Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – శ్రీ కిరాతాష్టకం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]
అస్య శ్రీకిరాతశస్తుర్మహామంత్రస్య రేమంత ఋషిః దేవీ గాయత్రీ ఛందః శ్రీ కిరాత శాస్తా దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీ కిరాత శస్తు ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానమ్ |
కోదండం సశరం భుజేన భుజగేంద్రభోగా భాసావహన్
వామేనచ్ఛురికాం విభక్షలనే పక్షేణ దక్షేణ చ |
కాంత్యా నిర్జిత నీరదః పురభిదః క్రీడన్కిరాతాకృతే
పుత్రోస్మాకమనల్ప నిర్మలయా చ నిర్మాతు శర్మానిశమ్ ||

స్తోత్రం |
ప్రత్యర్థివ్రాతవక్షఃస్థలరుధిరసురాపానమత్తా పృషత్కం
చాపే సంధాయ తిష్ఠన్ హృదయసరసిజే మామకే తాపహం తమ్ |
పింఛోత్తంసః శరణ్యః పశుపతితనయో నీరదాభః ప్రసన్నో
దేవః పాయాదపాయాచ్ఛబరవపురసౌ సావధానః సదా నః || ౧ ||

ఆఖేటాయ వనేచరస్య గిరిజాసక్తస్య శంభోః సుతః
త్రాతుం యో భువనం పురా సమజని ఖ్యాతః కిరాతాకృతిః |
కోదండక్షురికాధరో ఘనరవః పింఛావతంసోజ్జ్వలః
స త్వం మామవ సర్వదా రిపుగణత్రస్తం దయావారిధే || ౨ ||

యో మాం పీడయతి ప్రసహ్య సతతం దేహీత్యనన్యాశ్రయం
భిత్వా తస్య రిపోరురః క్షురికయా శాతాగ్రయా దుర్మతేః |
దేవ త్వత్కరపంకజోల్లసితయా శ్రీమత్కిరాతాకృతేః
తత్ప్రాణాన్వితరాంతకాయ భగవన్ కాలారిపుత్రాంజసా || ౩ ||

విద్ధో మర్మసు దుర్వచోభిరసతాం సంతప్తశల్యోపమైః
దృప్తానాం ద్విషతామశాంతమనసాం ఖిన్నోఽస్మి యావద్భృశమ్ |
తావత్త్వం క్షురికాశరాసనధరశ్చిత్తే మమావిర్భవన్
స్వామిన్ దేవ కిరాతరూప శమయ ప్రత్యర్థిగర్వం క్షణాత్ || ౪ ||

హర్తుం విత్తమధర్మతో మమ రతాశ్చోరాశ్చ యే దుర్జనా-
-స్తేషాం మర్మసు తాడయాశు విశిఖైస్త్వత్కార్ముకాన్నిఃసృతైః ||

శాస్తారం ద్విషతాం కిరాతవపుషం సర్వార్థదం త్వామృతే
పశ్యామ్యత్ర పురారిపుత్ర శరణం నాన్యం ప్రపన్నోఽస్మ్యహమ్ || ౫ ||

యక్షః ప్రేతపిశాచభూతనివహాః దుఃఖప్రదా భీషణాః
బాధంతే నరశోణితోత్సుకధియో యే మాం రిపుప్రేరితాః |
చాపజ్యానినదైస్త్వమీశ సకలాన్ సంహృత్య దుష్టగ్రహాన్
గౌరీశాత్మజ దైవతేశ్వర కిరాతాకార సంరక్ష మామ్ || ౬ ||

దోగ్ధుం యే నిరతాస్త్వమద్య పదపద్మైకాంతభక్తాయ మే
మాయాచ్ఛన్నకలేబరాశ్రువిషదానాద్యైః సదా కర్మభిః |
వశ్యస్తంభనమారణాదికుశలప్రారంభదక్షానరీన్
దుష్టాన్ సంహర దేవదేవ శబరాకార త్రిలోకేశ్వర || ౭ ||

తన్వా వా మనసా గిరాపి సతతం దోషం చికీర్షత్యలం
త్వత్పాదప్రణతస్య నిరపరాధస్యాపి యే మానవాః |
సర్వాన్ సంహర తాన్ గిరీశసుత మే తాపత్రయౌఘానపి
త్వామేకం శబరాకృతే భయహరం నాథం ప్రపన్నోఽస్మ్యహమ్ || ౮ ||

క్లిష్టో రాజభటైస్తదాపి పరిభూతోఽహం కులైర్వైరిభి-
-శ్చాన్యైర్ఘోరతరైర్విపజ్జలనిధౌ మగ్నోఽస్మి దుఃఖాతురమ్ |
హా హా కింకరవై విభో శబరవేషం త్వామభీష్టార్థదం
వందేఽహం పరదైవతం కురు కృపానాథార్తబంధో మయి || ౯ ||

స్తోత్రం యః ప్రజపేత్ ప్రశాంతకరణైర్నిత్యం కిరాతాష్టకం
స క్షిప్రం వశగాన్ కరోతి నృపతీనాబద్ధవైరానపి |
సంహృత్యాత్మవిరోధినః ఖిలజనాన్ దుష్టగ్రహానప్యసౌ
యాత్యంతే యమదూతభీతిరహితో దివ్యాం గతిం శాశ్వతీమ్ || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీ కిరాతాష్టకమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed