Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತಮ್

–(ಋ।ವೇ।6।61)
ಇ॒ಯಮ॑ದದಾದ್ರಭ॒ಸಮೃ॑ಣ॒ಚ್ಯುತಂ॒ ದಿವೋ᳚ದಾಸಂ ವಧ್ರ್ಯ॒ಶ್ವಾಯ॑ ದಾ॒ಶುಷೇ᳚ ।
ಯಾ ಶಶ್ವ᳚ನ್ತಮಾಚ॒ಖಶದಾ᳚ವ॒ಸಂ ಪ॒ಣಿಂ ತಾ ತೇ᳚ ದಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ತವಿ॒ಷಾ ಸ॑ರಸ್ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇ॒ಯಂ ಶುಷ್ಮೇ᳚ಭಿರ್ಬಿಸ॒ಖಾ ಇ॑ವಾರುಜ॒ತ್ಸಾನು॑ ಗಿರೀ॒ಣಾಂ ತ॑ವಿ॒ಷೇಭಿ॑ರೂ॒ರ್ಮಿಭಿ॑: ।
ಪಾ॒ರಾ॒ವ॒ತ॒ಘ್ನೀಮವ॑ಸೇ ಸುವೃ॒ಕ್ತಿಭಿ॑ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಮಾ ವಿ॑ವಾಸೇಮ ಧೀ॒ತಿಭಿ॑: ॥ 2 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತಿ ದೇವ॒ನಿದೋ॒ ನಿ ಬ॑ರ್ಹಯ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಬೃಸ॑ಯಸ್ಯ ಮಾ॒ಯಿನ॑: ।
ಉ॒ತ ಕ್ಷಿ॒ತಿಭ್ಯೋ॒ಽವನೀ᳚ರವಿನ್ದೋ ವಿ॒ಷಮೇ᳚ಭ್ಯೋ ಅಸ್ರವೋ ವಾಜಿನೀವತಿ ॥ 3 ॥

ಪ್ರಣೋ᳚ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ᳚ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ᳚ವತೀ ।
ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು ॥ 4 ॥

ಯಸ್ತ್ವಾ᳚ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತ್ಯುಪಬ್ರೂ॒ತೇ ಧನೇ᳚ ಹಿ॒ತೇ ।
ಇನ್ದ್ರಂ॒ ನ ವೃ॑ತ್ರ॒ತೂರ್ಯೇ᳚ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ದೇ᳚ವಿ ಸರಸ್ವ॒ತ್ಯವಾ॒ ವಾಜೇ᳚ಷು ವಾಜಿನಿ ।
ರದಾ᳚ ಪೂ॒ಷೇವ॑ ನಃ ಸ॒ನಿಮ್ ॥ 6 ॥

ಉ॒ತ ಸ್ಯಾ ನ॒: ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಘೋ॒ರಾ ಹಿರ᳚ಣ್ಯವರ್ತನಿಃ ।
ವೃ॒ತ್ರ॒ಘ್ನೀ ವ॑ಷ್ಟಿ ಸುಷ್ಟು॒ತಿಮ್ ॥ 7 ॥

ಯಸ್ಯಾ᳚ ಅನ॒ನ್ತೋ ಅಹ್ರು॑ತಸ್ತ್ವೇ॒ಷಶ್ಚ॑ರಿ॒ಷ್ಣುರ᳚ರ್ಣ॒ವಃ ।
ಅಮ॒ಶ್ಚರ॑ತಿ॒ ರೋರು॑ವತ್ ॥ 8 ॥

ಸಾ ನೋ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ಅತಿ॒ ದ್ವಿಷ॒: ಸ್ವಸೄ᳚ರ॒ನ್ಯಾ ಋ॒ತಾವ॑ರೀ ।
ಅತ॒ನ್ನಹೇ᳚ವ॒ ಸೂರ್ಯ॑: ॥ 9 ॥

ಉ॒ತ ನ॑: ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಪ್ರಿ॒ಯಾಸು॑ ಸ॒ಪ್ತಸ್ವ॑ಸಾ॒ ಸುಜು॑ಷ್ಟಾ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸ್ತೋಮ್ಯಾ᳚ ಭೂತ್ ॥ 10 ॥

ಆ॒ಪ॒ಪ್ರುಷೀ॒ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನ್ಯು॒ರು ರಜೋ᳚ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀ ನಿ॒ದಸ್ಪಾ᳚ತು ॥ 11 ॥

ತ್ರಿ॒ಷ॒ಧಸ್ಥಾ᳚ ಸ॒ಪ್ತಧಾ᳚ತು॒: ಪಞ್ಚ॑ ಜಾ॒ತಾ ವ॒ರ್ಧಯ᳚ನ್ತೀ ।
ವಾಜೇ᳚ವಾಜೇ॒ ಹವ್ಯಾ᳚ ಭೂತ್ ॥ 12 ॥

ಪ್ರ ಯಾ ಮ॑ಹಿ॒ಮ್ನಾ ಮ॒ಹಿನಾ᳚ಸು॒ ಚೇಕಿ॑ತೇ ದ್ಯು॒ಮ್ನೇಭಿ॑ರ॒ನ್ಯಾ ಅ॒ಪಸಾ᳚ಮ॒ಪಸ್ತ॑ಮಾ ।
ರಥ॑ ಇವ ಬೃಹ॒ತೀ ವಿ॒ಭ್ವನೇ᳚ ಕೃ॒ತೋಪ॒ಸ್ತುತ್ಯಾ᳚ ಚಿಕಿ॒ತುಷಾ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ॥ 13 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತ್ಯ॒ಭಿ ನೋ᳚ ನೇಷಿ॒ ವಸ್ಯೋ॒ ಮಾಪ॑ ಸ್ಫರೀ॒: ಪಯ॑ಸಾ॒ ಮಾ ನ॒ ಆ ಧ॑ಕ್ ।
ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ನಃ ಸ॒ಖ್ಯಾ ವೇ॒ಶ್ಯಾ᳚ ಚ॒ ಮಾ ತ್ವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾ॒ಣ್ಯರ॑ಣಾನಿ ಗನ್ಮ ॥ 14 ॥

–(ಋ।ವೇ।7।95)
ಪ್ರ ಕ್ಷೋದ॑ಸಾ॒ ಧಾಯ॑ಸಾ ಸಸ್ರ ಏ॒ಷಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಧ॒ರುಣ॒ಮಾಯ॑ಸೀ॒ ಪೂಃ ।
ಪ್ರ॒ಬಾಬ॑ಧಾನಾ ರ॒ಥ್ಯೇ᳚ವ ಯಾತಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ಅ॒ಪೋ ಮ॑ಹಿ॒ನಾ ಸಿನ್ಧು॑ರ॒ನ್ಯಾಃ ॥ 15 ॥

ಏಕಾ᳚ಚೇತ॒ತ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ ನ॒ದೀನಾಂ॒ ಶುಚಿ᳚ರ್ಯ॒ತೀ ಗಿ॒ರಿಭ್ಯ॒ ಆ ಸ॑ಮು॒ದ್ರಾತ್ ।
ರಾ॒ಯಶ್ಚೇತ᳚ನ್ತೀ॒ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ಭೂರೇ᳚ರ್ಘೃ॒ತಂ ಪಯೋ᳚ ದುದುಹೇ॒ ನಾಹು॑ಷಾಯ ॥ 16 ॥

ಸ ವಾ᳚ವೃಧೇ॒ ನರ್ಯೋ॒ ಯೋಷ॑ಣಾಸು॒ ವೃಷಾ॒ ಶಿಶು᳚ರ್ವೃಷ॒ಭೋ ಯ॒ಜ್ಞಿಯಾ᳚ಸು ।
ಸ ವಾ॒ಜಿನಂ᳚ ಮ॒ಘವ॑ದ್ಭ್ಯೋ ದಧಾತಿ॒ ವಿ ಸಾ॒ತಯೇ᳚ ತ॒ನ್ವಂ᳚ ಮಾಮೃಜೀತ ॥ 17 ॥

ಉ॒ತ ಸ್ಯಾ ನ॒: ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಜುಷಾ॒ಣೋಪ॑ ಶ್ರವತ್ಸು॒ಭಗಾ᳚ ಯ॒ಜ್ಞೇ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ ।
ಮಿ॒ತಜ್ಞು॑ಭಿರ್ನಮ॒ಸ್ಯೈ᳚ರಿಯಾ॒ನಾ ರಾ॒ಯಾ ಯು॒ಜಾ ಚಿ॒ದುತ್ತ॑ರಾ॒ ಸಖಿ॑ಭ್ಯಃ ॥ 18 ॥

ಇ॒ಮಾ ಜುಹ್ವಾ᳚ನಾ ಯು॒ಷ್ಮದಾ ನಮೋ᳚ಭಿ॒: ಪ್ರತಿ॒ ಸ್ತೋಮಂ᳚ ಸರಸ್ವತಿ ಜುಷಸ್ವ ।
ತವ॒ ಶರ್ಮ᳚ನ್ಪ್ರಿ॒ಯತ॑ಮೇ॒ ದಧಾ᳚ನಾ॒ ಉಪ॑ ಸ್ಥೇಯಾಮ ಶರ॒ಣಂ ನ ವೃ॒ಕ್ಷಮ್ ॥ 19 ॥

ಅ॒ಯಮು॑ ತೇ ಸರಸ್ವತಿ॒ ವಸಿ॑ಷ್ಠೋ॒ ದ್ವಾರಾ᳚ವೃ॒ತಸ್ಯ॑ ಸುಭಗೇ॒ ವ್ಯಾ᳚ವಃ ।
ವರ್ಧ॑ ಶುಭ್ರೇ ಸ್ತುವ॒ತೇ ರಾ᳚ಸಿ॒ ವಾಜಾ॑ನ್ಯೂ॒ಯಂ ಪಾ᳚ತ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒: ಸದಾ᳚ ನಃ ॥ 20 ॥

–(ಋ।ವೇ।7।96)
ಬೃ॒ಹದು॑ ಗಾಯಿಷೇ॒ ವಚೋ᳚ಽಸು॒ರ್ಯಾ᳚ ನ॒ದೀನಾ᳚ಮ್ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ಮಿನ್ಮ॑ಹಯಾ ಸುವೃ॒ಕ್ತಿಭಿ॒ಸ್ಸ್ತೋಮೈ᳚ರ್ವಸಿಷ್ಠ॒ ರೋದ॑ಸೀ ॥ 21 ॥

ಉ॒ಭೇ ಯತ್ತೇ᳚ ಮಹಿ॒ನಾ ಶು॑ಭ್ರೇ॒ ಅನ್ಧ॑ಸೀ ಅಧಿಕ್ಷಿ॒ಯನ್ತಿ॑ ಪೂ॒ರವ॑: ।
ಸಾ ನೋ᳚ ಬೋಧ್ಯವಿ॒ತ್ರೀ ಮ॒ರುತ್ಸ॑ಖಾ॒ ಚೋದ॒ ರಾಧೋ᳚ ಮ॒ಘೋನಾ᳚ಮ್ ॥ 22 ॥

ಭ॒ದ್ರಮಿದ್ಭ॒ದ್ರಾ ಕೃ॑ಣವ॒ತ್ಸರ॑ಸ್ವ॒ತ್ಯಕ॑ವಾರೀ ಚೇತತಿ ವಾ॒ಜಿನೀ᳚ವತೀ ।
ಗೃ॒ಣಾ॒ನಾ ಜ॑ಮದಗ್ನಿ॒ವತ್ಸ್ತು॑ವಾ॒ನಾ ಚ॑ ವಸಿಷ್ಠ॒ವತ್ ॥ 23 ॥

ಜ॒ನೀ॒ಯನ್ತೋ॒ ನ್ವಗ್ರ॑ವಃ ಪುತ್ರೀ॒ಯನ್ತ॑: ಸು॒ದಾನ॑ವಃ ।
ಸರ॑ಸ್ವನ್ತಂ ಹವಾಮಹೇ ॥ 24 ॥

ಯೇ ತೇ᳚ ಸರಸ್ವ ಊ॒ರ್ಮಯೋ॒ ಮಧು॑ಮನ್ತೋ ಘೃತ॒ಶ್ಚುತ॑: ।
ತೇಭಿ᳚ರ್ನೋಽವಿ॒ತಾ ಭ॒ವ ॥ 25 ॥

ಪೀ॒ಪಿ॒ವಾಂಸಂ॒ ಸರ॑ಸ್ವತ॒: ಸ್ತನಂ॒ ಯೋ ವಿ॒ಶ್ವದ॑ರ್ಶತಃ ।
ಭ॒ಕ್ಷೀ॒ಮಹಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಮಿಷಮ್᳚ ॥ 26 ॥

–(ಋ।ವೇ।2।41।16)
ಅಮ್ಬಿ॑ತಮೇ॒ ನದೀ᳚ತಮೇ॒ ದೇವಿ॑ತಮೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತಿ ।
ಅ॒ಪ್ರ॒ಶ॒ಸ್ತಾ ಇ॑ವ ಸ್ಮಸಿ॒ ಪ್ರಶ॑ಸ್ತಿಮಮ್ಬ ನಸ್ಕೃಧಿ ॥ 27 ॥

ತ್ವೇ ವಿಶ್ವಾ᳚ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರಿ॒ತಾಯೂಂ᳚ಷಿ ದೇ॒ವ್ಯಾಮ್ ।
ಶು॒ನಹೋ᳚ತ್ರೇಷು ಮತ್ಸ್ವ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ದೇ᳚ವಿ ದಿದಿಡ್ಢಿ ನಃ ॥ 28 ॥

ಇ॒ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಸರಸ್ವತಿ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ವಾಜಿನೀವತಿ ।
ಯಾ ತೇ॒ ಮನ್ಮ॑ ಗೃತ್ಸಮ॒ದಾ ಋ॑ತಾವರಿ ಪ್ರಿ॒ಯಾ ದೇ॒ವೇಷು॒ ಜುಹ್ವ॑ತಿ ॥ 29 ॥

–(ಋ।ವೇ।1।3।10)
ಪಾ॒ವ॒ಕಾ ನ॒: ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ᳚ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ᳚ವತೀ ।
ಯ॒ಜ್ಞಂ ವ॑ಷ್ಟು ಧಿ॒ಯಾವ॑ಸುಃ ॥ 30 ॥

ಚೋ॒ದ॒ಯಿ॒ತ್ರೀ ಸೂ॒ನೃತಾ᳚ನಾಂ॒ ಚೇತ᳚ನ್ತೀ ಸುಮತೀ॒ನಾಮ್ ।
ಯ॒ಜ್ಞಂ ದ॑ಧೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ॥ 31 ॥

ಮ॒ಹೋ ಅರ್ಣ॒: ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಪ್ರ ಚೇ᳚ತಯತಿ ಕೇ॒ತುನಾ᳚ ।
ಧಿಯೋ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ವಿ ರಾ᳚ಜತಿ ॥ 32 ॥

–(ಋ।ವೇ।10।17।7)
ಸರ॑ಸ್ವತೀಂ ದೇವ॒ಯನ್ತೋ᳚ ಹವನ್ತೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀಮಧ್ವ॒ರೇ ತಾ॒ಯಮಾ᳚ನೇ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀಂ ಸು॒ಕೃತೋ᳚ ಅಹ್ವಯನ್ತ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದಾ॒ಶುಷೇ॒ ವಾರ್ಯಂ᳚ ದಾತ್ ॥ 33 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತಿ॒ ಯಾ ಸ॒ರಥಂ᳚ ಯ॒ಯಾಥ॑ ಸ್ವ॒ಧಾಭಿ॑ರ್ದೇವಿ ಪಿ॒ತೃಭಿ॒ರ್ಮದ᳚ನ್ತೀ ।
ಆ॒ಸದ್ಯಾ॒ಸ್ಮಿನ್ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॑ ಮಾದಯಸ್ವಾನಮೀ॒ವಾ ಇಷ॒ ಆ ಧೇ᳚ಹ್ಯ॒ಸ್ಮೇ ॥ 34 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತೀಂ॒ ಯಾಂ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಹವ᳚ನ್ತೇ ದಕ್ಷಿ॒ಣಾ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಭಿ॒ನಕ್ಷ॑ಮಾಣಾಃ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ರ್ಘಮಿ॒ಲೋ ಅತ್ರ॑ ಭಾ॒ಗಂ ರಾ॒ಯಸ್ಪೋಷಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನೇಷು ಧೇಹಿ ॥ 35 ॥

–(ಋ।ವೇ।5।43।11)
ಆ ನೋ᳚ ದಿ॒ವೋ ಬೃ॑ಹ॒ತಃ ಪರ್ವ॑ತಾ॒ದಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಯಜ॒ತಾ ಗ᳚ನ್ತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಹವಂ᳚ ದೇ॒ವೀ ಜು॑ಜುಷಾ॒ಣಾ ಘೃ॒ತಾಚೀ᳚ ಶ॒ಗ್ಮಾಂ ನೋ॒ ವಾಚ॑ಮುಶ॒ತೀ ಶೃ॑ಣೋತು ॥ 36 ॥

–(ಋ।ವೇ।2।32।4)
ರಾ॒ಕಾಮ॒ಹಂ ಸು॒ಹವಾಂ᳚ ಸುಷ್ಟು॒ತೀ ಹು॑ವೇ ಶೃ॒ಣೋತು॑ ನಃ ಸು॒ಭಗಾ॒ ಬೋಧ॑ತು॒ ತ್ಮನಾ᳚ ।
ಸೀವ್ಯ॒ತ್ವಪ॑: ಸೂ॒ಚ್ಯಾಚ್ಛಿ॑ದ್ಯಮಾನಯಾ॒ ದದಾ᳚ತು ವೀ॒ರಂ ಶ॒ತದಾ᳚ಯಮು॒ಕ್ಥ್ಯಮ್᳚ ॥ 37 ॥

ಯಾಸ್ತೇ᳚ ರಾಕೇ ಸುಮ॒ತಯ॑: ಸು॒ಪೇಶ॑ಸೋ॒ ಯಾಭಿ॒ರ್ದದಾ᳚ಸಿ ದಾ॒ಶುಷೇ॒ ವಸೂ᳚ನಿ ।
ತಾಭಿ᳚ರ್ನೋ ಅ॒ದ್ಯ ಸು॒ಮನಾ᳚ ಉ॒ಪಾಗ॑ಹಿ ಸಹಸ್ರಪೋ॒ಷಂ ಸು॑ಭಗೇ॒ ರರಾ᳚ಣಾ ॥ 38 ॥

ಸಿನೀ᳚ವಾಲಿ॒ ಪೃಥು॑ಷ್ಟುಕೇ॒ ಯಾ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮಸಿ॒ ಸ್ವಸಾ᳚ ।
ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ಹ॒ವ್ಯಮಾಹು॑ತಂ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ದೇ᳚ವಿ ದಿದಿಡ್ಢಿ ನಃ ॥ 39 ॥

ಯಾ ಸು॑ಬಾ॒ಹುಃ ಸ್ವ᳚ಙ್ಗು॒ರಿಃ ಸು॒ಷೂಮಾ᳚ ಬಹು॒ಸೂವ॑ರೀ ।
ತಸ್ಯೈ᳚ ವಿ॒ಶ್ಪತ್ನ್ಯೈ᳚ ಹ॒ವಿಃ ಸಿ॑ನೀವಾ॒ಲ್ಯೈ ಜು॑ಹೋತನ ॥ 40 ॥

ಯಾ ಗು॒ಙ್ಗೂರ್ಯಾ ಸಿ॑ನೀವಾ॒ಲೀ ಯಾ ರಾ॒ಕಾ ಯಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ।
ಇ॒ನ್ದ್ರಾ॒ಣೀಮ॑ಹ್ವ ಊ॒ತಯೇ᳚ ವರುಣಾ॒ನೀಂ ಸ್ವ॒ಸ್ತಯೇ᳚ ॥ 41 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. Kuppaswamy ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ನನಗೆ ಛಂದಸ್ಸು ಸಹ ಹೇಳಿಕೋಡಬೇಕು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: