Sri Durga Devi Shodashopachara Puja – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಜಗದಮ್ಬಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಧಿನಾಶನದ್ವಾರಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವಾರೋಗ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಪಿಶಾಚೋಪದ್ರವಾದಿ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಕ್ಷೇಮಾಯುಃ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮ್ಭವದ್ಭಿಃ ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಮ್ಭವದ್ಭಿಃ ಉಪಚಾರೈಶ್ಚ ಸಮ್ಭವತಾ ನಿಯಮೇನ ಸಮ್ಭವಿತಾ ಪ್ರಾಕಾರೇಣ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥

ಸಾಙ್ಗಾಂ ಸಾಯುಧಾಂ ಸವಾಹನಾಂ ಸಶಕ್ತಿಂ ಪತಿಪುತ್ರಪರಿವಾರ ಸಮೇತಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವೀ ಆವಾಹಿತಾ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ । ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವರದಾ ಭವ । ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ॥

ಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಯಾವತ್ಪೂಜಾವಸಾನಕಮ್ ।
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಬಿಮ್ಬೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಣ್ಡೀಂ ಶಿರಃ
ಶಙ್ಖಂ ಸನ್ದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಙ್ಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ ।
ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ
ಯಾಮಸ್ತೌತ್ ಸ್ವಪಿತೇ ಹರೌ ಕಮಲಜೋ ಹನ್ತುಂ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಮ್ ॥

ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶೂಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಣ್ಡಿಕಾಂ
ದಣ್ಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಣ್ಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ ।
ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾಂ
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಮ್ ॥

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಙ್ಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್ ।
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮಾಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ-
-ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್ ॥

ಸಿಂಹಸ್ಥಾ ಶಶಿಶೇಖರಾ ಮರಕತಪ್ರಖ್ಯೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ಭುಜೈಃ
ಶಙ್ಖಂ ಚಕ್ರ ಧನುಃ ಶರಾಂಶ್ಚ ದಧತೀ ನೇತ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭಿಃ ಶೋಭಿತಾ ।
ಆಮುಕ್ತಾಙ್ಗದ ಹಾರ ಕಙ್ಕಣರಣತ್ಕಾಞ್ಚೀರಣನ್ನೂಪುರಾ
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ ಭವತು ನೋ ರತ್ನೋಲ್ಲಸತ್ಕುಣ್ಡಲಾ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸುವ॒ರ್ಣ ರ॑ಜತ॒ಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ಮಾವ॑ಹ ॥
ಆಗಚ್ಛ ವರದೇ ದೇವಿ ದೈತ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶಿನಿ ।
ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ಸುಮುಖಿ ನಮಸ್ತೇ ಶಙ್ಕರಪ್ರಿಯೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆ ವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಅನೇಕರತ್ನಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ನಾನಾಮಣಿಗಣಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಇದಂ ಹೇಮಮಯಂ ದಿವ್ಯಮಾಸನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದ ಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ ದೇ॒ವೀ ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಗಙ್ಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯ ಆನೀತಂ ತೋಯಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಂ ತೇ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಗನ್ಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುಕ್ತಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮ್ಪಾದಿತಂ ಮಯಾ ।
ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯಶ॑ಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸುಗನ್ಧೇನ ವಾಸಿತಂ ಸ್ವಾದು ಶೀತಲಮ್ ।
ತೋಯಮಾಚಮನೀಯಾರ್ಥಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಕ್ಷೀರಮ್ –
ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ ।
ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಙ್ಗ॒ಥೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ದಧಿ –
ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವ್ಣೋ॑ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನ॑: ।
ಸು॒ರ॒ಭಿ ನೋ॒ ಮುಖಾ॑ ಕರ॒ತ್ಪ್ರಾಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಆಜ್ಯಮ್ –
ಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಸಿ ದೇ॒ವೋವ॑ಸ್ಸವಿ॒ತೋತ್ಪು॑ನಾ॒ತು
ಅಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑: ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಮಧು –
ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಃ ಸ॒ನ್ತ್ವೌಷ॑ಧೀಃ ।
ಮಧು॒ ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷ॑ಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವಗ್ಂ ರಜ॑: ।
ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ।
ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶರ್ಕರಾ –
ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರಿನ್ದ್ರಾ᳚ಯ ಸು॒ಹವೀ᳚ತು ನಾಮ್ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ॒ ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಮಧು॑ಮಾಂ॒ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶರ್ಕರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಫಲೋದಕಮ್ –
ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ॑: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾನೋ॑ ಮುನ್ಚ॒ನ್ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಪಯೋ ದಧಿ ಘೃತಂ ಚೈವ ಶರ್ಕರಾ ಮಧು ಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಪಞ್ಚಾಮೃತಂ ಮಯಾಽಽನೀತಂ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ॑ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು ಮಾ॒ ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಶುದ್ಧಂ ಯತ್ಸಲಿಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಗಙ್ಗಾಜಲಸಮಂ ಸ್ಮೃತಮ್ ।
ಸಮರ್ಪಿತಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿ॒ನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃದ್ಧಿಂ॑ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ಅ॒ಭಿ ವಸ್ತ್ರಾ॑ ಸುವಸ॒ನಾನ್ಯ॑ರ್ಷಾ॒ಭಿ ಧೇ॒ನೂಃ ಸು॒ದುಘಾ॑: ಪೂ॒ಯಮಾ॑ನಃ ।
ಅ॒ಭಿ ಚ॒ನ್ದ್ರಾ ಭರ್ತ॑ವೇ ನೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಾ॒ಭ್ಯಶ್ವಾ॑ನ್ರ॒ಥಿನೋ॑ ದೇವ ಸೋಮ ॥
ಪಟ್ಟಯುಗ್ಮಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಕಞ್ಚುಕೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಪರಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾತರ್ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸೌಭಾಗ್ಯಸೂತ್ರಮ್ –
ಕ್ಷು॒ತ್ಪಿ॒ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॒ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ॒ ಸ॒ರ್ವಾ॒ನ್ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾತ್ ॥
ಸೌಭಾಗ್ಯಸೂತ್ರಂ ವರದೇ ಸುವರ್ಣಮಣಿಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಕಣ್ಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಸದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಸೂತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀಗ್ಂ॑ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಶ್ರೀಖಣ್ಡಂ ಚನ್ದನಂ ದಿವ್ಯಂ ಗನ್ಧಾಢ್ಯಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ವಿಲೇಪನಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೇ ಚನ್ದನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಮ್ –
ಹರಿದ್ರಾರಞ್ಜಿತೇ ದೇವಿ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮ್ಯತ್ರ ಸುಖಂ ಶಾನ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕುಙ್ಕುಮಮ್ –
ಕುಙ್ಕುಮಂ ಕಾಮದಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮಸಮ್ಭವಮ್ ।
ಕುಙ್ಕುಮೇನಾರ್ಚಿತಾ ದೇವೀ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಿನ್ದೂರಮ್ –
ಸಿನ್ದೂರಮರುಣಾಭಾಸಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಅರ್ಪಿತಂ ತೇ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಿನ್ದೂರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕಜ್ಜಲಮ್ –
ಚಕ್ಷುಭ್ಯಾಂ ಕಜ್ಜಲಂ ರಮ್ಯಂ ಸುಭಗೇ ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಜ್ಯೋತಿಮುತ್ಪನ್ನಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಗ್ಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ಹಾರ ಕಙ್ಕಣ ಕೇಯೂರ ಮೇಖಲಾ ಕುಣ್ಡಲಾದಿಭಿಃ ।
ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ಹೀರಕೋಪೇತಂ ಭೂಷಣಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥
ಮಾಲ್ಯಾದೀನಿ ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ಮಯಾಽಽಹೃತಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ – ಜಾನೂನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಙ್ಗಲಾಯೈ ನಮಃ – ಕುಕ್ಷಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ – ಬಾಹೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ – ನೇತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ – 1 ಪಶ್ಯತು ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ – 2 ಪಶ್ಯತು ॥

ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಧೂಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ॒ನಿ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ವನಸ್ಪತಿರಸೋದ್ಭೂತೋ ಗನ್ಧಾಢ್ಯೋ ಗನ್ಧ ಉತ್ತಮಃ ।
ಆಘ್ರೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ಮಾವ॑ಹ ॥
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ ।
ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಹಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಧೂಪ ದೀಪಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ ಸು॒ವರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ಮಾವ॑ಹ ॥
ಶರ್ಕರಾಖಣ್ಡಖಾದ್ಯಾನಿ ದಧಿಕ್ಷೀರಘೃತಾನಿ ಚ ।
ಆಹಾರಾರ್ಥಂ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಋತುಫಲಮ್ –
ಇದಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರತಸ್ತವ ।
ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ಭವೇಜ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಋತುಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆ ವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಪೂಗೀಫಲಂ ಮಹದ್ದಿವ್ಯಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಏಲಾಲವಙ್ಗಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಸ॒ಮ್ರಾಜಂ॑ ಚ ವಿ॒ರಾಜಂ॑ ಚಾಭಿ॒ಶ್ರೀರ್ಯಾ ಚ॑ ನೋ ಗೃ॒ಹೇ ।
ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀ ರಾ॒ಷ್ಟ್ರಸ್ಯ॒ ಯಾ ಮುಖೇ॒ ತಯಾ॑ ಮಾ॒ ಸಗ್ಂ ಸೃ॒ಜಾಮಸಿ ॥
ಕದಲೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಂ ಕರ್ಪೂರಂ ತು ಪ್ರದೀಪಿತಮ್ ।
ಆರಾರ್ತಿಕಮಹಂ ಕುರ್ವೇ ಪಶ್ಯ ಮಾಂ ವರದಾ ಭವ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –

(ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್ ಪಶ್ಯತು >>)

ಓಂ ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಸಿಕ್ತಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹಾರ್ದ್ರಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಸಮರ್ಪಿತಃ ।
ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಶ್ಚಾಯಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಯದ್ಯದ್ದ್ರವ್ಯಮಪೂರ್ವಂ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ ।
ದೇವಭೂಪಾರ್ಹಭೋಗ್ಯಂ ಚ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಯಾ ದೇವೀ ಮಧುಕೈಟಭಪ್ರಮಥಿನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಣ್ಡಮುಣ್ಡಶಮನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶಿನೀ ।
ಯಾ ಶುಮ್ಭಾದಿನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಮನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಾ
ಸಾ ಚಣ್ಡೀ ನವಕೋಟಿಶಕ್ತಿಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ॥ 7 ॥

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾಂ ಚೈವ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ॥

ಅನಯಾ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜನೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಾದೇವೀ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed