Sri Lalithamba Parameshwara Stava – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಂಬಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತವಃ


ಕಲಯತು ಕಲ್ಯಾಣತತಿಂ
ಕಮಲಾಸಖಪದ್ಮಯೋನಿಮುಖವಂದ್ಯಃ |
ಕರಿಮುಖಷಣ್ಮುಖಯುಕ್ತಃ
ಕಾಮೇಶಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀನಾಥಃ || ೧ ||

ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತೀ-
-ತ್ಯಾಯೋಧನಮಧ್ಯ ಅಬ್ರವೀದ್ಯಾದೌ |
ಶುಂಭಂ ಪ್ರತಿ ಸಾ ಪಾಯಾ-
-ದಾದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಕೃಪಾಪಯೋರಾಶಿಃ || ೨ ||

ಈಷದಿತಿ ಮನ್ಯತೇ ಯ-
-ತ್ಪದಭಕ್ತಃ ಶಂಭುವಿಷ್ಣುಮುಖಪದವೀಃ |
ಸಾ ಮೇ ನಿಶ್ಚಲವಿರತಿಂ
ದದ್ಯಾದ್ವಿಷಯೇಷು ವಿಷ ಇವಾತ್ಯಂತಮ್ || ೩ ||

ಲಭತೇ ಪರಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ
ಸುದೃಢಾಮೇವಾಶು ಯತ್ಪದಾಸಕ್ತಃ |
ತಾಂ ನೌಮಿ ಬೋಧರೂಪಾ-
-ಮಾದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಿವಾಜಮುಖಸೇವ್ಯಾಮ್ || ೪ ||

ಹ್ರೀಮಾನ್ಭವೇತ್ಸುರೇಶ-
-ಸ್ತದ್ಗುರುರಪಿ ಯತ್ಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಸ್ಯ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಗಿರಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಸಾ ಮಾಮವ್ಯಾತ್ತಯೋಃ ಪ್ರದಾನೇನ || ೫ ||

ಹಸತಿ ವಿಧುಂ ಹಾಸೇನ
ಪ್ರವಾಲಮಪಿ ಪಂಚಶಾಖಮಾರ್ದವತಃ |
ಅಧರೇಣ ಬಿಂಬಮವ್ಯಾ-
-ತ್ಸಾ ಮಾ ಸೋಮಾರ್ಧಮೂರ್ಧಪುಣ್ಯತತಿಃ || ೬ ||

ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಶಿರೋಭಿ-
-ಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯೇಣೈವ ಗೀಯತೇ ರೂಪಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾವತು ಸತತಂ
ಗಂಗಾಧರಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಠೀ || ೭ ||

ಕಲಿಮಲನಿವಾರಣವ್ರತ-
-ಕೃತದೀಕ್ಷಃ ಕಾಲಸರ್ವಗರ್ವಹರಃ |
ಕರಣವಶೀಕರಣಪಟು-
-ಪ್ರಾಭವದಃ ಪಾತು ಪಾರ್ವತೀನಾಥಃ || ೮ ||

ಹರತು ತಮೋ ಹಾರ್ದಂ ಮೇ
ಹಾಲಾಹಲರಾಜಮಾನಗಲದೇಶಃ |
ಹಂಸಮನುಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಃ
ಪರಹಂಸಾರಾಧ್ಯಪಾದಪಾಥೋಜಃ || ೯ ||

ಲಲನಾಃ ಸುರೇಶ್ವರಾಣಾಂ
ಯತ್ಪಾದಪಾಥೋಜಮರ್ಚಯಂತಿ ಮುದಾ |
ಸಾ ಮೇ ಮನಸಿ ವಿಹಾರಂ
ರಚಯತು ರಾಕೇಂದುಗರ್ವಹರವದನಾ || ೧೦ ||

ಹ್ರೀಮಂತಃ ಕಲಯತಿ ಯೋ
ಮೂಲಂ ಮೂಲಂ ಸಮಸ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮ್ |
ತಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೋಽಪಿ
ಪ್ರಣಮಂತಿ ಚ ಯಾಂತಿ ತಸ್ಯ ಭೃತ್ಯತ್ವಮ್ ||

ಸದನಂ ಪ್ರಭವತಿ ವಾಚಾಂ
ಯನ್ಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾನತೋ ಹಿ ಮೂಕೋಽಪಿ |
ಸರಸಾಂ ಸಾಲಂಕಾರಾಂ
ಸಾ ಮೇ ವಾಚಂ ದದಾತು ಶಿವಮಹಿಷೀ || ೧೨ ||

ಕರಕಲಿತಪಾಶಸೃಣಿಶರ-
-ಶರಾಸನಃ ಕಾಮಧುಕ್ಪ್ರಣಮ್ರಾಣಾಮ್ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀಹೃದಂಬುಜ-
-ಭಾನುಃ ಪಾಯಾದ್ಯುವಾ ಕೋಽಪಿ || ೧೩ ||

ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ಪುಮರ್ಥಾಂ-
-ಶ್ಚತುರಃ ಕಿಂಚಾತ್ಮಭಕ್ತವರ್ಯೇಭ್ಯಃ |
ದದ್ಯಾದ್ಯತ್ಪದಭಕ್ತಃ
ಸಾ ಮಯಿ ಕರುಣಾಂ ಕರೋತು ಕಾಮೇಶೀ || ೧೪ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಪರಾಣಾಂ
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಭುಕ್ತಿಂ ಚ |
ಯಾ ಪ್ರದದಾತ್ಯಚಿರಾತ್ತಾಂ
ನೌಮಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಕೃತವಸತಿಮ್ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀಮಾತೃಪದಪಯೋಜಾ-
-ಸಕ್ತಸ್ವಾಂತೇನ ಕೇನಚಿದ್ಯತಿನಾ |
ರಚಿತಾ ಸ್ತುತಿರಿಯಮವನೌ
ಪಠತಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದದಾತಿ ಶುಭಪಂಕ್ತಿಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಃ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಂಬಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed