Category: Durga – ದುರ್ಗಾ

Sri Tulja Bhavani Stotram – ಶ್ರೀ ತುಲಜಾ ಭವಾನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶಾಂಭವಿ | ಪ್ರಸೀದ ವೇದವಿನುತೇ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ಜಗತಾಮಾದಿಭೂತಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ತ್ವಂ ಜಗದಾಶ್ರಯಾ | ಏಕಾಽಪ್ಯನೇಕರೂಪಾಸಿ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ...

Sri Durga Ashtakam – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಂ

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಖಡ್ಗಬಾಣಧನುರ್ಧರೇ | ಖಡ್ಗಧಾರಿಣಿ ಚಂಡಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ವಸುದೇವಸುತೇ ಕಾಲಿ ವಾಸುದೇವಸಹೋದರೀ | ವಸುಂಧರಾಶ್ರಿಯೇ ನಂದೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||...

Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram – ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ | ಮಮ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಶಿವ ಪೂರ್ವವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ | ತತ್ಪಠ್ಯತಾಂ ವಿಧಾನೇನ ತಥಾ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ತಚ್ಚತಾನ್ | ತದೇವ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ...

Sri Durga Chandrakala Stuti – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತುತಿಃ

ವೇಧೋಹರೀಶ್ವರಸ್ತುತ್ಯಾಂ ವಿಹರ್ತ್ರೀಂ ವಿಂಧ್ಯಭೂಧರೇ | ಹರಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀಂ ವಂದೇ ಹಂತ್ರೀಂ ವಿಬುಧವಿದ್ವಿಷಾಮ್ || ೧ || ಅಭ್ಯರ್ಥನೇನ ಸರಸೀರುಹಸಂಭವಸ್ಯ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋದಿತಾ ಭಗವದಕ್ಷಿಪಿಧಾನಲೀಲಾಮ್ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಪದಪಾಕರಣೇ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಮಾತಾ ಮಮಾಸ್ತು ಮಧುಕೈಟಭಯೋರ್ನಿಹಂತ್ರೀ || ೨...

Kumari Stotram – ಕುಮಾರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಮಾರಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ತ್ರಿಪುರಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಧಾರಾಂ ತ್ರಿವರ್ಗಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀಮ್ | ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದಿತಾಂ ದೇವೀಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ಪೂಜಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ || ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಂ...

Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham – ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಂ (ವಂಶಾಖ್ಯಂ) ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಪೀ.ಆರ್.ರಾಮಚನ್ದರ್ ಮಹೋದಯ) ಶನೈಶ್ಚರ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ | ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇಽನಘ | ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾದ್ದೇವೇಶ ವಂಶೋ...

Sri Durga Manasa Puja Stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ

ಉದ್ಯಚ್ಚಂದನಕುಂಕುಮಾರುಣಪಯೋಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಾಂ ನಾನಾನರ್ಘ್ಯಮಣಿಪ್ರವಾಲಘಟಿತಾಂ ದತ್ತಾಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ | ಆಮೃಷ್ಟಾಂ ಸುರಸುಂದರೀಭಿರಭಿತೋ ಹಸ್ತಾಂಬುಜೈರ್ಭಕ್ತಿತೋ ಮಾತಃ ಸುಂದರಿ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಮಾದರಾತ್ || ೧ || ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಂ ಸುರಗಣೈರಾದಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಸಂಚಯಾಭಿರಚಿತಂ ಚಾರುಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಮ್ | ಏತಚ್ಚಂಪಕಕೇತಕೀಪರಿಮಲಂ ತೈಲಂ ಮಹಾನಿರ್ಮಲಂ...

Sri Durga Parameshwari Stotram by Sringeri Jagadguru – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ) [** ಅಧುನಾ ಸರ್ವತ್ರ ಜಗತಿ ಪ್ರಸರತಃ ಜನಾನಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕರಸ್ಯ ಕೊರೋನಾ ನಾಮಕಸ್ಯ ರೋಗವಿಶೇಷಸ್ಯ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |...

Sri Devi Atharvashirsha – ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ || ೧ || ಸಾಽಬ್ರವೀದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ | ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ || ೨ ||...

Sri Indrakshi Stotram – ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಮಾಖ್ಯಾಹಿ ನಾರಾಯಣ ಗುಣಾರ್ಣವ | ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ಶಿವಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ || ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ | ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಕೇನ ವೋಚ್ಯತೇ |...

Sri Durga Sahasranama stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಹಿಮವಾನ್ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ದುರ್ಗಾಭಗವತೀ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ- ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಲಾಭ್ರಾಭಾಂ ಕಟಾಕ್ಷೈರರಿಕುಲಭಯದಾಂ ಮೌಲಿಬದ್ಧೇಂದುರೇಖಾಂ...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ – ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ಕಮಲಾನನೇ | ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತಾ ಭವೇತ್ ಸತೀ || ೧ || ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಭವಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚನೀ | ಆರ್ಯಾ...

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಗೌರೀಚ ಚಂಡಿಕಾ | ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || ೧ || ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಪುಣ್ಯಾ ದೇವಯೋನಿರಯೋನಿಜಾ | ಭೂಮಿಜಾ ನಿರ್ಗುಣಾಧಾರಶಕ್ತಿಶ್ಚಾನೀಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೨ || ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ...

Siddha Kunjika Stotram – ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವತಾ, ಓಂ ಐಂ ಬೀಜಂ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್, ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಶಿವ...

Narayani stuti – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣೀ ಸ್ತುತಿ

ಸರ್ವಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಜನಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೇ | ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮಪ್ರದಾಯಿನಿ | ವಿಶ್ವಸ್ಯೋಪರತೌ ಶಕ್ತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨...

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅರ್ಜುನ ಕೃತಂ)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬದರೀ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಖ್ಯಾ ಯೋಗ ದೇವೀ ದೇವತಾ, ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ...

Sri Durga stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ | ವಿರಾಟನಗರಂ ರಮ್ಯಂ ಗಚ್ಛಮಾನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ | ಅಸ್ತುವನ್ಮನಸಾ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧ || ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಂ ನಾರಾಯಣವರಪ್ರಿಯಾಮ್ | ನಂದಗೋಪಕುಲೇ ಜಾತಾಂ ಮಂಗಳ್ಯಾಂ...

Saptashloki Durga – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ

ಶಿವ ಉವಾಚ- ದೇವೀ ತ್ವಂ ಭಕ್ತಸುಲಭೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿಧಾಯಿನಿ | ಕಲೌ ಹಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮುಪಾಯಂ ಬ್ರೂಹಿ ಯತ್ನತಃ || ದೇವ್ಯುವಾಚ- ಶೃಣು ದೇವ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕಲೌ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಾಧನಮ್ | ಮಯಾ ತವೈವ ಸ್ನೇಹೇನಾಪ್ಯಂಬಾಸ್ತುತಿಃ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ...

Sri Durga Pancharatnam – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪಂಚರತ್ನಂ

ತೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾನುಗತಾ ಅಪಶ್ಯನ್ ತ್ವಾಮೇವ ದೇವೀಂ ಸ್ವಗುಣೈರ್ನಿಗೂಢಾಮ್ | ತ್ವಮೇವ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ || ೧ || ದೇವಾತ್ಮಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗೀತಾ ಮಹರ್ಷಿಲೋಕಸ್ಯ ಪುರಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ | ಗುಹಾ...

Durga Dvatrimshannamavali – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶನ್ನಾಮಾವಳಿಃ

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಶಮನೀ ದುರ್ಗಾಽಽಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ | ದುರ್ಗಮಚ್ಛೇದಿನೀ ದುರ್ಗಸಾಧಿನೀ ದುರ್ಗನಾಶಿನೀ || ೧ || ದುರ್ಗತೋದ್ಧಾರಿಣೀ ದುರ್ಗನಿಹಂತ್ರೀ ದುರ್ಗಮಾಪಹಾ | ದುರ್ಗಮಜ್ಞಾನದಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಲೋಕದವಾನಲಾ || ೨ || ದುರ್ಗಮಾದುರ್ಗಮಾಲೋಕಾ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದಾ ದುರ್ಗಮವಿದ್ಯಾ...

Sri Durga Chalisa – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ

ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೇ ಸುಖ ಕರನೀ | ನಮೋ ನಮೋ ಅಂಬೇ ದುಃಖ ಹರನೀ || ೧ || ನಿರಂಕಾರ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ | ತಿಹೂಂ ಲೋಕ ಫೈಲೀ ಉಜಿಯಾರೀ ||...

Sri Durga Kavacham – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ | ಪಠಿತ್ವಾ ಪಾಠಯಿತ್ವಾ ಚ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್ || ೧ || ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಮನ್ತ್ರಂ ಚ ಯೋ...

error: Not allowed