Category: Surya – ಸೂರ್ಯ

Sri Surya Stuti – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ | ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತಥಾ ದಿನಕೃತೇ ನಮಃ || ೬ || ಶರ್ವರೀಹೇತವೇ ಚೈವ ಸಂಧ್ಯಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕೃತೇ ನಮಃ | ತ್ವಂ ಸರ್ವಮೇತದ್ಭಗವನ್ ಜಗದುದ್ಭ್ರಮತಾ ತ್ವಯಾ || ೭ ||...

Sri Aditya Stavam – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತವಂ

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ | ನಮಸ್ಯೇ ಯನ್ಮಯಂ ಸರ್ವಮೇತತ್ಸರ್ವಮಯಶ್ಚ ಯಃ | ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ ಪರಂ‍ಜ್ಯೋತಿರ್ಯತ್ತದ್ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ || ೧ || ಯ ಋಙ್ಮಯೋ ಯೋ ಯಜುಷಾಂ ನಿಧಾನಂ ಸಾಮ್ನಾಂ ಚ ಯೋ ಯೋನಿರಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಃ | ತ್ರಯೀಮಯಃ...

Samba Panchashika – ಸಾಂಬಪಂಚಾಶಿಕಾ

ಪುಷ್ಣನ್ ದೇವಾನಮೃತವಿಸರೈರಿಂದುಮಾಸ್ರಾವ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ ಭಾಭಿಃ ಸ್ವಾಭೀ ರಸಯತಿ ರಸಂ ಯಃ ಪರಂ ನಿತ್ಯಮೇವ | ಕ್ಷೀಣಂ ಕ್ಷೀಣಂ ಪುನರಪಿ ಚ ತಂ ಪೂರಯತ್ಯೇವಮೀದೃಗ್ ದೋಲಾಲೀಲೋಲ್ಲಸಿತಹೃದಯಂ ನೌಮಿ ಚಿದ್ಭಾನುಮೇಕಮ್ || ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವವಿವರ್ತಮಾನಪರಮಜ್ಯೋತೀರುಚೋ ಗೋಪತೇ- -ರುದ್ಗೀಥೋಽಭ್ಯುದಿತಃ...

Surya Stuti (Rigveda) -ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

(ಋ।ವೇ।1।050।1) ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮ್ ॥ 1 ಅಪ॒ ತ್ಯೇ ತಾ॒ಯವೋ॑ ಯಥಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ಕ್ತುಭಿ॑: । ಸೂರಾ॑ಯ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಸೇ ॥ 2...

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ತವ ಯದ್ಯುದಯೋ ನ ಸ್ಯಾದಂಧಂ ಜಗದಿದಂ ಭವೇತ್ | ನ ಚ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮೇಷು ಪ್ರವರ್ತೇರನ್ ಮನೀಷಿಣಃ || ೧ || ಆಧಾನಪಶುಬನ್ಧೇಷ್ಟಿಮಂತ್ರಯಜ್ಞತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ | ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ಯಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಂ ಗಣೈಃ || ೨ || ಯದಹರ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ...

Sri Surya Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿಶ್ವವಿದೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವಜಿತೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |...

Sri Surya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಮ್ | ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ | ಕೇಯೂರವಾನ್...

Sri Ravi Saptati Nama Stotram – ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಪ್ತತಿ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಂಸೋ ಭಾನುಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸ್ತಪನಸ್ತಾಪನೋ ರವಿಃ | ವಿಕರ್ತನೋ ವಿವಸ್ವಾಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಭಾವಸುಃ || ೧ || ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಮಾರ್ತಂಡೋ ಮಿಹಿರೋಽಂಶುಮಾನ್ | ಆದಿತ್ಯಶ್ಚೋಷ್ಣಗುಃ ಸೂರ್ಯೋಽರ್ಯಮಾ ಬ್ರಧ್ನೋ ದಿವಾಕರಃ || ೨ ||...

Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) – ಚಾಕ್ಷುಷೋಪನಿಷತ್

ಅಸ್ಯಾಃ ಚಾಕ್ಷುಷೀವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ | ಚಕ್ಷುರೋಗನಿವೃತ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಃ ತೇಜಃ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ | ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ...

Sri Surya Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಉದಯಗಿರಿಮುಪೇತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಂ ಸಕಲಭುವನನೇತ್ರಂ ರತ್ನರಜ್ಜೂಪಮೇಯಮ್ | ತಿಮಿರಕರಿಮೃಗೇಂದ್ರಂ ಬೋಧಕಂ ಪದ್ಮಿನೀನಾಂ ಸುರವರಮಭಿವಂದ್ಯಂ ಸುಂದರಂ ವಿಶ್ವದೀಪಮ್ || ೧ || ಓಂ ಶಿಖಾಯಾಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ | ಲಲಾಟೇ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ...

Sri Bhaskara Stotram – ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

[** ಅಥ ಪೌರಾಣಿಕೈಶ್ಶ್ಲೋಕೈ ರಾಷ್ಟ್ರೈ ದ್ವಾದಶಾಭಿಶ್ಶುಭೈಃ | ಪ್ರಣಮೇದ್ದಂಡವದ್ಭಾನುಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ || **] ಹಂಸಾಯ ಭುವನಧ್ವಾಂತಧ್ವಂಸಾಯಾಽಮಿತತೇಜಸೇ | ಹಂಸವಾಹನರೂಪಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ವೇದಾಂಗಾಯ ಪತಂಗಾಯ ವಿಹಂಗಾರೂಢಗಾಮಿನೇ...

Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅರುಣಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಕರುಣಾರಸಸಿಂಧವೇ ಅಸಮಾನಬಲಾಯಾಽರ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಆದಿತ್ಯಾಯಾಽದಿಭೂತಾಯ ಅಖಿಲಾಗಮವೇದಿನೇ ಅಚ್ಯುತಾಯಾಽಖಿಲಜ್ಞಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ || ಇನಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ಇಜ್ಯಾಯೈಂದ್ರಾಯ ಭಾನವೇ ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಾಪ್ತಾಯ ವಂದನೀಯಾಯ...

Surya Mandala Stotram – ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ಸೂರ್ಯಾಯ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಯೇ ಸಹಸ್ರಶಾಖಾನ್ವಿತ ಸಂಭವಾತ್ಮನೇ | ಸಹಸ್ರಯೋಗೋದ್ಭವ ಭಾವಭಾಗಿನೇ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಯುಧಧಾರಿಣೇ ನಮಃ || ೧ || ಯನ್ಮಂಡಲಂ ದೀಪ್ತಿಕರಂ ವಿಶಾಲಂ ರತ್ನಪ್ರಭಂ ತೀವ್ರಮನಾದಿರೂಪಮ್ | ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಕ್ಷಯಕಾರಣಂ ಚ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್...

Sri Surya Namaskar Mantra with Names – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ

ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ | ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ || ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ | ೧ ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ | ೨...

Sri Surya Chandrakala Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದಿವಾನಾಥ ನಿಶಾನಾಥೌ ತೌ ಚ್ಛಾಯಾರೋಹಿಣಿಪ್ರಿಯೌ | ಕಶ್ಯಪಾಽತ್ರಿಸಮುದ್ಭೂತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ || ಗ್ರಹರಾಜೌ ಪುಷ್ಪವಂತೌ ಸಿಂಹಕರ್ಕಟಕಾಧಿಪೌ | ಅತ್ಯುಷ್ಣಾನುಷ್ಣಕಿರಣೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ || ಏಕಚಕ್ರತ್ರಿಚಕ್ರಾಢ್ಯರಥೌ ಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೌ |...

Sri Surya Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಉವಾಚ | ಶೃಣುಷ್ವ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ | ಶರೀರಾರೋಗ್ಯದಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ || ೧ || ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಮುಕುಟಂ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಮ್ | ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದುದೀರಯೇತ್ || ೨ ||...

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶಾರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ಉದ್ಯನ್ನದ್ಯವಿವಸ್ವಾನಾರೋಹನ್ನುತ್ತರಾಂ ದಿವಂ ದೇವಃ | ಹೃದ್ರೋಗಂ ಮಮ ಸೂರ್ಯೋ ಹರಿಮಾಣಂ ಚಾಽಽಶು ನಾಶಯತು || ೧ || ನಿಮಿಷಾರ್ಧೇನೈಕೇನ ದ್ವೇ ಚ ಶತೇ ದ್ವೇ ಸಹಸ್ರೇ ದ್ವೇ | ಕ್ರಮಮಾಣ ಯೋಜನಾನಾಂ ನಮೋಽಸ್ತು...

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ದ್ವಾದಶಾಽದಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ

೧. ಧಾತಾ – ಧಾತಾ ಕೃತಸ್ಥಲೀ ಹೇತಿರ್ವಾಸುಕೀ ರಥಕೃನ್ಮುನೇ | ಪುಲಸ್ತ್ಯಸ್ತುಂಬುರುರಿತಿ ಮಧುಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ || ಧಾತಾ ಶುಭಸ್ಯ ಮೇ ದಾತಾ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋಽಪಿ ಭೂಯಸಃ | ರಶ್ಮಿಜಾಲಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ತಮಸ್ತೋಮವಿನಾಶನಃ || ೨....

Sri Aditya Kavacham – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಆದಿತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಣೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸೂಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಆದಿತ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ – ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಕಮ್...

Aditya Stotram – ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಂ ಮಹಾಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಆದಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್) ವಿಸ್ತಾರಾಯಾಮಮಾನಂ ದಶಭಿರುಪಗತೋ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೈಃ ಚಕ್ರೇ ಪಞ್ಚಾರನಾಭಿತ್ರಿತಯವತಿ ಲಸನ್ನೇಮಿಷಟ್ಕೇ ನಿವಿಷ್ಟಃ | ಸಪ್ತಶ್ಛನ್ದಸ್ತುರಙ್ಗಾಹಿತವಹನಧುರೋ ಹಾಯನಾಂಶತ್ರಿವರ್ಗಃ ವ್ಯಕ್ತಾಕ್ಲುಪ್ತಾಖಿಲಾಙ್ಗಃ ಸ್ಫುರತು ಮಮ ಪುರಃ ಸ್ಯನ್ದನಶ್ಚಣ್ಡಭಾನೋಃ || ೧ || ಆದಿತ್ಯೈರಪ್ಸರೋಭಿರ್ಮುನಿಭಿರಹಿವರೈರ್ಗ್ರಾಮಣೀಯಾತುಧಾನೈಃ ಗನ್ಧರ್ವೈರ್ವಾಲಖಿಲ್ಯೈಃ...

Surya Ashtakam – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ

ಸಾಂಬ ಉವಾಚ | ಆದಿದೇವ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಾಸ್ಕರ | ದಿವಾಕರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಮ್ | ಶ್ವೇತಪದ್ಮಧರಂ ದೇವಂ ತಂ...

error: Not allowed