑மாக்³ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ மது⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஶர்கரா –
ஸ்வா॒து³꞉ ப॑வஸ்வ தி³॒வ்யாய॒ ஜந்ம॑நே ।
ஸ்வா॒து³ரிந்த்³ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து நாம்நே ।
ஸ்வா॒து³ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே॒ ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது⁴॑மாம்॒ அதா³᳚ப்⁴ய꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஶர்கரேண ஸ்நபயாமி ।

ப²லோத³கம் –
யா꞉ ப²॒லிநீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தாநோ॑ முந்ச॒ந்த்வக்³ம் ஹ॑ஸ꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ப²லோத³கேந ஸ்நபயாமி ।

பயோ த³தி⁴ க்⁴ருதம் சைவ ஶர்கரா மது⁴ ஸம்யுதம் ।
பஞ்சாம்ருதம் மயா(ஆ)நீதம் ஸ்நாநார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ ஜா॒தோ வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த²॑ பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து மா॒ யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
ஶுத்³த⁴ம் யத்ஸலிலம் தி³வ்யம் க³ங்கா³ஜலஸமம் ஸ்ம்ருதம் ।
ஸமர்பிதம் மயா ப⁴க்த்யா ஸ்நாநார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மி॒ன் கீ॒ர்திம்ருத்³தி⁴ம்॑ த³॒தா³து॑ மே ॥
அ॒பி⁴ வஸ்த்ரா॑ ஸுவஸ॒நாந்ய॑ர்ஷா॒பி⁴ தே⁴॒நூ꞉ ஸு॒து³கா⁴॑: பூ॒யமா॑ந꞉ ।
அ॒பி⁴ ச॒ந்த்³ரா ப⁴ர்த॑வே நோ॒ ஹிர॑ண்யா॒ப்⁴யஶ்வா॑ந்ர॒தி²நோ॑ தே³வ ஸோம ॥
பட்டயுக்³மம் மயா த³த்தம் கஞ்சுகேந ஸமந்விதம் ।
பரிதே⁴ஹி க்ருபாம் க்ருத்வா மாதர்து³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

ஸௌபா⁴க்³யஸூத்ரம் –
க்ஷு॒த்பி॒பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॒ல॒க்ஷ்மீர்நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச॒ ஸ॒ர்வா॒ன் நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹாத் ॥
ஸௌபா⁴க்³யஸூத்ரம் வரதே³ ஸுவர்ணமணிஸம்யுதம் ।
கண்டே² ப³த்⁴நாமி தே³வேஶி ஸௌபா⁴க்³யம் தே³ஹி மே ஸதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஸௌபா⁴க்³யஸூத்ரம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீக்³ம்॑ ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
ஶ்ரீக²ண்ட³ம் சந்த³நம் தி³வ்யம் க³ந்தா⁴ட்⁴யம் ஸுமநோஹரம் ।
விளேபநம் ஸுரஶ்ரேஷ்டே² சந்த³நம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ சந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।

ஹரித்³ராசூர்ணம் –
ஹரித்³ராரஞ்ஜிதே தே³வி ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யதா³யிநி ।
தஸ்மாத்த்வாம் பூஜயாம்யத்ர ஸுக²ம் ஶாந்திம் ப்ரயச்ச² மே ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஹரித்³ராசூர்ணம் ஸமர்பயாமி ।

குங்குமம் –
குங்குமம் காமத³ம் தி³வ்யம் காமிநீகாமஸம்ப⁴வம் ।
குங்குமேநார்சிதா தே³வீ குங்குமம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ குங்குமம் ஸமர்பயாமி ।

ஸிந்தூ³ரம் –
ஸிந்தூ³ரமருணாபா⁴ஸம் ஜபாகுஸுமஸந்நிப⁴ம் ।
அர்பிதம் தே மயா ப⁴க்த்யா ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஸிந்தூ³ரம் ஸமர்பயாமி ।

கஜ்ஜலம் –
சக்ஷுப்⁴யாம் கஜ்ஜலம் ரம்யம் ஸுப⁴கே³ ஶாந்திகாரகம் ।
கர்பூரஜ்யோதிமுத்பந்நம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ கஜ்ஜலம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாக்³ம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
ஹார கங்கண கேயூர மேக²லா குண்ட³லாதி³பி⁴꞉ ।
ரத்நாட்⁴யம் ஹீரகோபேதம் பூ⁴ஷணம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பமாலா –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥
மால்யாதீ³நி ஸுக³ந்தீ⁴நி மாலத்யாதீ³நி ப⁴க்தித꞉ ।
மயா(ஆ)ஹ்ருதாநி புஷ்பாணி பூஜார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ புஷ்பமாலாம் ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³ பூஜா –
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் கி³ரிஜாயை நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் அபர்ணாயை நம꞉ – ஜாநூநீ பூஜயாமி ।
ஓம் ஹரிப்ரியாயை நம꞉ – ஊரூ பூஜயாமி ।
ஓம் பார்வத்யை நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஆர்யாயை நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஜக³ந்மாத்ரே நம꞉ – உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் மங்க³ளாயை நம꞉ – குக்ஷிம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ – ஹ்ருத³யம் பூஜயாமி ।
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஶ்வவந்த்³யாயை நம꞉ – ஸ்கந்தௌ⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் கால்யை நம꞉ – பா³ஹூ பூஜயாமி ।
ஓம் ஆத்³யாயை நம꞉ – ஹஸ்தௌ பூஜயாமி ।
ஓம் வரதா³யை நம꞉ – முக²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸுவாண்யை நம꞉ – நாஸிகாம் பூஜயாமி ।
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம꞉ – நேத்ரே பூஜயாமி ।
ஓம் அம்பி³காயை நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் பராதே³வ்யை நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா

ஶ்ரீ து³ர்கா³ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ – 1 பஶ்யது ॥

ஶ்ரீ து³ர்கா³ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ – 2 பஶ்யது ॥

ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜாம் ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நிக்³தா⁴॒நி சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
வநஸ்பதிரஸோத்³பூ⁴தோ க³ந்தா⁴ட்⁴யோ க³ந்த⁴ உத்தம꞉ ।
ஆக்⁴ரேய꞉ ஸர்வதே³வாநாம் தூ⁴போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம் பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒மாவ॑ஹ ॥
ஸாஜ்யம் த்ரிவர்திஸம்யுக்தம் வஹ்நிநா யோஜிதம் மயா ।
தீ³பம் க்³ருஹாண தே³வேஶி த்ரைலோக்யதிமிராபஹம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
தூ⁴ப தீ³பாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம் ஸு॒வர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒மாவ॑ஹ ॥
ஶர்கராக²ண்ட³கா²த்³யாநி த³தி⁴க்ஷீரக்⁴ருதாநி ச ।
ஆஹாரார்த²ம் ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யம் நைவேத்³யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

ருதுப²லம் –
இத³ம் ப²லம் மயா தே³வி ஸ்தா²பிதம் புரதஸ்தவ ।
தேந மே ஸப²லாவாப்திர்ப⁴வேஜ்ஜந்மநி ஜந்மநி ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ருதுப²லம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
தாம் ம॒ ஆ வ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
பூகீ³ப²லம் மஹத்³தி³வ்யம் நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
ஏலாலவங்க³ஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
ஸ॒ம்ராஜம்॑ ச வி॒ராஜம்॑ சாபி⁴॒ஶ்ரீர்யா ச॑ நோ க்³ரு॒ஹே ।
ல॒க்ஷ்மீ ரா॒ஷ்ட்ரஸ்ய॒ யா முகே²॒ தயா॑ மா॒ ஸக்³ம் ஸ்ரு॒ஜாமஸி ॥
கத³ளீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தம் கர்பூரம் து ப்ரதீ³பிதம் ।
ஆரார்திகமஹம் குர்வே பஶ்ய மாம் வரதா³ ப⁴வ ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ கர்பூர நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –

(து³ர்கா³ ஸூக்தம் பஶ்யது >>)

ஓம் கா॒த்யா॒ய॒நாய॑ வி॒த்³மஹே॑ கந்யகு॒மாரி॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ து³ர்கி³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஶ்ரத்³த⁴யா ஸிக்தயா ப⁴க்த்யா ஹார்த்³ரப்ரேம்ணா ஸமர்பித꞉ ।
மந்த்ரபுஷ்பாஞ்ஜலிஶ்சாயம் க்ருபயா ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிணா –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வீ ஶரணாக³தவத்ஸலே ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாந்நாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
யத்³யத்³த்³ரவ்யமபூர்வம் ச ப்ருதி²வ்யாமதிது³ர்லப⁴ம் ।
தே³வபூ⁴பார்ஹபோ⁴க்³யம் ச தத்³த்³ரவ்யம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வ்யை நம꞉ ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாரான் தே³வ்யோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
யா தே³வீ மது⁴கைடப⁴ப்ரமதி²நீ யா மாஹிஷோந்மூலிநீ
யா தூ⁴ம்ரேக்ஷணசண்ட³முண்ட³ஶமநீ யா ரக்தபீ³ஜாஶிநீ ।
யா ஶும்பா⁴தி³நிஶும்ப⁴தை³த்யத³மநீ யா ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீ பரா
ஸா சண்டீ³ நவகோடிஶக்திஸஹிதா மாம் பாது விஶ்வேஶ்வரீ ॥ 7 ॥

க்ஷமா ப்ரார்த²நா –
அபராத⁴ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாம் சைவ ந ஜாநாமி க்ஷம்யதாம் பரமேஶ்வரி ॥
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ஸுரேஶ்வரி ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வி பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து மே ॥

அநயா ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴நேந த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜநேந ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீது³ர்கா³பராதே³வீ பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஶ்ரீமஹாகாளீ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரீது³ர்கா³ பராதே³வ்யை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed