Sri Lalithamba Parameshwara Stava – శ్రీ లలితాంబా పరమేశ్వర స్తవః


కలయతు కల్యాణతతిం
కమలాసఖపద్మయోనిముఖవంద్యః |
కరిముఖషణ్ముఖయుక్తః
కామేశస్త్రిపురసుందరీనాథః || ౧ ||

ఏకైవాహం జగతీ-
-త్యాయోధనమధ్య అబ్రవీద్యాదౌ |
శుంభం ప్రతి సా పాయా-
-దాద్యా శక్తిః కృపాపయోరాశిః || ౨ ||

ఈషదితి మన్యతే య-
-త్పదభక్తః శంభువిష్ణుముఖపదవీః |
సా మే నిశ్చలవిరతిం
దద్యాద్విషయేషు విష ఇవాత్యంతమ్ || ౩ ||

లభతే పరాత్మవిద్యాం
సుదృఢామేవాశు యత్పదాసక్తః |
తాం నౌమి బోధరూపా-
-మాద్యాం విద్యాం శివాజముఖసేవ్యామ్ || ౪ ||

హ్రీమాన్భవేత్సురేశ-
-స్తద్గురురపి యత్పదాబ్జభక్తస్య |
లక్ష్మీం గిరం చ దృష్ట్వా
సా మామవ్యాత్తయోః ప్రదానేన || ౫ ||

హసతి విధుం హాసేన
ప్రవాలమపి పంచశాఖమార్దవతః |
అధరేణ బింబమవ్యా-
-త్సా మా సోమార్ధమూర్ధపుణ్యతతిః || ౬ ||

సకలామ్నాయశిరోభి-
-స్తాత్పర్యేణైవ గీయతే రూపమ్ |
యస్యాః సావతు సతతం
గంగాధరపూర్వపుణ్యపరిపాఠీ || ౭ ||

కలిమలనివారణవ్రత-
-కృతదీక్షః కాలసర్వగర్వహరః |
కరణవశీకరణపటు-
-ప్రాభవదః పాతు పార్వతీనాథః || ౮ ||

హరతు తమో హార్దం మే
హాలాహలరాజమానగలదేశః |
హంసమనుప్రతిపాద్యః
పరహంసారాధ్యపాదపాథోజః || ౯ ||

లలనాః సురేశ్వరాణాం
యత్పాదపాథోజమర్చయంతి ముదా |
సా మే మనసి విహారం
రచయతు రాకేందుగర్వహరవదనా || ౧౦ ||

హ్రీమంతః కలయతి యో
మూలం మూలం సమస్తలక్ష్మీనామ్ |
తం చక్రవర్తినోఽపి
ప్రణమంతి చ యాంతి తస్య భృత్యత్వమ్ ||

సదనం ప్రభవతి వాచాం
యన్మూర్తిధ్యానతో హి మూకోఽపి |
సరసాం సాలంకారాం
సా మే వాచం దదాతు శివమహిషీ || ౧౨ ||

కరకలితపాశసృణిశర-
-శరాసనః కామధుక్ప్రణమ్రాణామ్ |
కామేశ్వరీహృదంబుజ-
-భానుః పాయాద్యువా కోఽపి || ౧౩ ||

లబ్ధ్వా స్వయం పుమర్థాం-
-శ్చతురః కించాత్మభక్తవర్యేభ్యః |
దద్యాద్యత్పదభక్తః
సా మయి కరుణాం కరోతు కామేశీ || ౧౪ ||

హ్రీంకారజపపరాణాం
జీవన్ముక్తిం చ భుక్తిం చ |
యా ప్రదదాత్యచిరాత్తాం
నౌమి శ్రీచక్రరాజకృతవసతిమ్ || ౧౫ ||

శ్రీమాతృపదపయోజా-
-సక్తస్వాంతేన కేనచిద్యతినా |
రచితా స్తుతిరియమవనౌ
పఠతాం భక్త్యా దదాతి శుభపంక్తిమ్ || ౧౬ ||

ఇతి శృంగేరి శ్రీజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవనృసింహభారతీస్వామిభిః విరచితః శ్రీ లలితాంబా పరమేశ్వర స్తవః |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed