Category: Surya – ಸೂರ್ಯ

Sri Surya Stuti – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ | ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತಥಾ ದಿನಕೃತೇ ನಮಃ || ೬ || ಶರ್ವರೀಹೇತವೇ ಚೈವ ಸಂಧ್ಯಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕೃತೇ ನಮಃ | ತ್ವಂ ಸರ್ವಮೇತದ್ಭಗವನ್ ಜಗದುದ್ಭ್ರಮತಾ ತ್ವಯಾ || ೭ ||...

Sri Aditya Stavam – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತವಂ

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ | ನಮಸ್ಯೇ ಯನ್ಮಯಂ ಸರ್ವಮೇತತ್ಸರ್ವಮಯಶ್ಚ ಯಃ | ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ ಪರಂ‍ಜ್ಯೋತಿರ್ಯತ್ತದ್ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ || ೧ || ಯ ಋಙ್ಮಯೋ ಯೋ ಯಜುಷಾಂ ನಿಧಾನಂ ಸಾಮ್ನಾಂ ಚ ಯೋ ಯೋನಿರಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಃ | ತ್ರಯೀಮಯಃ...

Samba Panchashika – ಸಾಂಬಪಂಚಾಶಿಕಾ

ಪುಷ್ಣನ್ ದೇವಾನಮೃತವಿಸರೈರಿಂದುಮಾಸ್ರಾವ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ ಭಾಭಿಃ ಸ್ವಾಭೀ ರಸಯತಿ ರಸಂ ಯಃ ಪರಂ ನಿತ್ಯಮೇವ | ಕ್ಷೀಣಂ ಕ್ಷೀಣಂ ಪುನರಪಿ ಚ ತಂ ಪೂರಯತ್ಯೇವಮೀದೃಗ್ ದೋಲಾಲೀಲೋಲ್ಲಸಿತಹೃದಯಂ ನೌಮಿ ಚಿದ್ಭಾನುಮೇಕಮ್ || ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವವಿವರ್ತಮಾನಪರಮಜ್ಯೋತೀರುಚೋ ಗೋಪತೇ- -ರುದ್ಗೀಥೋಽಭ್ಯುದಿತಃ...

Surya Stuti (Rigveda) -ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

(ಋ।ವೇ।1।050।1) ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮ್ ॥ 1 ಅಪ॒ ತ್ಯೇ ತಾ॒ಯವೋ॑ ಯಥಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ಕ್ತುಭಿ॑: । ಸೂರಾ॑ಯ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಸೇ ॥ 2...

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ತವ ಯದ್ಯುದಯೋ ನ ಸ್ಯಾದಂಧಂ ಜಗದಿದಂ ಭವೇತ್ | ನ ಚ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮೇಷು ಪ್ರವರ್ತೇರನ್ ಮನೀಷಿಣಃ || ೧ || ಆಧಾನಪಶುಬನ್ಧೇಷ್ಟಿಮಂತ್ರಯಜ್ಞತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ | ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ಯಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಂ ಗಣೈಃ || ೨ || ಯದಹರ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ...

Sri Surya Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿಶ್ವವಿದೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವಜಿತೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |...

Sri Surya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಮ್ | ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ | ಕೇಯೂರವಾನ್...

Sri Ravi Saptati Nama Stotram – ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಪ್ತತಿ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಂಸೋ ಭಾನುಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸ್ತಪನಸ್ತಾಪನೋ ರವಿಃ | ವಿಕರ್ತನೋ ವಿವಸ್ವಾಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಭಾವಸುಃ || ೧ || ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಮಾರ್ತಂಡೋ ಮಿಹಿರೋಽಂಶುಮಾನ್ | ಆದಿತ್ಯಶ್ಚೋಷ್ಣಗುಃ ಸೂರ್ಯೋಽರ್ಯಮಾ ಬ್ರಧ್ನೋ ದಿವಾಕರಃ || ೨ ||...

Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) – ಚಾಕ್ಷುಷೋಪನಿಷತ್

ಅಸ್ಯಾಃ ಚಾಕ್ಷುಷೀವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ | ಚಕ್ಷುರೋಗನಿವೃತ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಃ ತೇಜಃ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ | ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ...

Sri Surya Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಉದಯಗಿರಿಮುಪೇತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಂ ಸಕಲಭುವನನೇತ್ರಂ ರತ್ನರಜ್ಜೂಪಮೇಯಮ್ | ತಿಮಿರಕರಿಮೃಗೇಂದ್ರಂ ಬೋಧಕಂ ಪದ್ಮಿನೀನಾಂ ಸುರವರಮಭಿವಂದ್ಯಂ ಸುಂದರಂ ವಿಶ್ವದೀಪಮ್ || ೧ || ಓಂ ಶಿಖಾಯಾಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ | ಲಲಾಟೇ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ...

error: Not allowed