Category: Lalitha – ಲಲಿತಾ

Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಪೀಠಪೂಜಾ –...

Sri Devi Khadgamala Namavali – ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹೃದಯದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿರೋದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿಖಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕವಚದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನೇತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೩

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧಂ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ತದೇವ ದೇವೀಸದನಂ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ವಿರಾಜತೇ | ಸಹಸ್ರ ಸ್ತಂಭಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ಚತ್ವಾರಸ್ತೇಷು ಮಂಡಪಾಃ...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೨

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧಂ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಾದಗ್ರೇ ಕುಂಕುಮಾರುಣವಿಗ್ರಹಃ | ಪದ್ಮರಾಗಮಯಃ ಸಾಲೋ ಮಧ್ಯೇ ಭೂಶ್ಚೈವತಾದೃಶೀ ||...

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸರ್ವ ದೇವತ ಕೃತಂ)

ಪ್ರಾದುರ್ಭಭೂವ ಪರಮಂ ತೇಜಃ ಪುಂಜಮಾನೂಪಮಂ | ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಂ || 1 || ತನ್ಮಧ್ಯಮೇ ಸಮುದಭೂಚ್ಚಕ್ರಾಕಾರಮನುತ್ತಮಂ | ತನ್ಮಧ್ಯಮೇ ಮಹಾದೇವಿಮುದಯಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾಂ || 2 || ಜಗದುಜ್ಜೀವನಾಕಾರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಂ | ಸೌಂದರ್ಯಸಾರಸೀಮಾಂತಾಮಾನಂದರಸಸಾಗರಾಂ || 3...

Sri Lalitha Ashtakarika Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟಕಾರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಋಷಿಪೀಠಂ ಮುದ್ರಣಮ್) ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಾತ್ಮೇ ವಿಶ್ವಭೂತೈಕನಾಯಕಿ | ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶಾನಿ ಸಂವಿದ್ವಹ್ನೇಃ ಸಮುದ್ಭವ || ೧ || ಆನಂದರೂಪಿಣಿ ಪರೇ ಜಗದಾನಂದದಾಯಿನಿ | ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶಾನಿ ಸಂವಿದ್ವಹ್ನೇಃ ಸಮುದ್ಭವ ||...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಪೀಠಿಕ

|| ಅಥೋತ್ತರಭಾಗೇ ಫಲಶ್ರುತಿಃ || ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಘಟೋದ್ಭವ | ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ || ೧ || ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ |...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೇತಿ ಬೀಜಮ್ ಮಧ್ಯಕೂಟೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ತಿಕೂಟೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರಿತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣಾಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕರನ್ಯಾಸಂ ಚ ಕುರ್ಯಾತ್ ಮಮ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ – ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ | ಕಥಿತಂ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧ || ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವೋ ಮಾತುಸ್ತತಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚನಮ್ | ಭಂಡಾಸುರವಧಶ್ಚೈವ ವಿಸ್ತರೇಣ ತ್ವಯೋದಿತಃ || ೨ ||...

Sri Lalitha Trisathi Namavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿನಾಮಾವಳಿಃ

|| ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ || ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃ...

error: Not allowed