Category: Ayyappa – అయ్యప్ప

Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – శ్రీ కిరాతాష్టకం

ఓం అస్య శ్రీకిరాతశస్తుర్మహామంత్రస్య రేమంత ఋషిః దేవీ గాయత్రీ ఛందః శ్రీ కిరాత శాస్తా దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీ కిరాత శస్తు ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే...

Sri Bhoothanatha Dasakam – శ్రీ భూతనాథ దశకం

పాండ్యభూపతీంద్రపూర్వపుణ్యమోహనాకృతే పండితార్చితాంఘ్రిపుండరీక పావనాకృతే | పూర్ణచంద్రతుండవేత్రదండవీర్యవారిధే పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౧ || ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద | భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్...

Sri Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru – శ్రీ ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

జగత్ప్రతిష్ఠాహేతుర్యః ధర్మః శ్రుత్యంతకీర్తితః | తస్యాపి శాస్తా యో దేవస్తం సదా సముపాశ్రయే || ౧ || శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి ||...

Sri Sabari Girisha Ashtakam – శ్రీ శబరిగిరీశాష్టకం

యజన సుపూజిత యోగివరార్చిత యాదువినాశక యోగతనో యతివర కల్పిత యంత్రకృతాసన యక్షవరార్పిత పుష్పతనో | యమనియమాసన యోగిహృదాసన పాపనివారణ కాలతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ మామనిశమ్ ||...

Sri Dharma Sastha Bhujanga Stotram – శ్రీ ధర్మశాస్తా భుజంగ స్తోత్రం

శ్రితానంద చింతామణి శ్రీనివాసం సదా సచ్చిదానంద పూర్ణప్రకాశమ్ | ఉదారం సుదారం సురాధారమీశం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౧ విభుం వేదవేదాంతవేద్యం వరిష్ఠం విభూతిప్రదం విశ్రుతం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ | విభాస్వత్ప్రభావప్రభం...

Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – శ్రీభూతనాథ కరావలంబ స్తవః

ఓంకారరూప శబరీవరపీఠదీప శృంగార రంగ రమణీయ కలాకలాప అంగార వర్ణ మణికంఠ మహత్ప్రతాప శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక నక్షత్రనాథముఖ నిర్మల చిత్తరంగ కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర...

Sri Ayyappa Stotram – శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం

అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణం | నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ || ౧ || చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*] విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ || ౨ ||...

Sri Maha Sastha Anugraha Kavacham – శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

శ్రీదేవ్యువాచ- భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక | ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧ మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨ స్వధర్మవిరతేమార్గే...

Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata (Onnam Thiruppadi) – పద్ధెనిమిది మెట్ల స్తుతి (తమిళం)

ఓం స్వామియే శరణమయ్యప్పా | సత్యమాయ పదినెట్టామ్ పడిగళే శరణమయ్యప్పా | ఓం సద్గురునాథనే శరణమయ్యప్పా | ఒణ్ణాం తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా | స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే...

Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam – శ్రీ అయ్యప్ప షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి లఘు పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || శ్రీ...

Sri Ayyappa Sharanu Ghosha – శ్రీ అయ్యప్ప శరణుఘోష

ఓం శ్రీ స్వామియే హరిహర సుతనే కన్నిమూల గణపతి భగవానే శక్తి వడివేలన్ సోదరనే మాలికైప్పురత్తు మంజమ్మ దేవి లోకమాతావే వావరన్ స్వామియే కరుప్పన్న స్వామియే పెరియ కడుత్త స్వామియే తిరియ కడుత్త...

Harivarasanam (Harihara Atmaja Ashtakam) – హరివరాసనం (హరిహరాత్మజాష్టకం)

హరివరాసనం విశ్వమోహనమ్ హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్ | అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౧ || శరణకీర్తనం భక్తమానసమ్ భరణలోలుపం నర్తనాలసమ్ | అరుణభాసురం భూతనాయకమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౨ ||...

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

మహాశాస్తా మహాదేవో మహాదేవసుతోఽవ్యయః | లోకకర్తా లోకభర్తా లోకహర్తా పరాత్పరః || ౧ || త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ తపస్వీ భూతసైనికః | మంత్రవేదీ మహావేదీ మారుతో జగదీశ్వరః || ౨ || లోకాధ్యక్షోఽగ్రణీః...

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహాశాస్త్రే నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం మహాదేవసుతాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం లోకకర్త్రే నమః | ఓం లోకభర్త్రే నమః |...

Sri Ayyappa Pancharatnam – శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ | పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ || విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ | క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ ||...

error: Not allowed