Category: Veda Suktam – ವೇದಸೂಕ್ತಂ

Maha Soura Mantra – ಮಹಾಸೌರಮ್

(೧-೫೦-೧) ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮ್ ॥ ೧ ಅಪ॒ ತ್ಯೇ ತಾ॒ಯವೋ॑ ಯಥಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ಕ್ತುಭಿ॑: । ಸೂರಾ॑ಯ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಸೇ ॥ ೨...

Trisuparnam – ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಮ್

(ತೈ-ಆ-೧೦-೩೮:೪೦) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸೋಮ ಪ್ರ॒ಜಾ ವ॒ಥ್ಸೋಽಭಿ॒ ಸೋ ಅ॒ಹಮ್ । ದುಷ್ಷ್ವ॑ಪ್ನ॒ಹನ್ದು॑ರುಷ್ವ॒ಹ । ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸೋಮ ಪ್ರಾ॒ಣಾಗ್ಂಸ್ತಾಞ್ಜು॑ಹೋಮಿ...

Chitti Pannam – ಚಿತ್ತಿ ಪನ್ನಮ್

(ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕೇ ತೃತೀಯ ಪ್ರಪಾಠಕಃ) ಹರಿಃ ಓಂ । ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು...

Aruna Prashna – ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಃ

(ತೈ।ಆ।1।0।0) ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ...

Sri Rudram – Namakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ನಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ॥ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಕ ॥ ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮ॑: । ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮ॑: ।...

Sri Rudra Prashna – Chamakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

॥ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಕ ॥ ಓಂ ಅಗ್ನಾ॑ವಿಷ್ಣೂ ಸ॒ಜೋಷ॑ಸೇ॒ಮಾ ವ॑ರ್ಧನ್ತು ವಾಂ॒ ಗಿರ॑: । ದ್ಯು॒ಮ್ನೈರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರಾಗ॑ತಮ್ । ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪ್ರಯ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ...

Sri Suktam – ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್

ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ । ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ 1 ॥ ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ । ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್...

Shraddha Suktam (Yajurveda) – ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಯಜುರ್ವೇದೀಯ)

(ತೈ।ಬ್ರಾ।2।8।8।6) ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॒ಽಗ್ನಿಃ ಸಮಿ॑ಧ್ಯತೇ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॑ ವಿನ್ದತೇ ಹ॒ವಿಃ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಂ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನಿ॑ । ವಚ॒ಸಾಽಽವೇ॑ದಯಾಮಸಿ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಗ್ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದದ॑ತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಗ್ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದಿದಾ॑ಸತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಭೋ॒ಜೇಷು॒...

Shraddha Suktam (Rigveda) – ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

(ಋ।10।151) ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॒ಗ್ನಿಃ ಸಮಿ॑ಧ್ಯತೇ ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॑ ಹೂಯತೇ ಹ॒ವಿಃ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಂ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನಿ॒ ವಚ॒ಸಾ ವೇ॑ದಯಾಮಸಿ ॥ 1 ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದದ॑ತಃ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದಿದಾ॑ಸತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಭೋ॒ಜೇಷು॒ ಯಜ್ವ॑ಸ್ವಿ॒ದಂ...

Vishnu Suktam – ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒: ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ...

error: Not allowed