Category: Veda Suktam – ವೇದಸೂಕ್ತಂ

Aruna Prashna – ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಃ

(ತೈ।ಆ।1।0।0) ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ...

Sri Rudram – Namakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ನಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ॥ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಕ ॥ ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮ॑: । ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮ॑: ।...

Sri Rudra Prashna – Chamakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

॥ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಕ ॥ ಓಂ ಅಗ್ನಾ॑ವಿಷ್ಣೂ ಸ॒ಜೋಷ॑ಸೇ॒ಮಾ ವ॑ರ್ಧನ್ತು ವಾಂ॒ ಗಿರ॑: । ದ್ಯು॒ಮ್ನೈರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರಾಗ॑ತಮ್ । ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪ್ರಯ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ...

Sri Suktam – ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್

ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ । ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ 1 ॥ ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ । ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್...

Shraddha Suktam (Yajurveda) – ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಯಜುರ್ವೇದೀಯ)

(ತೈ।ಬ್ರಾ।2।8।8।6) ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॒ಽಗ್ನಿಃ ಸಮಿ॑ಧ್ಯತೇ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॑ ವಿನ್ದತೇ ಹ॒ವಿಃ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಂ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನಿ॑ । ವಚ॒ಸಾಽಽವೇ॑ದಯಾಮಸಿ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಗ್ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದದ॑ತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಗ್ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದಿದಾ॑ಸತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಭೋ॒ಜೇಷು॒...

Shraddha Suktam (Rigveda) – ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

(ಋ।10।151) ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॒ಗ್ನಿಃ ಸಮಿ॑ಧ್ಯತೇ ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॑ ಹೂಯತೇ ಹ॒ವಿಃ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಂ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನಿ॒ ವಚ॒ಸಾ ವೇ॑ದಯಾಮಸಿ ॥ 1 ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದದ॑ತಃ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದಿದಾ॑ಸತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಭೋ॒ಜೇಷು॒ ಯಜ್ವ॑ಸ್ವಿ॒ದಂ...

Vishnu Suktam – ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒: ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ...

Ratri Suktam – ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಮ್

(ಋ।ವೇ।10-127) ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಕುಶಿಕ ಋಷಿಃ ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ, ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಜಗದಮ್ಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ರಾತ್ರೀ॒ ವ್ಯ॑ಖ್ಯದಾಯ॒ತೀ ಪು॑ರು॒ತ್ರಾ ದೇ॒ವ್ಯ॒1॑ಕ್ಷಭಿ॑: । ವಿಶ್ವಾ॒ ಅಧಿ॒ ಶ್ರಿಯೋ॑ಽಧಿತ ॥...

Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತಮ್

–(ಋ।ವೇ।6।61) ಇ॒ಯಮ॑ದದಾದ್ರಭ॒ಸಮೃ॑ಣ॒ಚ್ಯುತಂ॒ ದಿವೋ᳚ದಾಸಂ ವಧ್ರ್ಯ॒ಶ್ವಾಯ॑ ದಾ॒ಶುಷೇ᳚ । ಯಾ ಶಶ್ವ᳚ನ್ತಮಾಚ॒ಖಶದಾ᳚ವ॒ಸಂ ಪ॒ಣಿಂ ತಾ ತೇ᳚ ದಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ತವಿ॒ಷಾ ಸ॑ರಸ್ವತಿ ॥ 1 ॥ ಇ॒ಯಂ ಶುಷ್ಮೇ᳚ಭಿರ್ಬಿಸ॒ಖಾ ಇ॑ವಾರುಜ॒ತ್ಸಾನು॑ ಗಿರೀ॒ಣಾಂ ತ॑ವಿ॒ಷೇಭಿ॑ರೂ॒ರ್ಮಿಭಿ॑: । ಪಾ॒ರಾ॒ವ॒ತ॒ಘ್ನೀಮವ॑ಸೇ...

Sarpa Suktam – ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತಮ್

ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಕೇ ಚ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಮನು॑ । ಯೇ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ॒ ಯೇ ದಿ॒ವಿ ತೇಭ್ಯ॑: ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑: । (ತೈ।ಸಂ।4।2।3) ಯೇ॑ಽದೋ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ದಿ॒ವೋ ಯೇ ವಾ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ...

error: Not allowed