Category: Ayyappa – అయ్యప్ప

Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – శ్రీ కిరాతాష్టకం

ఓం అస్య శ్రీకిరాతశస్తుర్మహామంత్రస్య రేమంత ఋషిః దేవీ గాయత్రీ ఛందః శ్రీ కిరాత శాస్తా దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీ కిరాత శస్తు ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే...

Sri Bhoothanatha Dasakam – శ్రీ భూతనాథ దశకం

పాండ్యభూపతీంద్రపూర్వపుణ్యమోహనాకృతే పండితార్చితాంఘ్రిపుండరీక పావనాకృతే | పూర్ణచంద్రతుండవేత్రదండవీర్యవారిధే పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౧ || ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద | భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్...

Sri Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru – శ్రీ ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

జగత్ప్రతిష్ఠాహేతుర్యః ధర్మః శ్రుత్యంతకీర్తితః | తస్యాపి శాస్తా యో దేవస్తం సదా సముపాశ్రయే || ౧ || శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి ||...

Sri Sabari Girisha Ashtakam – శ్రీ శబరిగిరీశాష్టకం

యజన సుపూజిత యోగివరార్చిత యాదువినాశక యోగతనో యతివర కల్పిత యంత్రకృతాసన యక్షవరార్పిత పుష్పతనో | యమనియమాసన యోగిహృదాసన పాపనివారణ కాలతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ మామనిశమ్ ||...

Sri Dharma Sastha Bhujanga Stotram – శ్రీ ధర్మశాస్తా భుజంగ స్తోత్రం

శ్రితానంద చింతామణి శ్రీనివాసం సదా సచ్చిదానంద పూర్ణప్రకాశమ్ | ఉదారం సుదారం సురాధారమీశం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౧ విభుం వేదవేదాంతవేద్యం వరిష్ఠం విభూతిప్రదం విశ్రుతం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ | విభాస్వత్ప్రభావప్రభం...

Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – శ్రీభూతనాథ కరావలంబ స్తవః

ఓంకారరూప శబరీవరపీఠదీప శృంగార రంగ రమణీయ కలాకలాప అంగార వర్ణ మణికంఠ మహత్ప్రతాప శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక నక్షత్రనాథముఖ నిర్మల చిత్తరంగ కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర...

Sri Ayyappa Stotram – శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం

అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణం | నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ || ౧ || చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*] విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ || ౨ ||...

Sri Maha Sastha Anugraha Kavacham – శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

శ్రీదేవ్యువాచ- భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక | ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧ మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨ స్వధర్మవిరతేమార్గే...

Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata (Onnam Thiruppadi) – పద్ధెనిమిది మెట్ల స్తుతి (తమిళం)

ఓం స్వామియే శరణమయ్యప్పా | సత్యమాయ పదినెట్టామ్ పడిగళే శరణమయ్యప్పా | ఓం సద్గురునాథనే శరణమయ్యప్పా | ఒణ్ణాం తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా | స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే...

Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam – శ్రీ అయ్యప్ప షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి లఘు పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || శ్రీ...

error: Not allowed