Trucha Kalpa Surya Arghya Krama – ತೃಚಾಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನ ಕ್ರಮಃ


ಆಚಮ್ಯ । ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ । ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ । ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ।

ಸಂಕಲ್ಪಃ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೋಕ್ತ ತೃಚಾರ್ಘ್ಯ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಾನಿ ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ।
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹಃ ಹ್ರಾಂ ಓಂ । ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ರವಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹ್ರೂಂ ಓಂ । ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 4 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಹ್ರೌಂ ಓಂ । ಖಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 5 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಃ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹ್ರಾಂ ಓಂ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 7 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿದ॑ಧ್ಮಸಿ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 8 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯಃ ಹ್ರೂಂ ಓಂ । ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 9 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೈಂ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ನ್॑ ಹ್ರೌಂ ಓಂ । ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಃ ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 12 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಮಿತ್ರರವಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 13 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೈಂ ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಸೂರ್ಯಭಾನುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಖಗಪೂಷಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 15 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮರೀಚಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 16 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಆದಿತ್ಯಸವಿತೃಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 17 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಅರ್ಕಭಾಸ್ಕರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 18 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ । ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ । ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಮಿತ್ರರವಿಸೂರ್ಯಭಾನುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 19 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ । ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ । ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಖಗಪೂಷಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮರೀಚಿಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ । ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ । ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಆದಿತ್ಯಸವಿತ್ರರ್ಕಭಾಸ್ಕರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 21 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ
ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ ।
ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ ।
ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ ।
ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ ।
ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ।
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಮಿತ್ರ ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾನು ಖಗ ಪೂಷ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮರೀಚ್ಯಾದಿತ್ಯಸವಿತ್ರರ್ಕ ಭಾಸ್ಕರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 22, 23, 24 ॥ (ಇತಿ ತ್ರಿಃ)

——
ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ –

ಓಂ ಅ॒ಗ್ನಿಮೀ᳚ಳೇ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಮೃ॒ತ್ವಿಜ᳚ಮ್ । ಹೋತಾ᳚ರಂ ರತ್ನ॒ಧಾತ॑ಮಮ್ ॥
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಋಗ್ವೇದಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಇ॒ಷೇ ತ್ವೋ॒ರ್ಜೇ ತ್ವಾ॑ ವಾ॒ಯವ॑: ಸ್ಥೋಪಾ॒ಯವ॑: ಸ್ಥ ದೇ॒ವೋ ವ॑: ಸವಿ॒ತಾ ಪ್ರಾರ್ಪ॑ಯತು॒ ಶ್ರೇಷ್ಠ॑ತಮಾಯ॒ ಕರ್ಮ॑ಣ॒ ಆ ಪ್ಯಾ॑ಯಧ್ವಮಘ್ನಿಯಾ ದೇವಭಾ॒ಗಮೂರ್ಜ॑ಸ್ವತೀ॒: ಪಯ॑ಸ್ವತೀಃ ಪ್ರ॒ಜಾವ॑ತೀರನಮೀ॒ವಾ ಅ॑ಯ॒ಕ್ಷ್ಮಾಃ ಮಾ ವ॑: ಸ್ತೇ॒ನ ಈ॑ಶತ॒ ಮಾಽಘಶಗ್ಂ॑ಸೋ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತಿಃ ಪರಿ॑ ವೋ ವೃಣಕ್ತು ಧ್ರು॒ವಾ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ ಗೋಪ॑ತೌ ಸ್ಯಾತ ಬ॒ಹ್ವೀರ್ಯಜ॑ಮಾನಸ್ಯ ಪ॒ಶೂನ್ ಪಾ॑ಹಿ ॥
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಯಜುರ್ವೇದಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಅಗ್ನ॒ ಆ ಯಾ᳚ಹಿ ವೀ॒ತಯೇ᳚ ಗೃಣಾ॒ನೋ ಹ॒ವ್ಯದಾ᳚ತಯೇ । ನಿ ಹೋತಾ᳚ ಸತ್ಸಿ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॑ ॥
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಮವೇದಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ದೇ॒ವೀರ॒ಭಿಷ್ಟ॑ಯ॒ ಆಪೋ॑ ಭವನ್ತು ಪೀ॒ತಯೇ᳚ । ಶಂ ಯೋರ॒ಭಿಸ್ರ॑ವನ್ತು ನಃ ॥
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಥರ್ವವೇದಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 4 ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಉಪನಿಷದಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 5 ॥

ಓಂ ಆ ಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯ॑ಞ್ಚ ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ಪಶ್ಯನ್॑ ॥
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ᳚ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ᳚ಯ॒ ಸೂರ್ಯ᳚ಮ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 7 ॥

ಓಂ ಉದ್ವ॒ಯಂ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ಪರಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಪಶ್ಯ᳚ನ್ತ॒ ಉತ್ತ॑ರಮ್ ।
ದೇ॒ವಂ ದೇ᳚ವ॒ತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ॒ಮಗ᳚ನ್ಮ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರುತ್ತ॒ಮಮ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 8 ॥

ಓಂ ಚಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮುದ॑ಗಾ॒ದನೀ᳚ಕಂ॒ ಚಕ್ಷು᳚ರ್ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇಃ ।
ಆಪ್ರಾ॒ ದ್ಯಾವಾ᳚ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ಸೂರ್ಯ॑ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜಗ॑ತಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॑ಶ್ಚ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 9 ॥

ಓಂ ಹಂ॒ಸಃ ಶು॑ಚಿ॒ಷದ್ವಸು॑ರನ್ತರಿಕ್ಷ॒ಸದ್ಧೋತಾ᳚ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ ।
ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒ಸದೃ॑ತ॒ಸದ್ವ್ಯೋ᳚ಮ॒ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಮ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸ॒ವಿ॒ತಾ ಪ॒ಶ್ಚಾತಾ᳚ತ್ಸವಿ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ಸವಿ॒ತೋತ್ತ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ಸವಿ॒ತಾಧ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಸ॒ವಿ॒ತಾ ನ॑: ಸುವತು ಸ॒ರ್ವತಾ᳚ತಿಂ ಸವಿ॒ತಾ ನೋ᳚ ರಾಸತಾಂ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯು॑: ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಾ ಏ॒ಷ ಏ॒ತನ್ಮ॒ಣ್ಡಲಂ॒ ತಪ॑ತಿ॒ ತತ್ರ॒ ತಾ ಋಚ॒ಸ್ತದೃ॒ಚಾ ಮ॑ಣ್ಡಲ॒ಗ್ಂ॒ ಸ ಋ॒ಚಾಂ ಲೋ॒ಕೋಽಥ॒ ಯ ಏ॒ಷ ಏ॒ತಸ್ಮಿ॑ನ್ಮ॒ಣ್ಡಲೇ॒ಽರ್ಚಿರ್ದೀ॒ಪ್ಯತೇ॒ ತಾನಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ॒ ಸ ಸಾ॒ಮ್ನಾಂ ಲೋ॒ಕೋಽಥ॒ ಯ ಏ॒ಷ ಏ॒ತಸ್ಮಿ॑ನ್ಮ॒ಣ್ಡಲೇ॒ಽರ್ಚಿಷಿ॒ ಪುರು॑ಷ॒ಸ್ತಾನಿ॒ ಯಜೂಗ್ಂ॑ಷಿ॒ ಸ ಯಜು॑ಷಾ ಮಣ್ಡಲ॒ಗ್ಂ॒ ಸ ಯಜು॑ಷಾಂ ಲೋ॒ಕಃ ಸೈಷಾ ತ್ರ॒ಯ್ಯೇವ॑ ವಿ॒ದ್ಯಾ ತ॑ಪತಿ॒ ಯ ಏ॒ಷೋ᳚ಽನ್ತರಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೇ ಹಿ॑ರ॒ಣ್ಮಯ॒: ಪುರು॑ಷಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 12 ॥

ಓಂ ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವೈ ತೇಜ॒ ಓಜೋ॒ ಬಲಂ॒ ಯಶ॒ಶ್ಚಕ್ಷು॒: ಶ್ರೋತ್ರ॑ಮಾ॒ತ್ಮಾ ಮನೋ॑ ಮ॒ನ್ಯುರ್ಮನು॑ರ್ಮೃ॒ತ್ಯುಃ
ಸ॒ತ್ಯೋ ಮಿ॒ತ್ರೋ ವಾ॒ಯುರಾ॑ಕಾ॒ಶಃ ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಲೋ॑ಕಪಾ॒ಲಃ ಕಃ ಕಿಂ ಕಂ ತತ್ಸ॒ತ್ಯಮನ್ನ॑ಮ॒ಮೃತೋ॑
ಜೀ॒ವೋ ವಿಶ್ವ॑: ಕತ॒ಮಃ ಸ್ವಯ॒ಮ್ಭು ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ತದಮೃ॑ತ ಏ॒ಷ ಪುರು॑ಷ ಏ॒ಷ ಭೂ॒ತಾನಾ॒ಮಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒: ಸಾಯು॑ಜ್ಯಗ್ಂ ಸಲೋ॒ಕತಾ॑ಮಾಪ್ನೋತ್ಯೇ॒ತಾಸಾ॑ಮೇ॒ವ
ದೇ॒ವತಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ ಸಾಯು॑ಜ್ಯಗ್ಂ ಸಾ॒ರ್ಷ್ಟಿತಾಗ್ಂ॑ ಸಮಾನಲೋ॒ಕತಾ॑ಮಾಪ್ನೋತಿ॒ ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದೇ᳚ತ್ಯುಪ॒ನಿಷತ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 13 ॥

ಓಂ ಘೃಣಿ॒: ಸೂರ್ಯ॑ ಆದಿ॒ತ್ಯೋ ನ ಪ್ರಭಾ॑ ವಾ॒ತ್ಯಕ್ಷ॑ರಮ್ । ಮಧು॑ ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ತದ್ರ॑ಸಮ್ ।
ಸ॒ತ್ಯಂ ವೈ ತದ್ರಸ॒ಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಭಾ॒ಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕ॒ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 15 ॥

ಓಂ ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸಹಸ್ರಕ॒ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನ॑: ಸೂರ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 16 ॥

ಓಂ ಹಂ॒ಸ॒ ಹಂ॒ಸಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಪರಮಹಂ॒ಸಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 17 ॥

ಅನೇನ ತೃಚಾರ್ಘ್ಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನೈಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀಪದ್ಮಿನೀ ಉಷಾ ಛಾಯಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವಂತು ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed