Category: Navagraha – ನವಗ್ರಹ

Sri Shani Vajra Panjara Kavacham – ಶ್ರೀ ಶನಿ ವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶನೈಶ್ಚರವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಸ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಮ್ | ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಸ್ತ್ರಾಸಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್ |...

Navagraha Prarthana – ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ಆರೋಗ್ಯಂ ಪದ್ಮಬಂಧುರ್ವಿತರತು ನಿತರಾಂ ಸಂಪದಂ ಶೀತರಶ್ಮಿಃ | ಭೂಲಾಭಂ ಭೂಮಿಪುತ್ರಃ ಸಕಲಗುಣಯುತಾಂ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಸೌಮ್ಯಃ || ೧ || ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇವಮಂತ್ರೀ ರಿಪುಭಯಶಮನಂ ಭಾರ್ಗವಃ ಶೌರ್ಯಮಾರ್ಕಿಃ | ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಸೈಂಹಿಕೇಯಃ ವಿಪುಲತರಯಶಃ...

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕೇತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ಥೂಲಶಿರಸೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿರೋಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಧ್ವಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ನವಗ್ರಹಯುತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುರೀಗರ್ಭಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |...

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸೈಂಹಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಧುಂತುದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸುರಶತ್ರವೇ ನಮಃ | ಓಂ ತಮಸೇ ನಮಃ | ಓಂ ಫಣಿನೇ ನಮಃ |...

Sri Sani Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |...

Sri Shukra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶುಭಗುಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೋಭನಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |...

Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗುಣವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ |...

Sri Budha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಬುಧ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸೌಮ್ಯಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ |...

Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಹೀಸುತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ |...

Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಕೇತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ಜಪ್ಯಾನಿ ಕೇತೋ ರಥ ಮಹಾಮತೇ ಕೇತುಃ ಸ್ಥೂಲಶಿರಾಶ್ಚೈವ ಶಿರೋಮಾತ್ರೋ ಧ್ವಜಾಕೃತಿಃ || ೧ || ನವಗ್ರಹಯುತಃ ಸಿಂಹಿಕಾಸುರೀಗರ್ಭಸಂಭವಃ ಮಹಾಭೀತಿಕರಶ್ಚಿತ್ರವರ್ಣೋ ವೈ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಕಃ || ೨ || ಸ ಫಲೋಧೂಮ್ರಸಂಕಾಶಃ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರೋ...

Sri Ketu Stotram – ಶ್ರೀ ಕೇತು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೇತುಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಕೇತುರ್ದೇವತಾ | ಶ್ರೀ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಗೌತಮ ಉವಾಚ | ಮುನೀಂದ್ರ ಸೂತ ತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ...

Sri Ketu Kavacham – ಶ್ರೀ ಕೇತು ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೇತುಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪುರನ್ದರ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ಕೇತುರ್ದೇವತಾ | ಕಂ ಬೀಜಂ | ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ | ಕೇತುರಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಕೇತುಕೃತ ಪೀಡಾ ನಿವಾರಣಾರ್ಥೇ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಾರ್ಥೇ...

Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ರಾಹೋಶ್ಚ ಸೈಂಹಿಕೇಯೋ ವಿಧುಂತುದಃ ಸುರಶತ್ರುಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ಫಣೀ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯಣಸ್ತಥಾ || ೧ || ಸುರಾಗುರ್ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ ಖಡ್ಗಖೇಟಕಧಾರೀ ಚ ವರದಾಯಕಹಸ್ತಕಃ || ೨ || ಶೂಲಾಯುಧೋ ಮೇಘವರ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಧ್ವಜಪತಾಕಾವಾನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಮುಖರತಃ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಧರಾಯ...

Sri Rahu Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಹು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಚ್ಛಂದಃ | ರಾಹುರ್ದೇವತಾ | ಶ್ರೀ ರಾಹು ಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಕಾಶ್ಯಪ ಉವಾಚ | ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ...

Sri Rahu Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಹು ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಹುಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಚಂದ್ರಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ರಾಹುರ್ದೇವತಾ | ನೀಂ ಬೀಜಮ್ | ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಕಾಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ರಾಹುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಮ್-...

Sri Sani Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶರಣ್ಯಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಸೌಮ್ಯಾಯ ಸುರವಂದ್ಯಾಯ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ಸುಂದರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ || ಘನಾಯ ಘನರೂಪಾಯ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ...

Dasaratha Krutha Sri Shani Stotram – ಶ್ರೀ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದಶರಥ ಕೃತಂ)

ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನೀಲಾಯ ಶಿಖಿಖಂಡನಿಭಾಯ ಚ | ನಮೋ ನೀಲಮಧೂಕಾಯ ನೀಲೋತ್ಪಲನಿಭಾಯ ಚ || ೧ || ನಮೋ ನಿರ್ಮಾಂಸದೇಹಾಯ ದೀರ್ಘಶ್ರುತಿಜಟಾಯ ಚ | ನಮೋ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾಯ ಶುಷ್ಕೋದರ ಭಯಾನಕ || ೨...

Sri Shani Kavacham – ಶ್ರೀ ಶನಿ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಚಂದಃ, ಶನೈಶ್ಚರೋ ದೇವತಾ, ಶಂ ಬೀಜಂ, ವಾಂ ಶಕ್ತಿಃ ಯಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಶನೈಶ್ಚರಕೃತಪೀಡಾಪರಿಹಾರಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಕರನ್ಯಾಸಃ ||...

Sri Sukra Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶುಕ್ರಃ ಶುಚಿಃ ಶುಭಗುಣಃ ಶುಭದಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ಶೋಭನಾಕ್ಷಃ ಶುಭ್ರರೂಪಃ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಭಾಸ್ವರಃ || ೧ || ದೀನಾರ್ತಿಹಾರಕೋ ದೈತ್ಯಗುರುಃ ದೇವಾಭಿವಂದಿತಃ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕವಿಃ ಕಳ್ಯಾಣದಾಯಕಃ || ೨ || ಭದ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭದ್ರಗುಣೋ ಭಾರ್ಗವೋ ಭಕ್ತಪಾಲನಃ...

Sri Sukra Stotram – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಶುಕ್ರಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ | ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶುಕ್ರಪ್ರೀತಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೧ || ಯೇಷಾಂ ಸಂಕೀರ್ತನೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ | ತಾನಿ ಶುಕ್ರಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಕಥಯಾಮಿ ಶುಭಾನಿ ಚ...

Sri Shukra Kavacham – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶುಕ್ರಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ಭಗವಾನ್ ಶುಕ್ರೋ ದೇವತಾ | ಅಂ ಬೀಜಂ | ಗಂ ಶಕ್ತಿಃ | ವಂ ಕೀಲಕಂ | ಮಮ ಶುಕ್ರಗ್ರಹಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ...

Sri Brihaspathi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗುರುರ್ಗುಣವರೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಚರೋ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಃ ಗುಣೀ ಗುಣವತಾಂಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರೂಣಾಂಗುರುರವ್ಯಯಃ || ೧ || ಜೇತಾ ಜಯಂತೋ ಜಯದೋ ಜೀವೋಽನಂತೋ ಜಯಾವಹಃ ಆಂಗೀರಸೋಽಧ್ವರಾಸಕ್ತೋ ವಿವಿಕ್ತೋಽಧ್ವರಕೃತ್ಪರಃ || ೨ || ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ವಶೀ ವಶ್ಯೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಾಗ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ...

Sri Brihaspati Stotram – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ದಯಾವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ | ಲೋಕತ್ರಯಗುರುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕೋವಿದಃ || ೧ || ಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವದಾಽಭೀಷ್ಟಃ ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ | ಅಕ್ರೋಧನೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನೀತಿಕರ್ತಾ ಗುರುಃ ಪಿತಾ || ೨ ||...

Sri Brihaspati Kavacham – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ | ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ | ಅಂ ಬೀಜಂ | ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ | ಮಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |...

error: Not allowed