Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಿರಾತಶಸ್ತುರ್ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ರೇಮಂತ ಋಷಿಃ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ಶಸ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕೋದಂಡಂ ಸಶರಂ ಭುಜೇನ ಭುಜಗೇಂದ್ರಭೋಗಾ ಭಾಸಾವಹನ್
ವಾಮೇನಚ್ಛುರಿಕಾಂ ವಿಭಕ್ಷಲನೇ ಪಕ್ಷೇಣ ದಕ್ಷೇಣ ಚ |
ಕಾಂತ್ಯಾ ನಿರ್ಜಿತ ನೀರದಃ ಪುರಭಿದಃ ಕ್ರೀಡನ್ಕಿರಾತಾಕೃತೇ
ಪುತ್ರೋಸ್ಮಾಕಮನಲ್ಪ ನಿರ್ಮಲಯಾ ಚ ನಿರ್ಮಾತು ಶರ್ಮಾನಿಶಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿವ್ರಾತವಕ್ಷಃಸ್ಥಲರುಧಿರಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಪೃಷತ್ಕಂ
ಚಾಪೇ ಸಂಧಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ಮಾಮಕೇ ತಾಪಹಂ ತಮ್ |
ಪಿಂಛೋತ್ತಂಸಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶುಪತಿತನಯೋ ನೀರದಾಭಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ
ದೇವಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾಚ್ಛಬರವಪುರಸೌ ಸಾವಧಾನಃ ಸದಾ ನಃ || ೧ ||

ಆಖೇಟಾಯ ವನೇಚರಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಸಕ್ತಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಸುತಃ
ತ್ರಾತುಂ ಯೋ ಭುವನಂ ಪುರಾ ಸಮಜನಿ ಖ್ಯಾತಃ ಕಿರಾತಾಕೃತಿಃ |
ಕೋದಂಡಕ್ಷುರಿಕಾಧರೋ ಘನರವಃ ಪಿಂಛಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ
ಸ ತ್ವಂ ಮಾಮವ ಸರ್ವದಾ ರಿಪುಗಣತ್ರಸ್ತಂ ದಯಾವಾರಿಧೇ || ೨ ||

ಯೋ ಮಾಂ ಪೀಡಯತಿ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸತತಂ ದೇಹೀತ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಂ
ಭಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ರಿಪೋರುರಃ ಕ್ಷುರಿಕಯಾ ಶಾತಾಗ್ರಯಾ ದುರ್ಮತೇಃ |
ದೇವ ತ್ವತ್ಕರಪಂಕಜೋಲ್ಲಸಿತಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕಿರಾತಾಕೃತೇಃ
ತತ್ಪ್ರಾಣಾನ್ವಿತರಾಂತಕಾಯ ಭಗವನ್ ಕಾಲಾರಿಪುತ್ರಾಂಜಸಾ || ೩ ||

ವಿದ್ಧೋ ಮರ್ಮಸು ದುರ್ವಚೋಭಿರಸತಾಂ ಸಂತಪ್ತಶಲ್ಯೋಪಮೈಃ
ದೃಪ್ತಾನಾಂ ದ್ವಿಷತಾಮಶಾಂತಮನಸಾಂ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಯಾವದ್ಭೃಶಮ್ |
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಕ್ಷುರಿಕಾಶರಾಸನಧರಶ್ಚಿತ್ತೇ ಮಮಾವಿರ್ಭವನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇವ ಕಿರಾತರೂಪ ಶಮಯ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗರ್ವಂ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೪ ||

ಹರ್ತುಂ ವಿತ್ತಮಧರ್ಮತೋ ಮಮ ರತಾಶ್ಚೋರಾಶ್ಚ ಯೇ ದುರ್ಜನಾ-
-ಸ್ತೇಷಾಂ ಮರ್ಮಸು ತಾಡಯಾಶು ವಿಶಿಖೈಸ್ತ್ವತ್ಕಾರ್ಮುಕಾನ್ನಿಃಸೃತೈಃ ||

ಶಾಸ್ತಾರಂ ದ್ವಿಷತಾಂ ಕಿರಾತವಪುಷಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ತ್ವಾಮೃತೇ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯತ್ರ ಪುರಾರಿಪುತ್ರ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಭೂತನಿವಹಾಃ ದುಃಖಪ್ರದಾ ಭೀಷಣಾಃ
ಬಾಧಂತೇ ನರಶೋಣಿತೋತ್ಸುಕಧಿಯೋ ಯೇ ಮಾಂ ರಿಪುಪ್ರೇರಿತಾಃ |
ಚಾಪಜ್ಯಾನಿನದೈಸ್ತ್ವಮೀಶ ಸಕಲಾನ್ ಸಂಹೃತ್ಯ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್
ಗೌರೀಶಾತ್ಮಜ ದೈವತೇಶ್ವರ ಕಿರಾತಾಕಾರ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೬ ||

ದೋಗ್ಧುಂ ಯೇ ನಿರತಾಸ್ತ್ವಮದ್ಯ ಪದಪದ್ಮೈಕಾಂತಭಕ್ತಾಯ ಮೇ
ಮಾಯಾಚ್ಛನ್ನಕಲೇಬರಾಶ್ರುವಿಷದಾನಾದ್ಯೈಃ ಸದಾ ಕರ್ಮಭಿಃ |
ವಶ್ಯಸ್ತಂಭನಮಾರಣಾದಿಕುಶಲಪ್ರಾರಂಭದಕ್ಷಾನರೀನ್
ದುಷ್ಟಾನ್ ಸಂಹರ ದೇವದೇವ ಶಬರಾಕಾರ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ || ೭ ||

ತನ್ವಾ ವಾ ಮನಸಾ ಗಿರಾಪಿ ಸತತಂ ದೋಷಂ ಚಿಕೀರ್ಷತ್ಯಲಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಪ್ರಣತಸ್ಯ ನಿರಪರಾಧಸ್ಯಾಪಿ ಯೇ ಮಾನವಾಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಸಂಹರ ತಾನ್ ಗಿರೀಶಸುತ ಮೇ ತಾಪತ್ರಯೌಘಾನಪಿ
ತ್ವಾಮೇಕಂ ಶಬರಾಕೃತೇ ಭಯಹರಂ ನಾಥಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಕ್ಲಿಷ್ಟೋ ರಾಜಭಟೈಸ್ತದಾಪಿ ಪರಿಭೂತೋಽಹಂ ಕುಲೈರ್ವೈರಿಭಿ-
-ಶ್ಚಾನ್ಯೈರ್ಘೋರತರೈರ್ವಿಪಜ್ಜಲನಿಧೌ ಮಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದುಃಖಾತುರಮ್ |
ಹಾ ಹಾ ಕಿಂಕರವೈ ವಿಭೋ ಶಬರವೇಷಂ ತ್ವಾಮಭೀಷ್ಟಾರ್ಥದಂ
ವಂದೇಽಹಂ ಪರದೈವತಂ ಕುರು ಕೃಪಾನಾಥಾರ್ತಬಂಧೋ ಮಯಿ || ೯ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪ್ರಜಪೇತ್ ಪ್ರಶಾಂತಕರಣೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ
ಸ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಶಗಾನ್ ಕರೋತಿ ನೃಪತೀನಾಬದ್ಧವೈರಾನಪಿ |
ಸಂಹೃತ್ಯಾತ್ಮವಿರೋಧಿನಃ ಖಿಲಜನಾನ್ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನಪ್ಯಸೌ
ಯಾತ್ಯಂತೇ ಯಮದೂತಭೀತಿರಹಿತೋ ದಿವ್ಯಾಂ ಗತಿಂ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed