Category: Lalitha – ಲಲಿತಾ

Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಪೀಠಪೂಜಾ –...

Sri Devi Khadgamala Namavali – ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹೃದಯದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿರೋದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿಖಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕವಚದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನೇತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೩

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧಂ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ತದೇವ ದೇವೀಸದನಂ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ವಿರಾಜತೇ | ಸಹಸ್ರ ಸ್ತಂಭಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ಚತ್ವಾರಸ್ತೇಷು ಮಂಡಪಾಃ...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೨

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧಂ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಾದಗ್ರೇ ಕುಂಕುಮಾರುಣವಿಗ್ರಹಃ | ಪದ್ಮರಾಗಮಯಃ ಸಾಲೋ ಮಧ್ಯೇ ಭೂಶ್ಚೈವತಾದೃಶೀ ||...

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸರ್ವ ದೇವತ ಕೃತಂ)

ಪ್ರಾದುರ್ಭಭೂವ ಪರಮಂ ತೇಜಃ ಪುಂಜಮಾನೂಪಮಂ | ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಂ || 1 || ತನ್ಮಧ್ಯಮೇ ಸಮುದಭೂಚ್ಚಕ್ರಾಕಾರಮನುತ್ತಮಂ | ತನ್ಮಧ್ಯಮೇ ಮಹಾದೇವಿಮುದಯಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾಂ || 2 || ಜಗದುಜ್ಜೀವನಾಕಾರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಂ | ಸೌಂದರ್ಯಸಾರಸೀಮಾಂತಾಮಾನಂದರಸಸಾಗರಾಂ || 3...

Sri Lalitha Ashtakarika Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟಕಾರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಋಷಿಪೀಠಂ ಮುದ್ರಣಮ್) ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಾತ್ಮೇ ವಿಶ್ವಭೂತೈಕನಾಯಕಿ | ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶಾನಿ ಸಂವಿದ್ವಹ್ನೇಃ ಸಮುದ್ಭವ || ೧ || ಆನಂದರೂಪಿಣಿ ಪರೇ ಜಗದಾನಂದದಾಯಿನಿ | ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶಾನಿ ಸಂವಿದ್ವಹ್ನೇಃ ಸಮುದ್ಭವ ||...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಪೀಠಿಕ

|| ಅಥೋತ್ತರಭಾಗೇ ಫಲಶ್ರುತಿಃ || ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಘಟೋದ್ಭವ | ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ || ೧ || ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ |...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೇತಿ ಬೀಜಮ್ ಮಧ್ಯಕೂಟೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ತಿಕೂಟೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರಿತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣಾಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕರನ್ಯಾಸಂ ಚ ಕುರ್ಯಾತ್ ಮಮ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ – ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ | ಕಥಿತಂ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧ || ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವೋ ಮಾತುಸ್ತತಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚನಮ್ | ಭಂಡಾಸುರವಧಶ್ಚೈವ ವಿಸ್ತರೇಣ ತ್ವಯೋದಿತಃ || ೨ ||...

Sri Lalitha Trisathi Namavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿನಾಮಾವಳಿಃ

|| ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ || ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃ...

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕ (ಫಲಶೃತಿ)

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ- ಇತೀದಂ ತೇ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ದಿವ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಶತತ್ರಯಮ್ | ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯತ್ವಾ-ದ್ಗೋಪನೀಯಂ ಮಹಾಮುನೇ || ೬೦ || ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀದೇವೀಕಥಿತಾನಿ ವೈ | ಶಕ್ತ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಕಾಮೇಶಕಥಿತಾನಿ ಹಿ || ೬೧...

Sri Lalitha Trisati Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸೂತ ಉವಾಚ- ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ – ಭಗವಾನ್ ಹಯಗ್ರೀವಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ – ಐಂ ಬೀಜಂ – ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ – ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ – ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧ...

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ

ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ-ಮಳಿಕ ಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ-ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ | ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀ-ಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ-ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ || ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ- ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಭಗವನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ | ತ್ವತ್ತಶ್ಶ್ರುತಮಶೇಷೇಣ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ || ೧ || ರಹಸ್ಯಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಪಿ ತತ್ಸಂಶ್ರುತಂ...

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2

ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಗೌರೀ ಕಾಳೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ | ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮಹಾದೇವೀ ದುರ್ಗಾರ್ಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ಭವಾ || ೧ || ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚಂದ್ರಮುಖೀ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನೀ | ಚಂದ್ರಹಾಸಕರಾ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಭಾ || ೨...

Sri Lalitha Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ...

Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ | ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ಹಿಮಾಚಲಮಹಾವಂಶಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ | ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಸೌಂದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ | ಲಸನ್ಮರಕತಸ್ವಚ್ಛವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ | ಮಹಾತಿಶಯಸೌಂದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಶಶಾಂಕಶೇಖರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ | ಸದಾಪಂಚದಶಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ...

Saundaryalahari – ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ

ಶಿವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂ ನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲಃ ಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ ಅತಸ್ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯಾಂ ಹರಿಹರವಿರಿಂಚಾದಿಭಿರಪಿ ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಮಕೃತಪುಣ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ || ೧ ||...

Sri Lalitha Stavaraja Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತವರಾಜಃ

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ಜಯ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಯ ದೇವಿ ಪರಾತ್ಪರೇ | ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಲಯೇ ಜಯ ಕಾಮಕಲಾತ್ಮಿಕೇ || ೧ || ಜಯ ಕಾಮೇಶ ವಾಮಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಿ | ಜಯಾಽಖಿಲಸುರಾರಾಧ್ಯೇ...

Sri Lalitha Panchavimsati Nama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ವೀಜಿವಕ್ತ್ರ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮಭಿಃ | ಲಲಿತಾಪರಮೇಶಾನ್ಯಾ ದೇಹಿ ಕರ್ಣರಸಾಯನಮ್ || ೧ ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ಸಿಂಹಾಸನಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಪರಾಂಕುಶಾ | ಚಾಪಿನೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಚೈವ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ...

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಕವಚ ಸ್ತವರಾತ್ನ ಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಆನಂದಭೈರವ ಋಷಿಃ, ಅಮೃತವಿರಾಟ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಲಲಿತಾಪರಾಂಬಾ ದೇವತಾ ಐಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಂಬಾ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ...

Lalitha Pancharatnam – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾವದನಾರವಿಂದಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲಮೌಕ್ತಿಕಶೋಭಿನಾಸಮ್ | ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮೃಗಮದೋಜ್ಜ್ವಲಫಾಲದೇಶಮ್ || ೧ || ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ ರತ್ನಾಂಗುಳೀಯಲಸದಂಗುಲಿಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಮ್ | ಮಾಣಿಕ್ಯಹೇಮವಲಯಾಂಗದಶೋಭಮಾನಾಂ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಚಾಪಕುಸುಮೇಷುಸೃಣೀರ್ದಧಾನಾಮ್ || ೨ || ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಚರಣಾರವಿಂದಂ...

Sri Lalitha Arya Dwisathi – ಆರ್ಯಾ ದ್ವಿಶತೀ

ವಂದೇ ಗಜೇಂದ್ರವದನಂ ವಾಮಾಂಕಾರೂಢವಲ್ಲಭಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ | ಕುಂಕುಮಪರಾಗಶೋಣಂ ಕುವಲಯಿನೀಜಾರಕೋರಕಾಪೀಡಂ || ೧ || ಸ ಜಯತಿ ಸುವರ್ಣಶೈಲಃ ಸಕಲಜಗಚ್ಚಕ್ರಸಂಘಟಿತಮೂರ್ತಿಃ | ಕಾಂಚನ ನಿಕುಂಜವಾಟೀ ಕಂದಳದಮರೀಪ್ರಪಂಚ ಸಂಗೀತಃ || ೨ || ಹರಿಹಯನೈರೃತಮಾರುತ ಹರಿತಾಮಂತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಂ ತಸ್ಯ...

Sri Lalitha Arya Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾರ್ಯಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಮ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕ | ಲಲಿತಾ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಚೇತ್ತವ || ೧ || ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ನಿದಾನಂ ಶ್ರೇಯಸಾಮೇತಲ್ಲಲಿತಾವರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಂ | ಪಠತಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ತದಿದಂ...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 1 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – 1

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂಧಂ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದೂರ್ಧ್ವಭಾಗೇ ಸರ್ವಲೋಕೋಽಸ್ತಿ ಯಃ ಶ್ರುತಃ | ಮಣಿದ್ವೀಪಃ ಸ...

error: Not allowed