Category: Lalitha

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಪೀಠಿಕ

|| ಅಥೋತ್ತರಭಾಗೇ ಫಲಶ್ರುತಿಃ || ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಘಟೋದ್ಭವ | ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ || ೧ || ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ |...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಶಿನ್ಯಾದಿವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೇತಿ ಬೀಜಮ್ | ಮಧ್ಯಕೂಟೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಶಕ್ತಿಕೂಟೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರಿತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ | ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣಾಂಗನ್ಯಾಸಂ...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ – ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ | ಕಥಿತಂ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧ || ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವೋ ಮಾತುಸ್ತತಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚನಮ್ | ಭಂಡಾಸುರವಧಶ್ಚೈವ ವಿಸ್ತರೇಣ ತ್ವಯೋದಿತಃ || ೨ ||...

Sri Lalitha Trisathi Namavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿನಾಮಾವಳಿಃ

|| ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ || ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃ...

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕ (ಫಲಶೃತಿ)

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ- ಇತೀದಂ ತೇ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ದಿವ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಶತತ್ರಯಮ್ | ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯತ್ವಾ-ದ್ಗೋಪನೀಯಂ ಮಹಾಮುನೇ || ೬೦ || ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀದೇವೀಕಥಿತಾನಿ ವೈ | ಶಕ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಕಾಮೇಶಕಥಿತಾನಿ ಹಿ || ೬೧...

Sri Lalitha Trisati Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸೂತ ಉವಾಚ- ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ – ಭಗವಾನ್ ಹಯಗ್ರೀವಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ – ಐಂ ಬೀಜಂ – ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ – ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ – ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧ...

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ

ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ-ಮಳಿಕ ಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ-ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ | ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀ-ಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ-ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ || ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ- ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಭಗವನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ | ತ್ವತ್ತಶ್ಶ್ರುತಮಶೇಷೇಣ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ || ೧ || ರಹಸ್ಯಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಪಿ ತತ್ಸಂಶ್ರುತಂ...

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2

ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಗೌರೀ ಕಾಳೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ | ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮಹಾದೇವೀ ದುರ್ಗಾರ್ಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ಭವಾ || ೧ || ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚಂದ್ರಮುಖೀ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನೀ | ಚಂದ್ರಹಾಸಕರಾ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಭಾ || ೨...

Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ-ಐಂ-ಹ್ರೀಂ-ಶ್ರೀಂ | ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | ಹಿಮಾಚಲಮಹಾವಂಶಪಾವನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಸೌಂದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | ಲಸನ್ಮರಕತಸ್ವಚ್ಛವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ || ಮಹಾತಿಶಯಸೌಂದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮೋ...

Saundaryalahari – ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ

ಶಿವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂ ನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲಃ ಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ ಅತಸ್ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯಾಂ ಹರಿಹರವಿರಿಂಚಾದಿಭಿರಪಿ ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಮಕೃತಪುಣ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ || ೧ ||...

error: Not allowed