Category: Veda Suktam – ವೇದಸೂಕ್ತಂ

Brahmanaspati Suktam – ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ ಸೂಕ್ತಮ್

(ಋ|ವೇ|2|23|1) ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑: ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥ (ಋ|ವೇ|1|18|1) ಸೋ॒ಮಾನಂ॒ ಸ್ವರ॑ಣಂ ಕೃಣು॒ಹಿ ಬ್ರ᳚ಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ । ಕ॒ಕ್ಷೀವ॑ನ್ತಂ॒...

Maha Soura Mantra – ಮಹಾಸೌರಮ್

(೧-೫೦-೧) ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮ್ ॥ ೧ ಅಪ॒ ತ್ಯೇ ತಾ॒ಯವೋ॑ ಯಥಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ಕ್ತುಭಿ॑: । ಸೂರಾ॑ಯ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಸೇ ॥ ೨...

Trisuparnam – ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಮ್

(ತೈ-ಆ-೧೦-೩೮:೪೦) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸೋಮ ಪ್ರ॒ಜಾ ವ॒ಥ್ಸೋಽಭಿ॒ ಸೋ ಅ॒ಹಮ್ । ದುಷ್ಷ್ವ॑ಪ್ನ॒ಹನ್ದು॑ರುಷ್ವ॒ಹ । ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸೋಮ ಪ್ರಾ॒ಣಾಗ್ಂಸ್ತಾಞ್ಜು॑ಹೋಮಿ...

Chitti Pannam – ಚಿತ್ತಿ ಪನ್ನಮ್

(ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕೇ ತೃತೀಯ ಪ್ರಪಾಠಕಃ) ಹರಿಃ ಓಂ । ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು...

Aruna Prashna – ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಃ

(ತೈ।ಆ।1।0।0) ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ...

Sri Rudram – Namakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ನಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ॥ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಕ ॥ ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮ॑: । ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮ॑: ।...

Sri Rudra Prashna – Chamakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

॥ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಕ ॥ ಓಂ ಅಗ್ನಾ॑ವಿಷ್ಣೂ ಸ॒ಜೋಷ॑ಸೇ॒ಮಾ ವ॑ರ್ಧನ್ತು ವಾಂ॒ ಗಿರ॑: । ದ್ಯು॒ಮ್ನೈರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರಾಗ॑ತಮ್ । ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪ್ರಯ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ...

Sri Suktam – ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್

ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ । ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ 1 ॥ ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ । ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್...

Shraddha Suktam (Yajurveda) – ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಯಜುರ್ವೇದೀಯ)

(ತೈ।ಬ್ರಾ।2।8।8।6) ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॒ಽಗ್ನಿಃ ಸಮಿ॑ಧ್ಯತೇ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॑ ವಿನ್ದತೇ ಹ॒ವಿಃ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಂ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನಿ॑ । ವಚ॒ಸಾಽಽವೇ॑ದಯಾಮಸಿ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಗ್ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದದ॑ತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಗ್ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದಿದಾ॑ಸತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಭೋ॒ಜೇಷು॒...

Shraddha Suktam (Rigveda) – ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

(ಋ।10।151) ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॒ಗ್ನಿಃ ಸಮಿ॑ಧ್ಯತೇ ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॑ ಹೂಯತೇ ಹ॒ವಿಃ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಂ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಮೂ॒ರ್ಧನಿ॒ ವಚ॒ಸಾ ವೇ॑ದಯಾಮಸಿ ॥ 1 ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದದ॑ತಃ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಶ್ರ॑ದ್ಧೇ॒ ದಿದಾ॑ಸತಃ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಭೋ॒ಜೇಷು॒ ಯಜ್ವ॑ಸ್ವಿ॒ದಂ...

Vishnu Suktam – ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒: ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ...

Ratri Suktam – ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಮ್

(ಋ।ವೇ।10-127) ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಕುಶಿಕ ಋಷಿಃ ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ, ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಜಗದಮ್ಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ರಾತ್ರೀ॒ ವ್ಯ॑ಖ್ಯದಾಯ॒ತೀ ಪು॑ರು॒ತ್ರಾ ದೇ॒ವ್ಯ॒1॑ಕ್ಷಭಿ॑: । ವಿಶ್ವಾ॒ ಅಧಿ॒ ಶ್ರಿಯೋ॑ಽಧಿತ ॥...

Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತಮ್

–(ಋ।ವೇ।6।61) ಇ॒ಯಮ॑ದದಾದ್ರಭ॒ಸಮೃ॑ಣ॒ಚ್ಯುತಂ॒ ದಿವೋ᳚ದಾಸಂ ವಧ್ರ್ಯ॒ಶ್ವಾಯ॑ ದಾ॒ಶುಷೇ᳚ । ಯಾ ಶಶ್ವ᳚ನ್ತಮಾಚ॒ಖಶದಾ᳚ವ॒ಸಂ ಪ॒ಣಿಂ ತಾ ತೇ᳚ ದಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ತವಿ॒ಷಾ ಸ॑ರಸ್ವತಿ ॥ 1 ॥ ಇ॒ಯಂ ಶುಷ್ಮೇ᳚ಭಿರ್ಬಿಸ॒ಖಾ ಇ॑ವಾರುಜ॒ತ್ಸಾನು॑ ಗಿರೀ॒ಣಾಂ ತ॑ವಿ॒ಷೇಭಿ॑ರೂ॒ರ್ಮಿಭಿ॑: । ಪಾ॒ರಾ॒ವ॒ತ॒ಘ್ನೀಮವ॑ಸೇ...

Sarpa Suktam – ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತಮ್

ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಕೇ ಚ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಮನು॑ । ಯೇ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ॒ ಯೇ ದಿ॒ವಿ ತೇಭ್ಯ॑: ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑: । (ತೈ।ಸಂ।4।2।3) ಯೇ॑ಽದೋ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ದಿ॒ವೋ ಯೇ ವಾ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ...

Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – ಸಾನುಸ್ವಾರ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಸುನ್ನಾಲ ಪನ್ನಮ್)

[ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಂ ತೈತ್ತರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 3-4-1-1] ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಹರಿಃ ಓಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಮಾಲ॑ಭತೇ । ಕ್ಷ॒ತ್ತ್ರಾಯ॑ ರಾಜ॒ನ್ಯಮ್᳚ । ಮ॒ರುದ್ಭ್ಯೋ॒ ವೈಶ್ಯಮ್᳚ । ತಪ॑ಸೇ ಶೂ॒ದ್ರಮ್ । ತಮ॑ಸೇ॒...

Surya Suktam – ಸೂರ್ಯ ಸೂಕ್ತಮ್

(ಋ।10।037) ನಮೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ಮ॒ಹೋ ದೇ॒ವಾಯ॒ ತದೃ॒ತಂ ಸ॑ಪರ್ಯತ । ದೂ॒ರೇ॒ದೃಶೇ॑ ದೇ॒ವಜಾ॑ತಾಯ ಕೇ॒ತವೇ॑ ದಿ॒ವಸ್ಪು॒ತ್ರಾಯ॒ ಸೂ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಶಂಸತ ॥ 1 ಸಾ ಮಾ॑ ಸ॒ತ್ಯೋಕ್ತಿ॒: ಪರಿ॑ ಪಾತು ವಿ॒ಶ್ವತೋ॒...

Surya Stuti (Rigveda) -ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

(ಋ।ವೇ।1।050।1) ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮ್ ॥ 1 ಅಪ॒ ತ್ಯೇ ತಾ॒ಯವೋ॑ ಯಥಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ಕ್ತುಭಿ॑: । ಸೂರಾ॑ಯ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಸೇ ॥ 2...

Hiranyagarbha Suktam – ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತಮ್

(ಋ।10।121) ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ಗ॒ರ್ಭಃ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಗ್ರೇ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಜಾ॒ತಃ ಪತಿ॒ರೇಕ॑ ಆಸೀತ್ । ಸ ದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ದ್ಯಾಮು॒ತೇಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 1 ಯ ಆ॑ತ್ಮ॒ದಾ ಬ॑ಲ॒ದಾ ಯಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॑ ಉ॒ಪಾಸ॑ತೇ...

Maha Narayana Upanishat – ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್

ಹ॒ರಿ॒: ಓಮ್ ॥ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಃ ಶಂ ವರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶಂ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ ॥ ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ...

Medha Suktam – ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ಯಶ್ಛನ್ದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ । ಛನ್ದೋ॒ಭ್ಯೋಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸಮ್ಬ॒ಭೂವ॑ । ಸ ಮೇನ್ದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು । ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ । ಶರೀ॑ರಂ ಮೇ॒ ವಿಚ॑ರ್ಷಣಮ್ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ । ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಾಂ॒...

Manyu Suktam – ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಮ್

(ಋ।ವೇ।10।83,84) ಯಸ್ತೇ᳚ ಮ॒ನ್ಯೋಽವಿ॑ಧದ್ವಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹ॒ ಓಜ॑: ಪುಷ್ಯತಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಾನು॒ಷಕ್ । ಸಾ॒ಹ್ಯಾಮ॒ ದಾಸ॒ಮಾರ್ಯಂ॒ ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ಸಹ॑ಸ್ಕೃತೇನ॒ ಸಹ॑ಸಾ॒ ಸಹ॑ಸ್ವತಾ ॥ 01 ಮ॒ನ್ಯುರಿನ್ದ್ರೋ᳚ ಮ॒ನ್ಯುರೇ॒ವಾಸ॑ ದೇ॒ವೋ ಮ॒ನ್ಯುರ್ಹೋತಾ॒ ವರು॑ಣೋ ಜಾ॒ತವೇ᳚ದಾಃ...

Bhu Suktam – ಭೂ ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ಭೂಮಿ॑ರ್ಭೂ॒ಮ್ನಾ ದ್ಯೌರ್ವ॑ರಿ॒ಣಾಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ । ಉ॒ಪಸ್ಥೇ॑ ತೇ ದೇವ್ಯದಿತೇ॒ಽಗ್ನಿಮ॑ನ್ನಾ॒ದ-ಮ॒ನ್ನಾದ್ಯಾ॒ಯಾದ॑ಧೇ ॥ ಆಽಯಙ್ಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿ॑ರಕ್ರಮೀ॒ ದಸ॑ನನ್ಮಾ॒ತರಂ॒ ಪುನ॑: । ಪಿ॒ತರಂ॑ ಚ ಪ್ರ॒ಯನ್ತ್ಸುವ॑: ॥ ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶದ್ಧಾಮ॒ ವಿರಾ॑ಜತಿ॒ ವಾಕ್ಪ॑ತ॒ಙ್ಗಾಯ॑ ಶಿಶ್ರಿಯೇ । ಪ್ರತ್ಯ॑ಸ್ಯ...

Brahma Suktam – ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿ ಸೀ॑ಮ॒ತಃ ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ । ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒-ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವ॑: । ಪಿ॒ತಾ ವಿ॒ರಾಜಾ॑ಮೃಷ॒ಭೋ ರ॑ಯೀ॒ಣಾಮ್...

Purusha Suktam – ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚: ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ ।...

error: Not allowed