Category: Durga – ದುರ್ಗಾ

Sri Tulja Bhavani Stotram – ಶ್ರೀ ತುಲಜಾ ಭವಾನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶಾಂಭವಿ | ಪ್ರಸೀದ ವೇದವಿನುತೇ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ಜಗತಾಮಾದಿಭೂತಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ತ್ವಂ ಜಗದಾಶ್ರಯಾ | ಏಕಾಽಪ್ಯನೇಕರೂಪಾಸಿ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ...

Sri Durga Ashtakam – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಂ

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಖಡ್ಗಬಾಣಧನುರ್ಧರೇ | ಖಡ್ಗಧಾರಿಣಿ ಚಂಡಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ವಸುದೇವಸುತೇ ಕಾಲಿ ವಾಸುದೇವಸಹೋದರೀ | ವಸುಂಧರಾಶ್ರಿಯೇ ನಂದೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||...

Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram – ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ | ಮಮ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಶಿವ ಪೂರ್ವವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ | ತತ್ಪಠ್ಯತಾಂ ವಿಧಾನೇನ ತಥಾ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ತಚ್ಚತಾನ್ | ತದೇವ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ...

Sri Durga Chandrakala Stuti – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತುತಿಃ

ವೇಧೋಹರೀಶ್ವರಸ್ತುತ್ಯಾಂ ವಿಹರ್ತ್ರೀಂ ವಿಂಧ್ಯಭೂಧರೇ | ಹರಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀಂ ವಂದೇ ಹಂತ್ರೀಂ ವಿಬುಧವಿದ್ವಿಷಾಮ್ || ೧ || ಅಭ್ಯರ್ಥನೇನ ಸರಸೀರುಹಸಂಭವಸ್ಯ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋದಿತಾ ಭಗವದಕ್ಷಿಪಿಧಾನಲೀಲಾಮ್ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಪದಪಾಕರಣೇ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಮಾತಾ ಮಮಾಸ್ತು ಮಧುಕೈಟಭಯೋರ್ನಿಹಂತ್ರೀ || ೨...

Kumari Stotram – ಕುಮಾರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಮಾರಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ತ್ರಿಪುರಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಧಾರಾಂ ತ್ರಿವರ್ಗಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀಮ್ | ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದಿತಾಂ ದೇವೀಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ಪೂಜಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ || ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಂ...

Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham – ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಂ (ವಂಶಾಖ್ಯಂ) ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಪೀ.ಆರ್.ರಾಮಚನ್ದರ್ ಮಹೋದಯ) ಶನೈಶ್ಚರ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ | ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇಽನಘ | ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾದ್ದೇವೇಶ ವಂಶೋ...

Sri Durga Manasa Puja Stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ

ಉದ್ಯಚ್ಚಂದನಕುಂಕುಮಾರುಣಪಯೋಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಾಂ ನಾನಾನರ್ಘ್ಯಮಣಿಪ್ರವಾಲಘಟಿತಾಂ ದತ್ತಾಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ | ಆಮೃಷ್ಟಾಂ ಸುರಸುಂದರೀಭಿರಭಿತೋ ಹಸ್ತಾಂಬುಜೈರ್ಭಕ್ತಿತೋ ಮಾತಃ ಸುಂದರಿ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಮಾದರಾತ್ || ೧ || ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಂ ಸುರಗಣೈರಾದಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಸಂಚಯಾಭಿರಚಿತಂ ಚಾರುಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಮ್ | ಏತಚ್ಚಂಪಕಕೇತಕೀಪರಿಮಲಂ ತೈಲಂ ಮಹಾನಿರ್ಮಲಂ...

Sri Durga Parameshwari Stotram by Sringeri Jagadguru – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ) [** ಅಧುನಾ ಸರ್ವತ್ರ ಜಗತಿ ಪ್ರಸರತಃ ಜನಾನಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕರಸ್ಯ ಕೊರೋನಾ ನಾಮಕಸ್ಯ ರೋಗವಿಶೇಷಸ್ಯ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |...

Sri Devi Atharvashirsha – ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ || ೧ || ಸಾಽಬ್ರವೀದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ | ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ || ೨ ||...

Sri Indrakshi Stotram – ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಮಾಖ್ಯಾಹಿ ನಾರಾಯಣ ಗುಣಾರ್ಣವ | ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ಶಿವಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ || ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ | ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಕೇನ ವೋಚ್ಯತೇ |...

error: Not allowed