Sri Durga Devi Shodashopachara Puja Vidhanam – శ్రీ దుర్గా షోడశోపచార పూజ

గమనిక: ఈ పూజా విధానం ‘Stotra Nidhi” మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.

(ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ జగదంబా ప్రసాదేన సర్వాపన్నివృత్యర్థం మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం, మమ వ్యాధినాశపూర్వకం క్షిప్రమేవారోగ్యప్రాప్తిద్వారా గ్రహపీడానివారణ పీశాచోపద్రవాది సర్వారిష్ట నివారణపూర్వకం క్షేమాయుః సకలైశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాకాళీ శ్రీ మహాలక్ష్మీ శ్రీ మహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీ దుర్గా పరాదేవీ ప్రీత్యర్థం, సంభవద్భిః ద్రవ్యైః సంభవద్భిః ఉపచారైశ్చ సంభవతా నియమేన సంభవితా ప్రాకారేణ శ్రీసూక్త విధానేన యథా సంభవ కుంకుమార్చన పూర్వక యావచ్ఛక్తి ధాన్యావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
రక్తాంభోధిస్థపోతోల్లసదరుణసరోజాదిరూఢా కరాబ్జైః |
పాశం కోదండమిక్షూద్భవమళిగుణమప్యంకుశం పంచబాణాన్ |
బిభ్రాణాసృక్కపాలం త్రిణయన లసితా పీనవక్షోరుహాఢ్యా |
దేవీ బాలార్కవర్ణా భవతు సుఖకరీ ప్రాణశక్తిః పరా నః |

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం హంసస్సోహం |

ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం
జ్యోక్పశ్చేమ సూర్య ముచ్చరన్త
మను మతే మృడయాన స్వస్తి –
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థాన ముపహ్వయతే ||

సాంగాం సాయుధాం సవాహనాం సశక్తిం పతి పుత్ర పరివారసమేతాం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవీ ఆవాహితా భవ స్థాపితా భవ | సుప్రసన్నో భవ వరదా భవ | స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద ||

స్వామిని శ్రీ జగన్మాతా యావత్పూజావసానకం |
తావత్త్వం ప్రీతిభావేన యంత్రే(బింబే)ఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||

ధ్యానం –
లక్ష్మీ ప్రదాన సమయే నవవిద్రుమాభాం |
విద్యాప్రదాన సమయే శరదిందుశుభ్రాం ||
విద్వేషి వర్గవిజయేతు తమాలనీలాం |
దేవీం త్రిలోకజననీం శరణం ప్రపద్యే ||

ఖడ్గం చక్రగదేషు చాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండిం శిరః |
శంఖం సందధతీం కరైః త్రిణయనాం సర్వాంగభూషాభృతాం ||
నీలాశ్మద్యుతి మాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం |
యామస్తౌత్ స్వపితేహరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభం ||

అక్షస్రక్ పరశూ గదేషు కులిశాన్ పద్మం ధనుః కుండికాం |
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనం ||
శూలం పాశ సుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాళ ప్రభాం |
సేవేసైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితాం ||

ఘంటా శూల హలాని శంఖ ముసలే చక్రం ధనుస్సాయకాన్ |
హస్తాబ్జైః దధతీం ఘనాంత విలసత్ శీతాంశుతుల్యప్రభాం ||
గౌరీ దేహ సముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా |
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీం ||

యా దేవీ మధుకైటభ ప్రశమనీ యా మాహిషోన్మూలినీ |
య ధూమ్రేక్షణ చండముండ దమనీ యా రక్తబీజాశినీ ||
యా శుంభాది నిశుంభ దైత్యశమనీ యా సిద్ధలక్ష్మీః పరా |
సా చండీ నవకోటిశక్తి సహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ ||

ఏణాం కానల భానుమండల లసత్ శ్రీచక్ర మధ్యే స్థితామ్ |
బాలార్క ద్యుతి భాసురాం కరతలైః పాశాంకుశౌ బిభ్రతీం ||
చాపం బాణమపి ప్రసన్న వదనాం కౌస్తుంభ వస్త్రాన్వితాం|
తాం త్వాం చంద్ర కళావతంస మకుటాం చారుస్మితాం భావయే ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ |
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
ఆగచ్ఛ వరదే దేవి దైత్యదర్పవినాశిని |
పూజాం గృహాణ సుముఖి నమస్తే శంకరప్రియే ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ ||
దుర్గా దేవి సమాగచ్ఛ సాన్నిధ్యమిహ కల్పయ |
బలిం పూజాం గృహాణత్వమష్టాభిః శక్తిభిస్సహ ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ ఆసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీమ్ |
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ ||
సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే |
శరణ్యే త్రంబకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తు తే ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం
జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ||
జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |
దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ||
శరణాగతదీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే |
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం ||
క్షీరం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
దధిక్రావ్ణోఅకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః | సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కరా –
స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం –
యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

ఔపచారిక స్నానమ్ –
సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యః త్రాహి నో దేవీ దుర్గా దేవి నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి

స్నానం –
ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః ||
సుగంధి విష్ణుతైలం చ సుగంధామలకీజలం |
దేహ సౌందర్య బీజం చ గృహ్యతాం శ్రీహరప్రియే ||
ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే ||
అభి వస్త్రా సువసనాన్యర్షాభి ధేనూః సుదుఘాః పూయమానః |
అభి చన్ద్రా భర్తవే నో హిరణ్యాభ్యశ్వాన్రథినో దేవ సోమ ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

ఉపవీతం –
క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ |
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ ||
ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం
ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్ |
ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతి ముంచ శుభ్రం
యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |
ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ||
మలయాచల సంభూతం వృక్షసారం మనోహరం |
సుగంధయుక్తం సుఖదం చందనం దేవి గృహ్యతాం ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |

సుగంధ ద్రవ్యాణి –
ఓం అహిరివ భోగైః పర్యేతి బాహుం
జ్యాయా హేతిం పరిబాధమానః ||
హస్తధ్నో విశ్వా వయునాని
విద్వాన్పుమాన్పుమాంసం పరి పాతు విశ్వతః ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః హరిద్రా కుంకుమ కజ్జల కస్తూరి గోరోజనాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి |

ఆభరణం –
మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి |
పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః ||
ఓం ఆయనే తే పరాయణే దూర్వా రోహన్తు పుష్పిణీః |
హ్రదాశ్చ పుణ్డరీకాణి సముద్రస్య గృహా ఇమే ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ |
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్ || ౧౧ ||
చామంతికా వకుళ చంపక పాటలాబ్జైః
పున్నాగ జాజి కరవీర రసాల పుష్పైః |
బిల్వ ప్రవాళ తులసీ దళ మల్లికాభిః
త్వాం పూజయామి జగదీశ్వరీ దేవి మాతః ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథాంగ పూజ –
ఓం దుర్గాయై నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం గిరిజాయై నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం అపర్ణాయై నమః – జానూనీ పూజయామి |
ఓం హరిప్రియాయై నమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం పార్వత్యై నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం ఆర్యాయై నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం జగన్మాత్రే నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం మంగళాయై నమః – కుక్షిం పూజయామి |
ఓం శివాయై నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం మహేశ్వర్యై నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం విశ్వవంద్యాయై నమః – స్కంధౌ పూజయామి |
ఓం కాళ్యై నమః – బాహూ పూజయామి |
ఓం ఆద్యాయై నమః – హస్తౌ పూజయామి |
ఓం వరదాయై నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం సువాణ్యై నమః – నాసికాం పూజయామి |
ఓం కమలాక్ష్యై నమః – నేత్రే పూజయామి |
ఓం అంబికాయై నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం దేవ్యై నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తర శతనామావళిః – (శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః)

ఓం దుర్గాయై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మై నమః |
ఓం మహాగౌర్యై నమః |
ఓం చండికాయై నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః |
ఓం సర్వలోకేశాయై నమః |
ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః |
ఓం సర్వతీర్థమయాయై నమః |
ఓం పుణ్యాయై నమః | ౧౦ ||
ఓం దేవయోనయే నమః |
ఓం అయోనిజాయై నమః |
ఓం భూమిజాయై నమః |
ఓం నిర్గుణాయై నమః |
ఓం ఆధారశక్త్యై నమః |
ఓం అనీశ్వర్యై నమః |
ఓం నిర్గుణాయై నమః |*
ఓం నిరహంకారాయై నమః |
ఓం సర్వగర్వవిమర్దిన్యై నమః |
ఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః | ౨౦ ||
ఓం వాణ్యై నమః |
ఓం సర్వవిద్యాధిదేవతాయై నమః |
ఓం పార్వత్యై నమః |
ఓం దేవమాత్రే నమః |
ఓం వనీశాయై నమః |
ఓం వింధ్యవాసిన్యై నమః |
ఓం తేజోవత్యై నమః |
ఓం మహామాత్రే నమః |
ఓం కోటిసూర్యసమప్రభాయై నమః |
ఓం దేవతాయై నమః | ౩౦ ||
ఓం వహ్నిరూపాయై నమః |
ఓం సరోజాయై నమః |
ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః |*
ఓం గుణాశ్రయాయై నమః |
ఓం గుణమధ్యాయై నమః |
ఓం గుణత్రయవివర్జితాయై నమః |
ఓం కర్మజ్ఞానప్రదాయై నమః |
ఓం కాంతాయై నమః |
ఓం సర్వసంహారకారిణ్యై నమః |
ఓం ధర్మజ్ఞానాయై నమః | ౪౦ ||
ఓం ధర్మనిష్ఠాయై నమః |
ఓం సర్వకర్మవివర్జితాయై నమః |
ఓం కామాక్ష్యై నమః |
ఓం కామసంహర్త్ర్యై నమః |
ఓం కామక్రోధవివర్జితాయై నమః |
ఓం శాంకర్యై నమః |
ఓం శాంభవ్యై నమః |
ఓం శాంతాయై నమః |
ఓం చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనాయై నమః |
ఓం సుజయాయై నమః | ౫౦ ||
ఓం జయభూమిష్ఠాయై నమః |
ఓం జాహ్నవ్యై నమః |
ఓం జనపూజితాయై నమః |
ఓం శాస్త్రాయై నమః |
ఓం శాస్త్రమయాయై నమః |
ఓం నిత్యాయై నమః |
ఓం శుభాయై నమః |
ఓం చంద్రార్ధమస్తకాయై నమః |
ఓం భారత్యై నమః |
ఓం భ్రామర్యై నమః | ౬౦ ||
ఓం కల్పాయై నమః |
ఓం కరాళ్యై నమః |
ఓం కృష్ణపింగళాయై నమః |
ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః |
ఓం నారాయణ్యై నమః |
ఓం రౌద్ర్యై నమః |
ఓం చంద్రామృతపరివృతాయై నమః |
ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః |
ఓం ఇందిరాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః | ౭౦ ||
ఓం జగత్సృష్ట్యాధికారిణ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మాండకోటిసంస్థానాయై నమః |
ఓం కామిన్యై నమః |
ఓం కమలాలయాయై నమః |
ఓం కాత్యాయన్యై నమః |
ఓం కలాతీతాయై నమః |
ఓం కాలసంహారకారిణ్యై నమః |
ఓం యోగనిష్ఠాయై నమః |
ఓం యోగగమ్యాయై నమః |
ఓం యోగధ్యేయాయై నమః | ౮౦ ||
ఓం తపస్విన్యై నమః |
ఓం జ్ఞానరూపాయై నమః |
ఓం నిరాకారాయై నమః |
ఓం భక్తాభీష్టఫలప్రదాయై నమః |
ఓం భూతాత్మికాయై నమః |
ఓం భూతమాత్రే నమః |
ఓం భూతేశాయై నమః |
ఓం భూతధారిణ్యై నమః |
ఓం స్వధానారీమధ్యగతాయై నమః |
ఓం షడాధారాధివర్ధిన్యై నమః | ౯౦ ||
ఓం మోహితాయై నమః |
ఓం ఆంశుభవాయై నమః |
ఓం శుభ్రాయై నమః |
ఓం సూక్ష్మాయై నమః |
ఓం మాత్రాయై నమః |
ఓం నిరాలసాయై నమః |
ఓం నిమ్నగాయై నమః |*
ఓం నీలసంకాశాయై నమః |
ఓం నిత్యానందాయై నమః |
ఓం హరాయై నమః | ౧౦౦ ||
ఓం పరాయై నమః |
ఓం సర్వజ్ఞానప్రదాయై నమః |
ఓం ఆనందాయై నమః |
ఓం సత్యాయై నమః |
ఓం దుర్లభరూపిణ్యై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం సర్వగతాయై నమః |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయై నమః | ౧౦౮ ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః నాణావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

ధూపం –
ఆపః సృజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే ||
ఓం ధూరసి ధూర్వ ధూర్వన్తం ధూర్వ తం యోస్మన్ధూర్వతి
తం ధూర్వ యం వయం ధూర్వామైః |
దేవా నమసి వహ్నితమగ్ం సాస్త్రితమామ్
పప్రితమమ్ జుష్టతమే దేవహూతమమ్ ||

ఓంశ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ధూపం సమర్పయామి |

దీపం –
ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పిఙ్గలాం పద్మమాలినీమ్|
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
ఓం ఉద్దీప్యస్వ జాతవేదోఽపఘ్నం నిరృతిం మమ |
పశూగ్ంశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశోదిశ ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః దీపం సమర్పయామి |

ధూప దీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
నానోపహార రూపం చ నానా రససమన్వితం |
నానా స్వాదుకరం చైవ నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతాం ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ |
భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా |
ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా |
ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అమృతాపి ధానమసి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి |
హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి |
శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

(కరః ఉద్వర్తనార్థే దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి)

తాంబూలం –
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్ ||
తాంబూలం చ వరం రమ్యం కర్పూరాది సువాసితమ్ |
జిహ్వాజాడ్యచ్ఛేదకరం తాంబూలం దేవి గృహ్యతామ్ ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
యః శుచిః ప్రయతో భూత్వా జుహుయాదాజ్య మన్వహమ్ |
శ్రియః పఞ్చదశర్చం చ శ్రీకామః సతతం జపేత్ ||
సంమ్రాజం చ విరాజంచభిశ్రీః యాచనోగృహే |
లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముఖే తయామా సగ్ంసృజామపి ||
కర్పూర దీపతేజస్త్వం అజ్ఞానతిమిరాపహ |
దేవీ ప్రీతికరం చైవ మమ సౌఖ్యం వివర్థయ ||
సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు
నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు |

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |

నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |
నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
ఆనన్దః కర్దమశ్చైవ చిక్లీత ఇతి విశ్రుతాః |
ఋషయః తే త్రయః పుత్రాః స్వయం శ్రీదేవి దేవతా ||
సద్భావపుష్పాణ్యాదాయ సహజ ప్రేమరూపిణే |
లోకమాత్రే దదామ్యద్య ప్రీత్యా సంగృహ్యతాం సదా ||

దుర్గా సూక్తం చూ. ||

ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి |
తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||
ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి |
తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవీ శరణాగతవత్సలే |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సురేశ్వరీ |

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః గజానారోహయామి |
యద్యద్ద్రవ్యమపూర్వం చ పృథివ్యామతిదుర్లభమ్ |
దేవభూపార్హభోగ్యం చ తద్ద్రవ్యం దేవి గృహ్యతాం ||

ఓం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః సమస్త రాజ్ఞీయోపచారాన్ దేవ్యోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
పుత్రోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరీ |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరీ |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ |
యత్పూజితం మయా దేవీ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవీ పాదోదకం పావనం శుభం ||
శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Facebook Comments

Get this stotra with "Stotra Nidhi" mobile app. Download the app from App Store or Play Store by clicking these buttons.

GooglePlay-Logo-1     ApplePlayStore-Logo-1

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Download Stotra Nidhi mobile app