Sri Surya Stotram 2 (Deva Krutham) – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2 (ದೇವ ಕೃತಂ)


ದೇವಾ ಊಚುಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಋಕ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸಾಮರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಯಜುಃ ಸ್ವರೂಪರೂಪಾಯ ಸಾಮ್ನಾಂ ಧಾಮವತೇ ನಮಃ || ೧ ||

ಜ್ಞಾನೈಕಧಾಮಭೂತಾಯ ನಿರ್ಧೂತತಮಸೇ ನಮಃ |
ಶುದ್ಧಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಶುದ್ಧಾಯಾಮಲಾತ್ಮನೇ || ೨ ||

ಚಕ್ರಿಣೇ ಶಂಖಿನೇ ಧಾಮ್ನೇ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ಪದ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ವರಿಷ್ಠಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೩ ||

ನಮೋಽಖಿಲಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಸ್ವರೂಪಾಯಾತ್ಮಮೂರ್ತಯೇ |
ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತಾಯ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ಜ್ಞಾನಚೇತಸಾಮ್ || ೪ ||

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತಥಾ ದಿನಕೃತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಶರ್ವರೀಹೇತವೇ ಚೈವ ಸಂಧ್ಯಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕೃತೇ ನಮಃ |
ತ್ವಂ ಸರ್ವಮೇತದ್ಭಗವನ್ ಜಗದುದ್ಭ್ರಮತಾ ತ್ವಯಾ || ೬ ||

ಭ್ರಮತ್ಯಾ ವಿದ್ಧಮಖಿಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಸಚರಾಚರಮ್ |
ತ್ವದಂಶುಭಿರಿದಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಂ ಸಂಜಾಯತೇ ಶುಚಿಃ || ೭ ||

ಕ್ರಿಯತೇ ತ್ವತ್ಕರೈಃ ಸ್ಪರ್ಶಾಜ್ಜಲಾದೀನಾಂ ಪವಿತ್ರತಾ |
ಹೋಮದಾನಾದಿಕೋ ಧರ್ಮೋ ನೋಪಕಾರಾಯ ಜಾಯತೇ || ೮ ||

ತಾವದ್ಯಾವನ್ನ ಸಂಯೋಗಿ ಜಗದೇತತ್ ತ್ವದಂಶುಭಿಃ |
ಋಚಸ್ತೇ ಸಕಲಾ ಹ್ಯೇತಾ ಯಜೂಂಷ್ಯೇತಾನಿ ಚಾನ್ಯತಃ || ೯ ||

ಸಕಲಾನಿ ಚ ಸಾಮಾನಿ ನಿಪತಂತಿ ತ್ವದಂಗತಃ |
ಋಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥ ತ್ವಮೇವ ಚ ಯಜುರ್ಮಯಃ || ೧೦ ||

ಯತಃ ಸಾಮಮಯಶ್ಚೈವ ತತೋ ನಾಥ ತ್ರಯೀಮಯಃ |
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪರಂ ಚಾಪರಮೇವ ಚ || ೧೧ ||

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಸ್ತಥಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸ್ಥೂಲರೂಪಸ್ತಥಾ ಸ್ಥಿತಃ |
ನಿಮೇಷಕಾಷ್ಠಾದಿಮಯಃ ಕಾಲರೂಪಃ ಕ್ಷಯಾತ್ಮಕಃ |
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ರೂಪಂ ಸ್ವತೇಜಃ ಶಮನಂ ಕುರು || ೧೨ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರವರಂ ರಮ್ಯಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನರೈಃ |
ಶಿಷ್ಯೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥೋ ದತ್ತ್ವಾ ದೇಯಂ ಗುರೋರಪಿ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ದೇವ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed